1128/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan poliisin hallinnosta 24 päivänä huhtikuuta 1992 annetun asetuksen (359/92) 9 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 §, 19 §:n 2 momentin 8 kohta, 20―22 § ja 20 §:n edellä oleva väliotsikko, 24, 25 ja 28 § ja 29 §:n 3 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 25 a ja 28 a § seuraavasti:

9 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa keskusrikospoliisin alueyksikköjen toimialueet.

10 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa suojelupoliisin alueyksikköjen toimialueet.

11 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa liikkuvan poliisin alueyksikköjen toimialueet.

19 §

Tämän lisäksi vaaditaan:


8) Haminan, Hangon, Naantalin, Pietarsaaren, Raahen ja Uudenkaupungin poliisilaitoksen poliisimestarilta ja apulaispoliisimestarilta lukuun ottamatta 1 kohdassa mainittua apulaispoliisimestaria, toimistonjohtajalta, keskusrikospoliisin toimistopäälliköltä, suojelupoliisin ylitarkastajalta ja tarkastajalta sekä muilta kuin edellä mainituilta poliisipäällystöön kuuluvilta poliisimiehiltä poliisipäällystön virkatutkinto tai korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


Virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen sekä sivutoimet
20 §

Keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Sisäasiainministeriö nimittää poliisiopiston ja poliisikoulun johtajan, poliisikoiralaitoksen johtajan ja poliisivarikon päällikön sekä lääninhallituksen esityksestä Helsingin poliisilaitoksen poliisimestarin ja apulaispoliisimestarin.

21 §

Nimismiehen ja apulaisnimismiehen sekä muun kuin 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun poliisimestarin ja apulaispoliisimestarin nimittää lääninhallitus.

Nimittämisestä nimismiespiirin ulosottotoimen virkoihin säädetään ulosottotoimesta annetussa asetuksessa (158/85).

22 §

Poliisilaitos, nimismiespiiri, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisikoiralaitos ja poliisivarikko nimittävät muut kuin 20 ja 21 §:ssä mainitut alaisensa virkamiehet sekä ottavat työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

24 §

Virkavapauden myöntää nimittävä viranomainen 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin.

Valtioneuvosto myöntää virkavapauden 20 §:n 1 momentissa mainitulle virkamiehelle. Sisäasiainministeriö myöntää kuitenkin 20 §:n 1 momentissa mainitulle virkamiehelle sellaisen virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden.

Poliisilaitos ja nimismiespiiri myöntävät virkavapauden myös sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen nimittämälle alaiselleen virkamiehelle silloin kun on kyse virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden.

25 §

Virkamieheksi nimittämisestä valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla päättää nimittävä viranomainen 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin.

Poliisilaitos päättää nimittämisestä apulaispoliisimestariksi ja nimismiespiiri apulaisnimismieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi.

Edellä 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi sisäasiainministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto.

25 a §

Sivutoimiluvan myöntää nimittävä viranomainen. Edellä 20 §:n 1 momentissa mainitulle virkamiehelle sivutoimiluvan myöntää kuitenkin sisäasiainministeriö.

Virkamiehen on viipymättä ilmoitettava valtion virkamieslain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle.

28 §

Virkamiehen irtisanoo valtion virkamieslain 25 tai 26 §:n nojalla nimittävä viranomainen. Nimittävä viranomainen myös purkaa virkasuhteen.

Valtion virkamieslain 27 §:n nojalla virkamiehen irtisanoo asianomainen virasto. Edellä 20 §:n 1 momentissa mainitun virkamiehen irtisanoo kuitenkin sisäasiainministeriö sekä edellä 20 §:n 2 momentissa mainitun viraston päällikön nimittävä viranomainen.

28 a §

Virkamiehelle annettavasta varoituksesta, lomauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää nimittävä viranomainen. Edellä 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen osalta päätöksen tekee kuitenkin sisäasiainministeriö.

29 §

Ohjesäännössä voidaan määrätä yksikön jakautumisesta toimintayksikköihin, virkamiesten tehtävistä ja työnjaon järjestämisestä. Ohjesäännössä voidaan myös antaa asetuksella yksikön päällikön ratkaistaviksi säädettyjä asioita yksikön muun virkamiehen ratkaistaviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.