931/1994

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalous- ministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt

muuttaa maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista 23 päivänä joulukuuta 1993 antamansa päätöksen (1495/93) 2 §:n 2 momentin 1 kohdan ja liitteenä olevan maksutaulukon sekä

lisätä 1 §:ään uuden 7 kohdan jolloin nykyiset 7 ja 8 kohta siirtyvät 8 ja 9 kohdaksi seuraavasti:

1  §
Maksuttomat suoritteet

7) metsästyslain (615/93) 19 §:ssä ja 41 §:n 2 momentissa sekä metsästysasetuksen (666/93) 25 §:n 3 momentissa tarkoitetut päätökset;

8) valtion varoista myönnettävää avustusta, tukea, valtionapua ja vahingonkorvausta koskevat päätökset, ellei 2 §:stä muuta johdu; sekä

9) ministeriölle kuuluvat yleiset ohjaus-, neuvonta-, valvonta- ja tarkastustehtävät.

2  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat:

1) lupa immunologisen eläinlääkkeen tuontiin ETA:n ulkopuolisesta valtiosta sekä sellaisen immunologisen eläinlääkkeen myyntilupa, jolla ei ole myyntilupaa muussa ETA-valtiossa sekä muut kuin edellä tässä päätöksessä tarkoitetut eläinlääkinnän toimialaa koskevat luvat ja päätökset.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään päätöksen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassaolleista immunologisia eläinlääkkeitä koskevista luvista joiden voimassaoloaikaa jatketaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, peritään aikaisemman päätöksen mukainen maksu.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Nuorempi hallitussihteeri
Sinikka Siléen

LIITE MAKSUTAULUKKO

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteä maksuiset julkisoikeudelliset päätökset ja todistukset

I Päätökset mk
Eläinlääkärin laillistaminen 150
Erikoiseläinlääkärin oikeudet 150
Väliaikaislupa eläinlääkärintoimen harjoittamiseen
ensimmäisen kerran haettaessa 100
jatkoluvat 50
Maahantuontilupa, lukuunottamatta muusta kuin ETA-valtiosta tuotavia immunologisia eläinlääkkeitä 300
Eräiden elintarvikerasvojen valmistuslupa 300
Lupa poiketa eläintautien vastustamiseksi määrätyistä rajoituksista 300
Immunologisia eläinlääkkeitä koskevat luvat:
Lupa immunologisen eläinlääkkeen valmistamiseen 50 000
Lupa immunologisen eläinlääkkeen myyntiin luovuttamiseen (myyntilupa) ja myyntiluvan saaneen immunologisen eläinlääkkeen antigeenimuutos
― uusi valmiste, joka on aikaisemmin hyväksytty muussa ETA-valtiossa direktiivin 81/851/ETY mukaisesti 6 000
― uusi valmiste, jonka ainesosat sisältyvät aikaisemmin myyntiluvan saaneeseen valmisteeseen 3 000
Myönnettyihin myyntilupiin kohdistuvat muut kuin antigeeneja koskevat muutokset
― muutos koostumuksessa 3 000
― muu muutos 500
Myyntiluvan uusiminen 3 000
Lupa immunologisen eläinlääkkeen osiin jakamisen, pakkaamisen ja merkitsemisen eri toimiin, jos ei sisälly edellä mainittuun valmistuslupaan 500
Immunologisen eläinlääkkeen käyttölupa 300
Eläinkoelupa 600
Lupa kiertävään eläinnäyttelyyn 750
Sirkusta tai muuta eläinesitystä koskeva lupa 450
Vapautus koe-eläinkurssin suorittamisesta 300
Eläinten keinollista lisäämistä koskeva lupa 250
Lupa poiketa metsänviljelyaineiston alkuperäluokituksesta 250
Perintökaaren 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto 1 500
Maanhankintalupapäätös ja maanhankintalupaa koskeva ennakkoilmoitus 350
Kotimaisen raaka-aineen sekä teollisessa tuotannossa käytettävän tuotteen tuontimaksun alentamista ja poistamista koskevat päätökset 500
Elintarviketuotteiden valmisteveron alentamista ja poistamista koskevat päätökset 500
Hinnanerokorvauksen, hinnanalennuskorvauksen ja varastointituen maksamista koskevat päätökset 300
Hinnanerokorvauksen vahvistamista etukäteen koskevat päätökset 500
Kiintiötodistus tuonnista alennetulla tuontimaksulla 250
Lupa pellonraivaukseen 300
Markkinointimaksun alentamis- ja vapauttamispäätös 250
Lupa kotieläintuotannon harjoittamiseen ja maahantuotujen siitoseläinten kasvattamiseen 500
Lupa siipikarjan siitoseläinten pitoon, munien haudontaan ja poikasten kasvattamiseen 300
Metsästyslain ja -asetuksen mukaan hakemuksesta annettavat muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut päätökset 300
Kalastuslain (503/51) mukaan hakemuksesta annetut päätökset 300
Yhteismetsälain mukaiset päätökset:
Lupa maan luovuttamiseen ja myyntiin 200
Osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen 200
Vahvistetun ohjesäännön osamuutos 100
Lain 5 §:ssä tarkoitetut luvat 500
Torjunta-ainelain 5 a §:n mukainen toimilupa ja torjunta-aineen lentolevityssuunnitelmaa koskeva poikkeuslupa 200

Maksu peritään myös silloin, kun haettua lupaa ei myönnetä.

Zoonoosien vastustamiseksi tarvittavien immunologisten eläinlääkkeiden sekä tuotantoeläimille käytettävien immunologisten eläinlääkkeiden osalta maksu myyntiluvasta, sen muutoksista ja uusimisesta peritään 300 markan suuruisena, jos tämä on tarpeen sellaisten immunologisten eläinlääkkeiden, joiden käyttö on vähäistä, mutta joiden saatavuus on eläintautien vastustamiseksi kuitenkin tärkeätä, saatavuuden varmistamiseksi markkinoilla.

II Todistukset mk
Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston toimialaan kuuluvat vienti- ja muut todistukset
ensimmäinen 100
seuraavat 10
Muu todistus, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan 50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.