969/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92) liitteen osan II rn 100...199 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus LMp 394/92 mukaan".

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia pakkauksia saa kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 1996 saakka.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 1.

Räjähteet

1. Aineluettelo

100

(1) Ainoastaan rn 101 mainittuja luokkaan 1 kuuluvia räjähteitä tai rn 101 tarkoittamiksi määrittelemättömiksi räjähteiksi (not otherwise specified, n.o.s.) luokiteltuja räjähteitä saa kuljettaa rautatiellä ja niitäkin vain jäljempänä rn 100...142 ja RID-määräysten lisäyksessä I mainituin ehdoin.

(2) Luokka 1 käsittää

a) Räjähdysaineet, joilla tarkoitetaan kiinteää tai nestemäistä ainetta tai aineseosta, joka sellaisenaan kemiallisesti reagoimalla kykenee muodostamaan kaasua, jonka lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä aiheutuu vahinkoa aineen ympärillä.

Pyrotekniset aineet, joilla tarkoitetaan ainetta tai aineseosta, joka on tarkoitettu tuottamaan itsestään etenevien eksotermisten kemiallisten reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai näiden yhdistelmiä. Ilmiön aiheuttajana ei kuitenkaan ole detonaatio.

Huom. 1. Itsestään syttymiselle alttiiden tai liian herkkien räjähteiden kuljetus on kielletty.

Huom. 2. Luokan 1 aineeksi ei katsota ainetta, joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän kaasu-, höyry- tai pölyseoksen, ellei se sellaisenaan ole räjähdysainetta.

Huom. 3. Luokan 1 aineeksi ei katsota vettä tai alkoholia sisältäviä räjähdysaineita, joissa veden tai alkoholin pitoisuus ylittää rn 101 esitetyt rajat eikä pehmitintä sisältäviä räjähdysaineita. Nämä räjähdysaineet kuuluvat luokkaan 4.1 (rn 401 kohta 21, 22 ja 24). Luokan 1 aineeksi ei katsota myöskään räjähdysaineita, jotka ominaisuuksiensa perusteella kuuluvat luokkaan 5.2.

b) Yhtä tai useampaa räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainetta sisältävät esineet tai välineet.

Huom. Tähän luokkaan kuuluvaksi ei katsota sellaista esinettä tai välinettä, joka sisältää niin pieniä määriä tai sen laatuista räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainetta, että aineen syttyessä kuljetuksen aikana esineen tai välineen ulkopuolelle ei aiheudu sirpaleita, liekkiä, savua, kuumuutta tai voimakasta ääntä.

c) Räjähteiksi katsotaan myös muut kuin kohdissa a) tai b) mainitut aineet, esineet ja välineet, jotka on valmistettu tuottamaan räjähdys tai pyrotekninen ilmiö.

(3) Räjähteet on luokiteltava rn 101 mainitun nimikkeen alle tai n.o.s.-nimikkeen alle räjähdysominaisuuksia määrittävien testimenetelmien ja RID-määräysten lisäyksen I luokituskriteerien perusteella. Niiden on täytettävä nimikkeelle asetetut ominaiset ehdot.

Teknillinen tarkastuskeskus luokittelee rn 101 nimeltä mainitsemattomat räjähteet n.o.s.-nimikkeen alle.

N.o.s.-nimikkeen alle luokiteltuja räjähteitä saa kuljettaa vain teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksynnällä ja sen asettamilla ehdoilla.

Hyväksyntä annetaan kirjallisena.

Huom. 1. Jos RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on luokitellut nimeltä mainitsemattomat räjähteet n.o.s.-nimikkeen alle, saa tätä luokitusta käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.

Huom. 2. Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa luokituksen n.o.s.- nimikkeen alle tekee alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava luokitus ja kuljetusehdot.

(4) Luokan 1 räjähteet, lukuun ottamatta kohdan 51 tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia, on luokiteltava tämän rn kohdan (6) mukaiseen vaarallisuusluokkaan ja kohdan (7) mukaiseen yhteensopivuusryhmään.

Vaarallisuusluokka määräytyy RID-määräysten lisäyksen I koetulosten ja kohdan (6) määritelmien perusteella.

Yhteensopivuusryhmä määrätään kohdan (7) määritelmien mukaisesti. Luokitustunnus muodostuu vaarallisuusluokan tunnuksesta ja kirjaimesta, joka osoittaa yhteensopivuusryhmän.

(5) Tämän luokan räjähteet kuuluvat pakkausryhmään II (ks. lisäys V).

(6) Vaarallisuusluokat

Vaarallisuusluokkaan 1.1 kuuluvat massaräjähdysvaaralliset räjähteet (massaräjähdysvaarallinen aine on aine, jossa räjähdys tapahtuu lähes samanaikaisesti koko ainemäärässä).

Vaarallisuusluokkaan 1.2 kuuluvat sellaiset sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia.

Vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvat räjähteet, jotka ovat palovaarallisia ja joista aiheutuu joko vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia, mutta jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia.

Tähän vaarallisuusluokkaan kuuluvat räjähteet, jotka

a) palaessaan aiheuttavat huomattavasti säteilylämpöä, tai

b) palavat yksitellen aiheuttaen vähäistä räjähdystai sirpalevaaraa tai molempia.

Vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvat räjähteet, joiden mahdollinen syttyminen ei aiheuta olennaista räjähdysvaaraa. Vaara rajoittuu pääasiassa pakkaukseen eikä vaarallisia sirpaleita tai heitteitä (sinkoutuvia esineitä) ole odotettavissa. Ulkopuolinen palo ei saa aiheuttaa pakkauksen koko sisällön välitöntä räjähtämistä.

Vaarallisuusluokkaan 1.5 kuuluvat erittäin epäherkät massaräjähdysvaaralliset räjähdysaineet. Tähän luokkaan kuuluvat räjähdysaineet, jotka ovat niin epäherkkiä, että syttymismahdollisuus tai mahdollisuus palamisen muuttumisesta detonaatioksi normaaleissa kuljetusolosuhteissa on hyvin vähäinen. Vähimmäisvaatimus on, että aine ei saa räjähtää polttokokeessa.

Vaarallisuusluokkaan 1.6 kuuluvat erittäin epäherkät esineet ja välineet, jotka eivät aiheuta massaräjähdysvaaraa. Esineissä ja välineissä on vain erittäin epäherkkää räjähdysainetta ja tahattoman syttymisen todennäköisyys on erittäin vähäinen.

Huom. vaarallisuusluokan 1.6 esineiden ja välineiden räjähdysmahdollisuus rajoittuu yhteen esineeseen ja välineeseen.

(7) Yhteensopivuusryhmät

Ryhmään A kuuluvat aloiteräjähdysaineet.

Ryhmään B kuuluvat aloiteräjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joita ei ole suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla. Tietyt esineet ja välineet, kuten räjäytysnallit louhintaa varten, sytytysvälineet louhintaa varten ja sytytysnallit kuuluvat ryhmään B, vaikka ne eivät sisällä aloiteräjähdysainetta.

Ryhmään C kuuluvat ajoaineet tai muut humahtavat (deflagroivat) räjähteet.

Ryhmään D kuuluvat varsinaiset räjähdysaineet tai niitä sisältävät esineet taikka mustaruuti, kussakin tapauksessa ilman sytytintä ja ajopanosta. Tähän ryhmään kuuluvat myös aloiteräjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, jotka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla.

Ryhmään E kuuluvat varsinaista räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joissa on ajopanos, mutta ei sytytintä. Ajopanos ei saa sisältää palavaa nestettä tai palavaa geeliä tai hypergolista nestettä1 .

Ryhmään F kuuluvat varsinaista räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet, joissa on sytytin. Jos ne on varustettu ajopanoksella, niissä ei saa olla palavaa nestettä tai palavaa geeliä tai hypergolista nestettä.

Ryhmään G kuuluvat pyrotekniset aineet tai niitä sisältävät esineet tai välineet. Tähän ryhmään kuuluvat myös esineet tai välineet, jotka sisältävät räjähdysainetta ja valoa, lämpöä, kyynelkaasua tai savua kehittävää ainetta. Tähän ryhmään eivät kuitenkaan kuulu vesiherätteiset esineet tai välineet, jotka sisältävät valkoista fosforia, fosfideja, pyroforista ainetta, palavaa nestettä tai palavaa geeliä tai hypergolista nestettä.

Ryhmään H kuuluvat räjähdysainetta ja valkoista fosforia sisältävät esineet tai välineet.

Ryhmään J kuuluvat räjähdysainetta ja palavaa nestettä tai palavaa geeliä sisältävät esineet tai välineet.

Ryhmään K kuuluvat räjähdysainetta ja myrkyllistä kemikaalia sisältävät esineet tai välineet.

Ryhmään L kuuluvat räjähteet, jotka sisältävät räjähdysainetta ja jotka on erityisvaaran (esimerkiksi vesiherätteisyys, sisältää hypergolisia nesteitä, fosfideja tai pyroforista ainetta) vuoksi pidettävä erillään muista räjähteistä.

Ryhmään N kuuluvat vain erittäin epäherkät räjähdysaineet ja erittäin epäherkkää räjähdysainetta sisältävät esineet ja välineet.

Ryhmään S kuuluvat räjähteet, jotka ovat sellaisia tai niin pakattuja, että kaikki vaaralliset vaikutukset, jotka johtuvat tahattomasta syttymisestä, rajoittuvat kolliin. Jos pakkaus on vahingoittunut tulipalossa, paine- tai sirpalevaikutus on niin vähäinen, että se ei merkitsevästi estä tai vaikeuta palontorjuntaa tai muita pelastustoimenpiteitä kollin välittömässä läheisyydessä.

Huom. 1. Räjähde, joka on pakattu tiettyyn pakkaukseen, saadaan luokitella vain yhteen yhteensopivuusryhmään. Koska yhteensopivuusryhmä S on kokemusperäinen, on luokitustunnuksella oltava kokeellinen pohja

Huom. 2. Yhteensopimusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan varustaa omilla sytyttimillään tai pakata yhteen niiden kanssa edellyttäen, että sytyttimet on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla estämään räjähdys sytyttimen syttyessä vahingossa. Tällaiset kollit kuuluvat yhteensopivuusryhmiin D tai E.

Huom. 3. Yhteensopivuusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen omien sytyttimiensä kanssa. vaikka sytyttimiä ei ole suojattu kahdella luotettavalla tavalla (sytyttimet ilmoitettu yhteensopivuusryhmään B) edellyttäen, että ne vastaavat rn 104 (6) vaatimuksia. Tällaiset kollit kuuluvat yhteensopivuusryhmiin D tai E.

Huom. 4. Esineet tai välineet saa pakata yhteen tai varustaa niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen, että sytyttimet eivät normaalin kuljetuksen aikana syty.

Huom. 5. Yhteensopivuusryhmien C, D ja E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen. Tällaiset pakkaukset kuuluvat yhteensopivuusryhmään E.

(8) Kohdan (7) mukaiseen yhteensopivuusryhmään A kuuluvien räjähdysaineiden ja yhteensopivuusryhmään K kuuluvien esineiden ja välineiden kuljetus on kielletty.

(9) Lisäyksen V m 1510 (3) määritelmästä Poiketen sana kolli käsittää tässä luokassa myös pakkaamattomat esineet tai välineet, silloin kun esineen tai välineen kuljetus on sallittu pakkaamattoma.

101

Taulukossa 1 on lueteltu ne luokan 1 räjähteet, joita saa kuljettaa rautatiellä.

Räjähteet, jotka on lueteltu RID-määräysten rn 1170, saadaan luokitella tässä rn 101 mainittuihin nimikkeisiin vain jos niiden ominaisuudet, koostumus, rakenne ja käyttötarkoitus vastaavat RID-määräysten lisäyksessä I olevaa tämän nimikkeen kuvausta.

Taulukko 1. Räjähteet

Pakkaus
Kohta Räjähteen YK-numero2 Luokitustunnus rn 100 (6) ja (7) Pakkaustapa Ks. rn 103 (6) Erityispakkausmääräykset Ks. rn 103 (7)
1 2 3 4 5
1 1.1 B:hen luokitellut esineet ja välineet
0029 Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.1 B E 105 21, 22, 24
0030 Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.1 B E 104
0073 Räjäytysnallit, ammusten sytyttimissä käytettävät 1.1 B E 128 23, 36
0106 Sytyttimet, räjähtävät 1.1 B E 137 38, 56
0225 Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut 1.1 B E 108 23
0360 Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.1 B E 105A
0377 Sytytysnallit 1.1 B E 142 41
0461 Osat, sytytysketjut, n.o.s.3 1.1 B E 103
2 1.1 C:hen luokitellut aineet
0160 Ruuti, savuton 1.1 C E 22 8, 9, 10
0433 Ruudin raakamassa kostutettuna, vähintään 17 paino-% alkoholia sisältävänä 1.1 C E 103
0474 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.1 C E 103
0497 Ajoaineet, nestemäiset 1.1 C E 159 a) 58
E 159 b) 59
Huom. Mikäli kokein ei voida osoittaa, että ajoaineen herkkyys jäätyneenä on pienempi kuin nesteenä, tulee ajoaineen pysyä nesteenä normaaleissa kuljetusolosuhteissa ja se ei saa jäätyä –15 °C:n yläpuolella.
0498 Ajoaineet, kiinteät 1.1 C E 22 8, 9, 10
3 1.1 C:hen luokitellut esineet ja välineet
0271 Ajopanokset 1.1 C E 158 8, 10
0279 Ajopanokset, kanuunalaukauksia varten 1.1 C E 119
0280 Rakettimoottorit 1.1 C E 146
0326 Paukkulaukaukset 1.1 C E 112 13
0462 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.1 C E 103
4 1.1
D:hen luokitellut aineet
0004 Ammoniumpikraatti, kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 2 1, 2
0027 Mustaruuti rakeisena tai jauheena 1.1 D E 4
0028 Mustaruuti puristeina tai pelletteinä 1.1 D E 5
0072 Heksogeeni (sykloniitti, syklotrimetyleenitrinitramiini, RDX), kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 6a)
0075 Dietyleeniglykolidinitraatti, flegmatoitu*) haihtumattomalla veteen liukenemattomalla aineella, jota on vähintään 25 paino-% 1.1 D E 103
0076 Dinitrofenoli, kuiva tai alle 15 paino-% vettä sisältävä 1.1 D E 2 1, 2
0078 Dinitroresorsinoli, kuiva tai alle 15 paino-% vettä sisältävä 1.1 D E 2 1, 2
0079 Heksanitrodifenyyliamiini (dipikryyliamiini, heksyyli) 1.1 D E 11
0081 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi A4 1.1 D E 8
Huom. Aineet, jotka sisältävät yli 40 % nestemäisiä typpihapon estereitä, tulee kestää RID-määräyksissä lisäyksessä I rn 1101(4) mainittu tihkumiskoe.
0082 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi B5 1.1 D E 8
0083 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi C6 1.1 D E 10
0084 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi D7 1.1 D E 11
0118 Heksoliitti (heksotoli), kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 13
0133 Mannitoliheksanitraatti (nitromanniitti) kostutettuna, vähintään 40 paino-% vettä (tai veden ja alkoholin seosta) sisältävänä 1.1 D E 14
0143 Nitroglyseriini, flegmatoitu haihtumattomalla, veteen liukenemattomalla aineella, jota on vähintään 40 paino-% 1.1 D E 103
0144 Nitroglyserolin alkoholiliuos, joka sisältää enemmän kuin 1 %, mutta enintään 10 % nitroglyserolia 1.1 D E 17 47
Huom. 3604 Nitroglyserolin alkoholiliuokset, joissa nitroglyserolipitoisuus on yli 1 mutta enintään 5 paino-%, erityispakkausmääräysten mukaan pakattuna, ks. 3 luokka (rn 301, kohta 6).
0146 Nitrotärkkelys, kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 19 7
0147 Nitrourea 1.1 D E 2 1
0150 Pentriitti (pentaerytriittitetranitraatti, pentaerytritolitetranitraatti, PETN) kostutettuna, vähintään 25 paino-% vettä sisältävänä tai vähintään 15 paino-% flegmatoimisainetta sisältävänä. 1.1 D E 6
0151 Pentoliitti, kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 13
0153 Trinitroaniliini (pikriiniamidi) 1.1 D E 2 1
0154 Trinitrofenoli (pikriinihappo), kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 2 1,2
0155 Trinitroklooribentseeni (pikryylikloridi) 1.1 D E 2 1
0207 Tetranitroaniliini 1.1 D E 2 1
0208 Tetryyli (trinitrofenyylimetyylinitramiini) 1.1 D E 11
0209 Trotyyli (trinitrotolueeni, TNT), kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 26 53
0213 Trinitroanisoli 1.1 D E 2 1
0214 Trinitrobentseeni, kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 2 1
0215 Trinitrobentsoehappo, kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 11
0216 Trinitrometakresoli 1.1 D E 2 1, 2
0217 Trinitronaftaleeni 1.1 D E 2 1
0218 Trinitrofenetoli 1.1 D E 2 1
0219 Trinitroresorsinoli (styfniinihappo) kuivana tai alle 20 paino-% vettä tai alkoholin ja veden seosta sisältävänä 1.1 D E 2 1, 2
0220 Ureanitraatti, kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 2 1
0222 Ammoniumnitraatti, joka sisältää yli 0,2 % palavia aineita, mukaanlukien kaikki orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita lisättyjä aineita 1.1 D E 1
0223 Ammoniumnitraattilannoitteet, jotka ovat herkempiä räjähtämään kuin ammoniumnitraatti, joka sisältää 0,2 % palavia aineita, mukaanlukien kaikki orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita lisättyjä aineita 1.1 D E 1
0226 Oktogeeni (syklotetrametyleenitetranitramiini, HMX) kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 6a)
0241 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi E8 1.1 D E 8
0266 Oktoliitti (oktoli), kuivana tai alle 15 paino- % vettä sisältävänä 1.1 D E 13
0282 Nitroguanidiini (pikriitti), kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 18
0340 Nitroselluloosa, kuivana tai alle 25 paino-% vettä tai alkoholia sisältävänä 1.1 D E 103
0341 Nitroselluloosa, ei modifioituna tai alle 18 paino-% plastisoimisainetta sisältävänä 1.1 D E 103
0385 5-Nitrobentsotriatsoli 1.1 D E 2 1
0386 Trinitrobentseenisulfonihappo 1.1 D E 2 1, 2
0387 Trinitrofluorenoni 1.1 D E 2 1
0388 Trinitrotolueenin (TNT) ja trinitrobentseenin seokset tai trinitrotolueenin (TNT) ja heksanitrostilbeenin seokset 1.1 D E 2 1
0389 Trinitrotolueenin (TNT) seokset, jotka sisältävät trinitrobentseeniä ja heksanitrostilbeeniä 1.1 D E 2 1
0390 Tritonaali 1.1 D E 2 1
0391 Heksogeenin (syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti, RDX) ja oktogeenin (syklotetrametyleenitetranitramiini, HMX) seokset kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä tai vähintään 10 paino-% flegmatoimisainetta sisältävänä 1.1 D E 6
0392 Heksanitrostilbeeni 1.1 D E 11
0393 Heksotonaali 1.1 D E 13
0394 Trinitroresorsinoli (styfniinihappo) kostutettuna, vähintään 20 paino-% vettä (tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä) 1.1 D E 24 2
0401 Dipikryylisulfidi, kuivana tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä 1.1 D E 2 1
0402 Ammoniumperkloraatti 1.1 D E 2 1
Huom. Tämä aine tulee luokitella RID-määräysten lisäyksen I testitulosten mukaisesti, riippuen raekoosta ja aineen pakkaamisesta ks. myös luokka 5.1 (rn 501 kohta 12 b)).
0411 Pentriitti (pentaerytriittitetranitraatti, pentaerytritolitetranitraatti, PETN), jossa on vähintään 7 paino-% vahaa 1.1 D E 22a) 11
0475 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.1 D E 103
0483 Heksogeeni syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti, RDX) flegmatoituna 1.1 D E 6
0484 Oktogeeni (syklotetrametyleenitetranitramiini, HMX) flegmatoituna 1.1 D E 6
0489 Dinitroglykoluriili (DINGU) 1.1 D E 2 1
0490 Nitrotriatsolooni (NTO) 1.1 D E 2 1
0496 Oktonaali 1.1 D E 13
5 1.1 D:hen luokitellut esineet ja välineet
0034 Pommit, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 106 49
0038 Valaisupommit 1.1 D E 106 49
0042 Räjäyttimet, ilman räjäytysnallia 1.1 D E 107a) 57
E 107b) 57
0043 Panokset, jotka on tarkoitettu (esim. ammuksen) sisällön levittämiseen, räjähtävät 1.1 D E 109 28
0048 Tuhoamispanokset 1.1 D E 117 57
0056 Syvyyspommit 1.1 D E 106 49
0059 Onteloammukset, kaupalliset ilman räjäytysnallia 1.1 D E 120 30, 31
0060 Lisäräjäyttimet, räjähtävät 1.1 D E 122
0065 Tulilanka, räjähtävä, taipuisa 1.1 D E 124 33
0099 Laajentamispanokset, räjähtävät, öljynporausrei'issä käytettävät, ilman sytytintä 1.1 D E 134
0124 Ontelopanosjärjestelmät, öljynporausrei'issä käytettävät ilman räjäytysnallia 1.1 D E 140
0137 Miinat, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 106 49
0168 Ammukset, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 106 49
0221 Torpedon taistelukärjet, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 106 49
0284 Kranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 138
0286 Rakettien taistelukärjet räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 106 49
0288 Katkaisupanokset, taipuisat 1.1 D E 121 32, 57
0290 Tulilanka, räjähtävä, metallipäällysteinen 1.1 D E 125 34
0374 Luotauslaitteet, räjähtävät 1.1 D E 153 46
0408 Sytyttimet, räjähtävät, suojatut 1.1 D E 137 38
0442 Räjähdyspanokset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 1.1 D E 156
0451 Torpedot, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 D E 146
0457 Räjähdyspanokset, muovisidosteiset 1.1 D E 157
0463 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.1 D E 103
6 1.1 E:hen luokitellut esineet ja välineet
0006 Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 E E 112 13
0181 Raketit, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 E E 146
0329 Torpedot, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 E E 146
0464 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.1 E E 103
7 1.1 F:ään luokitellut esineet ja välineet
0005 Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 112 13
0033 Pommit, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 106 49
0037 Valaisupommit 1.1 F E 106 49
0136 Miinat, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 106 49
0167 Ammukset, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 106 49
0180 Raketit, räjähdyspanoksellavarustetut 1.1 F E 146
0292 Kranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 138
0296 Luotauslaitteet, räjähtävät 1.1 F E 153 46
0330 Torpedot, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 146
0369 Rakettien taistelukärjet, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 F E 106 49
0465 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3) 1.1 F E 103
8 1.1 G:hen luokitellut aineet
0094 Salamavalojauhe 1.1 G E 20 55
0476 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.1 G E 103
9 1.1 G:hen luokitellut esineet ja välineet
0049 Valaisupatruunat 1.1 G E 115
0121 Sytyttimet (sytyttävät) 1.1 G E 139 28
0192 Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät 1.1 G E 151 43, 44, 45
0194 Hätämerkinantovälineet, aluksissa käytettävät 1.1 G E 150 12
0196 Merkkisavut 1.1 G E 150 12
0333 Ilotulitusvälineet 1.1 G E 129 37
0418 Valaisupanokset 1.1 G E 133
0420 Valaisupanokset, pudotettavat 1.1 G E 133
0428 Pyrotekniset esineet ja välineet, teknillisiin tarkoituksiin 1.1 G E 109 28
10 1.1 J:hin luokitellut esineet ja välineet
0397 Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 J E 103
0399 Pommit, joissa on palavaa nestettä, räjähdyspanoksella varustetut 1.1 J E 103
0449 Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta, räjähdyspanoksella varustetut tai ilman räjähdyspanosta 1.1 J E 146
11 1.1 L:ään luokitellut aineet
0357 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.1 L E 103
12 1.1 L:ään luokitellut esineet ja välineet
0354 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.1 L E 103
13 1.2 B:hen luokitellut esineet ja välineet
0107 Sytyttimet, räjähtävät 1.2 B E 137 38, 56
0268 Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut 1.2 B E 108 23
0364 Ammusten sytyttimet 1.2 B E 128 23, 36
0382 Osat, sytytysketjut, n.o.s.3 1.2 B E 103
14 1.2 C:hen luokitellut aineet
(varattu) 1.2 C
15 1.2 C:hen luokitellut esineet ja välineet
0281 Rakettimoottorit 1.2 C E 146
0328 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia 1.2 C E 112 13
0381 Patruunat, voimanlähteinä käytettävät 1.2 C E 114
0413 Paukkupanokset 1.2 C E 112 13
0414 Ajopanokset, tykkeihin 1.2 C E 119
0415 Ajopanokset 1.2 C E 158 8, 10
0436 Raketit, heittopanoksilla varustetut 1.2 C E 146
0466 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.2 C E 103
16 1.2 D:hen luokitellut aineet
(varattu) 1.2 D
17 1.2 D:hen luokitellut esineet ja välineet
0035 Pommit, räjähdyspanoksilla varustetut 1.2 D E 106 49
0102 Tulilanka, räjähtävä, metallipäällysteinen 1.2 D E 125 34
0138 Miinat, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 D E 106 49
0169 Ammukset, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 D E 106 49
0283 Räjäyttimet, ilman räjäytysnallia 1.2 D E 107a) 57
E 107b)
0285 Kranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 D E 138
0287 Rakettien taistelukärjet, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 D E 106 49
0346 Ammukset, sisällön levittävällä panoksella tai heitto panoksella varustetut 1.2 D E 106 49
0375 Luotauslaitteet, räjähtävät 1.2 D E 153 46
0409 Sytyttimet, räjähtävät, suojatut 1.2 D E 137 38
0439 Ontelopanokset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 1.2 D E 120 30, 31
0443 Räjähdyspanokset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 1.2 D E 156
0458 Räjähdyspanokset, muovisidosteiset 1.2 D E 157
0467 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.2 D E 103
18 1.2 E:hen luokitellut esineet ja välineet
0182 Raketit, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 E E 146
0321 Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 E E 112 13
0468 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.2 E E 103
19 1.2 F:ään luokitellut esineet ja välineet
0007 Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 F E 112 13
0204 Luotauslaitteet, räjähtävät 1.2 F E 153 46
0291 Pommit, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 F E 106 49
0293 Kranaatit, käsi- tai kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 F E 138
0294 Miinat, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 F E 106 49
0295 Raketit, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 F E 146
0324 Ammukset, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 F E 106 49
0426 Ammukset, sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut 1.2 F E 106 49
0469 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.2 F E 103
20 1.2 G:hen luokitellut aineet
(varattu) 1.2 G
21 1.2 G:hen luokitellut esineet ja välineet
0009 Ammukset, sytyttävät, sisältävät tai eivät sisällä sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 G E 102 13, 48, 49
0015 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät tai eivät sisällä savua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 G E 102 13, 48, 49
0018 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat, jotka sisältävät kaasua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 G E 102 13, 48, 49
0039 Valaisupommit 1.2 G E 106 49
0171 Valaisuammukset, sisältävät tai eivät sisällä sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 G E 102 13, 48, 49
0238 Köydenheittoraketit 1.2 G E 147
0313 Merkkisavut 1.2 G E 150 12
0314 Sytyttimet (sytyttävät) 1.2 G E 139
0334 Ilotulitusvälineet 1.2 G E 130 37
0372 Harjoituskranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit 1.2 G E 138
0419 Valaisupanokset 1.2 G E 133
0421 Valaisupanokset, pudotettavat 1.2 G E 133
0429 Pyrotekniset välineet teknillisiin tarkoituksiin 1.2 G E 109 28
0434 Ammukset, sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut 1.2 G E 106
22 1.2 H:hon luokitellut esineet ja välineet
0243 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia, sisältävät sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 H E 102 13, 48, 49
0245 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia, sisältävät savua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 H E 102 13, 48, 49
23 1.2 J:hin luokitellut esineet ja välineet
0395 Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine 1.2 J E 103
0398 Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 J E 103
0400 Pommit, joissa on palavaa nestettä, räjähdyspanoksella varustetut 1.2 J E 103
24 1.2 L:ään luokitellut aineet
0358 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.2 L E 103
25 1.2 L:ään luokitellut esineet ja välineet
0248 Vesiaktivoidut esineet ja välineet, jotka sisältävät sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.2 L E 123 35, 49
0322 Rakettimoottorit, sisältävät hypergoolisia nesteitä, sisältävät tai eivät sisällä heittopanoksen 1.2 L E 149 42, 50
0355 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.2 L E 103
0380 Pyrofooriset esineet ja välineet 1.2 L E 103
26 1.3 C:hen luokitellut aineet
0077 Dinitrofenolaatit, alkalimetallien, kuivia tai kosteutettuja, jotka sisältävät vettä vähemmän kuin 15 paino-% 1.3 C E 2 1, 2
0132 Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, humahtavat n.o.s.3 1.3 C E 2 1, 2
0158 Aromaattisten nitrojohdannaisten kaliumsuolat, räjähtävät 1.3 C E 21 2
0159 Ruudin raakamassa kostutettuna, vähintään 25 paino-% vettä sisältävänä 1.3 C E 19 7
0161 Ruuti, savuton 1.3 C E 22 8, 9, 10
0203 Aromaattisten nitrojohdannaisten natriumsuolat, räjähtävät, n.o.s.3 1.3 C E 21 2
0234 Natriumdinitro-ortokresolaatti, kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä 1.3 C E 2 1, 2
0235 Natriumpikramaatti, kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä 1.3 C E 2 1, 2
0236 Zirkoniumpikramaatti, kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä 1.3 C E 2 1, 2
0342 Nitroselluloosa, kostutettuna, sisältää vähintään 25 paino-% alkoholia 1.3 C E 15
Huom. Nitroselluloosa, joka sisältää vähintään 25 paino-% alkoholia ja jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 paino-%, erityispakkausmääräysten mukaan pakattuna, ks. luokka 4.1 (rn 401 kohta 24 a)).
0343 Nitroselluloosa, plastisoitu, sisältää vähintään 18 paino-% plastisoimisainetta 1.3 C E 15
Huom. Nitroselluloosaseos, joka sisältää plastisoimisainetta ja jonka typpipitoisuus on enintään 12.6 paino-%, erityispakkausmääräysten mukaan pakattuna ks. luokka 4.1 (rn 401 kohta 24 a)).
0406 Dinitrosobentseeni 1.3 C E 25
0477 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.3 C E 103
0495 Ajoaineet, nestemäiset 1.3 C E 159 a) 58
E 159 b) 59
Huom. Mikäli kokein ei voida osoittaa, että ajoaineen herkkyys jäätyneenä on pienempi kuin nesteenä, tulee ajoaineen pysyä nesteenä normaaleissa kuljetusolosuhteissa ja se ei saa jäätyä 15 °C:n yläpuolella.
0499 Ajoaine, kiinteä 1.3 C E 22 8, 9, 10
27 1.3 C:hen luokitellut esineet ja välineet
0183 Raketit, räjähtämättömällä kärjellä varustetut 1.3 C E 146
0186 Rakettimoottorit 1.3 C E 146
0242 Ajopanokset, tykinlaukauksiin 1.3 C E 119
0272 Ajopanokset 1.3 C E 158 8, 10
0275 Patruunat, voimanlähteenä käytettävät 1.3 C E 114
0277 Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät 1.3 C E 113
0327 Paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat 1.3 C E 112 13
0417 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat 1.3 C E 112 13
0437 Raketit, heittopanoksella varustetut 1.3 C E 146
0447 Hylsyt, palavaa ainetta, tyhjät, ilman sytytysnallia 1.3 C E 116
0470 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.3 C E 103
28 1.3 F:ään luokitellut esineet ja välineet
(varattu) 1.3 F
29 1.3 G:hen luokitellut aineet
0305 Salamavalojauhe 1.3 G E 20 55
0478 Räjhdysaineet, n.o.s.3 1.3 G E 103
30 1.3 G:hen luokitellut esineet ja välineet
0010 Ammukset, sytyttävät sisältävät tai eivät sisällä sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 G E 102 13, 48, 49
0016 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät tai eivät sisällä savua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 G E 102 13, 48, 49
0019 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat, jotka sisältävät kaasua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 G E 102 13, 48, 49
0050 Valaisupatruunat 1.3 G E 115
0054 Merkinantopatruunat 1.3 G E 115
0092 Valaisupanokset 1.3 G E 133
0093 Valaisupanokset, pudotettavat 1.3 G E 133
0101 Pikatulilanka, ei räjähtävä 1.3 G E 135
0195 Hätämerkinantovälineet, aluksissa käytettävät 1.3 G E 150 12
0212 Valojuovapanokset, tarkoitettu ammuksiin 1.3 G E 156
0240 Köydenheittoraketit 1.3 G E 147
0254 Valaisuammukset, sisältävät tai eivät sisällä sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 G E 102 13, 48, 49
0299 Valaisupommit 1.3 G E 106 49
0315 Sytyttimet (sytyttävät) 1.3 G E 139
0316 Sytyttimet (sytyttävät) 1.3 G E 137 38
0318 Harjoituskranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit 1.3 G E 138
0319 Sytytysnalli (pohjaruuvi) 1.3 G E 143
0335 Ilotulitusvälineet 1.3 G E 130 37
0424 Valojuova-ammukset, joissa ei ole räjähtävää panosta 1.3 G E 106 49
0430 Pyrotekniset esineet ja välineet, teknillisiin tarkoituksiin 1.3 G E 134
0487 Merkkisavut 1.3 G E 150 12
0488 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.3 G E 102 13, 48, 49
0492 Paukkurasiat, rautateillä käytettävät 1.3 G E 151 43, 44, 45
31 1.3 H:hon luokitellut esineet ja välineet
0244 Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia, sisältävät sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 H E 102 13, 48, 49
0246 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia, sisältävät savua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 H E 102 13, 48, 49
32 1.3 J:hin luokitellut esineet ja välineet
0247 Ammukset, sytyttävät, nestemäisiä tai geelimäisiä aineita, sisältävät sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 J E 102 13, 48, 49
0396 Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine 1.3 J E 103
0450 Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta, ei räjähtävällä kärjellä varustetut 1.3 J E 146
33 1.3 L:ään luokitellut aineet
0359 Räjhädysaineet, n.o.s.3 1.3 L E 103
34 1.3 L:ään luokitellut esineet ja välineet
0249 Vesiaktivoidut esineet ja välineet, jotka sisältävät sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.3 L E 123 35, 49
0250 Rakettimoottorit, sisältävät hypergoolisia nesteitä, sisältävät tai eivät sisällä heittopanoksen 1.3 L E 149 42, 50
0356 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.3 L E 103
35 1.4 B:hen luokitellut esineet ja välineet
0255 Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.4 B E 104 54
0257 Sytyttimet, räjähtävät 1.4 B E 137 38
0267 Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.4 B E 105 21, 22, 24
0350 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.4 B E 103
0361 Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.4 B E 105A
0365 Ammusten sytyttimet 1.4 B E 128 23, 36
0378 Sytytysnallit 1.4 B E 142 41
0383 Osat, sytytysketjut, n.o.s.3 1.4 B E 103
36 1.4 C:hen luokitellut aineet
0407 Tetraisoli-1-etikkahappo 1.4 C E 25
0448 5-Merkaptotetratsoli-1-etikkahappo 1.4 C E 25
0479 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.4 C E 103
37 1.4 C:hen luokitellut esineet ja välineet
0276 Patruunat, voimanlähteenä käytettävät 1.4 C E 114
0278 Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät 1.4 C E 113
0338 Paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat 1.4 C E 112 13
0339 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat 1.4 C E 112 13
0351 Esineet ja välineet, räjähtävät. n.o.s.3 1.4 C E 103
0379 Patruunahylsyt, lataamattomat, nallitetut 1.4 C E 116
0438 Raketit, heittopanoksella varustetut 1.4 C E 146
0446 Hylsyt, palavaa ainetta, tyhjät, käsiaseet ilman sytytysnallia 1.4 C E 116
0491 Ajopanokset 1.4 C E 158 8, 10
38 1.4 D:hen luokitellut aineet
0480 Räjähdysaineet. n.o.s.3 1.4 D E 103
39 1.4 D:hen luokitellut esineet ja välineet
0104 Tulilanka, räjähtävä, räjähdysvoimaltaan vähäinen, metallipäällysteinen 1.4 D E 125 34
0237 Katkaisupanokset, taipuisat 1.4 D E 121 32, 57
0289 Tulilanka, räjähtävä, taipusa 1.4 D E 124 33
0344 Ammukset, räjähdyspanoksella varustet 1.4 D E 106 49
0347 Ammukset, varustettuna sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 D E 106 49
0352 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.4 D E 103
0370 Rakettien taistelukärjet varustettuna sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 D E 106 49
0410 Sytyttimet, räjähtävät, suojatut 1.4 D E 137 38
0440 Ontelopanokset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 1.4 D E 120 30, 31
0444 Räjähdyspanokset, kaupalliset, ilman räjäytysnallia 1.4 D E 156
0459 Räjähdyspanokset, muovisidosteiset 1.4 D E 157
0494 Ontelopanosjärjestelmät, öljynporausrei'issä käytettävät, ilman räjäytysnallia 1.4 D E 140
40 1.4 E:hen luokitellut esineet ja välineet
0412 Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 1.4 E E 112 13
0471 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.4 E E 103
41 1.4 F:ään luokitellut esineet ja välineet
0348 Ampuma-aseiden patruunat, räjähdyspanoksella varustetut 1.4 F E 112 13
0371 Rakettien taistelukärjet varustettuna sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella 1.4 F E 106 49
0427 Ammukset, sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut 1.4 F E 106 49
0472 Esineet ja välineet, räjähtävät n.o.s.3 1.4 F E 103
42 1.4 G:hen luokitellut aineet
0485 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.4 G E 103
43 1.4 G:hen luokitellut esineet ja välineet
0066 Tulilanka, sytytyslanka 1.4 G E 126
0103 Pikatulilanka, metallipäällysteinen 1.4 G E 135
0191 Käsimerkinantolaitteet 1.4 G E 150 12
0197 Merkkisavut 1.4 G E 150 12
0297 Valaisuammukset, sisältävät tai eivät sisällä sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.4 G E 102 13, 48, 49
0300 Ammukset, sytyttävät, sisältävät tai eivät sisällä sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.4 G E 102 13, 48, 49
0301 Ammukset, kyynelkaasua muodostavat, sisältävät kaasua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.4 G E 102 13, 48, 49
0303 Ammukset, savua muodostavat, sisältävät tai eivät sisällä savua levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen 1.4 G E 102 13, 48, 49
0306 Valojuovapanokset, ammuksiin tarkoitetut 1.4 G E 156
0312 Merkinantopatruunat 1.4 G E 115
0317 Sytyttimet (sytyttävät) 1.4 G E 137 38
0320 Sytytysnalli (pohjaruuvi) 1.4 G E 143
0325 Sytyttimet (sytyttävät) 1.4 G E 141
0336 Ilotulitusvälineet 1.4 G E 130 37
0353 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.4 G E 103
0362 Ammukset, harjoitusammuntaa varten 1.4 G E 102 13, 48, 49
0363 Ammukset, testausta varten 1.4 G E 102 13, 48, 49
0403 Valaisupanokset, pudotettavat 1.4 G E 133
0425 Valojuova-ammukset, joissa ei ole räjähtävää panosta 1.4 G E 106 49
0431 Pyrotekniset esineet ja välineet teknillisiin tarkoituksiin 1.4 G E 134
0435 Ammukset, sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella varustetut 1.4 G E 106
0452 Harjoituskranaatit, käsi- tai kiväärikranaatit 1.4 G E 138
0453 Köydenheittoraketit 1.4 G E 147
0493 Paukkurasiat, rautateillä käytettävät 1.4 G E 151 43, 44, 45
44 1.4 L:ään luokitellut aineet
(varattu) 1.4 L
45 1.4 L:ään luokitellut esineet ja välineet
(varattu) 1.4 L
46 1.4 S:ään luokitellut aineet
0481 Räjähdysaineet, n.o.s.3 1.4 S E 103
47 1.4 S:ään luokitellut esineet ja välineet
0012 Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat 1.4 S E 112 13
0014 Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat 1.4 S E 112 13
0044 Sytytysnallit 1.4 S E 142 41
0055 Patruunahylsyt, lataamattomat, nallitetut 1.4 S E 11
0070 Leikkurit, räjähdyspanoksella varustettu leikkuri 1.4 S E 127
0105 Aikatulilanka 1.4 S E 136 32, 49, 57
0110 Kranaatit, harjoituskranaatit, käsi- tai kiväärikranaatit 1.4 S E 138
0131 Tulilangan sytyttimet 1.4 S E 141
0173 Laukaisulaitteet, räjähtävät 1.4 S E 145
0174 Niitit, räjähtävät 1.4 S E 145
0193 Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät 1.4 S E 151 43, 44, 45
0323 Patruunat, voimanlähteinä käytettävät 1.4 S E 114
0337 Ilotulitusvälineet 1.4 S E 103
0345 Valojuova-ammukset, joissa ei ole räjähtävää panosta 1.4 S E 106 49
0349 Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.3 1.4 S E 103
0366 Ammusten sytyttimet 1.4 S E 128 23, 36
0367 Sytyttimet, räjähtävät 1.4 S E 137 38
0368 Sytyttimet (sytyttävät) 1.4 S E 137 38
0373 Käsimerkinantolaitteet 1.4 S E 150 12
0376 Sytytysnallit (pohjaruuvi) 1.4 S E 143
0384 Osat, sytytysketjut, n.o.s.3 1.4 S E 103
0404 Valaisupanokset, pudotettavat 1.4 S E 133
0405 Merkinantopatruunat 1.4 S E 115
0432 Pyrotekniset esineet ja välineet, teknillisiin tarkoituksiin 1.4 S E 134
0441 Ontelopanokset, kaupalliset ilman räjäytysnallia 1.4 S E 120 30, 31
0445 Räjähdyspanokset, kaupalliset ilman räjäytysnallia 1.4 S E 156
0454 Sytyttimet (sytyttävät) 1.4 S E 141
0455 Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.4 S E 105 21, 22, 24
0456 Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, louhintaa varten 1.4 S E 104
0460 Räjähdyspanokset, muovisidosteiset 1.4 S E 157
48 1.5 D:hen luokitellut aineet
0331 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi B5 1.5 D E 8/9
0332 Louhintaräjähdysaineet, tyyppi E8 1.5 D E 12
0482 Räjähdysaineet, erittäin epäherkät, n.o.s.3 (esineet ja välineet EVI9 , n.o.s.) 1.5 D E 103
49 1.5 D:hen luokitellut esineet ja välineet
(varattu) 1.5 D
50 1.6 N:ään luokitellut esineet ja välineet
0486 Esineet ja välineet, räjähtävät, erittäin epäherkät (esineet ja välineet, EEI10 ) 1.6 N E 106 49
51 Tyhjät pakkaukset , puhdistamattomat

*) Flegmatointi = herkkyyden vähentäminen

2 YK-numerolla tarkoitetaan aineen tunnusnumeroa.

3 Kuljetus on sallittu vain toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä, ks. rn 100 (3).

4 Tyyppiin A kuuluvat aineet, jotka sisältävät nestemäisiä orgaanisia nitraatteja (esim. nitroglyseroli) tai niiden seoksia ja yhtä tai useampaa seuraavista aineista: nitroselluloosa; ammoniumnitraatti tai muut epäorgaaniset nitraatit; aromaattiset nitroyhdisteet tai palavat aineet kuten puu- tai alumiinijauhe. Aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Näiden räjähdysaineiden tulee olla pulverimaisia. geelimäisiä, nuovailtavia tai elastisia. Tähän luokkaan kuuluvat dynamiitit; räjähdysgelatiinit ja gelatiinidynamiitit.

5 Tyyppin B kuuluvat aineet, jotka sisältävät

a) ammoniumnitraatin tai muiden epäorgaanisten nitraattien seoksia räjähdysaineiden kuten trinitrotolueenin kanssa. Ne voivat sisältää myös muita aineita kuten puu- tai alumiinijauhetta;

b) ammoniumnitraatin tai muiden epäorgaanisten nitraattien seoksia muiden palavien aineiden, ei kuitenkaan räjähdysaineiden kanssa.

Kummassakin tapauksessa aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Nämä räjähdysaineet eivät saa sisältää nitroglyserolia tai vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja eivätkä kloraatteja.

6 Tyyppiin C kuuluvat aineet, jotka sisältävät joko kalium- tai natriumkloraatti- tai kalium-, natrium- tai ammoniumperkloraattiseoksia orgaanisten nitroyhdisteiden tai palavien aineiden kuten puujauheen tai alumiinijauheen tai hiilivetyjen kanssa. Aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Nämä räjähdysaineet eivät saa sisältää nitroglyserolia tai vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja.

7 Tyyppiin D kuuluvat aineet, jotka sisältävät nitrattujen orgaanisten yhdisteiden ja palavien rakenneaineiden kuten hiilivetyjen ja alumiinijauheen seoksia. Aineet voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Nämä räjähdysaineet eivät saa sisältää nitroglyserolia tai vastaavia nestemäisiä orgaanisia nitraatteja, kloraatteja tai ammoniumnitraattia. Muovailtavat räjähdysaineet kuuluvat yleensä tähän luokkaan.

8 Tyyppiin E kuuluvat aineet, jotka sisältävät oleellisina ainesosina vettä ja runsaasti ammoniumnitraattia tai muita hapettimia, joista osa tai kaikki ovat liuoksena. Muut ainesosat voivat sisältää nitroyhdisteitä (esim. trinitrotolueeni), hiilivetyjä tai alumiinijauhetta. Ne voivat sisältää inerttejä ainesosia kuten piimaata ja lisäaineita kuten väriaineita ja stabilisaattoreita. Tähän luokkaan kuuluvat emulsioräjähdysaineet, slurrit ja vesigeeliräjähdysaineet.

9 Explosive, very insensitive.

10 Explosive, extremely insensitive.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

102

(1) Ulkopakkausten on oltava lisäyksen V mukaisia.

(2) Rn 100 (5) ja 1511 (2) määräysten mukaisesti tämän luokan 1 räjähteet on pakattava pakkausryhmän II tai I pakkauksiin, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X".

(3) Lisäyksen V rn 1500 (2) määräyksiä on noudatettava pakkausten niiden osien osalta, jotka joutuvat suoraan kosketukseen sisällön kanssa.

(4) Suojaamattomat naulat, nitojan niitit tai muut metalliset sulkemislaitteet eivät saa lävistää ulkopakkauksen seinämää, ellei sisäpakkaus riittävästi suojaa räjähteitä metallikosketukselta.

(5) Nestemäistä räjähdysainetta sisältävä astia on varustettava kahdella päällekkäin olevalla sulkimella.

(6) Sisäpakkaukset, varusteet ja sulloaineet sekä räjähteet on sijoitettava kolleihin siten, ettei niiden liikkuminen kuljetuksen aikana aiheuta vaaraa.

(7) Mikäli astioissa voi kehittyä merkittävä sisäinen paine, on tällaisten astioiden oltava rakenteeltaan sellaisia, ettei sisäisistä tai ulkoisista syistä sisäinen paineennousu aiheuta räjähdystä.

(8) Sulloaineiden tulee olla sisällön ominaisuuksiin sopivia. Mikäli sisältö on nestemäistä tai siitä voi vapautua nestettä, on sulloaineen oltava imukykyistä.

2. Erityispakkausmääräykset

103

(1) Räjähteet on pakattava rn 101 taulukon 1 sarakkeissa 4 ja 5 sekä tässä reunanumerossa kohdan (6) taulukossa 2 ja kohdan (7) taulukossa 3 mainituilla tavoilla.

(2) Jos terästynnyreiden vaippa on kaksoissaumattu, on räjähdysaineiden sisäänpääsy saumojen syvennyksiin estettävä. Teräs- tai alumiinitynnyreiden sulkemislaitteissa tulee olla sopiva tiiviste. Jos sulkemislaitteessa on kierre, ei räjähdysaine saa päästä kierteeseen.

(3) Jos räjähdysaineiden pakkauksina käytetään metallipinnoitteisia laatikoita, on nämä laatikot valmistettava siten, ettei räjähdysaine pääse laatikon pinnoitteen ja sivujen tai pohjan väliin.

(4) Räjähteiden kuljetukseen tehdyissä puutynnyreissä saa olla vain kovasta puulajista tehdyt vanteet.

(5) Muovipakkaukseen ei saa muodostua tai kerääntyä sellaista määrää staattista energiaa, että sen purkautuminen voi aiheuttaa pakatun räjähdysaineen tai pakatun esineen tai välineen syttymisen.

(6) Taulukko 2. Pakkaustapa

Huom. Eri räjähteiden sallitut pakkaustavat ks. rn 101, taulukko 1, sarake 4

Pakkaustapa Sisäpakkaus Ulkopakkaus
E1
Säkit
a) Ei pakollinen – muovikudos, pölytiivis ((5H2)
– muovikudos, vedenkestävä (5H3)
– muovisäkki (5H4)
– tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)
– tekstiilikudos, vedenkestävä (5L3)
– paperi, monikerroksinen, vedenkestävä (5M2)
b) Säkit Puutynnyrit
– voimapaperi – irrotettava pääty (2C2)
– muovi Laatikot
Kääreet – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– Teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 2 Astiat Puutynnyrit
– metalli – irrotettava pääty (2C2)
– paperi Laatikot
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
Kääreet
– muovi Tynnyrit
– pahvi (1G)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
Huom. Lisäksi aineluettelon kohdassa 4 mainitulle trinitroresorsinolille (YK-numero 0219) saadaan käyttää irrotettavapäätyisiä muovitynnyreitä (1H2)
Säkit
– paperi, monikerroksiset, vedenkestävät
– muovikudos
E4
a) Astiat Puutynnyrit
– pahvi – irrotettava pääty (2C2)
– metalli Laatikot
– paperi – puu, pölytiiviit seinät (4C2)
– muovi – vaneri (4D)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
b) Ei pakollinen Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2), (pölytiivis)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
– pahvi (1G)
E 5 Säkit Laatikot
– muovi – puu, pölytiiviit seinät (4C2)
Kääreet – vaneri (4D)
– voimapaperi – muu puupohjainen levy (4F)
– vahattu paperi – pahvi (4G)
E 6
a) Kostutetut aineet
1. Säkit Puutynnyrit
– muovi – irrotettava pääty (2C2)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– pahvi (1G)
2. Säkit Puutynnyrit
– kumi – irrotettava pääty (2C2)
– tekstiilikudos Tynnyrit
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – teräs, irrotettava pääty (1A2)
– pahvi (1G)
Välipakkaus: a) 2:lle
Säkit
– kumi
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
– muovi
b) Epäherkät aineet
Sama pakkaustapa kuin kostutetuille aineille kuitenkin niin, että kaikkia pahvilaatikkoja saa käyttää sisäpakkauksena ja kaikkia tekstiilikudossäkkejä saa käyttää välipakkauksena.
E 8 Astiat Puutynnyrit
– vedenpitävä aine – irrotettava pääty (2C2)
Kääreet Laatikot
– vedenpitävä – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 9 Säkit Säkit
– öljynkestävä – muovikudos, ilman sisäsäkkiä tai vuorausta (5H1)
Kääreet – muovikudos, pölytiivis (5H2)
– muovi – muovikudos, vedenkestävä (5H3)
Tölkit – muovisäkki (5H4)
– metalli – tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)
– tekstiilikudos, vedenkestävä (5L3)
– paperi, monikerroksinen, vedenkestävä (5M2)
Huom. Sisäpakkausta ei tarvita, jos käytetään muovikudossäkkejä (5H2) tai (5H3) tai muovisäkkejä (5H4)
Laatikot
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 10 Säkit Puutynnyrit
– vahattu paperi – irrotettava pääty (2C2)
– muovi Laatikot
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
Kääreet – muu puupohjainen levy (4F)
– vahattu paperi
– muovi
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
E 11 Säkit Puutynnyrit
– vahattu paperi – irrotettava pääty (2C2)
– muovi Laatikot
– tekstiilikudos – pahvi (4G)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
Kääreet – muu puupohjainen levy (4F)
– vahattu paperi Tynnyrit
– muovi – pahvi (1G)
– tekstiilikudos
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
E 12 Säkit Säkit
– öljynkestävä – paperi, monikerroksinen vedenkestävä (5M2)
Kääreet – muovikudos, pölytiivis (5H2)
– muovi – muovikudos, ilman sisäsäkkiä tai vuorausta (5H1)
– muovikudos, vedenkestävä (5H3)
– muovisäkki (5H4)
– tekstiilikudos, pölytiivis (5L2)
– tekstiilikudos, vedenkestävä (5L3)
Laatikot
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
Huom. Sisäpakkausta ei tarvita, jos käytetään muovikudossäkkejä (5H2) tai (5H3) tai muovisäkkejä (5H4)
E 13
a) Kostutetut aineet
Säkit Puutynnyrit
– muovi – irrotettava pääty (2C2)
– muovikudos
– paperi, monikerroksinen, vedenkestävä
Kääreet Laatikot
– muovi – pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
b) Kuivat aineet
Säkit Puutynnyrit
– paperi – irrotettava pääty (2C2)
– muovi
– muvikudos
– paperi, monikerroksinen, vedenkestävä
Laatikot
Laatikot – pahvi (4G)
– pahvi – puu, tavalliset (4C1)
Kääreet – vaneri (4D)
– muovi – muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 14 Säkit Puutynnyrit
– kumi – irrotettava pääty (2C2)
– tekstiilikudos Tynnyrit
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – teräs, irrotettava pääty (1A2)
Välipakkaus:
Säkit
– kumi
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
E 15
a) Ei pakollinen Tynnyrit
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
b) Säkit Puutynnyrit
– vedenpitävä paperi – irrotettava pääty (2C2)
– muovi Laatikot
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
Kääreet – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi – pahvi (4G)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 17 Tölkit Laatikot
– metallinen – puu, tavalliset (4C1)
Astiat – vaneri (4D)
– lasi – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi
E 18 Säkit Puutynnyrit
– paperi irrotettava pääty (2C2)
– muovi Laatikot
Kääreet – pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– vaneri (1D)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 19
a) Ei pakollinen Tynnyrit
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– muovi, irrotettava pääty (1H2)
b) Säkit Puutynnyrit
– muovi – irrotettava pääty (2C2)
Kääreet Laatikot
– muovi – puu tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 20 Astiat Laatikot
– metalli – pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– puu – teräs (4A)
– pahvi – alumiini (4B)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 21 Laatikot Laatikot
– pahvi – puu, pölytiiviit seinät (4C2)
Tölkit – vaneri (4D)
– metalli – muu puupohjainen levy (4F)
Astiat
– vedenpitävä paperi
– muovi, jossa astian sisältämät aineet eivät kehitä staattista sähköä
E 22
a) Säkit Puutynnyrit
– voimapaperi – irrotettava pääty (2C2)
– muovi Laatikot
– tekstiilikudos – vaneri (4D)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– puu, pölytiiviit seinät (4C2)
– teräs (4A)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– vaneri (1D)
b) Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – puu, pölytiiviit seinät (4C2)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– teräs (4A)
c) Ei pakollinen Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– pahvi (1G)
– vaneri (1D)
Kanisterit
– teräs, kiinteä pääty (3A1)
– teräs, irrotettava pääty (3A2)
E 24
a) Säkit Laatikot
– kumi – pahvi (4G)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
– muovi
b) Säkit Tynnyrit
– kumi – teräs, irrotettava pääty (1A2)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
– muovi
Välipakkaus: b):lle
Säkit
– kumi
– tekstiilikudos, joka on kumitettu
– muovi
E 25 Säkit Tynnyrit
– muovi – pahvi (1G)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 26 Astiat Puutynnyrit
– metalli – irrotettava pääty (2C2)
– paperi Laatikot
– muovi – pahvi (4G)
Kääreet – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – vaneri (4D)
Säkit – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi Tynnyrit
– paperi – pahvi (1G)
– paperi, monikerroksinen, vedenkestävä Säkit
– muovikuitu, pölytiivis (5H2)
E 102 Teknillisen tarkastuskeskuksen määräämä2 Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
Huom. Jos muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on määrännyt käytettävän sisäpakkauksen, saa sitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa. – puu, tavalliset (4C1), vuorattu
– teräs (4A)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– alumiini (4B)
– solumuovi (4H1)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– pahvi (1G)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 103 Teknillisen takastuskeskuksen määräämä2
Huom. Jos muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on määrännyt käytettävän pakkauksen, saa sitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksista.
E 104 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– paperi – teräs (4A)
– muovi – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
E 105 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A2)
– vaneri (4D)
Välipakkaus: – muu puupohjainen levy (4F)
Laatikot – alumiini (4B)
– pahvi
– puu
E 105A Säkit Laatikot
– paperi – pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
Laatikot – teräs (4A)
– pahvi – vaneri (4D)
Astiat – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi – alumiini (4B)
E 106 Ei pakollinen Laatikot
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 107
a) Räjäyttimet, jotka ovat metalli,- muovi- tai pahvikuorisia tai jotka ovat muovisidosteisia.
Ei pakollinen Laatikot
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
b) Avoimissa putkissa tai kapseleissa olevat
Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – vaneri (4D)
Kääreet – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi – teräs (4A)
– paperi – alumiini (4B)
E 108 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
Astiat – teräs (4A)
– metalli – vaneri (4D)
– muovi – muu puupohjainen levy (4F)
– puu – alumiini (4B)
E 109 Astiat Laatikot
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
– paperi – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi – alumiini (4B)
E 112 Ei pakollinen Laatikot
– pahvi (4G)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 113 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– metalli – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– puu, pölytiivis (4C2)
– teräs (4A)
E 114 Astiat Laatikot
– pahvi – vaneri (4D)
– muovi – muu puupohjainen levy (4F)
– puu – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– puu, pölytiivis (4C2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 115 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
– solumuovi (4H1)
– muovi (4H2)
Huom. Lisäksi aineluettelon kohdassa 43 (YK-no 0312) ja kohdassa 47 (YK-no 0405) mainituille esineille tai välineille saa käyttää myös voimapaperista tehtyjä astioita.
E 116 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
– pahvi (4G)
Laatikot – puu, tavalliset (4C1)
– pahvi – teräs (4A)
– muovi – vaneri (4D)
– puu – muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
Huom. Patruunahylsyjen pakkauksena saa käyttää myös muovi- tai tekstiilipusseja.
E 117 Ei pakollinen Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
– pahvi (4G)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 119 Ei pakollinen Laatikot
– puu, pölytiiviit seinät (4C2)
– teräs (4A)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
– pahvi (4G)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
Huom. Hylsytettyjen panosten pakkauksena saa käyttää myös tavallisia puisia laatikoita (4C1).
E 120 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
– pahvi (4G)
Putket – puu, tavalliset (4C1)
– pahvi – vaneri (4D)
– tai muu vastaava materiaali muu puupohjainen levy (4F)
E 121 Ei pakollinen Laatikot
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 122 Laatikot Laatikot
– pahvi – vaneri (4D)
– metalli – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi – pahvi (4G)
– puu – puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
E 123 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
Astiat – puu, tavalliset (4C1), metallivuorattu
– pahvi – vaneri (4D), metallivuorattu
metalli – muu puupohjainen levy (4F), metallivuorattu
– muovi – teräs (4A)
– alumiini (4B)
– solumuovi (4H1)
E 124 Kelat Laatikot
Astiat – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 125 Säkit Laatikot
– muovi – pahvi (4G)
Kelat – puu, tavalliset (4C1)
Kääreet – vaneri (4D)
– voimapaperi – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi – teräs (4A)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 126 Kelat Laatikot
Astiat – pahvi (4G)
– pahvi – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 127 Astiat Laatikot
– pahvi – puu, tavalliset (4C1)
– metalli – vaneri (4D)
– muovi – muu puupohjainen levy (4F)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– pahvi (4G)
E 128 Lokeroidut laatikot Laatikot
– pahvi – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Lokeroitu alusta – alumiini (4B)
– pahvi – pahvi (4G)
– muovi
– puu
Lokeroidut tölkit
– metalli
E 129 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
Kääreet – vaneri (4D)
– paperi – muu puupohjainen levy (4F)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 130 Astiat Laatikot
– pahvi – vaneri (4D)
– muovi – muu puupohjainen levy (4F)
– metalli – pahvi (4G)
Kääreet – puu, tavalliset (4C1)
– paperi – teräs (4A)
– alumiini (4B)
– solumuovi (4H1)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
– pahvi (1G)
– muovi, irrotettava pääty (1H2)
E 133 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
– pahvi (4G)
Astiat – vaneri (4D)
– metalli – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– pahvi – teräs (4A)
Kääreet – muovi (4H2)
– voimapaperi – alumiini (4B)
– solumuovi (4H1)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– muovi, irrotettava pääty (1H2)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 134 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
E 135 Säkit Laatikot
– muovi – pahvi (4G)
Kelat – puu, tavalliset (4C1)
Kääreet – vaneri (4D)
– voimapaperi – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi
E 136 Ei pakollinen Laatikot
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
– pahvi (1G)
E 137 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
Astiat – teräs (4A)
– pahvi – vaneri (4D)
– metalli – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi – alumiini (4B)
– puu – pahvi (4G)
Alustat – muovi (4H2)
– muovi Tynnyrit
– puu – teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 138 Teknillisen tarkastuskeskuksen määräämä2 Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
Huom. Jos muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on määrännyt käytettävän sisäpakkauksen, saa sitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.
– teräs (4A)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
– muovi (4H2)
E 139 Astiat Laatikot
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
– pahvi – muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 140 Säkit Laatikot
– vedenkestävät – pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
– teräs (4A)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
E 141 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– puu – teräs (4A)
Kääreet – vaneri (4D)
– paperi – muu puupohjainen levy (4F)
Alustat – alumiini (4B)
– muovi
E 142 Laatikot Laatikot
– pahvi – puu, tavalliset (4C1)
– metalli – teräs (4A)
– muovi pahvi (4G)
– puu – muu puupohjainen levy (4F)
Tölkit – vaneri (4D)
– metalli – alumiini (4B)
Alustat
– pahvi
– muovi
Välipakkaus:
(Ei pakollinen sisälaatikoiden kanssa, mutta pakollinen alustojen kanssa)
Laatikot
– pahvi
E 143 Laatikot Laatikot
– pahvi – puu, tavalliset (4C1)
– metalli – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
Putket – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi – alumiini (4B)
Alustat
– muovi
E 145 Astiat Laatikot
– pahvi pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– puu – teräs (4A)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
Huom. Aineluettelon kohdassa 47 (YK-numero 0174) mainituille esineille saa käyttää myös metalliastioita.
E 146 Ei pakollinen Teknillisen tarkastuskeskuksen määräämä2
Huom. Jos muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on määrännyt käytettävän ulkopakkauksen, saa sitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.
E 147 Astiat Laatikot
– pahvi – vaneri (4D)
– metalli – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi (4G)
– puu, tavalliset (4C1)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 149 Teknillisen tarkastuskeskuksen määräämä2 Laatikot
Huom. Jos muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen on määrännyt käytettävän sisäpakkauksen, saa sitä käyttää myös näiden määräysten alaisissa kuljetuksissa.
– puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– muovi (4H2)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
E 150 Laatikot Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
Astiat – teräs (4A)
– metalli – vaneri (4D)
– muovi – muu puupohjainen levy (4F)
Kääreet – alumiini (4B)
– voimapaperi – solumuovi (4H1)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
– muovi, irrotettava pääty (1H2)
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
E 151 Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
– puu – vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– alumiini (4B)
Tynnyrit
– pahvi (1G)
E 153 Kääreet Laatikot
– aaltopahvi – puu, tavalliset (4C1)
Putket – teräs (4A)
– pahvi – vaneri (4D)
Välipakkaus: – muu puupohjainen levy (4F)
Astiat – alumiini (4B)
– pahvi
– metalli
– muovi
E 156 Lokerointi ulkopakkauksessa Laatikot
– pahvi (4G)
Säkit – puu, tavalliset (4C1)
– muovi – teräs (4A)
Laatikot – alumiini (4B)
– pahvi – vaneri (4D)
Putket – muu puupohjainen levy (4F)
– pahvi
– muovi
– metalli
E 157 Ei pakollinen Laatikot
– puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– teräs (4A)
– alumiini (4B)
E 158
a) Säkit Laatikot
– voimapaperi – pahvi (4G)
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– tekstiilikudos, joka on kumitettu – puu, pölytiiviit seinät (4C2)
– vaneri (4D)
– tekstiili – muu puupohjainen levy (4F)
– muovi (4H2)
Tynnyrit
– teräs, irrotettava pääty (1A2)
– pahvi (1G)
– vaneri (1D)
b) Astiat Laatikot
– pahvi – pahvi (4G)
– metalli – puu, tavallinen (4C1)
– muovi – puu, pölytiiviit seinät (4C2)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
– muovi (4H2)
c) Yhdistetyt pakkaukset
– muoviastiat muovilaatikossa (6HH2)
E 159
a) Astiat Laatikot
– muovi – puu, tavalliset (4C1)
– vaneri (4D)
– muu puupohjainen levy (4F)
Välipakkaus:
Säkit
– muovi, metallipurkissa
b) Astiat Tynnyrit
– muovi – teräs, irrotettava pääty (1A2)
– alumiini, irrotettava pääty (1B2)
Välipakkaus
Tynnyrit
– metalli

2 Kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa pakkaustavan määrää alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen, sen COTIF-maan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu, on varmennettava pakkaustapa.

(7) Taulukko 3, Erityispakkausmääräykset

Huom. Eri aineiden erityispakkausmääräykset, ks. rn 101, taulukko 1, sarake 5.

1. Veteen liukenevat aineet on pakattava vesitiiviisiin astioihin.

2. Pakkausten on oltava lyijyttömiä.

7. Metallitynnyrien on oltava rakenteeltaan sellaisia, ettei sisäisistä tai ulkoisista syistä aiheutuva sisäinen paineennousu aiheuta räjähdystä.

8. Metallipakkausten sisäpinnan on oltava galvanoitu, maalattu tai muulla tavoin suojattu. Suojaamaton teräs ei saa joutua kosketukseen aineen kanssa.

9. Terästynnyreiden ja -kanistereiden on oltava rakenteeltaan sellaisia, ettei niissä ole syvennyksiä tai muita vastaavia rakenteita, joihin ainetta voi jäädä.

10. Metalliastioiden on oltava rakenteeltaan sellaisia, että sisäisten tai ulkoisten syiden vuoksi kasvavan sisäisen paineen aiheuttama räjähdysvaara on mahdollisimman vähäinen.

11. Sisäpakkauksen on oltava suljettu ilmatiiviisti (hermeettisesti).

12. Ulkopakkauksena käytettävät tavallisesta puusta valmistetut laatikot on varustettava läkkilevyvuorauksella, jossa on ilmatiiviisti suljettava kansi.

13. Sisäpakkausten avonaiset päät on varustettava pehmustetuilla kansilla tai ulkopakkaus on pehmustettava.

21. Yhteen välipakkaukseen saa pakata enintään 10 sisäpakkausta.

22. Sisä- tai välipakkaukset on erotettava ulkopakkauksesta vähintään 25 mm välitilalla käyttäen täytelevyjä (listoja) tai sulloainetta, esim. sahajauhoa.

23. Sisäpakkaukset on erotettava ulkopakkauksesta vähintään 25 mm välitilalla, joka on täytetty sulloaineella, esim. sahajauho tai lastuvilla.

24. Metallisissa sisäpakkauksissa olevat esineet tai välineet on suojattava molemmista päistä sulloaineella.

28. Metalliset sisäpakkaukset on pehmustettava sulloaineella.

30. Ontelopanokset on pakattava siten, että niiden välinen kosketus on estetty.

31. Ontelopanosten kartionmuotoisten onteloiden on oltava parittain tai ryhmittäin sisäänpäin, jolloin vahingossa tapahtuvan syttymisen vaikutus jää mahdollisimman vähäiseksi.

32. Ellei esineiden tai välineiden päitä ole suojattu, on sisäpakkauksena käytettävä muovisäkkejä.

33. Räjähtävän tulilangan päät on suojattava ja sidottava lujasti.

34. Räjähtävän tulilangan päät on suojattava. Tyhjät tilat on täytettävä sulloaineella.

35. Pakkaukset on suojattava veden sisäänpääsyltä.

36. Esineet tai välineet on suojattava sulloaineella estämään niiden välinen kosketus.

37. Rakettien (ilotulitusvälineiden) suuttimet on tukittava tulpalla ja sytytysjärjestelmät on suojattava täydellisesti.

38. Sisäpakkauksessa olevat sytyttimet on erotettava toisistaan.

41. Nallit on pakattava käyttäen huovasta, paperista tai muovista tehtyä iskunvaimennuskerrosta estämään syttymisen leviäminen ulkopakkauksessa.

42. Muovisten ulkopakkausten kulmat ja reunat on vahvistettava metallilla.

43. Esineet tai välineet on erotettava toisistaan sekä pidettävä erillään ulkopakkauksen pohjasta, seinistä ja ulkopakkauksen kannesta esim. sulloaineella.

44. Jos esineet tai välineet ovat automaattiyksiköissä käytettävissä lippaissa, lippaat korvaavat sisäpakkauksen edellyttäen, että käytetään sopivaa sulloainetta.

45. Läkkilevyisten sisäpakkausten on oltava tiiviisti suljettu.

46. Esineet tai välineet on käärittävä yksitellen aaltopahviin tai sijoitettava pahvihylsyihin.

47. On käytettävä imukykyistä sulloainetta.

48. Suuret esineet tai välineet, joissa ei ole ajopanosta eikä sytyttimiä, saa kuljettaa pakkaamattomina.

49. Suuret esineet tai välineet, joissa ei ole sytyttimiä, tai joissa on sytyttimet, jotka on suojattu kahdella tai useammalla luotettavalla tavalla, voi kuljettaa pakkaamattomana.

50. Suuret esineet ja välineet, joissa ei ole sytyttimiä, saa kuljettaa pakkaamattomina.

51. Suuret esineet tai välineet saa kuljettaa pakkaamattomina.

53. Kuivaa hiutalemaista tai prillattua TNT:a saa kuljettaa pölytiiviissä muovikudossäkeissä. Tällöin kollin suurin nettomassa saa olla 30 kg.

55. Yhteen sisäpakkaukseen saa pakata enintään 50 grammaa ainetta.

56. Pahvilaatikoita (4G) ei saa käyttää ulkopakkauksena.

57. Vuorattu metallinen ulkopakkaus (esim. 4A, 4B, 1A2, 1B2), jollei muut toimenpiteet kuten sisäpakkauksen tai sulloaineen käyttö suojaa räjähdysaineen kosketusta metalliseen ulkopakkaukseen normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

58. Muoviastioissa on oltava nauhalla sidotut kierrekannet ja jokainen astia saa olla enintään 5 litran tilavuinen. Jokainen astia on oltava välipakkauksessa. Jokaisen muovisäkin kaikki sivut on oltava ympäröity vähintään 50 mm palamattomalla imukykyisellä sulloaineella. Ulkolaatikossa olevat metallitölkit on myös erotettava toisistaan kaikilta suunniltaan. Ajoaineen nettomassa saa olla 30 kg kollia kohti.

59. Välipakkauksena käytetyn tynnyrin kaikki sivut on oltava ympäröity vähintään 50 mm palamattomalla imukykyisellä sulloaineella. Yhdistettyä pakkausta, jossa muoviastia on metallistynnyrissä, voidaan käyttää sisä- ja välipakkausten asemesta. Ajoaineen nettotilavuus saa olla enintään 120 litraa kollia kohti.

3. Yhteenpakkaaminen

104

(1) Samaan YK-numeroon11 kuuluvat räjähteet, lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmään l kuuluvia räjähteitä ja n.o.s.-nimikkeen alle luokiteltuja räjähteitä, saa pakata yhteen. Tässä tapauksessa on käytettävä turvallisinta ulkopakkausta.

(2) Ellei jäljempänä erityisesti sallita, ei räjähteitä saa pakata samaan kolliin, jos niillä on eri YK-numerot.

(3) Luokan 1 räjähteitä ei saa pakata samaksi kolliksi muissa luokissa mainittujen aineiden tai esineiden eikä m uidenkaan tavaroiden kanssa,

(4) Yhteensopivuusryhmien C, D ja E esineitä ja välineitä saa pakata yhteen.

(5) Yhteensopivuusryhmien D tai E esineitä tai välineitä saa pakata yhteen niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen, että ne on suojattu vähintään kahdella luotettavalla tavalla estämään räjähdys, jos sytyttimet syttyvät vahingossa.

(6) Yhteensopivuusryhmien D tai E esineet tai välineet saadaan pakata yhteen omien sytyttimiensä kanssa, vaikka sytyttimiä ei ole suojattu kahdella luotettavalla tavalla (esim. sytyttimet ilmoitettu yhteensopivuusryhmään B) edellyttäen, että teknillisen tarkastuskeskuksen mukaan sytyttimien syttyminen vahingossa ei aiheuta esineiden tai välineiden räjähdystä normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(7) Yhteensopivuusryhmään l kuuluvia räjähteitä ei saa pakata yhteen tähän yhteensopivuusryhmään kuuluvan erilaisen räjähdetyypin kanssa.

(8) Esineet tai välineet saa pakata yhteen niiden omien sytyttimien kanssa edellyttäen, etteivät sytyttimet syty normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(9) Räjähteet, joiden YK-numerot on lueteltu taulukossa 4, saa yhdistää yhdeksi kolliksi taulukossa mainituin ehdoin.

(10) Yhteenpakattaessa tulee ottaa huomioon rn 100 mukainen mahdollinen muutos kollin luokitukseen.

(11) Yhteenpakattujen räjähteiden rahtikirjamerkintä ks. rn 115 (4).

11 Räjähteiden YK-numerot YK:n suositusten mukaisesti (ks. rn 101, alaviite 1)

Taulukko 4. Erityisehdot yhteenpakattaessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.