1123/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Saaristomeren kansallispuistosta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2 §:n 2 momentin sekä Saaristomeren kansallispuistosta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (645/82) 5 §:n nojalla:

1  §
Kiellot

Saaristomeren kansallispuistossa ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- tai kallioperää taikka merenpohjaa;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Kansallispuistossa on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

2  §
Sallitut toimet

Saaristomeren kansallispuistossa saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa ja pitää kunnossa alueen hoitoa, valvontaa, tutkimusta sekä yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) onkia ja pilkkiä;

4) palauttaa alueen luontaisen kehityksen;

5) hoitaa perinnemaisemaa sekä entistää ja pitää kunnossa tähän littyviä rakennuksia ja rakennelmia;

6) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

7) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa kansallispuistossa leiriytyä tilapäisesti ja tehdä avotulen.

3  §
Puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle sallitut toimet

Saaristomeren kansallispuistossa ovat Metsähallituksen luvalla sallittuja toimet, jotka ovat tarpeellisia:

1) puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi;

2) puolustusvoimien merenkulun turvallisuudelle;

3) puolustusvoimien aluevalvonnalle; sekä

4) rajavartiolaitokselle sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

4  §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Saaristomeren kansallispuistossa voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä sekä kerätä kasveja ja niiden osia;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kalastaa;

4) tehdä muinaismuistolain (295/63) mukaisia tutkimuksia;

5) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja;

6) pitää kunnossa kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö-, puhelin- ja radiolaitteita; sekä

7) rakentaa ja pitää kunnossa merenkulkulaitteita sekä vesikulkuväylien liikennemerkkejä ja valo-opasteita.

Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueeseen kokonaan tai osittain kuuluvissa kylissä vakinaisesti asuvat saavat metsästää kansallispuistossa tai osassa sitä Metsähallituksen luvalla.

Metsähallitus voi määräämillään ehdoilla luovuttaa kotitarvekäyttöön kansallispuiston yhteistoiminta-alueella asuville ja erityisistä syistä muillekin saaristolaisille kansallispuiston alueelta puuta ja karjan rehua.

5  §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Saaristomeren kansallispuiston hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelman (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö.

6  §
Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Saaristomeren kansallispuistossa sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2 ja 4 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa kansallispuiston perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

7  §
Luonnonsuojelualueen hallinta

Saaristomeren kansallispuisto on Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

Kansallispuiston hoidon ja käytön edistämiseksi sekä yhteistyön kehittämiseksi kansallispuiston yhteistoimintaalueella on Metsähallituksen apuna Saaristomeren neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa (1124/94) tarkoitetun neuvottelukunnan kansallispuistojaos.

8  §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Saaristomeren kansallispuiston rajojen määräämisestä antaa maanmittauslaitos.

9  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Asetuksella kumotaan Saaristomeren kansallispuistosta 23 päivänä joulukuuta 1982 annettu asetus (1040/82).

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.