1091/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1994 annetulla päätöksellä (38/94), liitteen osan II rn 800...899 sekä lisäyksen X kohdat 8...8.7.2 ja lisäyksen XI kohdat 8...8.7.2, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan" .

1 Aine tai valmiste, joka täyttää luokan 8 kriteerit ja jonka pölyn ja sumun aiheuttama hengitysmyrkyllisyys (LC50 ) vastaa ryhmää a) mutta jonka myrkyllisyys nautittuna tai ihon läpi imeytyneenä vastaa ryhmää c) tai sitä vähäisempää myrkyllisyyttä on luokiteltava luokkaan 8.
2 OECD Guidelines for Testing of Chemicals, Guideline 404, "Acute Dermal Irritation/Corrosion" (1992).
3 Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityksiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 8.

Syövyttävät aineet

1. Aineluettelo

800

(1) Rn 801 mainittuja tai sen ryhmänimikkeisiin kuuluvia luokan 8 aineita ja niitä sisältäviä esineitä saa kuljettaa rautatiellä vain rn 800 (2)...824 mainituin ehdoin.

Huom. Rn 801 aineluettelon aineiden määrät, jotka eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, ks. rn 801 a.

(2) Luokkaan 8 kuuluvat aineet, jotka kemiallisesti vaikuttavat ihon tai limakalvon epiteelikudokseen, jonka kanssa ne ovat kosketuksessa sekä aineet, jotka pakkauksesta ulos päästessään voivat vahingoittaa tai tuhota muita tavaroita tai kuljetusvälineitä tai voivat aiheuttaa muuta vahinkoa. Tähän luokkaan kuuluvat myös aineet, jotka vasta veden kanssa muodostavat syövyttäviä liuoksia tai joista vapautuu syövyttävää höyryä taikka sumua ilman luonnollisen kosteuden vaikutuksesta.

(3)

a) Luokan 8 aineet on jaoteltu seuraavasti:

A. Happamat aineet;

B. Emäksiset aineet;

C. Muut syövyttävät aineet;

D. Syövyttäviä aineita sisältävät esineet;

E. Tyhjät pakkaukset.

b) Luokan 8 rn 801 aineluettelon eri kohtiin luokitellut aineet, lukuun ottamatta kohdissa 6, 14 ja 15 mainittuja aineita, kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimella a), b) ja c) merkityistä ryhmistä:

ryhmä a): Erittäin syövyttävät aineet ryhmä b): Syövyttävät aineet

ryhmä c): Lievästi syövyttävät aineet

c) Aineiden luokitus vaarallisuusryhmiin a), b) ja c) on tehty kokemuksen perusteella ottaen lisäksi huomioon lisätekijät kuten myrkyllisyys hengitettynä1 ja reaktiivisuus veden kanssa (mukaan lukien vaarallisten hajoamistuotteiden muodostuminen). Nimeltä mainitsemattomien aineiden sekä seosten syövyttävyyttä voidaan arvioida ajan perusteella, joka vaaditaan, jotta aine ihmisen ihon kanssa kosketuksessa ollessaan aiheuttaa ihon tuhoutumisen koko paksuudeltaan.

Aineiden, jotka eivät aiheutta ihokudoksen tuhoutumista koko paksuudeltaan, mahdolliset korroosiovaikutukset tietyille metallipinnoille on otettava huomioon.

Vaarallisuusryhmää määritettäessä on otettava huomioon tapaturmaisissa myrkytystapauksissa ihmisestä saatu kokemus. Ihmiseen perustuvien havaintojen puuttuessa vaarallisuusryhmä tulee arvioida eläinkokeista saatavien tietojen perusteella OECD Guideline 404 mukaisesti2

d) Aineet, jotka aiheuttavat ihokudoksen tuhoutumisen koko paksuudeltaan 60 minuutin kuluessa enintään 3 minuutin altistuksen seurauksena, ovat ryhmän b) aineita.

e) Aineet, jotka aiheuttavat ihokudoksen tuhoutumisen koko paksuudeltaan 14 päivän kuluessa yli 3 minuutin mutta enintään 60 minuutin altistuksen seurauksena, ovat ryhmän b) aineita.

f) Ryhmän c) aineita ovat seuraavat:

– Aineet, jotka aiheuttavat ihokudoksen tuhoutumisen koko paksuudeltaan 14 päivän kuluessa yli 60 minuutin mutta enintään 4 tunnin altistuksen seurauksena,

– Aineet, jotka eivät aiheuta ihokudoksen tuhoutumista koko paksuudeltaan, mutta joiden korroosionopeus 55 °C koelämpötilassa teräs- tai alumiinipinnalla on yli 6,25 mm vuodessa. Kokeessa on käytettävä terästyyppiä P3 (ISO 2604(IV)-1975) tai vastaavaa ja alumiinityyppiä 7075-T6 (päällystämätön) tai AZ5GU-T6.

(4) Jos luokan 8 aineen vaarallisuusryhmä muuttuu laimennuksen seurauksena rn 801 mainitusta, on tällainen seos tai liuos luokiteltava aineluettelon siihen kohtaan ja ryhmään, mihin se syövyttävyytensä perusteella todellisuudessa kuuluu.

Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta ks. myös rn 3 (3).

(5) Rn 800 (3) kriteerien perusteella voidaan myös määrittää, ovatko aineluettelossa nimeltä mainitun liuoksen tai seoksen sekä nimeltä mainittua ainetta sisältävän liuoksen tai seoksen ominaisuudet sellaiset, ettei liuos tai seos ole tämän luokan määräysten alaista.

(6) Rn 805 (2), 806 (3) ja 807 (3) pakkausmääräyksissä aineita ja aineiden seoksia, joiden sulamispiste on yli 45 °C, pidetään kiinteinä aineina.

(7)

a) Syövyttävät, palavat nesteet, joiden leimahduspiste on alle 23 °C, lukuun ottamatta aineluettelon kohtien 54 a) ja 68 a) aineita, ovat luokan 3 aineita. Ks. rn 301, kohdat 21...26.

b) Lievästi syövyttävät, palavat nesteet, joiden leimahduspiste on 23...61 °C ovat luokan 3 aineita. Ks. rn 301, kohta 33.

c) Syövyttävät aineet, jotka ovat erittäin myrkyllisiä hengitettynä rn 600 (3) mukaisesti määriteltynä, ovat luokan 6.1 aineita. Ks. rn 601.

(8) Luokan 8 kemiallisesti epästabiilien aineiden kuljetus on sallittu vain, jos tarvittavat toimenpiteet kuljetuksen aikana tapahtuvien vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden estämiseksi on suoritettu. Tällöin tulee erityisesti varmistua siitä, etteivät kuljetusastiat sisällä sellaisia aineita, jotka voivat kiihdyttää näitä reaktioita.

(9) 1910 kalsiumoksidi ja 2812 natriumaluminaatti (YK-numerot ovat YK:n suosituksen mukaisia) eivät ole näiden määräysten alaisia.

(10) Leimahduspiste tulee määrittää RID-määräysten lisäyksen III, rn 1300...1302 mukaisesti.

A. Happamat aineet

801

Epäorgaaniset aineet

1. Rikkihappo sekä vastaavat aineet:

a) 1829 rikkitrioksidi, inhiboitu (rikkihappoanhydridi, inhiboitu),

1831 savuava rikkihappo (oleum),

2240 kromirikkihappo;

b) 1794 lyijysulfaatti, yli 3 % vapaata happoa sisältävä,

1830 rikkihappo, yli 51 % happoa sisältävä,

1832 rikkihappo, käytetty,

1833 rikkihapoke,

1906 jäterikkihappo,

2308 nitrosyylirikkihappo,

2583 alkyylisulfonihapot, kiinteät, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2583 aryylisulfonihapot, kiinteät, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2584 alkyylisulfonihapot, nestemäiset, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2584 aryylisulfonihapot, nestemäiset, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2796 rikkihappo, enintään 51 % happoa sisältävä,

2796 akkuneste, hapan,

2837 vetysulfaattien vesiliuos (bisulfaattien vesiliuos);

Houm. 1. 2585 alkyylisulfoni- ja aryylisulfonihapot, kiinteät ja 2586 alkyylisulfoni- ja aryylisulfonihapot, nestemäiset, jotka sisältävät enintään 5 % vapaata rikkihappoa, kuuluvat kohtaan 34.

Houm. 2. Lyijysulfaatti, joka sisältää enintään 3 % vapaata rikkihappoa, ei ole näiden määräysten alainen.

Houm. 3. Kemiallisesti epästabiilien nitraushappojen ja jäteseoshappojen kuljetus on kielletty.

c) 2837 vetysulfaattien vesiliuos (bisulfaattien vesiliuos).

2. Typpihapot, kuten:

a) 1. 2031 typpihappo, ei savuava, yli 70 % happoa sisältävä,

2. 2032 typpihappo, savuava;

b) 2031 typpihappo, ei savuava, enintään 70 % happoa sisältävä.

3. Nitraushappojen seokset:

a) 1796 nitraushapposeos, yli 50 % typpihappoa sisältävä,

1826 jätenitraushapposeos, yli 50 % typpihappoa sisältävä,

b) 1796 nitraushapposeos, enintään 50 % typpihappoa sisältävä,

1826 jätenitraushapposeos, enintään 50 % typpihappoa sisältävä.

Houm. 1. 1798 nitrohydrokloorihapon (typpihapon ja suolahapon seosten) kuljetus on kielletty.

Houm. 2. Kemiallisesti epästabiilien nitraushapposeosten tai jäterikkihapon ja -typpihapon seosten, joita ei ole denitrattu, kuljetus on kielletty.

4. Perkloorihapon liuos:

b) 1802 perkloorihappo, enintään 50 paino-% happoa sisältävä vesiliuos.

Houm. 1. 1873 perkloorihapon vesiliuos, joka sisältää yli 50 paino-% mutta enintään 72 paino-% puhdasta happoa. kuuluu luokkaan 5.1. Ks. rn SOI, kohta 3 a).

Houm. 2. Perkloorihapon vesiliuoksen, joka sisältää yli 72 paino-% puhdasta happoa, sekä perkloorihapon muiden kuin vesiliuosten kuljetus on kielletty.

5. Halogeenivetyjen liuokset (lukuun ottamatta fluorivetyhappoa):

b) 1787 jodivetyhappo,

1788 bromivetyhappo,

1789 kloorivetyhappo (suolahappo);

c) 1787 jodivetyhappo,

1788 bromivetyhappo,

1789 kloorivetyhappo (suolahappo),

1840 sinkkikloridiliuos,

2580 alumiinibromidiliuos,

2581 alumiinikloridiliuos,

2582 ferrikloridiliuos (rauta-III-kloridiliuos) (rautatrikloridiliuos).

Houm. Vedetön bromivety ja vedetön kloorivety kuuluvat luokkaan 2. Ks. rn 201, kohdat 3 at) ja 5 at).

6. Fluorivety ja fluorivedyn liuokset, jotka sisältävät yli 85 % fluorivetyä:

1052 fluorivety, vedetön,

1790 fluorivetyhappoliuos, yli 85 % fluorivetyä sisältävä.

Houm. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset. Ks. rn 803.

7. Fluorivetyhappoliuokset, jotka sisältävät enintään 85 % fluorivetyä:

a) 1786 fluorivetyhapon ja rikkihapon seos,

1790 fluorivetyhappoliuos, yli 60 mutta enintään 85 % fluorivetyä sisältävä;

b) 1790 fluorivetyhappoliuos, enintään 60 % fluorivetyä sisältävä,

2817 ammoniumvetydifluoridiliuos (ammoniumbifluoridiliuos);

c) 2817 ammoniumvetydifluoridiliuos (ammoniumbifluoridiliuos).

8. Fluorihappoyhdisteet:

a) 1777 fluorisulfonihappo,

b) 1757 kromifluoridiliuos (kromitrifluoridiliuos),

1768 difluorifosforihappo, vedetön,

1775 fluoriboorihappo,

1776 fluorifosforihappo, vedetön,

1778 fluoripiihappo,

1782 heksafluorifosforihappo;

c) 1757 kromifluoridiliuos, (kromitrifluoridiliuos). 9. Kiinteät fluoridit ja muut kiinteät fluoriyhdisteet, jotka kostean ilman tai veden kanssa kosketukseen joutuessaan muodostavat fluorivetyä:

b) 1727 ammoniumvetydifluoridi (ammoniumbifluoridi), kiinteä,

1756 kromifluoridi (kromitrifluoridi), kiinteä,

1811 kaliumvetydifluoridi (kaliumbifluoridi),

2439 natriumvetydifluoridi (natriumbifluoridi),

1740 vetvdifiuoridit, n.o.s.;

c) 1740 vetydifluoridit, n.o.s.

Houm. 2505 ammoniumfluoridi, 1812 kaliumfluoridi, 1690 natriumfluoridi, 2674 natriumfluorisilikaatti ja 2856 fluorisilikaatit, n.o.s. ovat luokan 6.1 aineita. Ks. rn 601, kohdat 63 c), 64 c) tai 87 c).

10. Nestemäiset fluoridit ja muut nestemäiset fluoriyhdisteet, jotka kostean ilman tai veden kanssa kosketukseen joutuessaan muodostavat fluorivetyä:

b) 1732 antimonipentafluoridi,

2851 booritrifluorididihydraatti.

Houm. 1745 bromipentafluoridi, 1746 bromitrifluoridi ja 2495 jodipentafluoridi ovat luokan 5.1 aineita. Ks. rn 501, kohta 5.

11. Kiinteät halogenidit ja muut kiinteät halogeeniyhdisteet (lukuun ottamatta fluoriyhdisteitä), jotka kostean ilman tai veden kanssa kosketuksiin joutuessaan muodostavat happamia höyryjä:

b) 1725 alumiinibromidi, vedetön (AlBr3 ),

1726 alumiinikloridi, vedetön (AlCl3 ),

1733 antimonitrikloridi (SbCl3 ),

1806 fosforipentakloridi (PCl5 ),

1939 fosforioksibromidi (POBr3 ),

2691 fosforipentabromidi (PBr5 ),

2869 titaanitrikloridi, (TiCl3 ) seos;

Houm. Kiinteät alumiinibromidihydraatit ja alumiinikloridihydraatit eivät ole näiden määräysten alaisia.

c) 1773 ferrikloridi, vedetön (rauta-III-kloridi, vedetön) (FeCl3 ),

2331 sinkkikloridi, vedetön (ZnCl2 ),

2440 tinatetrakloridipentahydraatti (SnCl4 x 5 H2 O),

2475 vanadiinitrikloridi (VCl3 ),

2503 zirkoniumtetrakloridi (ZrCl4 ),

2508 molybdeenipentakloridi (MoCl5 ),

2802 kuparikloridi,

2869 titaanitrikloridi, (TiCl3 ) seos.

Houm. Ferrikloridiheksahydraatti ei ole näiden määräysten alainen (ks. rn 800 (8)).

12. Nestemäiset halogenidit ja muut nestemäiset halogeeniyhdisteet (lukuun ottamatta fluoriyhdisteitä), jotka kostean ilman tai veden kanssa kosketukseen joutuessaan muodostavat happamia höyryjä:

a) 1754 kloorisulfonihappo (SO2 (OH)Cl), joka voi sisältää rikkitrioksidia,

1758 kromioksikloridi (kromyylikloridi) CrO2 Cl2 ),

1809 fosforitrikloridi (PCl3 ),

1828 rikkikloridit,

1834 sulfuryylikloridi (SO2 Cl2 ),

1836 tionyylikloridi (SOCl2 ),

2444 vanadiinitetrakloridi (VCl4 ),

2692 booritribromidi (booribromidi) (BBr3 ),

2879 seleenioksikloridi (seleenioksidikloridi);

b) 1730 antimonipentakloridi, nestemäinen (SbCl5 ),

1731 antimonipentakloridiliuos,

1792 jodimonokloridi (JCl),

1808 fosforitribromidi (PBr3 ),

1810 fosforioksikloridi (fosforyylikloridi) POCl3 ),

1817 pyrosulfuryylikloridi (disulfuryylikloridi) (S2 O5 Cl2 ),

1818 piitetrakloridi (SiCl4 ),

1827 tinatetrakloridi, vedetön (SnCl4 ),

1837 tiofosforyylikloridi (PSCl3 ),

1838 titaanitetrakloridi (TiCl4 ),

2443 vanadiinioksitrikloridi (VOCl3 );

c) 1731 antimonipentakloridiliuos.

13. Kiinteät vetysulfaatit:

b) 2506 ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti),

2509 kaliumvetysulfaatti (kaliumbisulfaatti).

14. Bromi tai bromiliuos:

1744 bromi,

1744 bromiliuos.

Houm. Näitä aineita koskevat erityispakkausmääräykset. Ks. rn 804.

15. Happamat epäorgaaniset aineet sulassa muodossa:

2576 fosforioksibromidi, sulassa muodossa.

16. Kiinteät epäorgaaniset happamat aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 1905 seleenihappo,

3260 syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.;

b) 1807 fosforipentoksidi (fosforihappoanhydridi),

3260 syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.;

c) 2507 klooriplatinahappo (heksaklooriplatinahappo), kiinteä,

2578 fosforitrioksidi,

2834 fosforihapoke,

2865 hydroksyyliamiinisulfaatti,

2967 sulfamiinihappo (aminosulfonihappo),

3260 syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

17. Nestemäiset epäorgaaniset happamat aineet ja niiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3264 syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.;

b) 1755 kromihappoliuos,

3264 syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.;

c) 1755 kromihappoliuos,

1805 fosforihappo,

2693 vetysulfiitti (bisulfiitti), vesiliuos, n.o.s.,

3264 syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.

Houm. 1463 kromitrioksidi, vedetön (kromihappo, kiinteä) on luokan 5.1 aine. Ks. rn 501, kohta 31 b).

Orgaaniset aineet

31. Kiinteät karboksyylihapot ja niiden anhydridit ja kiinteät halogenoidut karboksyylihapot ja niiden anhydridit:

b) 1839 trikloorietikkahappo,

1938 bromietikkahappo;

c) 2214 ftaalihappoanhydridi, yli 0,05 % maleiinihappoanhydridiä sisältävä,

2215 maleiinihappoanhydridi,

2698 tetrahydroftaalihappoanhydridit, yli 0,05 % maleiinihappoanhydridiä sisältävät,

2823 krotonhappo.

Houm. 1. Ftaalihappoanhydridi ja tetrahydroftaalihappoanhydridit, jotka sisältävät enintään 0,05 % maleiinihappoanhydridiä, eivät ole näiden määräysten alaisia.

Houm. 2. Enintään 0,05 % maleiinihappoanhydridiä sisältävä ftaalihappoanhydridi, joka kuljetetaan tai jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa leimahduspistettään korkeammassa lämpötilassa, on luokan 3 aine. Ks. rn 301, kohta 61 c).

32. Nestemäiset karboksyylihapot ja niiden anhydridit ja nestemäiset halogenoidut karboksyylihapot ja niiden anhydridit:

a) 2699 trifluorietikkahappo;

b) 1. 1764 dikloorietikkahappo,

1779 muurahaishappo,

1940 tioglykolihappo,

2564 trikloorietikkahappoliuos,

2790 etikkahappoliuos, 50...80 paino-% happoa sisältävä,

2. 1715 etikkahappoanhydridi,

2218 akryylihappo, inhiboitu,

2789 jääetikka (etikkahappo),

2789 etikkahappoliuos, yli 80 paino-% happoa sisältävä;

c) 1848 propionihappo,

2496 propionihappoanhydridi,

2511 2-klooripropionihappo (α-klooripropionihappo),

2531 metakryylihappo, inhiboitu,

2564 trikloorietikkahappoliuos,

2739 voihappoanhydridi,

2790 etikkahappoliuos, yli 25 mutta alle 50 paino-% happoa sisältävä,

2820 voihappo,

2829 kapronihappo.

Houm. Etikkahappoliuokset, jotka sisältävät enintään 25 paino-% puhdasta happoa, eivät ole näiden määräysten alaisia (ks. rn 800 (8)).

33. Booritrifluoridin kompleksiyhdisteet:

a) 2604 booritrifluorididietyylieteraatti (booritrifluoridi-eetterikompleksi);

b) 1742 booritrifluoridi-etikkahappokompleksi,

1743 booritrifluoridi-propionihappokompleksi.

Houm. 2965 booritrifluorididimetyylieteraatti on luokan 4.3 aine. Ks. rn 471, kohta 2 a).

34. Alkyylisulfoni- ja aryylisulfonihapot ja alkyylirikkihapot:

b) 1803 fenolisulfonihappo. nestemäinen,

2305 nitrobentseenisulfonihappo,

2571 alkyylirikkihapot;

c) 2585 alkyylisulfonihapot, kiinteät, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2585 aryylisulfonihapot, kiinteät, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2586 alkyylisulfonihapot. nestemäiset, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät,

2586 aryylisulfonihapot, nestemäiset, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät.

Houm. 2583 alkyylisulfoni- ja aryylisulfonihapot, kiinteät ja 2584 alkyylisulfoni- ja aryylisulfonihapot, nestemäiset, jotka sisältävät yli 5 % vapaata rikkihappoa, kuuluvat kohtaan 1 b).

35. Orgaaniset happohalogenidit:

b) 1. 1716 asetyylibromidi,

1729 anisoyylikloridi,

1736 bentsoyylikloridi,

1765 diklooriasetyylikloridi,

1780 fumaryylikloridi,

1898 asetyylijodidi,

2262 dimetyylikarbamoyylikloridi (N,N-dimetyylikarbamoyylikloridi),

2442 triklooriasetyylikloridi,

2513 bromiasetyylibromidi,

2577 fenyyliasetvylikloridi,

2751 dietyylitiofosforyylikloridi,

2798 fenyylifosforidikloridi,

2799 fenyylifosforitiodikloridi,

2. 2502 valeryylikloridi (valeriaanahappokloridi);

c) 2225 bentseenisulfonyylikloridi.

36. Alkyylikloorisilaanit ja aryylikloorisilaanit, joiden leimahduspiste on yli 61 °C:

b) 1728 amyylitrikloorisilaani,

1753 kloorifenyylitrikloorisilaani,

1762 sykloheksenyylitrikloorisilaani,

1763 sykloheksyylitrikloorisilaani,

1766 dikloorifenyylitrikloorisilaani,

1769 difenyylidikloorisilaani,

1771 dodekyylitrikloorisilaani,

1781 heksadekyylitrikloorisilaani,

1784 heksyylitrikloorisilaani,

1799 nonyylitrikloorisilaani,

1800 oktadekyylitrikloorisilaani,

1800 oktyylitrikloorisilaani,

1804 fenyylitrikloorisilaani,

2434 dibentsyylidikloorisilaani,

2435 etyylifenyylidikloorisilaani,

2437 metyylifenyylidikloorisilaani,

2987 kloorisilaanit, syövyttävät, n.o.s.

Houm. Kloorisilaanit, jotka veden tai kostean ilman kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, kuuluvat luokkaan 4.3. Ks. rn 471, kohta 1.

37. Alkyylikloorisilaanit ja aryylikloorisilaanit, joiden leimahduspiste on 23...61 °C:

b) 1724 allyylitrikloorisilaani, stabiloitu,

1747 butyylitrikloorisilaani,

1767 dietyylidikloorisilaani,

1816 propyylitrikloorisilaani,

2986 kloorisilaanit, syövyttävät, palavat, n.o.s.

Houm. Kloorisilaanit, jotka veden tai kostean ilman kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja, kuuluvat luokkaan 4.3. Ks. rn 471, kohta 1.

38. Alkyylifosforihapot:

c) 1718 butyylifosfaatti,

1793 isopropyylifosfaatti,

1902 di-iso-oktyylifosfaatti,

2819 amyylifosfaatti.

39. Kiinteät orgaaniset happamat aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2430 alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s. (mukaan lukien C2 ...C12 homologit),

3261 syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.;

b) 2670 syanuurikloridi,

2430 alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s. (mukaan lukien C2 ...C12 homologit),

3261 syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.;

c) 2430 alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s. (mukaan lukien C2 ...C12 homologit),

3261 syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.

40. Nestemäiset orgaaniset happamat aineet ja niiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3145 alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s. (mukaan lukien C2 ...C12 homologit),

3265 syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.;

b) 3145 alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s. (mukaan lukien C2 ...C12 homologit),

3265 syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.;

c) 3145 alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s. (mukaan lukien C2 ...C12 homologit),

3265 syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.

B. Emäksiset aineet

Epäorgaaniset aineet

41. Emäksiset kiinteät alkaalimetalliyhdisteet:

b) 1813 kaliumhydroksidi, kiinteä (kaustinen potaska),

1823 natriumhydroksidi, kiinteä (kaustinen sooda),

1825 natriummonoksidi (natriumoksidi),

2033 kaliummonoksidi, (kaliumoksidi),

2678 rubidiumhydroksidi,

2680 litiumhydroksidi monohydraatti,

2682 cesiumhydroksidi;

c) 1907 natronkalkki (natriumhydroksidin ja poltetun kaikin seos), yli 4 % natriumhydroksidia sisältävä,

3253 dinatriumtrioksisilikaattipentahydraatti (natriummetasilikaattipentahydraatti). [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: 3253 dinatriumtrioksisilikaattipenttahydraatti (natriummetasilikaattipenttahydraatti). ]

Huom. Natronkalkki, joka sisältää enintään 4 % natriumhydroksidia, ei ole näiden määräysten alainen. Ks. rn 800 (8).

42. Emäksisten aineiden liuokset:

b) 1814 kaliumhydroksidiliuos (kalilipeä),

1819 natriumaluminaattiliuos,

1824 natriumhydroksidiliuos (natronlipeä),

2677 rubidiumhydroksidiliuos,

2679 litiumhydroksidiliuos,

2681 cesiumhydroksidiliuos,

2797 akkuneste, alkaalinen,

1719 syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.;

c) 1814 kaliumhydroksidiliuos (kalilipeä), 1819 natriumaluminaattlliuos,

1824 natriumhydroksidiliuos (natronlipeä),

2677 rubidiumhydroksidiliuos,

2679 litiumhydroksidiliuos,

2681 cesiumhydroksidiliuos,

1719 syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.

43, Ammoniakkiliuokset:

c) 2672 ammoniakkiliuos, vesiliuos, jonka suhteellinen tiheys 15 °C lämpötilassa on 0,88...0,957 ja joka sisältää yli 10 % mutta enintään 35 % ammoniakkia, Huom. 1. Ammoniakkiliuokset, jotka sisältävät yli 35 % ammoniakkia, ovat luokan 2 aineita. Ks. rn 201, kohta 9 at).

Huom. 2. Ammoniakkiliuokset, jotka sisältävät enintään 10 % ammoniakkia, eivät ole näiden määräysten alaisia.

44. Hydratsiini ja sen vesiliuokset:

a) 2029 hydratsiini, vedetön;

b) 2030 hydratsiinihydraatti,

2030 hydratsiinin vesiliuos, joka sisältää 37...64 paino-% hydratsiinia.

Huom. 3293 hydratsiiniliuos, joka sisältää alle 3? paino-% hydratsiinia, on luokan 6.1 aine. Ks. rn 601, kohta 65 c).

45. Sulfidit ja vetysulfidit ja niiden vesiliuokset:

b) 1. 1847 kaliumsulfidi, vähintään 30 % kidevettä sisältävä,

1849 natriumsulfidi, vähintään 30 % kidevettä sisältävä,

2818 ammoniumpolysulfidiliuos,

2949 natriumvetysulfidi, vähintään 25 % kidevettä sisältävä,

2. 2683 ammoniumsulfidiliuos;

c) 2818 ammoniumpolysulfidiliuos.

Huom. 1382 vedetön kaliumsulfidi ja 1385 vedetön natriumsulfidi sekä niiden hydraatit, jotka sisältävät alle 30 % kidevettä, ja 2318 natriumvetysulfidi, joka sisältää vähemmän kuin 25 % kidevettä, ovat luokan 4.2 aineita. Ks. rn 431, kohta 13 b).

46. Kiinteät epäorgaaniset emäksiset aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3262 epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.;

b) 3262 epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.;

c) 3262 epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.

47, Nestemäiset epäorgaaniset emäksiset aineet ja niiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3266 epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.;

b) 3266 epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.;

c) 3266 epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.

Orgaaniset aineet

51. Tetra-alkyyliammoniumhydroksidit:

b) 1835 tetrametyyliammoniumhydroksidi.

52. Kiinteät amiinit ja polyamiinit:

a) 3259 amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.,

3259 polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.;

b) 3259 amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.,

3259 polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.;

c) 2280 heksametyleenidiamiini, kiinteä,

2579 piperatsiini (dietyleenidiamiini),

3259 amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.,

3259 polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.

53. Nestemäiset amiinit ja polyamiinit sekä aminoalkoholit, jotka ovat erittäin syövyttäviä tai syövyttäviä ja joiden leimahduspiste on yli 61 °C:

a) 2735 amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.,

2735 polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.;

b) 1761 kuparietyleenidiamiiniliuos,

1783 heksametyleenidiamiiniliuos,

2079 dietyleenitriamiini,

2259 trietyleenitetramiini,

2735 amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.,

2735 polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.;

c) 1761 kuparietyleenidiamiiniliuos,

1783 heksametyleenidiamiiniliuos,

2269 3,3'-iminobispropyyliamiini (bisaminopropyyliamiini, dipropyleenitriamiini),

2289 isoforonidiamiini,

2320 tetraetyleenioentamiini,

2326 trimetyylisykloheksyyliamiini,

2327 trimetyyliheksametyleenidiamiinit,

2491 etanoliamiini,

2491 etanoliamiiniliuos,

2542 tributyyliamiini,

2565 disykloheksyyliamiini,

2815 N-aminoetyylioiperatsiini,

3055 2-(2-aminoetoksi) etanoli,

2735 amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n. o.s.,

2735 polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.

54, Nestemäiset amiinit ja polyamiinit, jotka ovat erittäin syövyttäviä tai syövyttäviä ja joiden kiehumispiste on yli 35 °C:

a) 2734 amiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.,

2734 polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.;

b) 1604 etyleenidiamiini,

2051 2-dimetyyliaminoetanoli,

2248 di-n-butyyliamiini,

2258 1,2-propyleenidiamiini,

2264 N,N-dimetyylisykloheksyyliamiini,

2357 sykloheksyyliamiini,

2619 bentsyylidimetyyliamiini,

2685 N,N-dietyylietyleenidiamiini,

2734 amiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.,

2734 polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.

55. Kiinteät orgaaniset emäksiset aineet ja niiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3263 orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n. o.s.;

b) 3263 orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n. o.s.;

c) 3263 orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.

56. Nestemäiset orgaaniset emäksiset aineet ja niiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3267 orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.;

b) 3267 orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.;

c) 3267 orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.

C. Muut syövyttävät aineet

61. Kloriitti- ja hypokloriittiliuokset:

b) 1791 hypokloriittiliuos, vähintään 16 % aktiivista klooria sisältävä,

1908 kloriittiliuos, vähintään 16 % aktiivista klooria sisältävä;

c) 1791 hypokloriittiliuos, yli 5 % mutta alle 16 % aktiivista klooria sisältävä,

1908 kloriittiliuos, yli 5 % mutta alle 16 % aktiivista klooria sisältävä.

Huom. 1. Kloriitti- ja hypokloriittiliuokset, jotka sisältävät enintään 5 % aktiivista klooria, eivät ole näiden määräysten alaisia.

Houm. 2. Kiinteät kloriitit ja hypokloriitit ovat luokan 5.1 aineita. Ks. rn 501, kohdat 14, 15 ja 29.

62. Kloorifenolaatit ja fenolaatit:

c) 2904 kloorifenolaatit, nestemäiset,

2904 fenolaatit, nestemäiset,

2905 kloorifenolaatit, kiinteät,

2905 fenolaatit, kiinteät.

63. Formaldehydiliuokset:

c) 2209 formaldehydiliuos, vähintään 25 % formaldehydiä sisältävä.

Huom. 1. 1198 formaldehydin liuos, palava, on luokan 3 aine. Ks. rn 301, kohta 33 c).

Houm. 2. Formaldehydin liuokset, jotka sisältävät alle 25 % formaldehydiä ja joiden leimahduspiste on yli 61 °C, eivät ole näiden määräysten alaisia.

64. Klooriformiaatit ja klooritioformiaatit:

a) 1739 bentsyyliklooriformiaatti;

b) 2826 etyyliklooritioformiaatti.

Huom. Klooriformiaatit, jotka ovat ominaisuuksiltaan ensisijaisesti myrkyllisiä, ovat luokan 6.1 aineita. Ks. rn 601, kohdat 10, 17, 27 ja 28.

65. Kiinteät syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 1759 syövyttävä kiinteä aine, n.o.s.;

b) 1770 difenyylimetyylibromidi (difenyylibromimetaani),

1759 kiinteä syövyttävä aine, n.o.s.,

3147 väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.,

3147 väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.,

3244 kiinteä aine sisältäen syövyttävää nestettä, n.o.s.;

Huom. Kiinteiden aineiden. jotka eivät ole näiden määräysten alaisia, ja syövyttävien nesteiden seokset voidaan kuljettaa YK-numeron 3244 mukaisin ehdoin soveltamatta niihin luokan 8 luokituskriteereitä (rn 800 (3)) edellyttäen, ettei näkyvää nestettä ole havaittavissa kuormaamisen aikana tai pakkausta tai vaunua suljettaessa. Jokaisen pakkauksen on vastattava rakennemallia, joka on läpäissyt pakkausryhmän II tiiviystestin.

c) 2803 gallium,

1759 syövyttävä kiinteä aine, n.o.s.,

3147 väriaine, kiinteä, syövyttävä. n.o.s.,

3147 väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.

Huom. 2803 galliumia koskevat erityispakkausmääräykset. Ks. rn 807 (4).

66. Nestemäiset syövyttävät aineet ja näiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 1760 syövyttävä neste, n.o.s.,

1903 desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.;

b) 2226 bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni),

2705 1-pentoli (3-metyyli-2-penteeni-4-yyni-1-oli),

3066 maali (mukaan lukien maali, lakka, petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja peruslakka),

3066 maalien kaltaiset aineet (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet),

1760 syövyttävä neste, n.o.s.,

1903 desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.,

2801 väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.,

2801 väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n. o.s.;

c) 2809 elohopea,

3066 maali (mukaan lukien maali, lakka, petsiaine, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja peruslakka),

3066 maalien kaltaiset aineet (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet),

1760 syövyttävä neste, n.o.s.,

1903 desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.,

2801 väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.,

2801 väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.

Huom. 1. 2809 elohopeaa koskevat erityispakkausmääräykset. Ks. rn 807 (4).

Huom. 2. Muissa kohdissa nimeltä mainittuja aineita ei saa kuljettaa 3066 maalien tai 3066 maalien kaltaisten aineiden nimikkeellä. Aineet, joita kuljetetaan tällä nimikkeellä, saavat sisältää enintään 20 prosenttia nitroselluloosaa edellyttäen, että nitroselluloosan typpipitoisuus on enintään 12,6 prosenttia kuivapainosta.

67. Palavat, kiinteät syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2921 syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.;

b) 2921 syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.

68. Palavat, nestemäiset syövyttävät aineet ja näiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joiden kiehumispiste on yli 35 °C ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2920 syövyttävä neste, palava, n.o.s.;

b) 2920 syövyttävä neste, palava, n.o.s.

69. Kiinteät syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), itsestään kuumenevat, joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3095 syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.;

b) 3095 syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.

70. Nestemäiset syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), itsestään kuumenevat, joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3301 syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s.;

b) 3301 syövyttävä neste, itsestään kuumeneva. n.o.s.

71. Kiinteät syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3096 syövyttävä kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.;

b) 3096 syövyttävä kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.

Huom. Termi "veden kanssa reagoiva" tarkoittaa ainetta, joka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittää palavia kaasuja.

72. Nestemäiset syövyttävät aineet ja näiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja ja joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3094 syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s.;

b) 3094 syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s.

Huom. Termi "veden kanssa reagoiva" tarkoittaa ainetta, joka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittää palavia kaasuja.

73. Kiinteät syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), hapettavat, joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3084 syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.;

b) 3084 syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.

74. Nestemäiset syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), hapettavat, joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 3093 syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.;

b) 3093 syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.

75. Kiinteät syövyttävät aineet ja näiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), myrkylliset, joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2923 syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.;

b) 2923 syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.;

c) 2923 syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.

76. Nestemäiset syövyttävät aineet ja näiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), myrkylliset, joita ei voi luokitella muihin ryhmänimikkeisiin:

a) 2922 syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.;

b) 2922 syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.;

c) 2922 syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.

D. Syövyttäviä aineita sisältävät esineet

81. Akut

c) 2794 nesteakut, happoa sisältävät, sähkövaraaja,

2795 nesteakut, alkaaliset, sähkövaraaja,

2800 nesteakut, vuotamaton, sähkövaraaja,

3028 kuiva-akut, kiinteää kaliumhydroksidia sisältävät, sähkövaraaja.

Huom, 1. Näitä esineitä koskevat erityispakkausmääräykset. Ks. rn 807 (5).

Houm. 2. Akkuja (YK-numero 2800) voidaan pitää vuotamattomina edellyttäen, että ne läpäisevät jäljempänä kuvatut vibraatio- ja paine-erokokeet siten, ettei akusta pääse nestettä ulos.

Vibraatiokoe: Akku kiinnitetään lujasti vibraatiolaitteen testialustalle. Kokeessa käytetään yksinkertaista sini-muotoista liikettä, jonka amplitudi on 0,8 mm (kokonaisheilahdus 1.6 mm). Taajuutta vaihdetaan portaittain 10 Hz:stä 55 Hz:iin 1 Hz askelin. Koko taajuussarja molempiin suuntiin suoritetaan 95± 5 minuutissa akun jokaiselle kiinnityssuunnalle (vibraatiosuunnalle). Akku testataan kolmessa toisiaan vastaan kohtisuorassa asennossa (mukaan lukien asento, jossa akun täyttö ja mahdollinen huohotusaukko ovat ylösalaisin) vastaavalla kestoajalla.

Paine-erokoe: Vibraatiotestin jälkeen akkua pidetään 6 tuntia 24± 4 °C lämpötilassa vähintään 88 kPa paine-eron alaisuudessa. Akku testataan kolmessa toisiaan vastaan kohtisuorassa asennossa (mukaan lukien asento. jossa akun täyttö ja mahdollinen huohotusaukko ovat ylösalaisin), kussakin asennossa vähintään 6 tunnin ajan.

82. Muut syövyttäviä aineita sisältävät esineet:

b) 1774 sammuttajien panokset, syövyttävä neste,

2028 savupommi, ei-räjähtävä, syövyttävää nestettä sisältävä, ei sisällä sytytintä.

E. Tyhjät pakkaukset

91. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit sekä irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja tyhjät pienkontit, jotka ovat sisältäneet luokan 8 aineita.

801a

(1) Aineluettelon kohtien 1...5, 7...13, 16, 17, 31...47, 51...56 ja 61...76 aineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon ryhmään a) kuuluvat aineet: Nestemäiset aineet: enintään 100 ml sisäpakkausta kohden ja enintään 400 ml kollia kohden; Kiinteät aineet: enintään 500 g sisäpakkausta kohden ja enintään 2 kg kollia kohden.

b) Aineluettelon ryhmään b) kuuluvat aineet: Nestemäiset aineet: enintään 1 litra sisäpakkausta kohden ja enintään 4 litraa kollia kohden; Kiinteät aineet: enintään 3 kg sisäpakkausta kohden ja enintään 12 kg kollia kohden.

c) Aineluettelon ryhmään c) kuuluvat aineet: Nestemäiset aineet: enintään 3 litraa sisäpakkausta kohden ja enintään 12 litraa kollia kohden; Kiinteät aineet: enintään 6 kg sisäpakkausta kohden ja enintään 24 kg kollia kohden.

Nämä ainemäärät tulee kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään rn 1538 määräykset.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten rn 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräyksiä.

(2) Aineluettelon kohdan 81 vuotamattomat akut (YK-numero 2800), joista 55 °C lämpötilassa elektrolyyttiä ei vuoda ulos akkukotelon vahingoittuessa tai säröillessä ja jotka eivät sisällä vapaata nestettä ja joiden navat on kuljetuspakkauksessa suojattu oikosululta.

(3) Esineet ja instrumentit, jotka sisältävät enintään 1 kg kohdan 66 c) elohopeaa.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

802

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa "Erityispakkausmääräykset", rn 803...809, toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 800 (3) b), 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X": aineluettelon ryhmään a) kuuluville erittäin syövyttäville aineille;

pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", tai pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y": aineluettelon ryhmään b) kuuluville syövyttäville aineille; ja

pakkausryhmän III, II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X", tai pakkausryhmän III tai 11 suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y": aineluettelon ryhmään c) kuuluville lievästi syövyttäville aineille.

Huom. Luokan 8 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI ja säiliökonteissa, ks. lisäys X. Aineluettelon kohdan 1 b) lyijysulfaatin, kohdan 13 b) aineiden ja kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältävien kiinteiden aineiden (YK-numero 3244) sekä eri kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteiden jätteiden kuljettamisesta irrallisena, ks rn 816.

2. Erityispakkausmääräykset

803

Aineluettelon kohdan 6 fluorivety ja sen yli 85 % fluorivetyä sisältävät vesiliuokset on pakattava hiiliteräksestä tai sopivasta seostetusta teräksestä tehtyyn paineastiaan. Seuraavanlaisia paineastioita saa käyttää:

a) pulloja, joiden tilavuus on enintään 150 litraa;

b) astioita, joiden tilavuus on vähintään 100 mutta enintään 1000 litraa (esimerkiksi sylinterimäiset vieritysvanteilla varustetut astiat tai jalaksilla varustetut astiat).

Paineastioiden tulee olla RID-määräysten rn 211, 213 (1)ja (2), 215,216 ja 218 vaatimusten mukaisia.

Paineastian seinämän paksuuden tulee olla vähintään 3 mm.

Ennen käyttöönottoa paineastialle on suoritettava nestepainekoe vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) paineella. Painekoe on uusittava joka kahdeksas vuosi ja sen yhteydessä on suoritettava paineastialle sekä sisäpuolinen tarkastus että varusteiden tarkastus. Lisäksi on kahden vuoden välein sopivin laittein (esimerkiksi ultraäänilaittein) tarkastettava, että paineastiassa ei ole syöpymiä, ja varmistettava, että varusteet ovat kunnossa.

Painekokeet ja tarkastukset on suoritettava teknisen tarkastuskeskuksen hyväksymän asiantuntijan valvonnassa.

Astian täytös saa olla fluorivedylle ja fluorivedyn vesiliuoksille enintään 0,84 kg litraa kohti.

804

(1) Aineluettelon kohdan 14 bromi ja bromiliuos on pakattava lasisiin sisäpakkauksiin enintään 2,5 litraa kuhunkin tai polyvinylideenifluoridista (PVDF) valmistettuihin sisäpakkauksiin enintään 15 litraa kuhunkin. Nämä on pakattava rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, jotka on testattava ja hyväksyttävä lisäyksessä V pakkausryhmän I pakkauksille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

(2) Bromia, jonka vesipitoisuus on pienempi kuin 0,005 % tai välillä 0,005...0,2 %, edellyttäen, että on ryhdytty toimenpiteisiin astian vuorauksen syöpymisen estämiseksi, saa pakata myös jäljempänä mainitut ehdot täyttäviin astioihin:

a) astian tulee olla tehty teräksestä ja vuorattu tiiviisti lyijyllä tai muulla yhtä hyvin suojaavalla aineella sekä varustettu ilmatiiviillä sulkemislaitteella; monel-metallista tai nikkelistä tehtyjä sekä nikkelillä vuorattuja astioita saa myös käyttää;

b) astian tilavuus saa olla enintään 450 l;

c) astian täyttöaste tilavuudesta laskettuna saa olla enintään 92 % tai 2,86 kg litraa kohti;

d) astian tulee olla hitsattu ja mitoitettu kestämään vähintään 2,1 MPa (21 bar) suunnittelupaine (ylipaine). Valmistusmateriaalien ja työnlaadun suhteen on noudatettava RID-määräysten rn 211 (1) määräyksiä. Vuoraamattoman teräsastian käyttöönottokokeessa on noudatettava RID-määräysten rn 215 (1) ja 216 (1) määräyksiä;

e) sulkemislaitteen tulee olla sellainen, että se mahdollisimman vähän ulottuu astian vaipan ulkopuolelle ja se on varustettava suojakuvulla. Sulkemislaite ja suojakupu on varustettava tiivisteellä, joka kestää bromin syövyttävän vaikutuksen. Sulkemislaitteiden tulee sijaita astian yläosassa siten, että ne eivät missään tapauksessa voi joutua jatkuvaan kosketukseen nesteen kanssa;

f) astian tulee olla varustettu sellaisilla laitteilla, jotka varmistavat astian pystyssä pysymisen käsittelyn aikana. Astian yläosassa tulee olla renkaat tms. laitteet, jotka tekevät astian käsittelyn mahdolliseksi ja jotka on koestettu vähintään kaksinkertaisella hyötykuormalla.

(3) Ennen käyttöönottoa on edellä kohdassa (2) tarkoitetulle astialle suoritettava tiiviyskoe vähintään 0,2 MPa (2 bar) ylipaineella. Tämä koe on uusittava joka toinen vuosi ja samalla on suoritettava aina astian sisäpuolinen tarkastus ja taaran tarkastus. Painekokeet ja tarkastukset on suoritettava teknisen tarkastuskeskuksen hyväksymän asiantuntijan valvonnassa.

(4) Kohdan (2) tarkoittamaan astiaan on merkittävä selvästi ja pysyvästi:

a) valmistajan nimi tai tehtaan merkki ja astian numero;

b) sanat "Bromi, Bromine";

c) astian taara ja täytetyn astian suurin sallittu massa;

d) käyttöönottotarkastuksen ja viimeisimmän tarkastuksen ajankohta (kuukausi ja vuosi);

e) tarkastuksen suorittaneen asiantuntijan leima.

805

(1) Aineluettelossa (rn 801) ryhmään a) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin kiinteäpäätyisiin muovitynnyreihin, joiden tilavuus saa olla enintään 60 1, tai kiinteäpäätyisiin muovikanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on lasinen, muovinen tai metallinen sisäpakkaus; tai

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin.

Huom. 1. Edellä kohdassa d) tarkoitettuja pakkauksia saa käyttää aineluettelon kohdan 2 a) typpihapon ja kohdan 7 a) fluorivetyhapon vesiliuosten kuljetukseen enintään 2 vuoden ajan laskettuna pakkauksen valmistumisajankohdasta.

Houm. 2. Edellä kohdassa f) ja g) tarkoitettuja lasisia astioita tai sisäpakkauksia ei saa käyttää aineluettelon kohtien 7 a), 8 a) tai 33 a) fluoridien kuljetukseen.

(2) Rn 800 (6) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) irrotettavapäätyisiin rn 1520 tarkoittamiin teräs-, rn 1521 alumiini-, rn 1523 vaneri-, rn 1525 pahvi- tai rn 1526 muovitynnyreihin, tai irrotettavapäätyisiin rn 1522 teräs- tai rn 1526 muovikanistereihin joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki; tai

b) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa on yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki.

806

(1) Aineluettelossa (rn 801) ryhmään b) kuuluvat aineet on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin.

Huom. 1. Kohtien a), b), c)ja d) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin ja kanistereihin, jotka on tarkoitettu vain 23 °C lämpötilassa yli 200 mm2/s viskositeetin omaavien aineiden sekä kiinteiden aineiden kuljetukseen, voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia (ks. rn 1512, 1553, 1554 ja 1560).

Houm. 2. Edellä kohdassa d) tarkoitettuja pakkauksia saa käyttää aineluettelon kohdan 2 b) typpihapon, joka sisältää yli 55 prosenttia puhdasta happoa, ja kohdan 7 b) fluorivetyhapon vesiliuosten kuljetukseen enintään 2 vuoden ajan laskettuna pakkauksen valmistamisajankohdasta.

Houm. 3. Edellä kohdissa f) ja g) tarkoitettuja lasisia astioita tai sisäpakkauksia ei saa käyttää aineluettelon kohtien 7 b), 8 b). 9 b), 10 b) tai 33 b) fluoridien kuljetukseen.

(2) Aineluettelossa (rn 801) ryhmään b) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50 °C:ssa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

(3) Rn 800 (6) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki;

b) rn 1533 tarkoittamiin vedenkestäviin tekstiili-, rn 1534 kudottuihin muovi-, rn 1535 muovi- tai rn 1536 paperisäkkeihin edellyttäen, että aineet kuljetetaan joko vaunukuormana tai säkit on kiinnitetty lujasti kuormalavoille;

c) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa muovinen sisäastia), rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin; tai

d) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkehin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta edellyttäen, että aineet kuljetetaan vaunukuormana tai suursäkit on kuormattu kuormalavoille.

(4) Aineluettelon kohdan 82 esineet on pakattava seuraavasti:

a) 1774 syövyttävää nestettä sisältävät sammuttajien panokset rn 1527, 1528 tai 1529 tarkoittamiin puulaatikkoihin tai rn 1530 tarkoittamiin pahvilaatikoihin tai rn 1531 tarkoittamiin 4H 1 tyyppisiin solumuovilaatikoihin.

b) 2028 savupommit, ei-räjähtävät, syövyttävää nestettä sisältävät, jotka eivät sisällä sytytintä, yksittäin sulloaineen kanssa laatikkoihin, putkiin tai lokeroidun laatikon lokeroon asetettuna rn 1527, 1528 tai 1529 tarkoittamiin puulaatikoihin tai rn 1532 tarkoittamiin 4 A tyypin teräslaatikoihin.

807

(1) Aineluettelossa (rn 801) ryhmään c) kuuluvat aineet lukuun ottamatta aineluetton kohdan 65 c) galliumia ja 66 c) elohopeaa on pakattava:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin;

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin;

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin;

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai -kanistereihin;

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin;

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin;

g) rn 1 539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin; tai

h) rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin.

Huom. Kohtien a), b). c), d) ja b) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin, kanistereihin ja peltipakkauksiin, jotka on tarkoitettu vain 23 °C lämpötilassa yli 200 mm2 /s viskositeetin omaavien aineiden sekä kiinteiden aineiden kuljetukseen. voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia (ks. rn 1512, 1552...1554 ja 1560).

(2) Lukuun ottamatta aineluetton kohdan 65 c) galliumia ja 66 c) elohopeaa aineluettelossa (rn 801) ryhmään c) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

(3) Rn 800 (6) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1525 pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki;

b) rn 1533 tarkoittamiin vedenkestäviin tekstiili-, m 1534 kudottuihin muovi-, rn 1535 muovi- tai rn 1536 vedenkestäviin paperisäkkeihin; tai

c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta, rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa, muovinen sisäastia), rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin.

(4)

a) Aineluettelon kohdan 65 c) gallium ja aineluettelon kohdan 66 c) elohopea on pakattava rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin. Näissä pakkausyhdistelmissä saa olla lasista, posliinista, savesta tai muovista tehty sisäpakkaus, jonka nettomassa on enintään 10 kg.

Seuraavia ulkopakkauksia saa käyttää:

rn 1527 tarkoittamia puisia-, rn 1528 vaneri-, rn 1529 puupohjaisesta levystä tehtyjä, rn 1530 pahvi- ja rn 1531 muovilaatikoita, irrotettavapäätyisiä rn 1520 tarkoittamia terästynnyreitä, irrotettavapäätyisiä rn 1522 teräskanistereita, rn 1523 vaneri-, rn 1525 pahvi- tai rn 1526 irrotettavapäätyisiä muovitynnyreitä.

b) Elohopean saa myös pakata hitsattuihin teräspulloihin, joissa on holvattu sisäpohja. Sulkimena tulee olla kartiomaisilla kierteillä varustettu tulppa ja suuaukon halkaisija saa olla enintään 20 mm.

(5)

a) Lukuun ottamatta vuotamattomia nesteakkuja on aineluettelon kohdan 81 esineet oltava lujasti kiinnitettyinä inerttiä sulloainetta käyttäen tai muulla vastaavalla tavalla puulaatikoihin, muovilaatikoihin tai puiseen rimahäkkiin. Akut on suojattava oikosululta.

b) Vuotamattomat akut (YK-numero 2800) on suojattava oikosululta ja pakattava turvallisesti vahvaan ulkopakkaukseen.

Huom. Vuotamattomat akut, jotka ovat mekaanisen tai elektronisen laitteen osa ja välttämätömiä sen toiminnalle, on tukevasti kiinnitettävä laitteen akulle varattuun paikkaan ja suojattava vahingoittumiselta ja oikosululta.

c) Aineluettelon kohdan 81 esineitä saa kuljettaa kuormalavoilla. Jos akut on pinottu, on kerrokset erotettava toisistaan sähköä johtamattomalla kerroksella. Akkujen navat eivät saa missään olosuhteissa tukea päällä olevia yksiköitä. Akut on suojattava oikosululta. Jokaista akkua ei tarvitse varustaa merkinnöin ja varoituslipukkein, jos kuormalavalle kuormattu kuorma on varustettu merkinnöin ja varoituslipukkein.

808

Aineluettelon kohdan 61 hypokloriittiliuosta (YK-no 1791) sisältävät pakkaukset ja suurpakkaukset on varustettava rn 1500 (8) tai 1601 (6) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

809

Aineluettelon kohdan 15 sulaa fosforioksibromidia saa kuljettaa vain säiliövaunussa (ks. lisäys XI) tai säiliökontissa (ks. lisäys X).

810

3. Yhteenpakkaaminen

811

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata m 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Tämän luokan aineluettelon eri kohtien aineita saa pakata keskenään ja/tai sellaisten aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita (ks. rn 800 (8)), rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin 8 luokan nestemäistä ainetta saa yhdessä sisäpakkauksessa olla enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 5 kg.

(3) Aineluettelon kohdan 4 aineita ei saa pakata yhteen muiden tavaroiden kanssa lukuun ottamatta luokan 5.1 (rn 501) kohdan 3 aineita. Aineluettelon kohtien 6 ja 14 aineita ei saa pakata yhteen muiden tavaroiden kanssa

(4) Aineluettelon eri kohtien ryhmään a) kuuluvia aineita ei saa pakata yhteen luokkien 1, 5.2 ja 7 aineiden ja esineiden kanssa.

(5) Mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, aineluettelon eri kohtien ryhmään a) kuuluvia nestemäisiä aineita saa pakata enintään 0,5 litraa sisäpakkausta kohti ja 1 litra kollia kohti ja aineluettelon eri kohtien ryhmiin b) ja c) kuuluvia nestemäisiä aineita enintään 3 litraa sisäpakkausta kohti ja kiinteitä aineita enintään 5 kg sisäpakkausta kohti rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden yhteenpakkaaminen on sallittu, ja/tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

(6) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavanlaisia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen; tai

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(7) Helposti särkyviin astioihin pakattuja happamia ja emäksisiä aineita ei saa pakata samaan kolliin.

(8) Rn 4 (8), 8 sekä 802 määräyksiä on noudatettava.

(9) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä saa kollin massa olla enintään 100 kg.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

812

Merkinnät

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

Varoituslipukkeet

(2) Luokan 8 aineita tai esineitä sisältävä kolli on varustettava mallin 8 mukaisella lipukkeella.

(3) Aineluettelon kohtiin 32 b) 2., 33 a), 35 b) 2., 37, 54, 64 b) ja 68 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 3 mukaisella lipukkeella.

(4) Aineluettelon kohtiin 44 a) ja 45 b) 2. kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallien 3 ja 6.1 mukaisilla lipukkeilla.

(5) Aineluettelon kohtaan 67 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 4.1 mukaisella lipukkeella.

(6) Aineluettelon kohtiin 69 ja 70 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 4.2 mukaisella lipukkeella.

(7) Aineluettelon kohtiin 71 ja 72 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 4.3 mukaisella lipukkeella.

(8) Aineluettelon kohtiin 3 a), 4, 73, ja 74 kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 05 mukaisella lipukkeella.

(9) Aineluettelon kohtaan 2 a) 2. kuuluvia aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallien 05 ja 6.1 mukaisella lipukkeella.

(10) Alla lueteltuja aineita sisältävä kolli on lisäksi varustettava mallin 6.1 mukaisella lipukkeella.

Kohta YK-no Aine
1 a) 1831 Rikkihappo, savuava (oleum)
6 Kaikki aineet
7 Kaikki aineet
9 b) 1811 Kaliumvetydifluoridi (kaliumbifluoridi)
10 b) 1732 Antimonipentafluoridi
12 a) 1809 Fosforitrikloridi
2879 Seleenioksikloridi (seleenioksidikloridi)
14 Kaikki aineet
44 b) Kaikki aineet
45 b) 1. ja c) 2818 Ammoniumpolysulfidiliuos
53 b) ja c) 1761 Kuparietyleenidiamiiniliuos
75 Kaikki aineet
76 Kaikki aineet

(11) Jos kolli sisältää helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, siihen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle mallin 12 mukainen lipuke.

(12) Jos kolli sisältää astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, tai astioita, joissa on paineentasauslaite tahi ilman ulkopakkausta olevia paineentasauslaitteella varustettuja astioita, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

813

(1) Lukuun ottamatta aineluettelon kohtien 6 ja 14 sekä eri kohtien ryhmän a) aineita saa tämän luokan aineita sisältäviä kolleja kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

– ryhmän b) aineita:

Nestemäisiä enintään 4 litraa kollia kohti

Kiinteitä enintään 12 kg kollia kohti.

– ryhmän c) aineita:

Nestemäisiä enintään 12 litraa kollia kohti

Kiinteitä enintään 24 kg kollia kohti.

(2) Luokan 8 aineiden kuljetus matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

814

Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä kursivoitua rn 801 olevaa YK-numeroa ja nimeä.

Milloin ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s.-nimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä3

Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, tarvittaessa myös kirjain a), b) tai c) ja lyhennys VAK . Esimerkiksi 8 lk, 1 a), VAK .

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä, sisältää ..." . Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätettä, sisältää 1824 natriumhydroksidiliuosta. 8 lk, 42 b), VAK."

Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana "liuos" tai "seos" on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä, ks. rn 3(3).

Jos kiinteä aine jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa, tavaran nimeen lisätään "sulassa muodossa", jollei tämä termi esiinny jo aineen nimessä.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "80. 1824 Natriumhydroksidiliuos, 8 lk, 42 b), VAK".

Milloin aineluettelossa nimeltä mainittu liuos tai seos tai nimeltä mainittua ainetta sisältävä liuos tai seos ei kuulu rn 800 (5) mukaisesti tähän luokkaan, lähettäjä saa tehdä seuraavan merkinnän: "Aine ei kuulu luokkaan 8" .

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

815

(1) Aineluettelon kohtien 2 a) 2., 3 a), 4 b), 73 ja 74 aineita sisältävien kollien kuljetukseen käytettävä vaunu on ennen kuormausta puhdistettava perusteellisesti erityisesti helposti syttyvistä jätteistä (kuten oljista, heinistä, paperista jne.).

(2) Kollit, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella lipukkeella, on pidettävä vaunuissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(3) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne pääse vaaraa aiheuttaen siirtymään ja etteivät ne voi kaatua tai pudota.

Kollit, jotka on varustettu rn 812 (11) mukaisesti mallin 12 mukaisella lipukkeella, on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

(4) Helposti syttyvien aineiden (esim. olkien) käyttäminen kollien tukemiseen on kielletty.

b. Kuljettaminen irrallisena

816

(1) Aineluettelon kohdan 1 b) lyijysulfaattia, kohdan 13 b) aineita ja kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältäviä kiinteitä aineita (YK-numero 3244) sekä eri kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä saa kuljettaa irrallisena avovaunussa vaununpeitteellä peitettynä tai luukkukansivaunussa. Vaunu, jossa kuljetetaan irrallisena kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältäviä kiinteitä aineita (YK-numero 3244), tulee olla tiivis tai tiivistetty sellaiseksi esimerkiksi riittävän vahvalla vuorauksella.

c. Pienkontit

817

(1) Tämän luokan aineita sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkonteissa.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 820) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Aineluettelon kohdan 1 b) 1794 lyijysulfaattia, kohdan 13 b) aineita ja kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältäviä kiinteitä aineita (YK-numero 3244) sekä eri kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä saa kuljettaa myös irrallisena täysseinäisessä, suljetussa pienkontissa, jossa on soveltuva sisävuoraus.

Pienkontin, jossa kuljetetaan irrallisena kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältäviä kiinteitä aineita (YK-numero 3244), tulee olla tiivis tai tiivistetty sellaiseksi esimerkiksi riittävän vahvalla vuorauksella.

(4) Rn 815 (1) ja 824 mainitut määräykset koskevat soveltuvin osin myös kuljettamista pienkonteissa.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

818

(1) Kuljetettaessa tämän luokan aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 8 mukainen lipuke.

(2) Kuljetettaessa rn 812 (3)...(10) mainittuja aineita on vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle lisäksi kiinnitettävä edellä mainittujen kohtien mukainen lipuke.

(3) Pienkontit on varustettava varoituslipukkein rn 812 (2)...(10) mukaisesti. Mallin 12 mukaisin lipukkein varustettuja kolleja sisältävä pienkontti on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

819

E. Yhteenkuormauskiellot

820

Mallin 8 mukaisella lipukkeella varustettuja kolleja ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

821

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirjat.

F. Tyhjät pakkaukset

822

(1) Aineluettelon kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettyinä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaanlukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja irtokuljetuksissa käytetyt tyhjät vaunut ja pienkontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettyinä ollessaankin.

(3) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä aineluettelon kohdassa 91 olevaa kursivoitua nimeä täydennettynä merkinnällä "8 lk, 91, VAK" . Esimerkiksi "Tyhjä pakkaus 8 lk, 91, VAK" .

Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökontteja sekä tyhjiä irtokuljetuksissa käytettyjä vaunuja ja pienkontteja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja tarvittaessa myös kirjaimella a), b) tai c). Esimerkiksi "Viimeisin kuorma: 80, 1830 rikkihappo, kohta 1 b)" .

(4) Aineluettelon kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset (IBC), jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella lipukkeella, on pidettävä vaunuissa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

G. Muut määräykset

823

Kollit, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella lipukkeella, on tavarasuojissa pidettävä erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

824

Jos kolleista, jotka on varustettu mallin 6.1 mukaisella lipukkeella, on päässyt aineita varisemaan tai leviämään vaunuun, saa vaunua käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja tarvittaessa dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen tavaroiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

H. Siirtymäkauden määräykset

825

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan" .

826...899

OSA III

LISÄYKSET

LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETFA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

8. LUOKAN 8 ERITYISMÄÄRÄYKSET:

Syövyttävät aineet

8.1 Soveltamisala

Seuraavia luokan 8 aineita saa kuljettaa säiliökontissa:

8.1.1

Aineluettelon kohdissa 6 ja 14 nimeltä mainittuja aineita.

8.1.2

Nestemäisinä aineluettelossa ryhmässä a) mainittuja kohtien 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52...56, 64...68, 70 ja 72...76 aineita.

8.1.3

Nestemäisinä aineluettelossa kohdan 15 fosforioksibromidia ja ryhmässä b) tai c) mainittuja kohtien 1...5, 7, 8, 10, 12, 17, 31...40, 42...47, 51 ja 61...76 aineita.

8.1.4

Aineluettelossa ryhmässä b) tai c) mainittuja jauhemaisia tai rakeisia kohtien 9, 11, 13, 16, 31, 34, 35, 39, 41, 45, 46, 52, 55, 62, 65, 67, 69, 71, 73 ja 75 aineita.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena aineluettelon kohdan 1 b) lyijysulfaattia, kohdan 13 b) aineita ja kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältäviä kiinteitä aineita (YK-numero 3244) sekä eri kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä ks. rn 816.

8.2 Rakenne

8.2.1

Aineluettelossa kohdissa 6 ja 14 nimeltä mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 2,1 MPa (21 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Aineluettelon kohdan 14 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava vähintään 5 mm paksuisella lyijy- tai vastaavalla vuorauksella. Aineluettelon kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut hitsatut säiliöt on valmistettava RID:n lisäyksen II C määräykset täyttävistä rakenneaineista. Alin suunnittelulämpötila on oltava -40 °C.

8.2.2

Kohdassa 8.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Mikäli typpihapon (aineluettelon kohta 2 a)) kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on välttämätöntä käyttää alumiinia, on säiliöt valmistettava vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista; seinämänpaksuuden ei tarvitse olla yli 15 mm, vaikka kohdan 1.2.8.2 mukainen laskelma antaisi korkeamman arvon.

8.2.3

Kohdassa 8.1.3 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

8.2.4

Kohdassa 8.1.4 mainittujen jauhemaisten ja rakeisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaisesti.

8.3 Varusteet

8.3.1

Aineluettelon kohtien 6, 7 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikkien aukkojen on oltava nestepinnan yläpuolella. Säiliön seinämissä nestepinnan alapuolella ei saa olla putkien läpivientejä eikä putkiliitoksia. Säiliöiden on oltava ilmatiiviisti8 suljettavia ja sulkulaitteet on voitava peittää lukittavalla suojuksella. Myöskään kohdan 1.3.4 tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukko) ei saa olla.

8.3.2

Kohdissa 8.1.2...8.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saavat olla myös alakautta tyhjennettäviä.

8.3.3

Mikäli kohdassa 8.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiileillä, varoventtiilin ja säiliön sisäpuolen väliin on sijoitettava murtolevy. Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä.

8.3.4

Rikkitrioksidin, inhiboitu (aineluettelon kohta 1 a)) kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava lämpöeristyksellä sekä ulkopuolelle asennetulla lämmityslaitteella.

8.3.5

Hypokloriittiliuosten (aineluettelon kohta 61) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden ja niiden käyttölaitteiden on oltava sellaiset, jotka estävät vieraiden aineiden pääsemisen säiliöön ja sisällön ulosvirtauksen säiliöstä sekä vaarallisen ylipaineen syntymisen.

8.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

8.5 Tarkastukset

8.5.1

Aineluettelon kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) paineella. Jokaisen hitsatun säiliön rakenneaineet on koestettava RID:n lisäyksessä II C esitetyn menetelmän mukaisesti, alimman suunnittelulämpötilan ollessa -40 °C.

Aineluettelon kohtien 6 ja 7 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden mahdollinen syöpyminen on 2,5 vuoden välein tutkittava sopivilla mittauslaitteilla (esimerkiksi ultraäänilaite).

8.5.2

Bromin (aineluettelon kohta 14) sekä kohdissa 8.1.2 ja 8.1.3 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella. Rikkitrioksidin, inhiboitu (aineluettelon kohta 1 a)) kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on vesipainekoe uusittava 2,5 vuoden välein. Typpihapon (aineluettelon kohta 2 a)) kuljetukseen tarkoitetuille, vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista valmistetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vain 250 kPa (2,5 bar) (ylipaine) paineella.

Bromin (aineluettelon kohta 14) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden vuorauksen kunto on vuosittain tarkastettava tekemällä sisäpuolinen tarkastus. Tarkastuksen tekee teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä asiantuntija.

8.5.3

Kohdassa 8.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

8.6 Merkintä

8.6.1

Aineluettelon kohtien 6 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on kohdassa 1.6.1 määrättyjen tietojen lisäksi merkittävä viimeksi suoritetun sisäpuolisen tarkastuksen ajankohta (kuukausi, vuosi).

8.6.2

Aineluettelon kohdan 1 a) inhiboidun rikkitrioksidin ja kohtien 6 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on kohdassa 1.6.1 määrättyjen tietojen lisäksi merkittävä suurin sallittu täytös kilogrammoina.

8.7 Käyttö

8.7.1

Inhiboidun rikkitrioksidin (aineluettelon kohta 1 a)) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden täyttöaste saa olla enintään 88 prosenttia. Aineluettelon kohdan 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden täyttöasteen tulee olla vähintään 88 prosenttia mutta enintään 92 prosenttia tai 2,86 kg säiliön tilavuuden litraa kohti.

Aineluettelon kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden suurin sallittu täytösaste on 0,84 kg säiliön tilavuuden litraa kohti.

8.7.2

Aineluettelon kohtien 6, 7 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on kuljetuksen aikana oltava ilmatiiviisti8 suljetut (ks. kohta 1.2.8.2) ja sulkulaitteiden on oltava peitetyt lukitulla suojuksella.

LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETFA, TARKASTUSTA JA KÄYTFÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

8. LUOKAN 8 ERITYISMÄÄRÄYKSET:

Syövyttävät aineet

8.1 Soveltamisala

Seuraavia luokan 8 aineita saa kuljettaa säiliövaunussa:

8.1.1

Aineluettelon kohdissa 6 ja 14 nimeltä mainittuja aineita.

8.1.2

Nestemäisinä aineluettelossa ryhmässä a) mainittuja kohtien 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52...56, 64...68, 70 ja 72...76 aineita.

8.1.3

Nestemäisinä aineluettelossa kohdan 15 fosforioksibromidia ja ryhmässä b) tai c) mainittuja kohtien 1 . 7, 8, 10, 12, 17, 31...40, 42...47, 51...56 ja 61...76 aineita.

8.1.4

Aineluettelossa ryhmässä b) tai c) mainittuja jauhemaisia tai rakeisia kohtien 9, 11, 13, 16, 31, 34, 35, 39, 41, 45, 46, 52, 55, 62, 65, 67, 69, 71, 73 ja 75 aineita.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena aineluettelon kohdan 1 b) lyijysulfaattia, kohdan 13 b) aineita ja kohdan 65 b) syövyttävää nestettä sisältäviä kiinteitä aineita (YK-numero 3244) sekä eri kohtien ryhmään c) luokiteltuja kiinteitä jätteitä ks. rn 816.

8.2 Rakenne

8.2.1

Aineluettelossa kohdissa 6 ja 14 nimeltä mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 2,1 MPa (21 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2). Aineluettelon kohdan 14 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava vähintään 5 mm paksuisella lyijy- tai vastaavalla vuorauksella. Aineluettelon kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitetut hitsatut säiliöt on valmistettava RID:n lisäyksen II C määräykset täyttävistä rakenneaineista. Alin suunnittelulämpötila on oltava -40 °C.

8.2.2

Kohdassa 8.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

Mikäli typpihapon (aineluettelon kohta 2 a)) kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on välttämätöntä käyttää alumiinia, on säiliöt valmistettava vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista; seinämänpaksuuden ei tarvitse olla yli 15 mm, vaikka kohdan 1.2.8.2 mukainen laskelma antaisi korkeamman arvon.

8.2.3

Kohdassa 8.1.3 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

8.2.4

Kohdassa 8.1.4 mainittujen jauhemaisten ja rakeisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen yleisen osan määräysten mukaisesti.

8.3 Varusteet

8.3.1

Aineluettelon kohtien 6, 7 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden kaikkien aukkojen on oltava nestepinnan yläpuolella. Säiliön seinämissä nestepinnan alapuolella ei saa olla putkien läpivientejä eikä putkiliitoksia. Myöskään kohdan 1.3.4 tarkoittamia puhdistusaukkoja (käsiaukko) ei saa olla. Säiliöiden on oltava ilmatiiviisti5 suljettavia ja sulkulaitteet on voitava peittää lukittavalla suojuksella.

Aineluettelon kohdassa 6 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitettuja irroitettavia säiliöitä10 koskevat seuraavat määräykset:

a) Säiliöt on kiinnitettävä vaununalustaan siten, etteivät ne pääse liikkumaan.

b) Säiliöitä ei saa yhdistää kokoomaputkella toisiinsa.

c) Jos säiliöitä voi vierittää, on venttiilit oltava peitetty suojuksella.

8.3.2

Kohdissa 8.1.2...8.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt saavat olla myös alakautta tyhjennettäviä.

8.3.3

Mikäli kohdassa 8.1.2 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiileillä, varoventtiilin ja säiliön sisäpuolen väliin on sijoitettava murtolevy. Murtolevyn ja varoventtiilin sijoituksen tulee olla teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä.

8.3.4

Rikkitrioksidin, inhiboitu (aineluettelon kohta 1 a)) kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettava lämpöeristyksellä sekä ulkopuolelle asennetulla lämmityslaitteella.

8.3.5

Hypokloriittiliuosten (aineluettelon kohta 61) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden ja niiden käyttölaitteiden on oltava sellaiset, jotka estävät vieraiden aineiden pääsemisen säiliöön ja sisällön ulosvirtauksen säiliöstä sekä vaarallisen ylipaineen syntymisen.

8.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

8.5 Tarkastukset

8.5.1

Aineluettelon kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 1 MPa (10 bar) (ylipaine) paineella. Jokaisen hitsatun säiliön rakenneaineet on koestettava RID:n lisäyksessä II C esitetyn menetelmän mukaisesti, alimman suunnittelulämpötilan ollessa -40 °C.

Aineluettelon kohtien 6 ja 7 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden mahdollinen syöpyminen on 4 vuoden välein tutkittava sopivilla mittauslaitteilla (esimerkiksi ultraäänilaite).

8.5.2

Bromin (aineluettelon kohta 14) sekä kohdissa 8.1.2 ja 8.1.3 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella. Rikkitrioksidin, inhiboitu (aineluettelon kohta 1 a)) kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on vesipainekoe uusittava 4 vuoden välein. Typpihapon (aineluettelon kohta 2 a)) kuljetukseen tarkoitetuille, vähintään 99,5 prosenttisesta alumiinista valmistetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vain 250 kPa (2,5 bar) (ylipaine) paineella.

Bromin (aineluettelon kohta 14) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden vuorauksen kunto on vuosittain tarkastettava tekemällä sisäpuolinen tarkastus. Tarkastuksen tekee teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä asiantuntija.

8.5.3

Kohdassa 8.1.4 mainittujen aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

8.6 Merkintä

8.6.1

Aineluettelon kohtien 6 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on kohdassa 1.6.1 määrättyjen tietojen lisäksi merkittävä viimeksi suoritetun sisäpuolisen tarkastuksen ajankohta (kuukausi, vuosi).

8.6.2

Aineluettelon kohdan 1 a) inhiboidun rikkitrioksidin ja kohtien 6 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin on kohdassa 1.6.1 määrättyjen tietojen lisäksi merkittävä suurin sallittu täytös kilogrammoina.

Kuormataulukon arvot on ilmoitettava ottaen huomioon säiliön, kullekin aineelle määrätty, suurin sallittu täytös.

8.7 Käyttö

8.7.1

Inhiboidun rikkitrioksidin (aineluettelon kohta 1 a)) kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden täyttöaste saa olla enintään 88 prosenttia. Aineluettelon kohdan 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden täyttöasteen tulee olla vähintään 88 prosenttia mutta enintään 92 prosenttia tai 2,86 kg säiliön tilavuuden litraa kohti.

Aineluettelon kohdan 6 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden suurin sallittu täytösaste on 0,84 kg säiliön tilavuuden litraa kohti.

8.7.2

Aineluettelon kohtien 6, 7 ja 14 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on kuljetuksen aikana oltava ilmatiiviisti 5 suljetut (ks. kohta 1.2.8.2) ja sulkulaitteiden on oltava peitetyt lukitulla suojuksella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.