792/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Ympäristöministerin esittelystä säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain 4 ja 23 §:n (468/94) nojalla:

1 luku

Viranomaisten tehtävät

1 §

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yleisesti, päättää arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa sekä huolehtii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) 3 luvun mukaisista tehtävistä.

2 §

Vesi- ja ympäristöhallitus:

1) huolehtii ympäristövaikutusten arviointiinliittyvästä yleisestä koulutuksesta, tiedotuksesta ja tutkimuksesta yhteistyössä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa;

2) avustaa arviointimenettelyssä tarvittavan asiantuntemuksen hankkimisessa;

3) tallentaa ja pitää saatavilla laaditut- arviointiselostukset ja yhteysviranomaisen niistä antamat lausunnot; sekä

4) suorittaa ympäristöministeriön sille antamat muut ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Vesi- ja ympäristöpiiri toimii yhteysviranomaisena siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään.

3 §

Lääninhallitus:

1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöönpanoa läänissä;

2) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 2 luvussa säädetään; sekä

3) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille säädetyistä muista tehtävistä.

4 §

Yhteysviranomainen:

1) sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden lakien mukaisiin menettelyihin yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa;

2) tekee ympäristöministeriölle esityksen arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa yksittäistapauksissa;

3) antaa tarvittaessa lausuntonsa siitä, että hankkeeseen ei sovelleta arviointimenettelyä;

4) hoitaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 8 ja 11 §:n mukaiset tiedotukset ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet;

5) toimittaa tarvittaessa ympäristöministeriölle tiedot hankkeesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua toiselle valtiolle ilmoittamista varten;

6) tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sekä antaa niistä lausuntonsa;

7) huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hankkeen ympäristövaikutusten seuranta järjestetään; sekä

8) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille säädetyistä muista tehtävistä.

2 luku

Hankeluettelo ja arviointimenettelyn soveltaminen ympäristöministeriön päätöksellä

5 §

Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat:

1) raakaöljynjalostamot ja laitokset, jotka kaasuttavat tai nesteyttävät öljyliusketta, kivihiiltä tai turvetta vähintään 500 tonnia päivässä;

2) kattila- ja voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on yli 300 MW;

3) valimot tai sulatot, joiden tuotanto on vuodessa vähintään 5 000 tonnia sekä rauta- ja terästehtaat, sintraamot ja rautalejeerinkien valmistuslaitokset sekä muita kuin rautametalleja jalostavat metallitehtaat tai pasutuslaitokset;

4) asbestin louhinta sekä laitokset, jotka käsittelevät ja muuntavat asbestia tai asbestia sisältäviä tuotteita;

5) tekokuituja, mineraalivillaa ja sementtiä valmistavat tehtaat, liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyttävät laitokset, joiden liuottimien käyttö on vähintään 1 000 tonnia vuodessa sekä kemikaalilain (744/89) 32 §:ssä tarkoitetut terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti valmistavat tehtaat;

6) ongelmajätteiden polttolaitokset, jätteiden fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset ja kaatopaikat, yhdyskuntajätteiden polttolaitokset sekä sellaiset muut kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;

7) massa-, paperi- tai kartonkitehdas;

8) suurimittainen metallimalmien ja muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely;

9) öljyn, petrokemian tuotteiden ja kemiallisten tuotteiden varastot, joissa näiden aineiden varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 50000 m3 ;

10) moottoriteiden, moottoriliikenneteiden, kaukoliikenteen rautateiden sekä lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä pitkä;

11) öljyn ja muiden nesteiden kuin veden ja jäteveden kaukokuljettamiseen tarkoitetut runkoputket, kaasun kaukokuljettamiseen tarkoitetut runkoputket, joiden halkaisija on vähintään 1 000 DN, sekä suuret raakavesi- ja jätevesitunnelit sekä vähintään 400 kV:n voimajohdot;

12) meriväylät, joiden kulkusyvyys on vähintään 8 metriä, sisävesiväylät, joiden kulkusyvyys on vähintään 4 metriä sekä satamat, joiden tuloväylä on vähintään edellä tarkoitetun syvyinen sekä merkittävät kanavat;

13) yli 100 000 asukkaalle mitoitetut yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokset;

14) patoturvallisuuslain (413/84) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut padot, sekä yli 10 km2 :n laajuiset tekoaltaat ja vesistön säännöstelyhankkeet, jos vesistön keskivirtaama on yli 20 m3 /s ja virtaama- ja vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat olennaisesti lähtötilanteeseen nähden;

15) pohjaveden Otto, jos vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa m3 ;

16) merellä tapahtuva hiilivedyn tuotanto;

17) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon pysyväisluonteinen muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia tai kuivattamalla ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla alue Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomilla puulajeilla; sekä

18) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit lukuunottamatta tutkimusreaktoreita, joiden suurin jatkuva lämpöteho ei ylitä yhtä megawattia, sekä laitokset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti ydinpolttoaineiden tuottamiseen tai rikastamiseen, säteilytettyjen ydinpolttoaineiden uudelleen käsittelyyn tai ydinenergian tuottamisesta aiheutuvan radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, pysyvään varastointiin ja loppusijoittamiseen.

6 §

Jos yhteysviranomainen katsoo, että hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen on lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti yksittäistapauksessa sovellettava arviointimenettelyä, sen on tehtävä viipymättä ympäristöministeriölle esitys arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen.

Ympäristöministeriön on huolehdittava siitä, että arviointitarpeesta on käyty riittävät neuvottelut asianomaisten viranomaisten kesken ja että hankkeesta vastaavalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen päätöksentekoa.

Ympäristöministeriön on tehtävä lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös arviointimenettelyn soveltamisesta viipymättä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun ympäristöministeriö on saanut hankkeesta riittävät tiedot. Ympäristöministeriö lähettää päätöksen yhteysviranomaiselle toimenpiteitä varten sekä tiedoksi hankkeesta vastaavalle ja asianomaisille viranomaisille.

7 §

Yhteysviranomaisena on:

1) asianomainen lääninhallitus 5 §:n 1–11 kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa, 12 kohdassa tarkoitetuissa satamahankkeissa sekä 17 kohdassa tarkoitetuissa muissa kuin ojitusta tai kuivatusta koskevissa hankkeissa, sekä sen lisäksi 5 §:ssä tarkoitetuissa hankkeissa, joiden suunnittelusta tai toteuttamisesta vesi- ja ympäristöpiiri vastaa;

2) asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri, jollei se itse suunnittele tai toteuta hanketta, 12 kohdassa tarkoitetuissa väylähankkeissa, jollei se liity satamahankkeeseen, 13–16 kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa sekä 17 kohdassa tarkoitetuissa ojitusta ja kuivatusta koskevissa hankkeissa; sekä

3) kauppa- ja teollisuusministeriö 5 §:n 18 kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa.

8 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hankkeessa on yhteysviranomaisena lääninhallitus. Vesi- ja ympäristöpiiri toimii kuitenkin yhteysviranomaisena vesistöjen käyttöön tai vesitalouteen pääosin liittyvissä hankkeissa lukuunottamatta hankkeita, joiden suunnittelusta tai toteuttamisesta se itse vastaa.

Ydinlaitoksia koskevissa edellä 1 momentissa tarkoitetuissa hankkeissa yhteysviranomaisena on kauppa- ja teollisuusministeriö.

9 §

Jos hanke sijoittuu useampaan lääniin tai useamman vesi- ja ympäristöpiirin toimialueelle, asianomaisten viranomaisten on sovittava siitä, mikä niistä on hankkeen yhteysviranomainen.

Jos yhteysviranomaisesta syntyy epäselvyyttä, on kysymys saatettava ympäristöministeriön ratkaistavaksi. Ympäristöministeriön asiassa tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

3 luku

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

10 §

Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:

1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta;

2) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta;

4) suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä; sekä

5) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

11 §

Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin:

1) 10 §:n 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot tarkistettuina;

2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä;

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto sekä arvioinnissa ja aineiston hankinnassa käytetyt menetelmät ja niihin sisältyvät oletukset;

5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;

6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;

7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;

8) ehdotus seurantaohjelmaksi, sekä

9) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1–8 kohdassa esitetyistä tiedoista.

4 luku

Tiedottaminen, kuuleminen ja määräajat

12 §

Kun arviointiohjelman vireilläolosta ilmoittaminen on tarpeen, yhteysviranomaisen on kuulutettava vireilläolosta viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi yksilöidyt tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Lisäksi kuulutuksessa on mainittava, missä arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama lausunto pidetään nähtävänä arviointimenettelyn aikana.

Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointiselostusta koskevasta kuulutuksesta on voimassa soveltuvin osin mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään arviointiohjelmasta kuuluttamisesta ja kuulutuksen sisällöstä.

Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta.

13 §

Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja on vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää.

14 §

Sen lisäksi, mitä edellä 12 §:ssä säädetään, hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia tiedottamisen ja kuulemisen järjestämisestä myös muulla tavalla.

15 §

Yhteysviranomaisen on annettava lausunto arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle yhden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Yhteysviranomaisen on toimitettava arviointiselostus, siitä antamansa lausunto ja muut liitteet hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Yhteysviranomaisen on lisäksi toimitettava arviointiselostus ja siitä antamansa lausunto tiedoksi vesi- ja ympäristöhallitukselle, arviointiselostus liitteineen hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa seutukaavoituksesta vastaaville kuntainliitoille ja muille asianomaisille viranomaisille.

5 luku

Valtioiden välinen arviointimenettely

16 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen mukaisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti:

1) tiedot hankkeesta;

2) tiedot mahdollisesti valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;

3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisesta päätöksestä; sekä

4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen mahdolliset ilmoitukset osallistumisesta arviointimenettelyyn on toimitettava ympäristöministeriölle.

6 luku

Voimaantulo

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.