1122/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 13 §:n 2 momentti, 25 §:n 3 momentti, 30 §:n 1 ja 3 momentti, 43 §:n 7 momentti, 46 §:n 5 ja 6 momentti, 47 §:n 1 momentti, 48 §:n 4 momentti, 49 §, 53 §:n 1 momentti, 54 §:n 5 momentti, 103 ja 104 §, 109 §:n 1 momentti, 113 §:n 4 momentti, 138 §:n 1 momentti ja 219 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 53 §:n 1 momentti, 54 §:n 5 momentti ja 113 §:n 4 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (530/93) sekä 25 §:n 3 momentti, 109 §:n 1 momentti ja 138 §:n 1 momentti 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa asetuksessa (773/94), sekä

lisätään 41 §:ään uusi 2 a momentti, 46 §:ään uusi 7―9 momentti ja asetukseen uusi 189 a § seuraavasti:

13 §
Invataksi

2. Invataksissa on pyörätuolia varten nostin. Matalalattiaisessa invataksissa voi kuitenkin olla nostimen sijasta rakenteeltaan leveyssuunnassa yhtenäinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 8 prosenttia. Invataksissa on vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa, joita kumpaakin varten on tilaa vähintään 0,7 m x 1,1 m. Pyörätuolipaikan tilassa saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden tarvitsema tila ei vähennä pyörätuolien tilaa. Pyörätuolien ja niissä matkustavien tulee olla luotettavasti kiinnitettävissä ajoneuvoon.


25  §
Massat

3. Ajoneuvon omamassalla tarkoitetaan sen massaa täydessä ajokunnossa kuljettaja, kaikki tavanomaiset varusteet, vararengas, työkalut, poltto- ja voiteluaineet sekä jäähdytysneste mukaan luettuina. Ajoneuvon polttoainesäiliö on tällöin täytettynä 90 prosenttiin tilavuudestaan. Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun omamassa on sen akselin tai akseliston välityksellä tiehen kohdistuva massa perävaunun ollessa kiinnitettynä vetävään ajoneuvoon. Matkailuperävaunun omamassaan luetaan akku ja kiinteästi varusteisiin kuuluva yli 50 litran vetoinen vesisäiliö, mutta ei nestekaasupulloja.


30 §
Hyväksymis- ja varmentamisjärjestelmät

1. EY-hyväksymisellä ja e-hyväksymisellä tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston tai yhteisöjen komission taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antaman asetuksen tai direktiivin mukaista ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan hyväksymistä. Tällainen hyväksyminen osoitetaan määräystenmukaisuustodistuksella taikka ajoneuvoon, varusteeseen tai osaan tehdyllä e-hyväksymismerkinnällä, jossa on asetuksen tai direktiivin numero ja suorakulmion ympäröimänä e-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus.


3. EY-direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla rakenneosalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvon rakenneosaa, joka täyttää 1 tai 2 momentissa tarkoitetun EY-direktiivin tai E-säännön vaatimukset. Tällaisen rakenneosan ei tarvitse olla EY-, e- tai E-hyväksytty.


41 §
Jarrut

2 a. Mekaanisella voimanvälityksellä toimivan seisontajarrun saa nopeuskilpailuun käytettävässä autossa, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä, kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattessa korvata auton valmistajan nopeuskilpailukäyttöön tarkoittamalla hydraulisella voimanvälityksellä toimivalla seisontajarrulla.


43 §
Vetolaitteet

7. O3- ja O4-luokan perävaunun vetoon tarkoitetun vetokytkimen tai -pöydän mitoituksen ja lujuuden tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkentälaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (94/20/EY) tai E-säännön n:o 55 vaatimuksia taikka ministeriön tarvittaessa erikseen antamia määräyksiä. Ministeriö antaa tarkemmat määräykset vetokytkimen kiinnitykseen tarkoitetun vetopalkin lujuudesta ja hyväksymisestä.

46 §
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

5. Edellä 1―4 momentissa säädetyt raja-arvot eivät saa ylittyä auton käytön ensimmäisten 80 000 km:n tai viiden vuoden aikana, näistä ensin saavutettavan ollessa määräävä.

6. M1-luokan auton, jossa on tilaa enintään kuudelle henkilölle kuljettaja mukaan luettuna, jonka kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia ja joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen, katsotaan vastaavan tässä pykälässä tarkoitettuja vaatimuksia, jos se vastaa moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (70/220/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 91/441/ETY, tai E-säännön n:o 83 vaatimuksia.

7. Edellä 1―4 tai vaihtoehtoisesti 6 momentissa tarkoitettujen raja-arvojen sijasta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen tyyppihyväksyttävään 6 momentissa tarkoitettuun autoon ja 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen käyttöön otettavaan sanotunlaiseen autoon sekä tyyppihyväksymisessä että tuotannon laadunvalvonnassa seuraavia raja-arvoja:

otto-moottori diesel-moottori
hiilimonoksidi 2,2 g/km 1,0 g/km
hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä 0,5 g/km 0,7 g/km
hiukkaset 0,08 g/km

8. Edellä 7 momentissa mainitun dieselmoottorisen auton, jonka moottori on varustettu suoraruiskutusjärjestelmällä, hiilivetyjen ja typen oksidien raja-arvo on 0,9 g/km ja hiukkasten raja-arvo 0,10 g/km 30 päivään syyskuuta 1999 sekä tyyppihyväksymisessä että käyttöönotossa.

9. Edellä 7 momentissa mainitun auton katsotaan täyttävän sanotussa ja 8 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos sen mukana toimitettavalla määräystenmukaisuustodistuksella osoitetaan sen olevan EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/12/EY, tai olevan E-hyväksytty säännön n:o 83/01 mukaisesti.

47 §
Pakettiauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

1. N1-luokan ja M1G-luokan auton sekä sellaisen M1-luokan auton, jonka kokonaismassan ja omamassan erotus on suurempi kuin 760 kg tai joka on muutettu tällaisesta N1luokan autosta tai jossa on tilaa useammalle kuin kuudelle henkilölle kuljettaja mukaan luettuna taikka jonka kokonaismassa on suurempi kuin 2,5 tonnia, otto- ja dieselmoottorin pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat:

hiilidioksidi 6,2 g/km
hiilivedyt 0,5 g/km
typen oksidit 1,1 g/km

48 §
Raskaiden dieselmoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

4. Tässä pykälässä tarkoitetun auton katsotaan täyttävän 1―3 momentin raja-arvot, jos siinä käytetty dieselmoottori täyttää ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (88/77/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 91/542/ETY, tai E-säännön n:o 49/02 vaatimukset.


49 §
Testit

Pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt mitataan 46 §:n 6―8 momentissa ja 48 §:n 1―4 momentissa säädettyjä raja-arvoja lukuun ottamatta Yhdysvaltojen liittovaltion Ympäristönsuojeluviraston (EPA) laatimien testausohjeiden Federal Test Procedure (FTP 75 tai 79, Code of Federal Regulations §86.084―26, §86.101 . . . §86.145―82 ja §86.301 . . . §86.348 ―79) tai 52 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin määräyksiin sisältyvien testausohjeiden mukaisesti.

53 §
Eräitä autoryhmiä koskevat poikkeukset pakokaasupäästörajoituksista

1. Edellä 46―48 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta:

a) muuttotavarana tullattuun autoon;

b) vientirekisteröitävään autoon, milloin se on tarkoitettu vietäväksi rekisteröitäväksi muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio);

c) muun kuin ETA-valtion edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaan autoon;

d) nopeuskilpailussa käytettävään henkilöautoon, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä, kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa;

e) perintönä tai testamentilla saatuun autoon; eikä

f) tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon.


54 §
Melun rajoittaminen

5. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen raja-arvojen sijasta sovelletaan muuttotavarana tullattuun, muun kuin ETA-valtion edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaan, perintönä tai testamentilla saatuun ja tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon auton ensimmäisenä käyttöönottovuonna voimassa olleita 4 momentissa ensiksi mainitun EY-direktiivin tai E-säännön n:o 9 tai 51 mukaisia vaatimuksia.

103 §
Eräitä autoryhmiä koskevat poikkeukset

1. Invataksiin, pelastusautoon, sairasautoon, matkailuautoon, ruumisautoon ja huoltoautoon ei sovelleta:

a) 43 §:n 2 momentin säännöstä vetolaitteesta takana;

b) 53 a §:n säännöstä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittaamisesta;

c) 58 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaatimusta siitä, että roiskesuojan tulee vastata EY-direktiivin vaatimusta;

d) 59 §:n sivuovien saranoita ja lukkoja koskevaa vaatimusta siltä osin kuin se koskee muille kuin ajon aikana käytettäville istuimille johtavia ovia;

e) 60 §:n istuinten kiinnitystä koskevaa vaatimusta siltä osin kuin se koskee muita kuin ajon aikana käytettäviä istuimia;

f) 64 §:n turvavöiden kiinnityspisteitä koskevaa vaatimusta siltä osin kuin se koskee muita kuin ajon aikana käytettäviä istuimia;

g) 66 §:n pääntukia koskevaa vaatimusta siltä osin kuin se koskee muita kuin ajon aikana käytettäviä istuimia;

h) 67 §:n sisustuksen turvallisuutta koskevaa vaatimusta siltä osin kuin se koskee takimmaisen istuimen selkänojan takana olevaa aluetta; eikä

i) 71 §:n 3 momentin vaatimusta siitä, että eräiden valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee vastata EYdirektiivin tai E-säännön vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta.

2. Invataksiin, pelastusautoon, sairasautoon, matkailuautoon, ruumisautoon ja huoltoautoon, joka on muutettu N2-, N3-, M2- tai M3-luokan autosta, ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia eikä:

a) 41 §:ssä tarkoitettuja jarruille asetettuja vaatimuksia siltä osin kuin ne koskevat M1luokan ajoneuvoa;

b) 46 eikä 47 §:n pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä koskevia vaatimuksia;

c) 64 §:n 5 momentin vaatimusta turvavöiden kiinnityspisteistä muilla kuin etuistuimilla; eikä

d) 70 §:n tuulilasin pyyhintä ja pesintä koskevaa vaatimusta.

3. Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun autoon sovelletaan sitä ajoneuvoluokkaa, josta tässä pykälässä tarkoitettu ajoneuvo on muutettu, koskevia 41 §:ssä tarkoitettuja jarruvaatimuksia sekä 46―48 §:n pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä koskevia vaatimuksia.

4. Matkailuautoon, joka on muutettu N-luokan autosta, ei sovelleta 39 §:n 3 momentin vaatimusta siitä, että ohjauslaitteen tulee vastata EY-direktiivin, E-säännön tai yhdysvaltalaisen standardin vaatimuksia.

5. Panssaroituun M1-luokan autoon ei sovelleta:

a) 36 §:n 1 momentin vaatimusta siitä, että renkaiden tulee olla e- tai E-hyväksytyt tai täyttää yhdysvaltalaisen standardin vaatimukset;

b) 39 §:n 3 momentin vaatimusta siitä, että ohjauslaitteen tulee vastata EY-direktiivin, E-säännön tai yhdysvaltalaisen standardin vaatimuksia;

c) 46 §:n pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöjä koskevia vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksista;

d) 53 a §:n säännöstä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittaamisesta;

e) 64 §:n vaatimusta siitä, että turvavöiden kiinnityspisteiden tulee vastata EY-direktiivin, E-säännön tai yhdysvaltalaisen standardin vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta;

f) 67 §:n sisustuksen turvallisuutta koskevaa vaatimusta, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta;

g) 68 §:n 2 momentin vaatimusta siitä, että auton ikkunoissa käytettävän varmuuslasin tulee vastata EY-direktiivin, E-säännön taikka suomalaisen tai yhdysvaltalaisen standardin vaatimuksia;

h) 69 §:n vaatimusta siitä, että tuulilasin huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee vastata EY-direktiivin taikka suomalaisen tai yhdysvaltalaisen standardin vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta;

i) 70 §:n vaatimusta siitä, että tuulilasin pyyhkimen ja pesimen tulee vastata EY-direktiivin taikka suomalaisen tai yhdysvaltalaisen standardin vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta;

j) 71 §:n 3 momentin vaatimusta siitä, että eräiden valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee vastata EYdirektiivin tai E-säännön vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta;

k) 96 §:n 1 momentin vaatimusta siitä, että äänimerkinantolaitteen tulee vastata EY-direktiivin tai E-säännön vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta;

l) 97 §:n taustapeilejä koskevan vaatimuksen viittausta sivu- ja takalasien valonläpäisevyyskertoimeen; valonläpäisevyyskertoimen tulee kuitenkin olla vähintään 60 prosenttia;

m) 99 §:n näkökenttää koskevaa vaatimusta; tuulilasin ja etusivuikkunoiden valonläpäisevyyskertoimen tulee kuitenkin olla vähintään 60 prosenttia eikä näkökenttä etuviistoon saa olla liian rajoittunut; eikä

n) 101 §:n vaatimusta siitä, että ajoneuvon tulee ulkonevien osiensa osalta vastata EYdirektiivin tai E-säännön vaatimuksia, jos auton erityistarkoitus edellyttää vähäistä poikkeamista vaatimuksesta.

104  §
EY-tyyppihyväksytyn auton määräystenmukaisuus

Ennen 1 päiväää heinäkuuta 1997 käyttöön otettavan M1-luokan auton, joka täyttää 64 §:n turvavöitä ja niiden kiinnityspisteitä koskevat vaatimukset, katsotaan täyttävän muut 6 luvun vaatimukset, jos se on EY-direktiivin 70/156/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/53/ETY, tyyppihyväksyttyä mallia ja auton valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 6 artiklassa tarkoitetun määräystenmukaisuustodistuksen.

109 §
Jarrut

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon jarrujen tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/14/ETY) tai E-säännön n:o 78/01 vaatimuksia.


113 §
Melun rajoittaminen

4. Moottoripyörän katsotaan täyttävän 1, 2 tai 3 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää moottoripyörien sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/1015/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 89/235/ETY, tai E-säännön n:o 41/02 vaatimukset. Moottoripyörän katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää E-säännön n:o 41/01 vaatimukset.


138 §
Jarrut

1. Mopon ja L2-luokan ajoneuvon jarrujen tulee vastata EY-direktiivin 93/14/ETY tai E-säännön n:o 78/01 vaatimuksia.


189 a §
Melun rajoittaminen

Moottorikelkassa on oltava tehokas äänenvaimennin. Moottorikelkan äänen voimakkuus, mitattuna standardin SAE J192A mukaisesti, ei saa ylittää 78 dBA.

219 §
Vetolaitteet

3. O3- ja O4-luokan perävaunun vetosilmukan, -aisan ja -tapin mitoituksen ja lujuuden tulee vastata direktiivin 94/20/EY tai E-säännön n:o 55 vaatimuksia taikka ministeriön tarvittaessa erikseen antamia määräyksiä. Ministeriö antaa kuitenkin tarkemmat määräykset vetoaisan lujuudesta ja hyväksymisestä, milloin se on tarkoitettu käytettäväksi etutelillä varustetussa perävaunussa.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja se koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen käyttöön otettua ajoneuvoa.

2. Asetuksen 41 §:n 2 a momenttia saadaan soveltaa myös käytössä olevaan autoon.

3. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5luokan ajoneuvon saa 109 §:n 1 momentin ja 138 §:n 1 momentin estämättä hyväksyä tyyppikatsastuksessa ennen 5 päivää huhtikuuta 1995 ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1999, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

4. Asetuksen 189 a § koskee moottorikelkkaa, joka otetaan käyttöön 1 päivänä kesäkuuta 1995 tai sen jälkeen.

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY; EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1, muut. 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1. Neuvoston direktiivi 70/220/ETY; EYVL N:o L 76, 6.4.1970, s. 1, muut. 91/441/ETY; EYVL N:o L 242, 30.8.1991, s. 1 ja 94/12/EY; EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 42.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY; EYVL N:o L 195, 29.7.1994, s. 1.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.