1231/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus korkotulon lähdeverosta annetun asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan korkotulon lähdeverosta annetun asetuksen 1 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä tammikuuta 1992 annetussa asetuksessa (40/92), seuraavasti:

1  §

Koronmaksajalla on oikeus jättää korkotulon lähdevero perimättä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta korkotulosta silloin, kun korko maksetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntainliitolle tai seurakunnalle taikka sellaiselle tilille, jonka haltijan luotettavasti osoitetaan olevan tuloverolaissa tarkoitettu rekisteröity yhteisö, yhtymä tai yhteisetuus.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava koronmaksajalle sellainen selvitys kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa asetuksessa säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää silloin, kun korko maksetaan talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 §:ssä tarkoitetulle talletukselle tai mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetulle obligaatiolainalle.

5  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1994 kertyneeseen korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun korkotuloon.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.