1165/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki Pelastusopistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Pelastusopisto

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen valtion ylläpitämä oppilaitos.

2 §
Tehtävät

Pelastusopiston tehtävänä on:

1) huolehtia palo- ja pelastustoimen päällystön, alipäällystön ja miehistön sekä hälytyspäivystäjien ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta;

2) järjestää varautumiskoulutusta johtaville viranomaisille ja erityishenkilöstölle; sekä

3) järjestää tarvittaessa muutakin pelastusalan koulutusta.

Pelastusopisto suorittaa muitakin oppilaitoksen toimintaan soveltuvia sisäasiainministeriön määräämiä tehtäviä.

3 §
Hallinto

Pelastusopiston hallinnon järjestämisestä säädetään asetuksella.

4 §
Rahoitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuvan opiskelijan kotikunta on velvollinen maksamaan opiskelijasta valtiolle maksuosuuden, joka vastaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) ammatillista koulutusta saavasta oppilaasta säädettyä kotikunnan maksuosuutta.

Maksuosuus peritään siltä kunnalta, joka on kotikuntalain (201/94) mukaan opiskelijan kotikunta lukukauden alussa. Jos opiskelijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, valtio vastaa kotikunnan maksuosuudesta.

Maksuosuus on suoritettava valtiolle samansuuruisina erinä kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen erä maaliskuun ja toinen erä marraskuun loppuun mennessä.

5 §
Maksut

Pelastusopiston antama varautumiskoulutus on maksutonta. Muista kursseista ja suoritteista peritään maksu siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

6 §
Opintososiaaliset edut ja korvaukset

Opetus, majoitus ja muonitus ovat opiskelijoille maksuttomia ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvilla kursseilla.

Väestönsuojelulain 6 §:n 2 momentin mukaiseen väestönsuojelukoulutukseen ja valmiuslain (1080/91) 40 §:n mukaiseen koulutukseen osallistuvien eduista ja heille maksettavista korvauksista säädetään asetuksella.

7 §
Opetuskieli

Pelastusopiston opetuskieli on suomi. Opetusta annetaan myös ruotsin kielellä tai tilapäisesti muullakin kielellä. Opiskelija saa käyttää kokeissa joko suomen tai ruotsin kieltä.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan valtion pelastusoppilaitoksista 31 päivänä tammikuuta 1992 annettu laki (62/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 172/94
HaVM 11/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.