1141/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus vakuutusyhdistystarkastuksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87)12 luvun 10 §:n nojalla:

Vakuutusyhdistystarkastuksen tehtävät
1 §

Vakuutusyhdistystarkastus on vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu tarkastuselin, jonka tehtävänä on vakuutusyhdistysten tarkastaminen siten kuin vakuutusyhdistyslaissa ja tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Vakuutusyhdistystarkastuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä vakuutusyhdistyslaissa säädetään:

1) valvoa, että vakuutusyhdistykset noudattavat lakia, yhdistysjärjestystä ja sosiaali- ja terveysministeriön antamia määräyksiä;

2) valvoa, että vakuutusyhdistykset hallinnossaan ja muussa toiminnassaan menettelemään hyvän vakuutustavan mukaisesti ja vakuutetut edut turvaavalla tavalla;

3) toimittaa vakuutusyhdistyksissä tarkastuksia sosiaali- ja terveysministeriön kutakin kalenterivuotta varten hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaan siten, että kukin vakuutusyhdistys tarkastetaan niin usein ja siinä laajuudessa kuin sen toiminnan tehokas valvonta vaatii;

4) antaa vakuutusyhdistyksille niiden hallintoa ja toimintaa koskevia neuvoja ja ohjeita vakuutusyhdistystarkastukselle kuuluvissa asioissa;

5) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyytämät lausunnot, tiedot ja selvitykset;

6) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä tarkastustoiminnan kehittämiseksi sekä määräysten antamiseksi vakuutusyhdistyksille;

7) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpide-ehdotuksia, silloin kun vakuutusyhdistystarkastuksen omat toimenpiteet eivät ole johtaneet tarkastuksessa havaitun epäkohdan tai puutteen poistamiseen;

8) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle marraskuun 15 päivään mennessä ehdotus tarkastussuunnitelmaksi, talousarvioksi ja tarkastusmaksuperusteeksi seuraavaa kalenterivuotta varten;

9) huolehtia vakuutusyhdistyslain 12 luvun 9 §:ssä tarkoitetun tarkastusmaksun maksuunpanosta ja perimisestä; sekä

10) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle helmikuun loppuun mennessä vakuutusyhdistystarkastuksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta.

Henkilökunta
3 §

Vakuutusyhdistystarkastuksen juoksevasta hallinnosta vastaa tarkastusjohtaja sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaisesti.

4 §

Vakuutusyhdistystarkastusta edustaa tarkastusjohtaja.

Tarkastusjohtajan sijaisen määrää tarkastusjohtajan ehdotuksesta sosiaali- ja terveysministeriö.

5 §

Kelpoisuusvaatimuksena vakuutusyhdistystarkastuksen toimiin on, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) vakuutusyhdistyksen tarkastusjohtajan toimeen siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä vakuutustoimintaan; ja

2) vakuutusyhdistysten tarkastajan toimeen opistotason ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä opinnäytteitä tai kokemusta vakuutustoiminnasta ja tilintarkastuksesta.

6 §

Vakuutusyhdistysten tarkastusjohtajalta vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) säädetään kaksikielisen virka-alueen virkaan nimitettävän kielitaidosta.

7 §

Vakuutusyhdistystarkastuksen toimihenkilö ei saa toimia vakuutusyhdistyksen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana tai muussakaan tehtävässä, joka saattaa vaarantaa toimihenkilön riippumattomuuden tai puolueettomuuden tarkastustehtävissä.

Ilmoitukset ja tiedonannot
8 §

Vakuutusyhdistystarkastuksen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle:

1) vakuutusyhdistystarkastuksen kotipaikka ja postiosoite;

2) tarkastusjohtajan täydellinen nimi ja kotipaikka;

3) tarkastusjohtajan sijaisen täydellinen nimi ja kotipaikka; sekä

4) jos jollekin henkilölle on annettu oikeus kirjoittaa vakuutusyhdistystarkastuksen nimi, yksin tai yhdessä toisen kanssa, hänen täydellinen nimensä ja kotipaikkansa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa pyydettäessä todistuksen 1 momentissa mainituista tiedoista.

Asiakirjojen säilytys
9 §

Vakuutusyhdistystarkastuksen asiakirjat säilytetään vakuutusyhdistystarkastuksen arkistossa. Arkiston hoidossa on noudatettava, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta säädetään.

Varojen hoito ja tilinpito
10 §

Vakuutusyhdistystarkastuksen tilikautena on kalenterivuosi ja sen kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain (655/73) säännöksiä siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää.

Tarkastusjohtajan on huolehdittava, että vakuutusyhdistystarkastuksen tilinpito on sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastuksen ja hallinnon tarkastuksen toimittaa sosiaali- ja terveysministeriö tai sen määräämä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

11 §

Vakuutusyhdistyslain 12 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja, tarkastusmaksuina koottuja varoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin vakuutusyhdistystarkastuksen menoihin.

Voimaantulo
12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyhdistystarkastuksesta 22 päivänä tammikuuta 1988 annettu asetus (44/88) ja sen nojalla 24 päivänä maaliskuuta 1988 hyväksytty vakuutusyhdistystarkastuksen johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöön panemiseksi.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.