1337/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali– ja terveysministerin esittelystä

kumotaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (742/84)10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa (339/88), ja

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 10 a §, 10 b §:n 1 momentti ja 10 c §, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti, 10 a §, 10 b §:n 1 momentti ja 10 c § mainitussa 15 päivänä huhtikuuta >1988 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §

Ansioon suhteutettu päiväraha maksetaan päivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksu– kausittain, kuitenkin siten, että ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi.


9 §

Lautakunnan hallinto asiat käsitellään hallintojaostossa. Sen puheenjohtajana toimii lauta– kunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä vara– puheenjohtajat, yksi työvoimaviranomaisten edustaja ja yksi lakimiesjäsen, jotka lautakunta valitsee, sekä yksi edustaja työnantajajärjestöjen nimeämien jäsenien ja yksi työntekijä– ja toimihenkilöjärjestöjen nimeämien jäsenien keskuudestaan valitsemista jäsenistä.


10 §

Lautakunnassa on toimistopäällikkö, esittelijöitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi lautakunnassa voi olla työsopimussuhteista henkilökuntaa.

10 a §

Kelpoisuusvaatimuksena työttömyysturva– lautakunnan virkoihin on:

1) toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys sosiaalivakuutukseen ja hallinnollisiin tehtäviin; ja

2) esittelijän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

10 b §

Toimistopäällikön nimittää sosiaali– ja terveysministeriö.

10 c §

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden toimistopäällikölle myöntää työttömyysturvalautakunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä toimistopäällikölle päättää sosiaali– ja terveysministeriö.

Sosiaali– ja terveysministeriö päättää toimistopäällikön viran hoitamisesta yli vuoden kestävän virkavapauden aikana ja työttömyys– turvalautakunta lyhyemmän virkavapauden aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995, kuitenkin siten, että asetuksen 3 §:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHRISAARI

Sosiaali– ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.