1221/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Soveltamisala

Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisestä keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä säädetään tässä laissa.

Tässä laissa viranomaisten välisellä virka-avulla tarkoitetaan sitä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä apua, josta säädetään:

1) Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivissä keskinäisestä avusta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvasta toiminnasta sekä maatalousmaksuista ja tulleista aiheutuvien saatavien perinnässä 76/308/ETY (perintädirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 79/1071/ETY, jolla soveltamisala on laajennettu koskemaan myös arvonlisäveroa, ja neuvoston direktiivillä 92/108/ETY, jolla soveltamisala on laajennettu koskemaan myös valmistetun tupakan, alkoholin ja alkoholijuomien sekä mineraaliöljyjen valmisteveroja, ja

2) komission direktiivissä keskinäisestä avusta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvasta toiminnasta sekä maatalousmaksuista ja tulleista aiheutuvien saatavien perinnässä annetun direktiivin 76/308/ETY tiettyjen säännösten soveltamiseen tarvittavien yksityiskohtaisten käytännön sääntöjen vahvistamisesta 77/794/ETY (soveltamisdirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 85/479/ETY ja komission direktiivillä 86/489/ETY.

Suomen toimivaltaisen viranomaisen on annettava virka-apua muun Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toisessa jäsenvaltiossa syntyneen, perintädirektiivin 2 artiklassa tarkoitetun saatavan perimiseksi Suomessa siten kuin perintädirektiivissä ja soveltamisdirektiivissä tarkemmin säädetään.

2  §
Toimivaltainen viranomainen

Perintädirektiivissä tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena toimii Suomessa maa- ja metsätalousministeriö tai sen valtuuttama edustaja, verohallitus tai tullihallitus sen mukaan kuin perintädirektiivin 2 artiklassa tarkoitettujen eri saatavien, maksujen, tullien ja verojen osalta mainittujen viranomaisten toimivallanjaosta muualla lainsäädännössä säädetään.

3  §
Virka-avun muodot

Virka-apu käsittää tietojen välittämisen, tiedoksiannon sekä perinnän ja perintää turvaavat toimenpiteet siten kuin perintädirektiivissä ja soveltamisdirektiivissä tarkemmin säädetään.

4  §
Erinäiset säännökset

Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään tai sen nojalla annetuissa säännöksissä määrätään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen saatavien perinnästä, on niiden perinnässä soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Tämä laki ei vaikuta niihin mahdollisiin laajempiin keskinäistä virka-apua koskeviin velvoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut tai sitoutuu muualla lainsäädännössä tai Suomea kansainvälisesti velvoittavissa sopimuksissa.

5  §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 254/94
VaVM 66/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.