1206/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki maatalouden interventiorahastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

1 §
Rahaston tarkoitus

Euroopan unionin maatalouspolitiikan mukaisten viennin hinnanerokorvausten, interventiovarastoinnin, yksityisen varastoinnin ja eräiden maataloustuotteiden hintojen alentamisesta aiheutuvien menojen maksamista varten on Suomessa maa- ja metsätalousministeriön alainen interventiorahasto, josta jäljempänä laissa käytetään nimitystä rahasto.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen menojen maksamisesta määrätään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

2 §
Rahaston varat

Euroopan unionin maatalouden tuki- ja ohjausrahaston maksamat korvaukset viennin hinnanerokorvausten, interventiovarastoinnin, yksityisen varastoinnin ja eräiden maataloustuotteiden hintojen alentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta tuloutetaan rahastoon.

3 §
Rahaston lainanotto

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen väliaikaista rahoittamista varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa samanaikaisesti ylittää 1 500 miljoonaa markkaa. Lainat otetaan rahaston nimissä ja niiden korot ja takaisinmaksu suoritetaan rahaston varoista.

4 §
Johtokunta

Rahastossa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

5 §
Rahaston henkilökunta

Rahasto voi palkata sille kuuluvien tehtävien hoitamista varten työsopimussuhteista henkilökuntaa.

6 §
Rahaston menot

Rahastosta maksetaan Euroopan unionin maatalouspolitiikan mukaisen viennin hinnanerokorvausten, interventiovarastoinnin, yksityisen varastoinnin ja eräiden maataloustuotteiden hintojen alentamisesta aiheutuvat sekä rahaston muusta toiminnasta aiheutuvat menot.

7 §
Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtäviä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

8 §
Tilintarkastus

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuosittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja toinen julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittanut henkilö (JHTT).

Rahasto on valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen alainen.

Euroopan unionin komission asianomaisilla tarkastajilla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki rahastoa koskevat asiakirjat.

9 §
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa rahaston tilinpäätöksen.

10 §
Työjärjestys

Rahaston työjärjestyksen vahvistaa johtokunta.

11 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 147/94
VaVM 43/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.