1027/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 27 toukokuuta 1994 annetussa asetuksessa (403/94), ja 10 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetystä poiketen virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää niiden virastojen ja laitosten osalta, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin osoitetaan määräraha yhdellä toimintamenomomentilla,

1) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta;

2) sisäasiainministeriö paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä;

3) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 2 kohdan perusteella sisäasiainministeriön ratkaistava;

4) valtiovarainministeriö valtion eläkelautakunnan osalta;

5) opetusministeriö kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin, Suomenlinnan hoitokunnan, valtion yleissivistävän oppilaitoksen ja valtion ammatillisen oppilaitoksen päällikön osalta;

6) sosiaali- ja terveysministeriö tarkastuslautakunnan, työttömyysturvalautakunnan, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen osalta sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta; sekä

7) työministeriö hallinnonalan osalta. [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: 7) työministeriö hallinnonalansa osalta. ]

Valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetystä poiketen niiden virastojen ja laitosten osalta, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin osoitetaan määräraha yhdellä toimintamenomomentilla,

1) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta; sekä

2) nimittävä viranomainen niiden virastojen päälliköiden osalta, joiden virkamiesten palkkauksista päättää 2 momentin 3―7 kohtien mukaisesti muu viranomainen, sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkamiehiä ovat työnantajavirkaan nimitetyt sekä työnantajaviran tehtäviä tai jäljempänä 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä pääasiallisesti hoitavat, valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitetyt virkamiehet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.