1258/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista

Valtioneuvosto on 30 päivänä joulukuuta 1993 maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain (1518/93) 6 §:n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 luku

Yleiset määräykset

1  §
Soveltamisala

Maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetussa laissa (1518/93) tarkoitettuna valtion tukena maksetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 kotieläintalouden ja kasvinviljelyn tuotantotukea, peltoalaan perustuvaa hehtaari- ja nuorten viljelijöiden tukea, kasvihuonetuotannon tukea, eläinten lukumäärään perustuvaa tukea sekä puutarhatuotteiden varastointitukea, edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat, siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) puolisolla aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä, tuloverolain (1535/92) 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä;

2) nuorella viljelijällä tuottajaa, joka ei ennen vuoden 1995 alkua ole täyttänyt 40 vuotta; sekä

3) satovuodella heinäkuun 1 päivän 1995 ja kesäkuun 30 päivän 1996 välistä ajanjaksoa.

3 §
Tuen saajat

Tukea voidaan maksaa:

1) yksityiselle viljelijälle;

2) usealle viljelijälle yhteisesti; sekä

3) sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osuuskunnalle tai osakeyhtiölle, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maa- tai puutarhatalouden harjoittaminen.

Tukea voidaan maksaa myös maa- tai puutarhataloutta harjoittavalle maatalousoppilaitokselle tai tutkimuslaitokselle, sekä mikäli maa- ja metsätalousministeriö erityisistä syistä myöntää siihen luvan, säätiölle tai julkisoikeudelliselle yhteisölle taikka muulle yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhteisölle. Edellä 1 momentin 3 kohdassa sanotusta poiketen voidaan 9 §:ssä tarkoitettua tukea avomaanvihannesten osalta sekä 11 ja 13 §:ssä tarkoitettua tukea maksaa myös sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, jonka osakkaina tai jäseninä on muita kuin luonnollisia henkilöitä.

4 §
Tuen saamisen edellytykset

Tukea voidaan maksaa tuottajalle, joka vakinaisesti asuu Suomessa. Jos tuottaja ja hänen puolisonsa ovat täyttäneet 65 vuotta ennen vuoden 1995 alkua, tuki maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Suomessa asuvaksi katsotaan myös yhteisö tai säätiö, joka on rekisteröity Suomessa.

Peltoalaan perustuvien tukien, kasvihuonetuen ja eläinten lukumäärään perustuvan tuen osalta tuen maksaminen edellyttää, että tuottaja hallitsee 1 päivänä toukokuuta 1995 omistajana, vuokramiehenä taikka porotilalain (590/69) mukaiseen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen käytettyä peltoa taikka kasvihuonetta.

Tuen maksamisen edellytyksenä 3 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuille on, että viljelijät, avoimen yhtiön yhtiömiehet, kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tai osuuskunnan jäsenet itse työhön osallistuen harjoittavat maa- tai puutarhataloutta ja että osakeyhtiön osalta yli puolet sen äänivallasta on suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta sellaisten henkilöiden omistuksessa, jotka itse työhön osallistuen harjoittavat maa- tai puutarhataloutta. Lisäedellytyksenä tuen maksamiselle on, että viljelijöistä, yhtiömiehistä, jäsenistä tai osakkaista vähintään yksi asuu tilalla tai sen hoidon kannalta sopivalla etäisyydellä siitä. Nuorten viljelijöiden tukea voidaan näissä tapauksissa maksaa vain, jos kaikki viljelijät, yhtiömiehet, jäsenet tai osakkaat täyttävät 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun ikää koskevan edellytyksen.

5 §
Aluejako

Tuki maksetaan saman suuruisena koko maassa, ellei asianomaisen tukimuodon kohdalla mainita aluejakoa. Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee kuntien ne osat, jotka katsotaan saaristoksi. Tilan, jolta ei ole kiinteää kulkuyhteyttä yleiselle tielle katsotaan sijaitsevan saaristossa. Noudatettavat aluejaot ovat liitteenä 1.

2 luku

Kotieläintalouden ja kasvinviljelyn tuotantotuki

6 §
Kotieläintalouden tuotantotuen määrä

Kotieläintalouden tuotantotukea (markkaa/kilo) maksetaan tuottajalta markkinointiin ostetuista tai kuluttajille suoraan myydyistä tuotteista vuodelta 1995 seuraavasti:

Ulkosaaristo
MAITO 1)
HIEHO JA SONNI, 170―220 kg 1)
HIEHO JA SONNI, yli 220 kg 1)
LAMPAANLIHA 13,00
SIANLIHA 3.31
KANANMUNAT 3.16
Muu maa
MAITO 1)
HIEHO JA SONNI, 170―220 kg 1)
HIEHO JA SONNI, yli 220 kg 1)
LAMPAANLIHA 8,53
SIANLIHA 2,81
KANANMUNAT 2,56
Koko maa
LEHMÄNLIHA 1)
BROILERIN LIHA 2,25
KALKKUNAN ja MUUN SIIPIKARJAN LIHA, EI KUITENKAAN KANANLIHA 2,69

1) Hiehon- ja sonninlihan, lehmänlihan ja maidon tuotantotuki maksetaan kuukausittain porrastettuna liitteenä 2 olevan taulukon mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tuotteiden laatuvaatimuksista ja siitä, milloin tuote katsotaan ostetuksi markkinointiin sekä suoramyynnin yhteydessä maksettavasta tuesta.

7 §
Kasvinviljelyn tuotantotuen määrä

Kasvinviljelytuotteiden tuotantotukea (markkaa/kilo) maksetaan tuottajalta markkinointiin satovuodelta 1995/96 ostetuista tuotteista seuraavasti:

TÄRKKELYSPERUNA 0,031
SOKERIJUURIKAS 0,049
MALLASOHRA 0,17
VEHNÄ 0,24
RUIS 0,26
IHMISRAVINNOKSI KÄYTETTÄVÄ HERNE 0,24

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tuotteiden laatuvaatimuksista sekä siitä, milloin tuotteet katsotaan ostetuiksi markkinointiin.

3 luku

Peltoalaan perustuva tuki

8  §
Tuen perusteena oleva peltoala

Peltoalaan perustuvan hehtaari- ja nuorten viljelijöiden tuen perusteena on 1 päivänä toukokuuta 1995 tuottajan hallinnassa oleva pelto- tai puutarhakasvien ala. Tukea ei makseta sellaisen pellon osalta, jota koskee luopumiseläkelain (16/74) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) 9 §:ssä tarkoitettu sitoumus tai josta on voimassa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta taikka jolta maksetaan omenanviljelyn lopettamistukea.

Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta, jota viljellään vähintään paikkakunnalla tavanomaisen viljelytason mukaisesti.

9 §
Hehtaarituen määrä

Hehtaaritukea (markkaa/hehtaari) maksetaan vuoden 1995 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta seuraavasti:

VILJAT, VALKUAISKASVIT JA ÖLJYKASVIT 290
AVOMAANPUUTARHATUOTTEET
― OMENAT 3 590
― MARJAT, alue A 3 590
― MARJAT, alueet B ja C 2 670
― VIHANNEKSET, alue A 6 270
― VIHANNEKSET, alue B 5 350
― VIHANNEKSET, alue C 5 350

Tukea ei kuitenkaan makseta siemenmausteiden tuotannosta.

Tuen maksaminen edellyttää, että viljojen, valkuaiskasvien ja öljykasvien viljelyala on yhteensä vähintään 3 hehtaaria tai että avomaan puutarhatuotannon ala on yhteensä vähintään puoli hehtaaria. Niiden kasvien osalta, joiden markkinointi edellyttää kuulumista kasvinsuojelurekisteriin tai kasvisten laadunvalvontarekisteriin, tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuottaja on rekisteröitynyt.

Avomaanpuutarhatuotteiden tuki on kuitenkin enintään sen tulonmenetyksen suuruinen, joka määritellään tuotteittain tai tuoteryhmittäin vuosien 1992―93 satotason sekä vuosien 1992―93 ja vuoden 1995 satokauden hintatason erotuksen perusteella. Tulonmenetykset lasketaan erikseen teollisuuden raaka-aineiden ja muun tuotannon osalta.

Avomaan puutarhatuottajille tukea maksetaan siten, että tuen kokonaismäärä on juurestuotannolle enintään 13 miljoonaa markkaa, muulle avomaan vihannestuotannolle enintään 35 miljoonaa markkaa, marjantuotannolle enintään 15 miljoonaa markkaa ja omenantuotannolle enintään 2 miljoonaa markkaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tukimäärä ylittää edellä olevan enimmäismarkkamäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suhteellisesta alentamisesta tuoteryhmittäin.

10 §
Nuorten viljelijöiden tuen määrä

Nuorille viljelijöille maksetaan alueilla A ja B tukea tuotannossa olevalta peltoalalta 200 markkaa hehtaarilta.Tuen maksaminen edellyttää, että tuotannossa oleva peltoala on vähintään 3 hehtaaria. Tuotannossa olevaksi katsotaan myös kesannoitu pelto.

11 §
Kasvihuonetuen määrä

Kasvihuonetuotannon tukea (markkaa/neliömetri) maksetaan tomaatin, kurkun, salaatin, mausteyrttien, leikkokukkien, leikkovihreän ja ruukuissa viljeltävien koristekasvien tuotantoalan sekä avomaankurkun, kiinankaalin ja paprikan tuotantoalan perusteella seuraavasti:

KASVIHUONEET
―  viljelykausi 7 kk tai yli 130
―  viljelykausi vähintään  2 ja alle  7 kk 65

Tuki on kuitenkin enintään sen tulonmenetyksen suuruinen, joka määritellään tuotteittain tai tuoteryhmittäin vuosien 1992―93 satotason sekä vuosien 1992―93 ja vuoden 1995 satokauden hintatason erotuksen perusteella.

Avomaankurkun, kiinankaalin ja paprikan tuotantoalalta tuki maksetaan vain alle 7 kuukauden viljelykauden tukena.

Alle 2 kuukauden viljelykaudelta tuki maksetaan 9 §:n mukaisesti. Koristekasvien osalta tuki maksetaan maa- ja metsätalousministeriön asettaman tuottajakohtaisen kiintiön puitteissa. Tukea ei makseta siltä osin kuin tuottajalle maksetaan kasvihuonetuotannon lopettamistukea.

Tuen maksaminen edellyttää, että kasvihuoneet ovat lämmitettyjä ja että niiden ala on vähintään 300 neliömetriä. Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta, jota on viljelty vähintään paikkakunnalla tavanomaisen viljelytason mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tukeenoikeuttavien kasvihuoneiden teknisistä edellytyksistä sekä tuen määräytymisajankohdista.

Niiden kasvien osalta, joiden markkinointi edellyttää kuulumista kasvinsuojelurekisteriin tai kasvisten laadunvalvontarekisteriin, tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuottaja on rekisteröitynyt.

Tuen kokonaismäärä on enintään 455 miljoonaa markkaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä olevan enimmäismarkkamäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suhteellisesta alentamisesta.

4 luku

Eläinkohtaiset tuet

12  §
Eläinkohtaisten tukien määrä

Eläin- ja eläinyksikkökohtaista tukea maksetaan tuottajan hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 1995 olevien eläinten perusteella. Jos eläinten määrä sanottuna ajankohtana on tilapäisesti alentunut merkittävästi, tuki maksetaan vuoden 1994 keskimääräisen eläinluvun mukaan edellyttäen, että tuotanto on jatkuvaa. Tukea (markkaa/eläin) maksetaan seuraavasti:

EMOLEHMÄT 600
EMAKOT 1 620
BROILEREMOT 61,20
KALKKUNAEMOT JA MUUT SIIPIKARJAEMOT, EI KUITENKAAN MUNIVIEN KANOJEN EMOT 90,00
VUOHET MAIDONTUOTANTOON 700

Kananpoikien osalta tukea (markkaa/eläin) maksetaan tuottajan vuonna 1995 myymien eläinten perusteella 2,59 markkaa eläintä kohti.

Lisäksi maksetaan seuraavilla alueilla tukea (markkaa/eläinyksikkö) liitteessä 3 määriteltyjen eläinten perusteella seuraavasti:

NAUDAT JA UUHET
saaristo, alueen C saaristoa lukuunottamatta 1 700
LYPSYLEHMÄT
Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää ja Pomarkku 400
Hartola ja Mäntyharju 300
LIHANAUDAT
Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää ja Pomarkku 330
Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Mouhijärvi, Noormarkku, Pori, Suodenniemi, Juupajoki, Längelmäki, Kuhmalahti, Ruovesi, Jämsä, Kuhmoinen, Hartola ja Mäntyharju 100
UUHET
kaikki edellä luetellut kunnat 650
HEVOSET
koko maa 3 500

Emolehmille maksetaan tukea vain tuottajalle vahvistetun tilakohtaisen kiintiön puitteissa. Hevosten osalta tukea voidaan maksaa enintään 20 eläinyksiköltä tuen saajaa kohti. Tukea ei makseta, jos hevosista kertyy vähemmän kuin yksi eläinyksikkö.

Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee tarkemmin tukeen oikeuttavat eläimet. Eläinkohtaista tukea ei makseta, jos maksettava määrä on alle 500 markkaa.

5 luku

Puutarhatuotteiden varastointituki

13  §
Varastointituen määrä

Tukea maksetaan kotimaisten avomaanvihannesten ja omenoiden varastointiin käytettävän varastotilan perusteella siten, että perusteena on loka-joulukuussa käytössä olevan varastotilavuuden keskiarvo. Tukea (markkaa/kuutio) maksetaan satovuodelta 1995/96 enintään seuraavasti:

KONEELLISESTI JÄÄHDYTETYT VARASTOT 120
MUUT VARASTOT 80

Maa- ja metsätalousministeriö päättää maksettavan tuen määrästä sekä antaa tarkemmat määräykset tukeen oikeuttavan käytössä olevan varastotilan määritysperusteista.

6 luku

Erityiset säännökset

14 §
Menettelysäännökset

Viljelyalaan perustuvia ja eläinkohtaisia tukia haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Puutarhatuotteiden varastointitukea haetaan asianomaiselta maaseutuelinkeinopiiriltä ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselta. Tuotantotukia haetaan tuotteen ostajan välityksellä tai erillisen hakemuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriöltä tai sen määräämältä maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset hakuajoista, hakuajan jälkeen tapahtuvasta hakemusten täydentämisestä, hakemisessa noudatettavasta menettelystä sekä ennakkoon maksettavan tuen määrästä. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö päättää 9 §:n 5 momentin ja 11 §:n 2 momentin mukaisesta tuen määrästä. Ostajan välityksellä haetun tuen maksamisessa, takaisinperinnässä ja valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/92). Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä valvonnassa noudatettavasta menettelystä.

15  §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

16  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1994. Tällä päätöksellä kumotaan maidon tuotantotuesta annettu valtioneuvoston päätös (688/91), lihan tuotantotuesta annettu valtioneuvoston päätös (689/91), kananmunien lisähinnasta annettu valtioneuvoston päätös (29/91), sokerijuurikkaan tuotantopalkkiosta annettu valtioneuvoston päätös (445/90) ja teollisuusperunan tuotantopalkkiosta annettu valtioneuvoston päätös (388/90). Viimeksi mainittua päätöstä sovelletaan kuitenkin satovuoden 1994/95 satoon.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Vanhempi hallitussihteeri Esko Laurila

Liite 1

ALUEJAOT

Alue A

Kymen läänistä

Elimäki ja Kouvola

Turun ja Porin läänistä

Alastaro, Aura, Karinainen, Kemiö, Kiikala, Koski Tl, Kuusjoki, Lieto, Loimaa, Loimaan kunta, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Oripää, Paimio, Perniö, Pertteli, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki ja Västanfjärd sekä saaristo-osia lukuun ottamatta Askainen, Dragsfjärd, Halikko, Kaarina, Lemu, Naantali, Parainen, Piikkiö, Sauvo, Särkisalo ja Turku

Uudenmaan läänistä

Askola, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karjaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Liljendal, Lohja, Lohjan kunta, Loviisa, Myrskylä, Nurmijärvi, Pohja, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti sekä saaristo-osia lukuun ottamatta Inkoo, Pernaja ja Porvoon maalaiskunta

Alue B

Ahvenanmaan maakunta

Turun ja Porin läänistä

Eura, Eurajoki, Harjavalta, Houtskari, Huittinen, Iniö, Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kodisjoki, Kokemäki, Korppoo, Kuhmalahti, Kullaa, Kustavi, Köyliö, Laitila, Lappi Tl, Lavia, Luvia, Längelmäki, Merimasku, Mouhijärvi, Mynämäki, Nakkila, Nauvo, Noormarkku, Nousiainen, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Pyhäranta, Rauma, Rymättylä, Suodenniemi, Suomusjärvi, Säkylä, Taivassalo, Ulvila, Uusikaupunki, Vahto, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Yläne ja Äetsä sekä Askaisten, Dragsfjärdin, Halikon, Kaarinan, Lemun, Naantalin, Piikkiön, Sauvon, Särkisalon, Turun ja Paraisten saaristo-osat

Hämeen läänistä

Asikkala, Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hollola, Humppila, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Ikaalinen, Janakkala, Jokioinen, Juupajoki, Kalvola, Kangasala, Koski Hl, Kylmäkoski, Kärkölä, Lahti, Lammi, Lempäälä, Loppi, Luopioinen, Nastola, Nokia, Orivesi, Padasjoki, Pirkkala, Pälkäne, Renko, Riihimäki, Sahalahti, Tammela, Tampere, Toijala, Tuulos, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Ylöjärvi ja Ypäjä

Kymen läänistä

Anjalankoski, Hamina, Iitti, Imatra, Jaala, Joutseno, Kotka, Kuusankoski, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala, Vehkalahti, Virolahti ja Ylämaa

Mikkelin läänistä

Hartola, Heinola, Heinolan mlk, Mäntyharju ja Sysmä

Keski-Suomen läänistä

Jämsä ja Kuhmoinen

Uudenmaan läänistä

Artjärvi, Hanko, Hyvinkää, Karjalohja, Karkkila, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Orimattila, Sammatti ja Tammisaari sekä Inkoon, Pernajan ja Porvoon maalaiskunnan saaristo-osat

Alue C

Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Vaasan läänit

Keski-Suomen lääni

Koko lääni lukuun ottamatta Jämsää ja Kuhmoista

Mikkelin lääni

Koko lääni lukuun ottamatta Hartolaa, Heinolaa, Heinolan maalaiskuntaa, Mäntyharjua sekä Sysmää

Hämeen läänistä

Kihniö, Kuorevesi, Kuru, Mänttä, Parkano, Ruovesi, Vilppula ja Virrat

Kymen läänistä

Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari ja Uukuniemi

Turun ja Porin läänistä

Honkajoki, Karvia, Merikarvia ja Siikainen

SAARISTOALUE

Ulkosaaristo

Brändö, Föglö, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kumlinge, Kökar, Nauvo, Sottunga, Velkua ja Vårdö

Saaristo-osat seuraavista kunnista:

Askainen, Dragsfjärd, Finström, Geta, Halikko, Hammarland, Inkoo, Kaarina, Kotka, Kustavi, Lemland, Lemu, Maalahti, Maksamaa, Merimasku, Mustasaari, Naantali, Oravainen, Parainen, Pernaja, Piikkiö, Porvoon mlk, Pyhtää, Rymättylä, Saltvik, Sauvo, Särkisalo, Taivassalo, Tammisaari, Turku, Uusikaupunki, Vehkalahti ja Vehmaa

Sisäsaaristo

Muut saaristo-osat Uudenmaan, Kymen, Hämeen, Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun sekä Turun ja Porin lääneistä

Liite 2

TUOTANTOTUEN PORRASTUS VUONNA 1995 (mk/kg)

HIEHO JA SONNI LEHMÄN-LIHA MAITO
170―220 kg yli 220 kg 1)
Kuukausi
1 2) 10,51 12,01 2,15 0,68
2 9,81 11,31 2,10 0,68
3 9,11 10,61 2,05 0,68
4 8,51 10,01 2,00 0,68
5 7,91 9,41 1,90 0,68
6 7,41 8,91 1,80 0,64
7 6,81 8,31 1,70 0,64
8 6,21 7,71 1,50 0,64
9 5,61 7,11 1,30 0,60
10 5,36 6,86 1,10 0,60
11 5,26 6,76 0,90 0,58
12 5,21 6,71 0,70 0,58

Ulkosaaristo

HIEHO JASONNI LEHMÄN-LIHA MAITO
170―220 kg yli 220 kg 1)
Kuukausi
1  2) 14,04 16,00 2,15 0,96
2 13,34 15,30 2,10 0,96
3 12,64 14,60 2,05 0,96
4 11,94 13,90 2,00 0,96
5 11,24 13,20 1,90 0,96
6 10,64 12,60 1,80 0,95
7 10,04 12,00 1,70 0,95
8 9,64 11,60 1,50 0,95
9 9,44 11,40 1,30 0,92
10 9,24 11,20 1,10 0,86
11 9,04 11,00 0,90 0,84
12 8,84 10,80 0,70 0,74

1) yli 220 kg painavalle sonnille maksetaan tammi-huhtikuussa lisäksi 2,35 mk/kg

2) sovelletaan päätöksen voimaantulopäivästä lukien

Liite 3

ELÄINYKSIKÖIDEN MUUNTOKERTOIMET

Lypsylehmät 1
Emolehmät 1
Muut naudat, yli 2 vuotta 1
Muut naudat. 6 kk―2 vuotta 0,6
Uuhet, vuohet 0,15
Hevoset, yli 6 kk
― siitostamma (mukaan lukien ponitammat) 1
― suomenhevonen 0,85
― 1―3-vuotiaat muut hevoset ja ponit 0,60

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.