1071/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1070/94) 10, 19 ja 24 §:n nojalla:

1  §
Velvoitevarastointi-ilmoitus

Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/94) nojalla varastointivelvollisen kivihiililaitoksen, maakaasulaitoksen sekä kivihiilen, raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun maahantuojan on vuosittain Huoltovarmuuskeskuksen asettamassa määräajassa tehtävä Huoltovarmuuskeskukselle velvoitevarastointi-ilmoitus.

2 §
Kivihiililaitoksen velvoitevarastointi-ilmoitus

Kivihiililaitoksen on ilmoitettava:

1) laitoksen kolmen edeltävän kalenterivuoden toteutunut kivihiilen kokonaiskulutus ja tämän perusteella laskettu kivihiilen keskimääräinen kuukausikulutus;

2) laitoksen kivihiilen käytön kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut jakautuma laitoksen itse käyttämän tai omistajille toimittaman ja laitoksen muille toimittaman lämpö- ja sähköenergian kesken; sekä

3) ne maahantuojat, joilta kivihiili on hankittu.

3 §
Kivihiilen maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Kivihiilen maahantuojan on ilmoitettava:

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden toteutunut maahantuonti;

2) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana maasta viemä kivihiilimäärä;

3) se kivihiilimäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai käytettäväksi kivihiililaitoksessa taikka teollisuustuotannon varsinaisena apu- tai raaka-aineena sekä ne kivihiilen käyttäjät, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) kivihiilen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 5 §:n 1 momentin nojalla tehtävät edellä 2 ja 3 kohdassa mainitut vähennykset.

4 §
Öljyn maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuojan on ilmoitettava:

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maahantuonti tavaralajeittain;

2) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana maasta viemä öljymäärä;

3) se öljymäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai joka on jalostettu teollisuuden raaka-aineeksi tai toimitettu käytettäväksi teollisessa tuotannossa raaka-aineena, sekä ne käyttäjät, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) raakaöljyn tai öljytuotteen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla tehtävät edellä 2 ja 3 kohdassa mainitut vähennykset.

Raakaöljyn maahantuojan tuonti- ja vientimääriin ei sisällytetä ulkomaisen toimeksiantajan lukuun Suomessa jalostettavaksi tuotuja eriä, joista valmistettuja tuotteita ei toimiteta kotimaiseen kulutukseen.

5 §
Maakaasulaitoksen velvoitevarastointi-ilmoitus

Maakaasulaitoksen on ilmoitettava:

1) laitoksen edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maakaasun kokonaishankintamäärä maahantuojittain tai jälleenmyyjittäin;

2) se maakaasumäärä, jonka laitos on edeltävän kalenterivuoden aikana käyttänyt teolliseen tuotantoon, jälleenmyynyt, vienyt maasta tai toimittanut valtion varmuusvarastoihin;

3) ne laitoksen ulkopuoliset maakaasun käyttäjät, joille laitos on jälleenmyynyt maakaasua; sekä

4) maakaasun keskimääräinen kuukausihankinta, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 11 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohtaan perustuvat vähennykset.

6 §
Maakaasun maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Maakaasun maahantuojan on ilmoitettava:

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maakaasun maahantuonti;

2) se maakaasumäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana käyttänyt teolliseen tuotantoon, vienyt maasta tai toimittanut valtion varmuusvarastoihin;

3) se maakaasumäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut maakaasulaitokselle tai teolliseen käyttöön ja ne laitokset, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) maakaasun keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 12 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohtaan perustuvat vähennykset.

7  §
Varaston sijoittaminen

Varastointivelvollisen on ilmoituksessaan tehtävä esitys velvoitevaraston sijoituksesta.

8  §
Maakaasua korvaava polttoaine

Maakaasulaitoksen ja maakaasun maahantuojan tulee velvoitevarastointi-ilmoituksissaan tehdä esitys varastoitavasta polttoaineesta, selvittää sen soveltuvuus ja vaikutukset energiantuotantoonsa sekä varastoitavan tuotteen lämpöarvo.

9  §
Laitoksen velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää maakaasulaitokselle tai kivihiililaitokselle luvan korvata varastointivelvoitteen muulla vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä edellyttäen, että:

1) korvaavalla järjestelyllä voidaan tuottaa sama määrä energiaa kuin saataisiin velvoitevarastolla;

2) korvaava järjestely on otettavissa viivytyksettä käyttöön;

3) energiantuotantoketju on kokonaisuudessaan turvattu;

4) järjestely perustuu Suomessa olevaan primäärienergialähteeseen;

5) järjestelyn toteuttaminen on jokaiselta osaltaan korvaamislupaa hakevan varastointivelvollisen määrättävissä;

6) järjestely ei perustu muulle varastointivelvolliselle määrättyyn velvoitevarastoon tai turvavarastolain (970/82) nojalla pidettävään turvavarastoon; sekä

7) järjestely ei perustu varastointivelvolliselle toisesta tuotteesta määrättyyn varastointivelvoitteeseen.

10 §
Kivihiilen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää kivihiilen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa varastoimalla öljytuotteita.

Korvattaessa kivihiilivarastoa öljytuotteilla tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan lämpöarvojen perusteella.

11  §
Raakaöljyn maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää raakaöljyn maahantuojalle luvan korvata varastointivelvoitteestaan enintään 50 prosenttia öljytuotteilla.

Raakaöljyvelvoitetta korvaavia öljytuotteita voivat olla nestekaasu, lentobensiini, moottoribensiini ja teollisuusbensiini sekä bensiinin valmistamiseen käytettävät jalostamovalmisteet, lento- ja moottoripetroli, dieselöljy, sekä kevyt ja raskas polttoöljy. Raakaöljyvelvoitetta korvaavasta öljytuotemäärästä saa enintään 35 prosenttia olla raskasta polttoöljyä. Keskitisleiden osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia ja bensiinituotteiden ja -valmisteiden osuuden vähintään 15 ja enintään 30 prosenttia.

Raakaöljyvelvoitetta korvattaessa katsotaan öljytuotetonnin vastaavan raakaöljytonnia.

12 §
Öljytuotteen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää öljytuotteen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa seuraavasti:

1) raskaan polttoöljyn varastointivelvoite voidaan korvata varastoimalla muuta velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa öljytuotetta;

2) kevyen polttoöljyn tai dieselöljyn varastointivelvoitteesta voidaan korvata 30 prosenttia varastoimalla raskasta polttoöljyä tai moottoribensiiniä; sekä

3) moottoribensiinin varastointivelvoitteesta 30 prosenttia voidaan korvata varastoimalla kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä.

Korvattaessa velvoite varastoimalla muita polttoaineita tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan tuotteiden massan perusteella.

13  §
Tarkemmat ohjeet

Huoltovarmuuskeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

14  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.