826/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1653/92), määrännyt sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteet seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitettua lääkärinpalkkiotaksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4 §:ssä ja tässä päätöksessä mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat.

2 §

Lääkärin palkkiotaksan mukaan korvataan palkkioista, jotka on peritty lääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta.

Tämän päätöksen mukaan ei kuitenkaan suoriteta korvausta laboratorio- eikä röntgentutkimuksista perityistä palkkioista.

Lääkärin palkkiotaksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan, lääkärin toimenpidetaksaan ja lääkärin sairaalapalkkiotaksaan.

3 §

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys muusta kuin 2 ja 3 momentin mukaan korvattavasta lääkärinpalkkiosta.

Lääkärin toimenpidetaksaa sovelletaan, kun on kysymys lääkärin suorittamasta vaativasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä peritystä palkkiosta.

Lääkärin sairaalapalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys sairaanhoitolaitoksessa hoidettavalta potilaalta peritystä hoitopäiväpalkkiosta.

4 §

Jos korvattavan tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on antanut erikoislääkärin oikeudet saanut lääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, korotetaan taksan mukaisia markkamääriä 50 prosentilla.

5 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuja markkamääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla sen mukaan kuin kansaneläkelaitos määrää, kun käynti tai toimenpide on suoritettu muuna kuin säännölliseksi katsottavana vastaanottoaikana.

2 luku

Lääkärin palkkiotaksa Lääkärin vastaanottopalkkiotaksa

6 §

Käyntimaksujen taksoja vahvistettaessa noudatetaan perusteena enintään 210 markan määrää.

7 §

Jos lääkärin käynti potilaan luona kestää yli tunnin, käytetään korvausperusteena jokaiselta alkavalta neljännestunnilta enintään 52 markan määrää.

Lääkärin suorittamien vaativien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden taksa
8 §

Lääkärin suorittamista vaativista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä perittyjen palkkioiden korvaamista varten kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon toimenpiteistä ja niiden taksat. Toimenpiteiden taksaa vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 1 665 markan määrää.

Jos korkeimman taksan mukaisen toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää huomattavasti normaalia kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50 prosentilla.

Lääkärin sairaalapalkkiotaksa
9 §

Lääkärin sairaalapalkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta hoitopäiväpalkkiosta, jonka taksaa vahvistettaessa käytetään enintään 72 markan määrää hoitopäivältä. Lääkärin suorittamista vaativista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä perittyihin palkkioihin sisältyy myös hoitopäiväpalkkio.

3 luku

Voimaantulo

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 18 päivänä tammikuuta 1989 antama päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (72/89).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.