1032/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä 

kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/92) 48 §:n 1 momentti, 50 §:n 2 momentti, 55 §:n 2 momentti, 61 §:n 3 momentti ja 70 §:n 1 momentti, 

muutetaan 31 ja 32 §, 35 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 50 §:n 1 momentin 2 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, 52 §:n 1 ja 2 momentti, 53 §, 54 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 56 §:n 1 momentti sekä 58, 63, 65 ja 67 § sekä 

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

22 §

Merivoimien esikunta ohjaa ja valvoo sotilasmerenkulkua sekä sitä edistäviä ja turvaavia toimenpiteitä.

31 §

Sotilaslaitos, joukko-osasto ja varuskunta ovat puolustusvoimien paikallisviranomaisina hallinnollisissa asioissa pääesikunnan, maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunnan taikka sotilaslaitoksen alaisia sen mukaan kuin siitä 4 §:ssä säädetyssä järjestyksessä määrätään.

32 §

Sotilaskäskyasioissa paikallisviranomainen on pääesikunnan päällikön, maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien komentajan taikka sotilaslaitoksen johtajan alainen siten kuin puolustusvoimain komentaja määrää.

35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin, kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin virat, sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat erikoisluokan ja 1―6 luokan opistoupseerin virat, sekä sotilasammattihenkilön virkoja;


Puolustusvoimissa voi lisäksi olla muita virkoja sekä määräaikaisessa virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevaa henkiökuntaa.


52 §

Virkavapaudesta, johon virkamiehellä on muun lain kuin valtion virkamieslain (750/94) tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä muusta enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen tai tämän ollessa esteellinen lähinnä ylempi viranomainen.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen.


53 §

Nimittämisestä virkamieheksi enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Nimittämisestä virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan.

54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen 50 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esityksestä tai esittelystä, kuitenkin siten, että:


2) majurin, komentajakapteenin, kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin sekä opistoupseerin, sotilasteknikon, sotilastaloudenhoitajan ja sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan tehtävään määrää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tai 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolustusalueella, merivoimisssa, ilmavoimissa tai puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, määrää tehtävään maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja. Jos tehtävään määrääminen edellyttää muuta siirtymistä puolustusvoimissa, määrää tehtävään upseerin puolustusvoimain komentaja ja muun virkamiehen pääesikunta.


56 §

Virkamiehen eroamisikä on 65 vuotta, paitsi:

1) puolustusvoimain komentajalla 63 vuotta;

2) pääesikunnan päälliköllä, kenraaliluutnantilla, vara-amiraalilla, kenraalimajurilla, kontra-amiraalilla, everstillä ja kommodorilla 60 vuotta;

3) muulla upseerilla, opistoupseerilla sekä sotilasammattihenkilöllä 55 vuotta;

4) lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraaliluutnantilla ja kenraalimajurilla 55 vuotta, everstillä 52 vuotta, everstiluutnantilla 50 vuotta ja muilla 45 vuotta; sekä

5) erikoisupseerilla sekä kenttäpiispalla, kenttärovastilla ja sotilaspapilla 60 vuotta.


58 §

Maanpuolustusalueen ja sotilasläänin esikunta on oikeutettu toimialuettaan koskevissa asioissa valtion puolesta ottamaan vastaan haasteen tiedoksiannon sekä edustamaan valtiota niissä puolustusvoimia koskevissa asioissa, joissa puolustusministeriön tai pääesikunnan edustaja ei esiinny.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus on omaa puolustushaaraansa ja toimialaansa koskevissa asioissa myös merivoimien ja ilmavoimien esikunnilla sekä puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnalla.

63 §

Valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen varoituksen antamisesta päättää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

65 §

Virkamiehen lomauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää pääesikunta.

67 §

Sivutoimiluvan myöntää pääesikunta. Valtion virkamieslain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta on virkamiehen viipymättä ilmoitettava sille hallintoyksikölle, jossa hän palvelee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994. Asetuksen 35 §:n 1 momentin 1 kohta, 54 §:n 1 momentin 2 kohta ja 56 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, kapteenin virassa, lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä olevaa lukuun ottamatta, 31 päivänä joulukuuta 1992 palvelleen virkamiehen, jolla on vuoden 1994 loppuun mennessä tässä virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vähintään 10 vuotta, eroamisikä on 50 vuotta.

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, sotilasammattihenkilön virassa palvelevan miespuolisen virkamiehen, jolla on vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eroamisikä määräytyy seuraavasti:

Eläkeaikaa Eroamisikä
vähintään 16 vuotta 50 vuotta
vähintään 13 vuotta 51 vuotta
vähintään 10 vuotta 52 vuotta
vähintään 7 vuotta 53 vuotta
vähintään 3 vuotta 54 vuotta
alle 3 vuotta 55 vuotta

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, sotilasammattihenkilön virassa palvelevan naispuolisen virkamiehen, joka on palvellut värvättynä 31 päivänä joulukuuta 1994, eroamisikä on 60 vuotta.

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, sellaisen puolustusvoimien siviilivirassa 31 päivänä joulukuuta 1992 palvelleen virkamiehen, jolla on ollut valtion yleistä eroamisikää alempi eroamisikä ja jolla on vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eroamisikä määräytyy seuraavasti:

Eläkeaikaa Eroamisikä
vähintään 16 vuotta 60 vuotta
vähintään 13 vuotta 61 vuotta
vähintään 10 vuotta 62 vuotta
vähintään 7 vuotta 63 vuotta
vähintään 3 vuotta 64 vuotta
alle 3 vuotta 65 vuotta

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, sellaisen värvätyn virassa 31 päivänä joulukuuta 1994 palvelleen virkamiehen, jonka virka muutetaan siviiliviraksi ja jolla on vuoden 1994 loppuun mennessä värvätyn virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eroamisikä määräytyy seuraavasti:

1) värvättynä palvellut mies:

Eläkeaikaa Eroamisikä
vähintään 16 vuotta 50 vuotta
vähintään 13 vuotta 51 vuotta
6 kuukautta
vähintään 10 vuotta 53 vuotta
vähintään 7 vuotta 54 vuotta 6 kuukautta
vähintään 3 vuotta 56 vuotta
alle 3 vuotta 57 vuotta
6 kuukautta

2) värvättynä palvellut nainen:

Eläkeaikaa Eroamisikä
vähintään 16 vuotta 60 vuotta
vähintään 13 vuotta 61 vuotta
vähintään 10 vuotta 62 vuotta
vähintään 7 vuotta 63 vuotta
vähintään 3 vuotta 64 vuotta
alle 3 vuotta 65 vuotta

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.