847/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1994

Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93):

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on työntekijäin ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden suojaaminen peruuttavalta ajoneuvolta peruutushälyttimen avulla.

2 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan:

1) käytettäessä maansiirtoautoa tai muuta kuorma-autoa taikka liikennetraktoria louheen, maa-aineksen tai asfaltin kuljetukseen;

2) jätteiden kuljetukseen kuorman pakkaus- ja tiivistyslaitteilla tai vaihtolavalaitteilla varustetulla kuorma-autolla;

3) jakelu- ja vastaaviin kuljetuksiin umpinaisella kuormakorilla varustetulla kuorma-autolla;

4) käytettäessä moottorityökonetta tai liikennetraktoria louheen tai maa-aineksen kuormausajoneuvona;

5) tehtäessä tiivistys- tai tasoitustöitä yli 7 000 kg painavalla jyrällä; ja

6) käytettäessä trukkia tai muuta moottorityökonetta perävaunun hinausajoneuvona aluksen lastaukseen tai purkaukseen satama-alueella tai muulla terminaalialueella.

Päätöstä ei sovelleta tehtäessä työtä ajoneuvolla, jossa on samanlaiset hallintalaitteet eteen- ja taaksepäin ajamista varten.

3 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

peruutushälyttimellä ajoneuvoon asennettua laitetta, joka jaksottaisella äänimerkillä varoittaa ajoneuvosta sitä peruutettaessa; sekä

ajoneuvolla myös ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/92) mukaisesti määriteltyjä ajoneuvoyhdistelmiä.

4 §
Peruutushälyttimen teknilliset ominaisuudet

Peruutushälyttimen teknillisistä ominaisuuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/92) säädetään.

5 §
Yleiset velvollisuudet

Työnantajan on huolehdittava siitä, että hänen johtonsa ja valvontansa alaisessa työssä käytettävä ajoneuvo on ennen työn aloittamista varustettu peruutushälyttimellä tai 6 §:ssä tarkoitetulla laitteella ja että hälytintä tai laitetta käytetään työn aikana. Sen lisäksi ajoneuvoa peruutettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että peruutushälyttimen tai 6 §:ssä tarkoitetun laitteen toimintakuntoa seurataan säännöllisesti. Havaitut puutteet on korjattava viivytyksettä.

Mitä 1 ja 2 momentissa määrätään työnantajasta, koskee soveltuvin osin myös yhteisellä rakennustyömaalla korvausta vastaan työskentelevää itsenäistä työnsuorittajaa.

6 §
Peruutushälyttimen korvaava laite

Peruutushälytin voidaan korvata ajoneuvoon asennetulla laitteella, joka tunnistettuaan turvalliselta etäisyydeltä ajoneuvon takana olevan ihmisen tai esteen välittömästi ja luotettavasti pysäyttää ajoneuvon tai antaa ajoneuvon ohjaamossa selkeän hälytyksen, taikka laitteella, joka välittää ajoneuvon ohjaamossa kuljettajan näkökentässä olevaan vastaanottimeen riittävän kuvan peruutussuunnasta.

7 §
Peruutushälyttimen asentaminen

Peruutushälytin tulee asentaa ajoneuvon taakse ja kytkeä siten, että se hälyttää ajoneuvoa peruutettaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä. Hälyttimen yhteyteen voidaan asentaa laitteen toiminnan ilmaisevalla merkkivalolla varustettu katkaisija, jolla hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta.

Hälytin saadaan kytkeä pois toiminnasta vain, jos hälyttimen äänestä on kohtuutonta haittaa ympäristölle ja muilla keinoilla on huolehdittu peruuttamisen turvallisuudesta.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1994

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.