1099/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Kumottavat lait

Täten kumotaan seuraavat lait, 2, 4―6, 8―15 sekä 17 ja 18 kohdassa mainitut lait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) kotimaassa tuotetun pellavan ja hampun hintojen vakauttamisesta 22 päivänä joulukuuta 1943 annettu laki (1040/43);

2) eräiden kotieläinten maahantuonnista 30 päivänä marraskuuta 1973 annettu laki (871/73);

3) kananmunien haudontojen rajoittamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annettu laki (303/77);

4) siipikarjan siitoseläinten pidon ja munien haudontojen sekä poikasten kasvattamisen, myymisen ja välittämisen harjoittamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1977 annettu laki (302/77);

5) maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 27 päivänä heinäkuuta 1984 annettu laki (569/84);

6) maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annettu laki (570/84);

7) nurmikasvien kylvösiemenhuollon turvaamisesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annettu laki (566/86);

8) maataloustuotannon tasapainottamisesta 22 päivänä joulukuuta 1989 annettu laki (1261/89);

9) maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (1062/90);

10) peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta 28 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (1314/90);

11) kotieläintuotannon ohjaamisesta 28 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (1305/90);

12) pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annettu laki (1385/91);

13) 3 päivänä elokuuta 1992 annettu sokerilaki (673/92);

14) kotimaisesta öljykasvituotannosta 3 päivänä elokuuta 1992 annettu laki (675/92);

15) kotimaisesta tärkkelystuotannosta 3 päivänä elokuuta 1992 annettu laki (674/92);

16) maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1518/93);

17) maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1521/93);

18) 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu tuontimaksulaki (1519/93); ja

19) elintarviketuotteiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1520/93).

2 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3  §
Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tultua sovelletaan kuitenkin edelleen:

1) edellä 1 §:n 5 kohdassa mainittua lakia ennen tämän lain voimaantuloa meijeriin toimitettuun maitoon;

2) edellä 1 §:n 6 kohdassa mainitun lain mukaisia kiintiöitä ja niiden määräytymistä koskevia säännöksiä 31 päivään maaliskuuta 1995;

3) edellä 1 §:n 7 kohdassa mainittua lakia sellaisen siementuotantotuen maksamiseen, jonka maksuunpanoperuste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, jollei kyseisiä viljelysopimuksia siirretä siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) n:o 2358/71 tarkoitetuiksi viljelysopimuksiksi, sekä lain 15 §:n 2 momenttia siemenhuollon turvaamisvarojen käyttämiseen lain soveltamisajan päättymisen jälkeen;

4) edellä 1 §:n 9 ja 10 kohdassa mainittuja lakeja vuosilta 1991―1994 suoritettaviin vientikustannusmaksuihin;

5) edellä 1 §:n 13―15 kohdassa mainittuja lakeja sellaisiin tukiin, joiden maksuperuste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa;

6) edellä 1 §:n 16 kohdassa mainittua lakia viljelijöille vuonna 1995 maksettavaan maatilavarastojen arvonalennuskorvaukseen sekä muihin tukiin ja järjestelyihin, joista on sovittu tai joiden maksuperuste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa;

7) edellä 1 §:n 17 kohdassa mainittua lakia sellaisiin hinnanerokorvauksiin, hinnanalennuskorvauksiin ja varastointitukeen, joiden maksuperuste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa; ja

8) edellä 1 §:n 18 ja 19 kohdassa mainittuja lakeja ennen tämän lain voimaantuloa tullivalvonnasta luovutettuihin tavaroihin sekä tavaroihin, jotka olisi pitänyt ilmoittaa tullattavaksi ennen tämän lain voimaantuloa.

Niin ikään sovelletaan edelleen 1 §:n 8 kohdassa mainittua lakia ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sekä muihin tasapainottamistoimenpiteisiin, joita koskeva hakemus on pantu vireille ennen tämän lain voimaantuloa. Viljelijä voi luopua lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta sopimuksesta vain, jos maa- ja metsätalousministeriö kohtuussyistä myöntää siihen hakemuksesta luvan. Lupa voidaan myöntää, milloin siihen on erityisen painavia perusteita.

Milloin maataloustuottajilta on ennen tämän lain voimaantuloa peritty edellä 1 §:n 16 kohdassa mainitun lain mukaisia maksuja ja veroja enemmän kuin sanotun lain 8 §:ssä edellytetään, maksetaan liikaa peritty määrä tuottajille takaisin vuoden 1996 loppuun mennessä valtion talousarvioon osoitetuista määrärahoista valtioneuvoston tarkemmin määräämällä tavalla. Vastaavasti vähennetään tämän lain voimaan tullessa tuottajilta perimättä jäänyt osuus maataloustuotteiden markkinointikustannuksista vuoden 1996 loppuun mennessä valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/94) 5 tai 6 §:n mukaisiin tukiin osoitetuista määrärahoista.

HE 145/94
MmVM 12/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.