1226/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 13 § ja 51 §:n 3 ja 4 momentti,

sellaisena kuin ne ovat, 13 § 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1338/90) sekä 51 §:n 3 momentti 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (610/79) ja 4 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), sekä

lisätään lakiin uusi 13 a §, laista 17 päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (946/82) kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § sekä 61 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä syyskuuta 1989 annetulla lailla (809/89), uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

13  §

Ennakonpidätystä koskeva määräys merkitään verokorttiin tai siirretään salassapitosäännösten estämättä 2―4 momentissa säädetyllä tavalla suoraan työnantajalle tai muulle ennakonpidätyksen toimittamiseen velvolliselle. Ennakonpidätystä koskeva määräys on ilmoitettava verovelvolliselle.

Verohallitus voi ennakonpidätyksen toimittamista varten luovuttaa massaluovutuksena työnantajille näiden yksilöimien verovelvollisten ennakonpidätystä koskevat määräykset.

Verohallitus voi ennakonpidätyksen toimittamista varten luovuttaa massaluovutuksena eläkkeiden ja niihin rinnastettavien suoritusten maksajille näiden yksilöimien verovelvollisten henkilökohtaiset ennakonpidätysprosentit.

Verohallitus voi luovuttaa ennakonpidätyksen toimittamista varten asetuksella säädettäville muille kuin edellä 2―3 momentissa tarkoitetuille ennakonpidätyksen toimittamiseen velvollisille kaikista yleisesti verovelvollisista massaluovutuksena verovelvollisten yksilöintitiedot sekä ennakonpidätystä koskevat määräykset. Tiedot voidaan luovuttaa edellyttäen, että tietojen käyttö ja suojaus on järjestetty henkilörekisterilain (471/87) edellyttämällä tavalla.

13 a  §

Eläkkeiden ja niihin rinnastettavien suoritusten maksajien on toimitettava verohallinnolle, sen mukaan kuin verohallitus määrää, ennakonpidätysprosentin laskemista varten massaluovutuksena eläkkeiden ja suoritusten saajia koskevat yksilöintitiedot sekä verohallituksen määräämät muut tarpeelliset tiedot.

14  §

Verohallinnolla on oikeus saada tiedot ennakkoperintää varten maksutta kaikissa tässä laissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jos valtion tai kunnan viranomainen luovuttaa laajoja ja massaluonteisia tietoja verohallinnolle, verohallinto maksaa asianomaiselle viranomaiselle tietojen luovuttamisesta mainitulle viranomaiselle keskimäärin aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta yleishallinto- ja pääomakustannuksia sekä koneiden ja laitteiden vuokraus- ja toimitilakustannuksia.

51  §

Verotusasiamiehellä on oikeus hakea muutosta lääninveroviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen 21 §:n rekisteröintiä koskevaa päätöstä lukuun ottamatta. Valtionasiamiehellä ja kunnanasiamiehellä on oikeus hakea muutosta 16 ja 45 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin.

Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava lääninverovirastoon tai lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Ennakonkantoa koskeva 46 §:ssä tarkoitettu päätös, jolla ennakkoa on muutettu verovelvollisen vaatimuksen mukaisesti, katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on annettu postin kuljettavaksi. Valtionasiamiehen, kunnanasiamiehen ja verotusasiamiehen valitusaika alkaa siitä päivästä, jona päätös on tehty.


61  §

Ennakkoperintälain 13 §:n 2―4 momentissa tarkoitetut työnantajat ja muut ennakonpidätyksen toimittamiseen velvolliset, niiden palveluksessa olevat sekä tehtäviä suorittavat henkilöt ovat velvollisia pitämään salassa verovelvollisesta ennakonpidätyksen toimittamista varten saamansa tiedot ja olemaan käyttämättä niitä hyväkseen.

Joka vastoin 2 momentissa säädettyä luvattomasti paljastaa tai käyttää hyväkseen, mitä hän on velvollinen pitämään salassa, on hänet tuomittava ennakkoperintälain salassapitosäännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 276/94
VaVM 72/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.