801/1994

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Asetus yhteistyöstä Euroopan yhteisöjen komission kanssa elintarvikkeita koskevissa kysymyksissä

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §
Säädöksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen Neuvoston direktiivi 93/5/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1993, jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa.

2 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee ihmisen terveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedonkeruuta ja tiedonarviointia sekä näitä koskevaa kansallisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten sekä Euroopan yhteisöjen komission välistä yhteistyötä.

3 §
Yhteistyövelvoite

Kauppa- ja teollisuusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä tarvittaessa muu ministeriö ja elintarviketutkimuksessa tai -valvonnassa toimiva virasto tai laitos ovat velvollisia tarvittaessa toimimaan yhteistyössä Euroopan yhteisöjen komission kanssa ja antamaan sille asiantuntija-apua elintarvikkeita koskevissa tutkimus- ja selvitystehtävissä.

Ministeriöt, virastot ja laitokset vastaavat omalle toimialueelleen kuuluvan yhteistyön kustannuksista.

4 §
Yhteysviranomainen

Elintarvikevirasto toimii yhteysviranomaisena, joka hoitaa yhteydenpidon komissioon, toimittaa sille luettelon yhteistyöhön osallistuvista laitoksista ja niiden pätevyysalueista, huolehtii tehtävien asianmukaisesta jakamisesta laitoksille ja hoitaa muut yhteysviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

5 §
Yhteistyölaitokset

Virasto tai laitos määrittelee pätevyysalueensa ilmoittaessaan elintarvikevirastolle halukkuutensa yhteistyöhön. Pätevyysalueen muutoksista on ilmoitettava elintarvikevirastolle, joka ilmoittaa muutokset komissiolle.

Yhteistyölaitokselta edellytetään pätevyyttä ainakin yhdellä liitteessä mainituista tehtäväalueista.

6 §
Tarkemmat määräykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 93/5/ETY

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

LIITE

Yhteistyölaitosten pääasialliset tehtäväalueet:

― laatia muistioita elintarvikkeiden ainesosia koskevia riskinarviointeja varten ja kehittää ravintoon liittyviä arviointimenetelmiä;

― arvioida ruokavalion ravitsemuksellista tarkoituksenmukaisuutta;

― tutkia komissiolle yhteisölainsäädännön mukaan toimitettuja tutkimustuloksia ja laatia niistä yhteenveto elintarvikealan tiedekomitean arviointia varten;

― tehdä elintarvikkeiden saantitutkimuksia, erityisesti niiltä osin kuin on tarpeen määrätä tai arvioida elintarvikelisäaineiden käytön ehtoja tai asettaa raja-arvoja muille elintarvikkeissa esiintyville aineille;

― tehdä tutkimuksia ruokavalion koostumuksesta eri jäsenvaltioissa tai elintarvikkeiden biologisista tai kemiallisista vieraista aineista; sekä

― avustaa komissiota noudattamaan yhteisön kansainvälisiä sitoumuksia antamalla sille asiantuntija-apua elintarvikkeiden turvallisuuskysymyksissä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.