1085/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista

Oikeusministerin esittelystä säädetään 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun valmismatkalain (1079/94) 6 §:n 3 momentin, 7 §:n 3 momentin ja 8 §:n 2 momentin nojalla:

Soveltamisala
1 §

Tässä asetuksessa säädetään valmismatkalain (1079/94) 6 §:ssä tarkoitetun matkaesitteen laatimisesta, esitteessä mainittavista sopimusehdoista ja muista tiedoista sekä siitä, mitä tietoja matkustajalle on annettava mainitun lain 7 ja 8 §:n mukaan.

Matkaesite
2 §

Esitteessä on mainittava sen voimassaoloaika sekä matkanjärjestäjän nimi, osoite ja puhelinnumero. Jos esitteeseen sisältyy useamman matkanjärjestäjän matkoja, on esitteestä käytävä selvästi ilmi kunkin matkan järjestäjä.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot on julkaistava esitteessä selkeästi havaittavalla tavalla ja helposti luettavalla kirjasinkoolla.

3 §

Jos sopimukseen sovelletaan kuluttaja-asiamiehen ja alan elinkeinonharjoittajien järjestön välisiin neuvotteluihin perustuvia yleisiä matkaehtoja, ne on otettava esitteeseen kokonaisuudessaan ja muuttamattomina, jollei 2 momentista muuta johdu. Matkanjärjestäjän erityisehdot on tällöin sijoitettava esitteeseen välittömästi yleisten matkaehtojen jälkeen tai muutoin selkeästi erottuvina. Jos erityisehto poikkeaa yleisistä matkaehdoista, poikkeuksesta on huomautettava näkyvästi.

Yleisiä matkaehtoja ei tarvitse julkaista enintään kahdeksansivuisessa esitteessä, jos ehdot ovat muulla tavoin matkustajan saatavilla. Esitteessä on kuitenkin viitattava sovellettaviin yleisiin matkaehtoihin sekä mainittava, mistä ne voi saada tai, jos ehdot on julkaistu matkanjärjestäjän muussa esitteessä, missä ne on julkaistu.

4 §

Jos sopimukseen ei sovelleta 3 §:ssä tarkoitettuja yleisiä matkaehtoja, esitteessä on oltava viittaus valmismatkalakiin ja mainittava erityisesti lain 10, 15 ja 18 §:n mukaiset matkustajan oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi on mainittava, milloin matkustajaa sitova sopimus lain tai sopimusehtojen mukaan syntyy, sekä muut sopimusehdot.

5 §

Esitteessä mainitusta matkasta on annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) matkan hinta, mahdolliset erikseen perittävät maksut ja maksuehdot;

2) matkan kohde tai kiertomatkan kohteet ja matkareitti;

3) matkan kestoaika päivinä tai viikkoina ja kiertomatkoista myös oleskeluajat eri paikkakunnilla;

4) lähdön ja paluun päivämäärät sekä paikat;

5) kulkuväline, kuljetusmuoto, kuten reitti- tai tilauskuljetus, matkustusluokka ja alustavat aikataulut;

6) majoituksen muoto, sijainti, kohdevaltion sääntöjen mukainen luokitus tai muu mukavuustasoa kuvaava selvitys sekä muut pääominaisuudet, kuten saatavilla olevat palvelukset ja huoneen tai huoneiston tyyppi ja varustetaso;

7) matkan hintaan sisältyvät ateriat, tutustumiskäynnit ja muut palvelukset;

8) Suomen kansalaisiin sovellettavat passi- ja viisumimääräykset, näiden asiakirjojen hankkimiseen yleensä tarvittava aika sekä matkaa ja oleskelua koskevat terveysmääräykset;

9) mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen matkavakuutus; sekä

10) vaaditaanko matkan toteuttamiseen vähimmäismäärä matkustajia ja milloin matkan mahdollisesta peruuttamisesta vähäisen osanottajamäärän takia viimeistään ilmoitetaan.

6 §

Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa esitteessä julkaistuja sopimusehtoja tai matkaa koskevia tietoja, on tästä mainittava esitteessä näkyvästi.

Tiedot ennen sopimuksen päättämistä
7 §

Jos matkasta ei ole laadittu esitettä, matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle ainakin seuraavat tiedot:

1) matkanjärjestäjän nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) edellä 5 §:ssä luetellut tiedot matkasta;

3) sopimukseen sovellettavat ehdot; sekä

4) valmismatkalain 18 §:n mukainen matkustajan velvollisuus ilmoittaa matkanjärjestäjälle tämän suorituksen virheestä.

Jos matkasta on laadittu esite, matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä huolehdittava siitä, että esite on hankaluudetta matkustajan saatavilla.

Muut ennen matkaa annettavat tiedot
8 §

Matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkan alkamista ilmoitettava matkustajalle yksityiskohtaiset tiedot kuljetuksista aikatauluineen. Lisäksi on huomautettava matkustajan mahdollisesta velvollisuudesta tarkistaa paluukuljetusta koskevat tiedot matkakohteessa.

9 §

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa valmismatkalain 16 §:ssä säädetyn mukaisesti, matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai välittäjän paikallisen edustajan nimi, osoite ja puhelinnumero tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi vaikeuksissa ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai välittäjään.

10 §

Jos matkalle osallistuu alaikäinen ilman huoltajaa, matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkaa annettava hänen huoltajalleen tiedot, joiden avulla alaikäiseen tai hänestä matkakohteessa vastuussa olevaan henkilöön saadaan suoraan yhteys.

Voimaantulo
11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.