1265/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus säätiöasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun säätiöasetuksen (1045/89) 2, 3, 5, 7 ja 9 ) sekä

1isätään uusi 9 a § seuraavasti:

2 §

Haettaessa patentti- ja rekisterihallitukselta vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle taikka suostumusta säätiön sulautumiseen tai lakkauttamiseen on hakemuksessa ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kunkin sellaisen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiasta on päätetty, sekä haettaessa vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle lisäksi säätiön muutetut säännöt kokonaisuudessaan.

3 §

Haettaessa poikkeusta säätiölain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista on hakemuksessa ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Jos hakemus koskee tiettyä henkilöä, on hakemuksessa ilmoitettava henkilön täydellinen nimi, osoite, asuinpaikka ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessä syntymäaika

5 §

Säätiöistä on patentti- ja rekisterihallituksessa pidettävä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muulla tavoin säätiön nimen mukaista aakkosellista luetteloa. Luetteloon on tehtävä merkintä säätiön perustamislupa ja sääntöjen vahvistamista tarkoittavasta hakemuksesta, muista säätiölain nojalla patentti- ja rekisterihallitukselle tehyistähakemuksista ja ilmoituksista sekä niiden johdosta annetuista patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä. Luetteloon on tehtävä merkintä myös säätiölain 13 §:n 2 momentin nojalla patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista asiakirjoista, patentti- ja rekisterihallitukselle säätiön valvontaa varten toimitetuista selvityksistä ja säätiölain 15 §:ssä tarkoitetuista oikaisuvaatimuksista sekä lain 3 luvussa tarkoitetuista viranomaisen toimenpiteistä.

Milloin säätiö ei ole patentti- ja rekisterihallituksen valvonnan alainen, on tästä tehtävä merkintä 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon.

7 §

Säätiön rekisteröimistä koskeva ilmoitus sekä säätiölain 10 b ja 22 §:ssä tarkoitettu muutosilmoitus tehdään patentti- ja rekisterihallituksen vahvistaman kaavan mukaista lomaketta käyttäen. Lomakkeita saa maksuitta patentti- ja rekisterihallituksesta.

9 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista tilinpäätösasiakirjoista, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä säätiön valvontaa varten hankituista muista selvityksistä on muodostettava erillinen asiakirjavihko, joka varustetaan säätiön rekisterinumerolla.

a 9 §

Patentti- ja rekisterihallitus antaa säädettyä maksua vastaan otteita säätiörekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakiroista, luukunottamatta säätiölain 24 §:ssä tarkoitettuja tase-erittelyjä ja tietoja. Otteiden kaavat vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

Patentti- ja rekisterihallitus voi luovuttaa tietoja säätiörekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa.

Säätiörekisteristä annettava automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.