961/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (55/93) 5 §:n 4 momentti,

muutetaan 4 §:n 1 momentin 3 kohta, 6 §:n 1 momentti sekä 9 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

4 §
Kuulutukset

Tuomioistuimen on viipymättä julkaistava saneerausmenettelyn aloittamispäätöksestä kuulutus virallisessa lehdessä, jollei päätöksessä määrätä, ettei kuulutusta ole toimitettava. Kuulutuksessa on mainittava:


3) selvittäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja postiosoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken; ja


Tuomioistuimen on viipymättä julkaistava saneerausmenettelyn lakkaamisesta kuulutus virallisessa lehdessä, paitsi jos menettelyn alkamisesta ei ole julkaistu kuulutusta. Kuulutuksessa on mainittava velallisen toiminimi tai nimi, selvittäjän nimi, menettelyn alkamisajankohta ja se virallisen lehden numero, jossa kuulutus menettelyn alkamisesta on julkaistu, sekä menettelyn lakkaamisen ajankohta ja peruste.

5 a §
Ilmoitustapa

Edellä 3 a ja 5 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä postitse tai telekopiolaitteella. Ulosottoviranomaiselle ja tuomioistuimelle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse tai sähköpostitse. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä myös postitse alkuperäisenä.

Kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä siten kuin oikeusministeriö määrää.

6 §
Merkintä kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallituksen on viipymättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta. Merkinnästä tulee ilmetä päätöksen tehnyt tuomioistuin, menettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken.


9 §
Väliaikaisesta kiellosta kuuluttaminen ja ilmoittaminen

Mitä 4―6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä kuuluttamisesta ja ilmoittamisesta sekä kaupparekisteriin merkitsemisestä, koskee soveltuvin osin yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa. Jos väliaikainen kielto lakkaa muuten kuin saneerausmenettelyn alkamisen vuoksi, tästä on julkaistava virallisessa lehdessä kuulutus, josta ilmenee velallista ja asiaa koskevien tietojen lisäksi kiellon lakkaamisen ajankohta ja peruste.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.