1292/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n sekä kiinteistöjen kaupphintarekisteristä ja kauppahintatilastosta 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (552/80) 5 §:n 3 ja 4 momentin nojalla, sellaisena kuin viimeksi mainitut lainkohdat ovat 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (1030/94), päättänyt:

1  §

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat päätös ja muu toimituskirja:

1) hallintokantelusta;

2) julkista maksua koskevasta asiasta;

3) viranomaisen sisäistä tai sen alaista hallintoa koskevasta asiasta;

4) asianosaiselle sellaisesta asiasta, jossa hänet on laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen toimenpiteistä tai toimituskirjoista; sekä

5) jos muutoksenhakemusta ei tutkita tai se raukeaa taikka jos asia aiheellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen ratkaistavaksi.

Lisäksi mainittu maksuton suorite on asianosaiselle hänen pyytämättään annettava ote tai jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytettävästä asiakirjasta.

2  §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun maanmittauslaitos määrää suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat;

1) rakennus- ja rantakaavan pohjakartan hyväksyminen;

2) jakoasetuksen (407/52) 226 §:n mukainen pakkolunastusyksikön merkitseminen tilana kiinteistörekisteriin;

3) tilan nimen muuttaminen; sekä

4) tilan luonnon muuttaminen.

3  §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita joiden maksun suuruudeksi maanmittauslaitos määrää 60 prosenttia suoritteen omakustannusarvosta, ovat:

1) kylän nimen muuttaminen;

2) kyläjaotuksen muuttaminen;

3) tilan tai pakkolunastusyksikön liittäminen valtion metsämaahan;

4) tilan liittäminen pakkolunastusyksikköön tai yhteismetsään;

5) pakkolunastusyksiköiden yhdistäminen omistajan hakemuksesta; sekä

6) tilojen tai tilanosuuksien yhdistäminen.

Mainittuja maksullisia suoritteita, joiden maksun suuruudeksi maanmittauslaitos määrää 40 prosenttia suoritteen omakustannusarvosta, ovat:

1) hakemuksen hylkääminen 1―6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoitetuissa asioissa; sekä

2) toimitushakemuksen hylkääminen.

4  §

Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät kiinteät maksut ovat:

1) lakiin tai asetukseen perustuva kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovuttaminen viranomaiselle 3 mk kiinteistönluovutukselta;

2) maanmittauslaitoksen päätös muusta valituksesta kuin julkista maksua koskevasta perustevalituksesta 300 mk.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitun maksun lisäksi peritään kauppahintarekisterin tietojen luovuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

5  §

Muut maksulliset suoritteet, jotka maanmittauslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kiintopisteaineistot;

2) ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä niiden julkaisuluvat;

3) maastokartta-aineistot ja kartastot sekä niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

4) paikkatietojen yhteiskäytön palvelut;

5) ohjelmistojen ja niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

6) muut kiinteistöjen kauppahintarekisterin kuin 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut suoritteet;

7) koulutuspalvelut;

8) konsultointipalvelut ja selvitykset;

9) todistukset;

10) otteet ja jäljennökset;

11) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

12) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat suoritteet, jotka ovat muita kuin 1―11 kohdassa mainittuja suoritteita;

13) julkaisut; sekä

14) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

6  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995, ja sillä kumotaan eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja suoritteista perittävistä maksuista 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1478/92).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.