1319/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/90) 15 §:n 1 ja 3 momentti, 16 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 21 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1543/93), 15 §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1540/93), 16 §:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1194/90) ja 18 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1479/92), sekä

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla, uusi 4 momentti seuraavasti:

15  §
Oikeus koulutustukeen

Koulutustukeen on oikeus 17 vuotta täyttäneellä opiskelijalla, joka työttömäksi jäädessään tai koulutuksen aloittaessaan on täyttänyt työttömyysturvalain 13 §:n 2 tai 3 momentissa tai 16 §:ssä taikka 16 a §:ssä tarkoitetun työssäoloehdon ja joka ei ole saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain 26 §:ssä tarkoitettua enimmäisaikaa.


Opiskelijalla on oikeus ansiotukeen, jos hän on työttömyysturvalain 16 tai 16 a §:n mukaan oikeutettu ansioon suhteutettuun päivärahaan. Ansiotuen ansio-osan saamisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) opiskelija on työtön tai kokonaan lomautettu;

2) opiskelija on työttömyysturvalain 17 §:ssä tarkoitettu henkilö; tai

3) hän on työttömyysuhan alainen.

Ansio-osaan ei kuitenkaan ole oikeutta siltä ajalta, jona opiskelija on työttömyysturvalain 5 a §:n nojalla katsottava päätoimiseksi yrittäjäksi.

16  §
Täysimääräinen koulutustuki

Täysimääräinen perustuki on työttömyysturvalain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen. Täysimääräinen ansiotuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta siten kuin työttömyysturvalain 21 §:n 1 momentissa ja 23 tai 23 a §:ssä on ansioon suhteutetusta päivärahasta säädetty.


18  §
Vähennetty koulutustuki

Mitä 1 momentissa palkasta säädetään, sovelletaan myös irtisanomisajan palkkaa vastaa vaan korvaukseen tai työnantajan muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella maksamaan taloudelliseen etuuteen. Korvaus tai taloudellinen etuus jaksotetaan henkilön vakiintuneena pidettävän palkan perusteella työsuhteen päättymisestä lukien. Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan lisäksi myös työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettuun myyntivoittoon.


21  §
Etuuden hakeminen

Jos hakemus koskee ansiotuen myöntämistä 15 §:n 3 momentin 3 kohdassa tai 4 momentissa tarkoitetulla edellytyksellä, hakemukseen on lisäksi liitettävä työvoimaviranomaisen ilmoitus tämän edellytyksen täyttymisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 267/94
StVM 33/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.