1204/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan  23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/69) 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 4 a―4 e §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 4 a―4 e § 10 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (159/84) ja 4 §:n 1 momentti 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (745/89), sekä lisätään  1 §:ään uusi 2 momentti, 4 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 10 päivänä helmikuuta 1984 ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetuilla laeilla, uusi 3 momentti ja 11 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 4 f―4 i ja 9 a § seuraavasti:

1 §

Tämä laki koskee myös torjunta-ainekäyttöön tarkoitettuja geeniteknisesti muutettuja organismeja sisältäviä valmisteita. Geeniteknisesti muutetuista organismeista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §

Tämä laki koskee torjunta-aineiden käyttökelpoisuuden tarkastusta, rekisteröintiä, valmistusta, maahantuontia, kauppaa, käyttöä, säilytystä ja kuljetusta sekä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näiden aineiden haitalliset vaikutukset ihmisten ja hyötyeläinten terveydelle, viljelykasveille, kasvituotteille, viljelymaalle, pohjavedelle sekä luonnolle ja muulle ympäristölle.

Torjunta-aineita on käytettävä asianmukaisesti ottaen huomioon hyvän kasvinsuojelukäytännön ja integroidun torjunnan periaatteet.

3 §

Käyttötarkoituksensa mukaan torjunta-aineet jaetaan kasvintuotannossa käytettäviin torjunta-aineisiin (kasvinsuojeluaineet) ja muihin torjunta-aineisiin.

Kasvinsuojeluaineilla tarkoitetaan aineita ja valmisteita, joita käytetään:

1) suojelemaan kasveja tai kasvituotteita haitallisilta eliöiltä tai estämään tällaisten eliöiden vaikutus;

2) vaikuttamaan kasvien elintoimintoihin muulla tavoin kuin ravinteina;

3) vaikuttamaan kasvituotteiden säilyvyyteen, jollei näihin aineisiin ja valmisteisiin sovelleta säilöntäaineita koskevia erityissäännöksiä;

4) tuhoamaan haitallisia kasveja; tai

5) tuhoamaan kasvin osia tai estämään kasvien haitallista kasvua.

Muilla torjunta-aineilla tarkoitetaan:

1) asunnoissa, karjasuojissa, varastoissa ja muissa sisätiloissa sekä rakenteellisissa laitteissa esiintyvien tuhoeläinten torjuntaan käytettäviä aineita;

2) kärpäshävitteitä ja hyönteisten karkotusaineita; sekä

3) muita valmisteita, jotka käyttötarkoituksen perusteella voidaan rinnastaa tämän momentin 1―2 kohdassa mainittuihin torjunta-aineisiin.

4 §

Torjunta-aineena ei saa myydä eikä kulutukseen muutoin luovuttaa tai käyttää valmistetta, jota ei ole rekisteröity torjunta-aineeksi. Torjunta-aineen rekisteröi hakemuksesta kasvintuotannon tarkastuskeskus. Edellytyksenä rekisteröimiselle on, että torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen kasvinsuojeluaineena tai muuna torjunta-aineena käytettäväksi.


Valmisteilla tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavia kokeita, jotka edellyttävät rekisteröimättömän torjunta-aineen päästämistä ympäristöön, voidaan suorittaa vain, jos kasvin tuotannon tarkastuskeskus on antanut siihen luvan torjunta-ainelautakunnan määräämillä ehdoilla.

4 a §

Kasvinsuojeluaineeksi hyväksymisen edellytyksenä on:

1) että aine on asianmukaisesti tarkoitukseensa käytettynä riittävän tehokasta;

2) että sillä ei ole kohtuuttomia haittavaikutuksia kasveihin, kasvituotteisiin ja ympäristöön;

3)  ettei se aiheuta kohtuuttomia kärsimyksiä torjuttaville selkärankaisille eläimille; sekä

4) että sillä ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen taikka pohjaveteen.

Kasvinsuojeluaineeksi ei saa hyväksyä valmistetta, ellei sen tehoainetta ole merkitty kasvinsuojeluaineissa sallittuja tehoaineita koskevaan Euroopan yhteisön luetteloon (positiiviluettelo) ja ellei valmisteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa ole tutkittu Suomessa tai muualla, jossa maatalous-, kasvinsuojelu- ja ympäristöolot ovat samankaltaiset.

4 b §

Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi muuksi torjunta-aineeksi ei saa hyväksyä valmistetta, jonka käytöstä tarkoitukseensa voisi aiheutua ilmeistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai jota puutteellisen tehon vuoksi tai muusta käyttökelpoisuuteen vaikuttavasta syystä ei pidetä tarkoitukseensa sopivana.

4 c §

Torjunta-ainelautakunta voi määräajaksi hyväksyä sellaisen kasvinsuojeluaineen, jonka sisältämät tehoaineet eivät sisälly positiiviluetteloon, jos muut hyväksymiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

Torjunta-ainelautakunta voi väliaikaisesti hyväksyä sellaisen kasvinsuojeluaineen, joka ei täytä hyväksymiselle asetettuja edellytyksiä, jos se on välttämätöntä kasvintuotantoa uhkaavan ennalta arvaamattoman vaaran vuoksi ja jos vaaraa ei voida torjua muilla keinoilla.

Torjunta-ainelautakunta voi väliaikaisesti rajoittaa hyväksytyn kasvinsuojeluaineen käyttöä tai myyntiä taikka kieltää sen tai olla hyväksymättä jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa jo hyväksyttyä kasvinsuojeluainetta, jos kasvinsuojeluaineen todetaan tai voidaan perustellusti epäillä aiheuttavan välittömän uhan ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

4 d §

Jos hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että torjunta-aine ei enää täytä säädettyjä hyväksymisen edellytyksiä, tai jos sen hyväksymistä koskevan päätöksen perusteena olevista seikoista on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, torjunta-ainelautakunnan tulee peruuttaa hyväksyminen. Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös rekisteröinnin haltijan pyynnöstä.

Torjunta-ainelautakunnan on muutettava hyväksymispäätöstä rekisteröinnin haltijaa kuultuaan, jos torjunta-aineen käyttötapaa ja käytettäviä määriä voidaan tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella muuttaa. Hyväksymispäätöstä voidaan muuttaa myös rekisteröinnin haltijan pyynnöstä edellyttäen kuitenkin, että hyväksymiselle asetetut vaatimukset edelleen täyttyvät.

Torjunta-ainelautakunta voi sallia rekisteröinnin haltijaa kuultuaan, hyväksytyn kasvinsuojeluaineen käytön muuhunkin kuin rekisteröityyn tarkoitukseen maatalouden alalla toimivien virallisten tai tieteellisten tutkimuslaitosten, maatalouden ammatillisten järjestöjen tai ammattikäyttäjien hakemuksesta.

4 e §

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulee huolehtia siitä, että hakijan toimittama torjunta-aineen rekisteröintihakemus ja sen liitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja että torjunta-aineella suoritetaan tarpeelliset tarkastukset hyväksymiselle asetettujen edellytysten selvittämiseksi. Asetuksella säädetään, mitkä valtion virastot ja laitokset ovat velvolliset kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pyynnöstä suorittamaan torjunta-aineiden tarkastuksia.

Kasvinsuojeluaineiden arvioinneissa on noudatettava Euroopan yhteisöjen toimielimen hyväksymiä yhdenmukaisia arviointiperiaatteita.

4 f §

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä on valtioneuvoston asettama torjunta-ainelautakunta.

Torjunta-ainelautakunnan tehtävänä on päättää 4 §:ssä tarkoitetusta torjunta-aineen hyväksymisestä. Torjunta-ainelautakunta määrää torjunta-aineiden käyttöä koskevista rajoituksista ja ehdoista.

Torjunta-ainelautakunnassa tulee olla edustettuina maatalouden, kasvinsuojelun, työsuojelun, terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaisten edustajat.

Tarkemmat säännökset torjunta-ainelautakunnasta annetaan asetuksella.

4 g §

Muutosta torjunta-ainelautakunnan päätökseen haetaan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

4 h §

Torjunta-ainelautakunnan hyväksymistä koskevassa päätöksessä voidaan määrätä, että torjunta-aineen, jonka käyttöön liittyy erityinen vaara, myynti on sallittu ainoastaan henkilölle, joka on suorittanut tällaisen aineen käyttöön oikeuttavan erityistutkinnon.

4 i §

Rekisteröinnin haltijan tai niiden, joiden hakemuksesta käyttötarkoitusta on laajennettu, on ilmoitettava kasvintuotannon tarkastuskeskukselle sekä sen välityksellä Euroopan yhteisöjen toimielimelle ja Euroopan unionin muille jäsenvaltioille uusista tiedoista, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden tai niiden sisältämien tehoaineiden mahdollisia vaarallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen, pohjaveteen tai ympäristöön.

Muusta tämän lain soveltamisalaan kuuluvasta tietojen antamisesta Euroopan yhteisöjen toimielimille ja Euroopan unionin muille jäsenvaltioille säädetään asetuksella.

9 a §

Torjunta-aineen rekisteröintihakemuksen käsittelyä varten annetut tai laaditut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, on pidettävä salassa. Asetuksella säädetään tarkemmin, mitä tietoja ei kuitenkaan voida pitää liike- tai ammattisalaisuuksina.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa käyttää toisen hakijan eduksi vain, jos ensimmäinen hakija on siihen suostunut tai jos asetuksella tarkemmin määrätty aika on kulunut tehoaineen tai valmisteen hyväksymisestä.

11 §

Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevasta hakemusmenettelystä, hyväksymismenettelystä, hyväksymisen edellytyksistä, hyväksymisen voimassaolosta, pakkauksiin tehtävistä erityismerkinnöistä sekä muista täytäntöönpanon edellyttämistä seikoista annetaan asetuksella ja sen nojalla tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Valtioneuvoston päätöksellä voidaan antaa määräykset torjunta-aineiden tehoaineiden kielloista ja rajoituksista.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityjä kasvinsuojeluaineita saadaan edelleen myydä taikka kulutukseen muutoin luovuttaa tai käyttää asetuksella säädettävän ajan. Ennen tämän lain voimaantuloa vireillä oleviin kasvinsuojeluaineita koskeviin hakemuksiin voidaan soveltaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita vaatimuksia asetuksella säädettävän ajan. Poiketen siitä, mitä 4 c §:n 1 momentissa säädetään, valmisteet, jotka ovat jo markkinoilla Euroopan yhteisössä tämän lain voimaan tullessa, saadaan hyväksyä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti asetuksella säädettävän ajan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 170/94
MmVM 34/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.