1205/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Taimiaineistolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1  §
Soveltamisala

Tämä laki koskee puutarhakasvien taimiaineiston tuotantoa, maahantuontia ja markkinointia. Tämä laki koskee myös taimiaineiston vientiä Euroopan talousalueelle sen mukaan kuin Suomea sitovat kansainväliset sopimukset edellyttävät. Laki ei koske taimiaineiston vähäistä markkinointia, tuotantoa tai maahantuontia, jota ei harjoiteta ammattimaisesti.

2  §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) puutarhakasvien taimiaineistolla hedelmäpuiden ja marja-, koriste- ja vihanneskasvien taimia ja muuta lisäysaineistoa, ei kuitenkaan ruokasipulin istukkaita eikä vihanneskasvien siemeniä;

2) taimiaineiston toimittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti taimiaineiston tuotantoa markkinointia varten, varastointia, maahantuontia, maastavientiä tai markkinointia.

2 luku

Taimiaineiston tuotanto ja markkinointi

3  §
Taimiaineiston toimittajan valtuuttaminen

Taimiaineistoa saa markkinoida ja markkinointia varten tuottaa, varastoida ja maahantuoda vain kasvintarkastusviranomaisen valtuuttama ja rekisteröimä taimiaineiston toimittaja.

Taimiaineiston toimittaja voidaan valtuuttaa ja rekisteröidä ainoastaan, jos tämä on järjestänyt toimintansa laadunvarmistuksen ja jos kasvintarkastusviranomainen voi valvoa tämän toimintaa.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä taimiaineiston toimittajan valtuuttamisesta ja rekisteröinnistä.

4  §
Taimiaineiston tuotanto

Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä markkinoitavaksi tarkoitetun taimiaineiston tuottamiselle ehtoja ja vaatimuksia, jotka koskevat taimiaineiston perinnöllistä ja ulkoista laatua sekä kasvien terveyden turvaamista. Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä, että kasvintarkastusviranomaisen lisäksi kasvinsuojelulaissa (1203/94) tarkoitetun kasvinsuojeluviranomaisen on tarkastettava tuotanto ennen kuin sitä saa markkinoida.

5  §
Taimiaineiston markkinointi

Maahan tuotavan, Suomessa markkinoitavan sekä Euroopan talousalueelle vietävän taimiaineiston tulee täyttää vähimmäislaatuvaatimukset ja kasvien terveyttä koskevat vaatimukset sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö siitä erikseen määrää ottaen huomioon Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.

Taimiaineiston tulee olla varustettu taimitodistuksella, joka sisältää taimiaineistoa koskevat, sen käytön kannalta olennaiset tiedot sen mukaisesti kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää. Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräykset myös taimitodistuksen muodosta.

6  §
Soveltuvuus Suomen kasvuolosuhteisiin

Kasvintuotannon tarkastuskeskus antaa ja julkaisee suosituksia Suomen kasvuoloihin sopivasta avomaalle istutettavien hedelmäpuiden ja marjakasvien sekä kaksi- ja monivuotisten koristekasvien taimiaineistosta. Taimiaineiston toimittajan on pidettävä myyntipaikalla ostajien nähtävänä tarkastuskeskuksen julkaisemat suositukset.

3 luku

Valvonta

7  §
Viranomaiset

Taimiaineiston tuotannon ja kaupan valvonnan ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Tämän lain täytäntöönpanosta sekä lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta huolehtii kasvintarkastusviranomainen. Kasvintarkastusviranomaisena toimii kasvintuotannon tarkastuskeskus, joka voi näissä tehtävissä käyttää apuna maaseutuelinkeinopiirejä siten kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää.

Valvontatehtäviä suorittavat kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävään kirjallisesti valtuuttamat tarkastajat siten kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää.

8  §
Tarkastusoikeus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus tarkastaa taimiaineistoa, viljelmiä, viljelypaikkoja, tuotanto- ja pakkaustiloja, kuljetusvälineitä, varastointi- ja myyntipaikkoja sekä ottaa maksutta tarpeellisia näytteitä.

Taimiaineiston toimittajan on vaadittaessa annettava tarkastuskeskukselle ja valtuutetulle tarkastajalle kaikki valvontaa ja tarkastuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot.

Poliisi-, tulli- ja paloviranomaisten tulee kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tai valtuutetun tarkastajan pyynnöstä antaa virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnassa.

9  §
Salassapitovelvollisuus

Henkilö, joka on tässä laissa säädettyä tehtävää suorittaessaan saanut tietoja taimiaineiston toimittajan liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta, ei saa niitä paljastaa, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, tähän suostu.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista:

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten;

2) 7 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; tai

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomaiselle tämän lain mukaisessa asiassa.

4 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

10  §
Kielto

Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai valtuutettu tarkastaja voi kieltää Euroopan talousalueelta peräisin olevan taimiaineiston erän markkinoinnin sekä Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta peräisin olevan erän markkinoinnin ja maahantuonnin, jos taimiaineisto ei täytä sille tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia.

Tarkastuskeskus voi kieltää viljelmän taikka rakennuksen tai muun tilan käyttämisen taimiaineiston viljelyyn, muuhun tuotantoon tai varastointiin, jos viljelmä, rakennus tai muu tila ei täytä sille tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kielto on annettava määräaikaisena, jos puutteellisuus on mahdollista poistaa. Kielto on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää kiellon määräämisen kannalta ole merkitystä.

Kieltoa on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.

11  §
Hävittämis- ja maastavientimääräys

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi määrätä taimiaineiston, jonka markkinointi tai maahantuonti on 10 §:n nojalla kielletty, hävitettäväksi tai vietäväksi määräajassa pois maasta. Päätökseen voidaan liittää ehtoja sen täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä.

Hävittämismääräys on annettava uhalla, että määräyksen mukaisesti suorittamatta jäänyt hävittäminen teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Teettäen suoritetun hävittämisen kustannukset maksetaan valtion varoista ja peritään laiminlyöjältä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

12  §
Rekisteristä poistaminen

Jos tehdyssä tarkastuksessa todetaan, ettei taimiaineiston toimittaja noudata tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, tulee kasvintarkastusviranomaisen antaa asianomaiselle huomautus sekä tarvittaessa ilmoittaa määräaika, jonka kuluessa toiminnassa havaitut virheellisyydet on korjattava.

Kasvintarkastusviranomaisen tulee poistaa rekisteristä se, joka ei huomautuksesta huolimatta korjaa toiminnassa havaittuja virheellisyyksiä.

Rekisteristä poistettu on merkittävä välittömästi uudelleen rekisteriin ilman eri hakemusta sitten, kun rekisteristä poistamisen syy ei enää ole olemassa.

13  §
Uhkasakko

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi asettaa 10 §:ssä tarkoitetun kiellon, 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun tietojenantovelvollisuuden sekä 11 §:ssä tarkoitetun määräyksen tehosteeksi uhkasakon. Tarkastuskeskus päättää myös uhkasakon määräämisestä maksettavaksi.

Uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

14  §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) markkinointia varten tuottaa, markkinoi tai maahantuo taimiaineistoa ilman 3 §:ssä tarkoitettua valtuutusta tai

2) markkinoi taimiaineistoa ilman 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua taimitodistusta,

on tuomittava, jollei siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, taimiaineistolain säännösten rikkomisesta sakkoon.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten puolesta kasvintuotannon tarkastuskeskus tekee ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen saattamiseksi syyteharkintaan. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä sellaisesta rikkomuksesta, jota on kokonaisuutena pidettävä ilmeisen vähäisenä.

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä.

5 luku

Erinäiset säännökset

15  §
Maksut, palkkiot ja korvaukset

Tämän lain mukaisista rekisteröinneistä ja muista toimenpiteistä voidaan periä valtiolle maksuja. Maksuista on muutoin voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi maksaa valtuuttamilleen maaseutuelinkeinohallinnon ulkopuolisille tarkastajille tarkastuksista ja muista toimenpiteistä palkkiota ja kustannusten korvausta.

16  §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tai valtuutetun tarkastajan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Edellä 10 §:n 1 momentin nojalla annettua päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus muutoksenhakua käsitellessään kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.

17  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 annettu taimiaineistolaki (663/91).

Ennen tämän lain voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 169/94
MmVM 21/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.