1239/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 3 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti sekä 4 ja 6 §,

näistä 6 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1990 annetulla lailla (450/90), seuraavasti:

2  §

Uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan siirrosta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion varoista. Näiden kustannusten rahoittamiseen voi osallistua myös Euroopan yhteisö.


3  §

Sellaisen toimituksen osalta, joka on tärkeä yleisen edun kannalta ja jonka osakkaiden yleinen taloudellinen tila antaa siihen aihetta, taikka joka suoritetaan Euroopan yhteisön tukeen oikeutetulla alueella, voidaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista jättää valtion lopulliseksi menoksi enintään 75 prosenttia sen mukaisesti kuin asetuksella tarkemmin säädetään.


4  §

Osakkaiden maksettavaksi tuleva maanmittausmaksu voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa uusjaoissa jättää osaksi tai kokonaan perimättä.

6  §

Maa- ja metsätalousministeriö päättää uusjaon kustannuksista 3 §:n 2 momentin mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettävän osuuden suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetun maanmittausmaksun osaksi tai kokonaan perimättä jättämisestä. Päätös voidaan tehdä jo ennen kuin kysymys jaon toimeenpanosta on lopullisesti ratkaistu.

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti päättää maanmittaustoimisto.


Tämän lain voimaantulon ajankohdasta säädetään tarkemmin asetuksella.

Tätä lakia sovelletaan niihin hakemuksiin ja vireillä oleviin asioihin, joihin ei ole annettu lainvoimaista ratkaisua ennen lain voimaantuloa.

HE 166/94
MmVM 25/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.