1124/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Saaristomeren neuvottelukunnasta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään:

1  §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Ympäristöministeriön yhteydessä on neuvoa-antavana elimenä Saaristomeren biosfäärialuetta koskevien tehtävien hoitoa varten Saaristomeren neuvottelukunta.

2  §
Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kutsuu ympäristöministeriö neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla ympäristöministeriön, opetusministeriön hallinnonalan, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan, Metsähallituksen, korkeakoululaitoksen, ympäristöasiain aluehallinnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton tai Natur och Miljön edustus sekä alueen kunnista kustakin kaksi edustajaa. Ainakin yhdellä kuntia edustavista on oltava vakinainen asuinpaikka Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetulla yhteistoiminta-alueella. Ennen jäsenten ja varajäsenten kutsumista on kuultava niitä viranomaisia, laitoksia tai yhteisöjä, joita heidän tulee edustaa.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, ympäristöministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen.

3  §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tulee:

1) edistää ja sovittaa yhteen Saaristomeren biosfäärialueen tutkimusta;

2) edistää biosfäärialueen kestävää kehitystä;

3) pitää yhteyttä paikalliseen väestöön sekä seurata sen tarpeita ja tehdä niistä johtuvia aloitteita;

4) pitää yhteyttä alueen kuntiin ja alueviranomaisiin;

5) edistää tiedottamista biosfäärialuetta koskevista asioista; sekä

6) huolehtia muista sille säädetyistä sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön määräämistä tehtävistä.

4  §
Työjärjestys

Neuvottelukunnalla voi olla työjärjestys, jonka ympäristöministeriö antaa neuvottelukunnalle sen esityksestä.

5  §
Jaokset

Saaristomeren kansallispuistosta annetun asetuksen (1123/94) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten neuvottelukunnassa on kansallispuistojaos.

Neuvottelukunta voi asettaa jaoksia muidenkin kuin 1 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten.

Jaokselle voidaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, työjärjestyksessä määrätyissä rajoissa uskoa esitysten tekeminen ja lausuntojen antaminen sekä muiden neuvottelukunnan tehtävien hoitaminen neuvottelukunnan puolesta.

6  §
Jaosten jäsenet

Kansallispuistojaokseen kuuluvat ympäristöministeriötä, Metsähallitusta, ympäristöasiain aluehallintoa, kuntia ja neuvottelukunnassa edustettuna olevaa, 2 §:ssä tarkoitettua luonnonsuojelujärjestöä edustavat 12 neuvottelukunnan jäsentä, joiden joukosta ympäristöministeriö määrää jaoksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ympäristöministeriö voi antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan muuhun jaokseen kuin kansallispuistojaokseen jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaoksen jäsenillä on jaoksen kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.

7  §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja sen jaos on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat saapuvilla.

8  §
Sihteerit

Neuvottelukunnan ja sen jaosten sihteereinä toimivat tehtävään määrätyt ympäristöministeriön hallinnonalan virkamiehet sekä neuvottelukunnan ottamat sihteerit.

9  §
Erinäisiä säännöksiä

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

10  §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

11  §
Voimaantulosäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.