1142/1994

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös työttömien aloitteellisuuden tukemisesta

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavan määrärahan valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Päätöksen soveltamisala

Valtion vuoden 1994 toisessa lisätalousarviossa momentille 34.99.52 (Työttömien aloitteellisuuden tukeminen) osoitetusta 5 miljoonan markan siirtomäärärahasta voidaan myöntää 2 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille avustusta työttömien henkilöiden oma-aloitteisuuteen perustuvan työn ja heidän tulevaa työllistymistään edistävän muun toiminnan tukemiseen sekä heidän oma-aloitteista työskentelyään tai heidän pysyvää työllistymistään edistävän muuta toimintaa tukevan koulutuksen järjestämiseen (omatoimisuusavustus).

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää 2 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle myös työttömien henkilöiden aloitteellisuutta tukevien rahoitusjärjestelmien käynnistämistä varten. Omatoimisuusavustusta myönnettäessä ja maksettaessa sekä tämän avustuksen käyttöön liittyvässä muussa valtionaputoiminnassa noudatetaan tämän päätöksen määräyksiä.

2  §
Omatoimisuusavustuksen saaja

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää yhdistysrekisteriin merkitylle yksityiselle yhdistykselle sekä muulle asianmukaisesti rekisteröidylle yksityiselle yhteisölle, jonka toimintatavoitteeseen sisältyy yhteisön sääntöjen tai muiden vastaavien asiakirjojen perusteella tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluva toiminta.

3  §
Avustettavat toimenpiteet

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää 2 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle:

1) työttömien henkilöiden oma-aloitteisen toiminnan tukemiseen, jolloin kustannuksia, joihin avustusta myönnetään, voivat olla esimerkiksi yhteisölle aiheutuvat kokoontumis- ja toimitilojen vuokramenot sekä näiden tilojen kunnostus- ja kalustamiskustannukset; lisäksi tällaisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä yhteisölle toimitilojen käytöstä aiheutuvat menot, joita ovat toimistotarvikkeiden hankintakustannukset sekä sähkö-, lämmitys- ja puhelinkustannukset;

2) työttömille henkilöille tarkoitettujen koulutustilaisuuksien järjestämiseen, jolloin koulutuskustannuksiksi, joihin avustusta myönnetään, voidaan hyväksyä oppilaiden kurssimaksut, opettajien luentopalkkiot, oppilaiden ja opettajien matkakustannukset sekä vähäiset yhteisölle koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat opetusvälineiden ja oppimateriaalin hankintamenot;

3) työttömien henkilöiden oman osaamisen ja työsuoritusten markkinointikustannuksiin sekä työttömille henkilöille tarkoitettujen työpaikkojen hankkimisesta tai järjestämisestä yhteisölle aiheutuviin kustannuksiin;

4) yhteisön toiminnanohjaajan tai muun vastaavan henkilön palkkakustannuksiin sekä

5) työttömien henkilöiden aloitteellisuutta tukevien rahoitusjärjestelmien käynnistämiskustannuksiin.

4  §
Omatoimisuusavustuksen myöntämisen erityiset edellytykset

Omatoimisuusavustusta ei voida myöntää, jos yhteisö saa hakemuksessa tarkoitettuihin kustannuksiin valtionosuutta tai muuta kuin tässä päätöksessä tarkoitettua harkinnanvaraista valtionavustusta.

5  §
Avustettavan toiminnan ajallinen kesto

Omatoimisuusavustus voidaan myöntää lähinnä avustettavan toiminnan alkuun saattamiseksi ottaen lisäksi huomioon, että 1 §:ssä tarkoitettu määräraha on käytettävissä vain vuoden 1995 loppuun.

6  §
Omatoimisuusavustuksen määrä

Omatoimisuusavustuksen määrä on enintään 80 prosenttia avustettavaksi hyväksyttyjen kustannusten toteutuneesta kokonaismäärästä.

7  §
Viranomaiset

Omatoimisuusavustusta haetaan paikalliselta työvoimatoimistolta työministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä asianmukaiset rekisteröintitiedot yhteisöstä. Työvoimatoimiston on toimitettava hakemusasiakirjat ja oma lausuntonsa hakemuksesta viipymättä työvoimapiirin toimistolle.

Päätöksenteosta säädetään erikseen.

8  §
Omatoimisuusavustuksen ennakko

Avustuksen saajalle maksetaan omatoimisuusavustuksen ennakkona etukäteen kuukausittain tai muulta avustuksen myöntämispäätöksessä määritellyltä ajanjaksolta (maksujakso) 50 prosenttia kullekin maksujaksolle päätöksen mukaan tulevasta omatoimisuusavustuksesta. Ennakkona maksetaan kuitenkin aina yhteisön toiminnasta maksujaksolla aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin kohdistuva omatoimisuusavustus kokonaisuudessaan. Kiinteinä kustannuksina pidetään tällöin toimitilojen vuokrakustannuksia sekä muita säännöllisin väliajoin erääntyviä maksuja kuten sähkö- ja puhelinkuluja.

Ennakon maksaa omatoimisuusavustuksen myöntämispäätöksessä mainittu työvoimapiirin toimisto yhteisön tekemän hakemuksen (ennakon maksatushakemus) perusteella. Ennakon maksatushakemuksessa yhteisön on selvitettävä ne maksujaksoon kohdistuvat avustettavat kiinteät kustannukset sekä muut maksujaksoon kohdistuvat arvioidut kustannukset, joiden perusteella ennakkoa haetaan suoritettavaksi.

9  §
Omatoimisuusavustuksen loppuerän maksatus

Toteutuneiden avustettavien kustannusten ja maksetun ennakon välisen erotuksen (omatoimisuusavustuksen loppuerä) maksaa omatoimisuusavustuksen saajalle avustuspäätöksessä mainittu työvoimapiirin toimisto kultakin maksujaksolta jälkikäteen.

Omatoimisuusavustuksen saajan on toimitettava avustuspäätöksessä mainitulle työvoimatoimistolle loppuerän maksamista varten maksatusselvitys, josta ilmenevät yhteisölle avustettavasta toiminnasta maksatusjaksolla aiheutuneet todelliset kustannukset avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla eriteltyinä. Maksatusselvitys on jätettävä työvoimatoimistolle neljän viikon kuluessa sen maksujakson päättymisestä, jota selvitys koskee. Myöhässä jätetyn selvityksen perusteella ei loppuerää voida maksaa, jollei maksava viranomainen varmistuttuaan määrärahan riittävyydestä katso, että avustuksen maksamiselle on erittäin painavia syitä.

Omatoimisuusavustuksen loppuerä maksetaan postisiirtoliikkeen välityksellä yhteisön maksatusselvityksessään ilmoittamalle postisiirtotilille.

Tämän päätöksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu siirtomääräraha on talousarvion mukaisesti käytettävissä vain vuosina 1994 ja 1995, joten kaikki tähän määrärahaan kohdistuvat maksatustoimenpiteet on suoritettava vuoden 1995 loppuun mennessä.

10  §
Omatoimisuusavustuksen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Omatoimisuusavustuksen maksamisen lopettamisessa ja maksetun avustuksen takaisinperinnässä noudatetaan vastaavasti, mitä työllistämistuen osalta säädetään työllisyysasetuksen (130/93) 50 §:ssä.

Jos omatoimisuusavustuksen saaja ei anna työvoimatoimistolle 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua maksatusselvitystä, on työvoimapiirin toimiston määrättävä omatoimisuusavustuksen maksaminen lakkautettavaksi ja avustuksen saajalle maksettu omatoimisuusavustuksen ennakko palautettavaksi takaisin valtiolle työllisyysasetuksen 50 §:n 1 momentissa säädettyine korkoineen ja viivästyskorkoineen.

Jos maksatusselvityksen perusteella havaitaan, että omatoimisuusavustuksen ennakkoa on maksettu enemmän kuin avustuksen saajalle maksujaksolla aiheutuneet toteutuneet avustettavat kustannukset edellyttävät, on liikaa maksettu määrä työvoimapiirin toimiston määräyksestä palautettava edellä mainittuine korkoineen ja viivästyskorkoineen takaisin valtiolle. Liikaa maksettu ennakko voidaan kuitenkin takaisinperintään ryhtymättä ottaa vähennyseränä huomioon omatoimisuusavustuksen seuraavaa ennakkoa tai avustuksen loppuerää maksettaessa.

11  §
Hallinnonalojen välinen yhteistyö

Työministeriö asettaa työttömien oma-aloitteisen toiminnan tukemista ja kehittämistä varten työryhmän, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Työryhmän puheenjohtajan tulee edustaa työministeriötä. Työryhmän jäsenistä kaksi edustaa työvoimahallintoa, kaksi opetushallintoa sekä kaksi sosiaali- ja terveyshallintoa. Työryhmän puheenjohtajalle ja jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Työryhmän tehtävänä on työministeriön apuna: 

1) seurata työttömien oma-aloitteisen toiminnan yhteiskunnallisia, taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia;

2) tarvittaessa tehdä työministeriölle esityksiä:

a) 1 kohdassa mainittuja asioita käsittelevien tutkimusten toimeenpanemisesta;

b) työttömien oma-aloitteisuutta tukevan koulutuksen järjestämisestä; ja

c) työttömien oma-aloitteisuutta tukevien rahoitusjärjestelmien kehittämisestä; sekä

3) edistää muillakin keinoilla työttömien oma-aloitteellisuutta heidän työmarkkinoilta syrjäytymisensä estämiseksi.

12  §
Muut määräykset

Muuten sovelletaan, mitä valtioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on määrätty.

Työministeriö antaa lisäksi tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.

13  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Omatoimisuusavustusta voidaan tämän päätöksen nojalla myöntää vuosina 1994 ja 1995 siten, että myönnettävä avustus kohdistuu avustettavasta toiminnasta sanottuina vuosina yhteisölle aiheutuviin menoihin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1994

Työministeri
Ilkka Kanerva

Toimistopäällikkö
Pertti Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.