1086/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työsuojelun valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun asetuksen (954/73) 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentin 3 kohta, 23 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta sekä 26 ja 29 §; sekä

lisätään 16 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

16  §

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän perehtynyt työpaikan työsuojelukysymyksiin.


Työsuojelupäällikölle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävien hoitamista varten.

17 §

Työsuojelupäällikön tulee vastatessaan työnantajan ja työntekijäin välisestä työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta työpaikalla:


3) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin, seurata niiden kehitystä, osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun sekä ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemansa epäkohdan tai puutteellisuuden poistamiseksi sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla;


23 §

Työsuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan työpaikan työntekijöitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin:

1) perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun työpaikalla sovittavalla tavalla;


4) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin tarkkailemalla niitä säännöllisesti eri työskentelypaikoissa ja seuraamalla niiden kehitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensiksi asianomaiselle työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle, sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla;

26 §

Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä, toimihenkilöasemassa olevat työntekijät mukaan luettuina, on vähintään kaksikymmentä, on perustettava työsuojelutoimikunta, jollei muusta yhteistoimintamuodosta sovita. Työpaikkaan voidaan sen mukaan, mitä valvontalain 12 §:ssä säädetään, perustaa muulloinkin työsuojelutoimikunta tai useampia työsuojelutoimikuntia taikka sopia muusta yhteistoimintamuodosta.

Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tässä pykälässä tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämiseksi. Milloin työpaikalla työskentelee useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, on sen työnantajan, jolla on eniten työntekijöitä taikka joka on pääurakoitsijan tai vastaavassa asemassa työpaikalla, ryhdyttävä toimenpiteisiin tässä pykälässä tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämiseksi.

29 §

Työsuojelutoimikunnassa tai muussa sitä korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä tulee työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työpaikalla:

1) laatia vuosittain toimintasuunnitelma ottaen huomioon työpaikan työsuojelun toimintaohjelma samoin kuin muu työsuojelua koskeva suunnittelu kehittämisesityksineen;

2) käsitellä työolosuhteiden tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisesityksiä;

3) käsitellä työolosuhteita koskevien työsuojelututkimusten tarvetta, toteuttamista ja seurantaa;

4) käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä;

5) käsitellä työpaikan sisäisen työsuojelutarkastuksen tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja seurata sen toimeenpanoa;

6) käsitellä työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja muita työpaikan työolosuhteisiin vaikuttavia muutos- ja uudistussuunnitelmia, antaa niistä lausuntoja ja seurata niiden toteutumista;

7) käsitellä ja tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvän koulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi;

8) käsitellä työterveyshuollon toimeenpanoa ja tehdä esityksiä sen kehittämiseksi; sekä

9) käsitellä työsuojelua koskevan tiedotuksen järjestämistä työpaikalla.

Työsuojelutoimikunnan tai sitä korvaavan yhteistoimintamenettelyn osapuolten tehtävänä on lisäksi osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla sekä osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi, samoin kuin suorittaa muut työsuojelun kannalta tarpeelliset tehtävät, jotka sille tai heille säädösten tai määräysten mukaan kuuluvat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.