773/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 71 §:n 4 momentti, 131 §:n 4 ja 6 momentti, 132 §:n 1-5 momentti ja 151 §:n 1-5 momentti,

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 25 §:n 3 momentti, 32 §, 39 §:n 4 momentti, 57 §:n 2 momentti, 108 §, 109 §:n 1 momentti, 116 §, 128 §:n 1 momentti, 137 §, 138 §:n 1 momentti sekä 144 ja 149 § sekä

lisätään 25 §:ään uusi 3 a momentti, asetukseen uusi 32 a ja 32 b §, 39 §:ään uusi 5 momentti, asetukseen uusi 53 a, 53 b, 68 a ja 95 a §, 99 §:ään uusi 1 a momentti, 101 §:ään uusi 1 a momentti sekä asetukseen uusi 107 a, 108 a, 127 a, 133 a, 136 a, 137 a, 148 a, 152 a, 217 a, 221 a ja 259 a §, niistä 133 a § 7 lukuun ja 152 a § 8 lukuun, seuraavasti:

3 §
Auto

1. Autolla (M- ja N-luokat) tarkoitetaan henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään rakennettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 30 km/h. Autoksi ei kuitenkaan katsota nelipyöräistä ajoneuvoa, joka 4 tai 5 §:n nojalla luetaan L-luokkaan kuuluvaksi.


4 §
Moottoripyörä ja L5-luokan ajoneuvot

1. Moottoripyörällä (L3- ja L4-luokka) tarkoitetaan kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa

(L3-luokka) tai tällaista sivuvaunulla varustettua (L4-luokka) ajoneuvoa, jonka moottorina on yli 50 cm3:n polttomoottori tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on, ajoneuvon käyttövoimasta riippumatta, suurempi kuin 45 km/h.

2. L5-luokkaan luetaan tieliikenteeseen tarkoitettu kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka:

a) moottorina on yli 50 cm3:n polttomoottori tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on, ajoneuvon käyttövoimasta riippumatta, suurempi kuin 45 km/h;

b) pyörät on järjestetty symmetrisesti pituussuuntaisen keskiakselin suhteen; ja

c) kuormittamaton massa on enintään 1 000 kg; sähkökäyttöisen ajoneuvon akkujen massaa ei oteta huomioon kuormittamatonta massaa määrättäessä.

3. L5-luokkaan luetaan myös nelipyöräinen tieliikenteeseen tarkoitettu ajoneuvo, jonka:

a) kuormittamaton massa on henkilökuljetukseen tarkoitettuna enintään 400 kg tai tavarankuljetukseen tarkoitettuna enintään 550 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummassakin tapauksessa akkujen massaa lukuun ottamatta; ja

b) moottorin teho ei ylitä 15 kW.

5 §
Mopo ja L2-luokan ajoneuvot

1. Mopolla (L1-luokka) tarkoitetaan kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka moottorina on enintään 50 cm3:n polttomoottori ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h. Tähän luokkaan luetaan myös muulla voimanlähteellä kuin polttomoottorilla varustettu kaksipyöräinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.

2. L2-luokkaan luetaan tieliikenteeseen tarkoitettu kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka:

a) moottorina on enintään 50 cm3:n polttomoottori;

b) suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h; tähän luokkaan luetaan myös muulla voimanlähteellä kuin polttomoottorilla varustettu kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h; ja

c) kuormittamaton massa on enintään 270 kg; sähkökäyttöisen ajoneuvon akkujen massaa ei oteta huomioon kuormittamatonta massaa määrättäessä.

3. L2-luokkaan luetaan myös nelipyöräinen tieliikenteeseen tarkoitettu ajoneuvo, jonka:

a) kuormittamaton massa on sähköajoneuvon akkujen massaa lukuun ottamatta enintään 350 kg;

b) moottorina on enintään 50 cm3:n polttomoottori tai jonka muun moottorin teho ei ylitä 4 kW; ja

c) suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h.

25 §
Massat

3. Ajoneuvon omamassalla tarkoitetaan sen massaa täydessä ajokunnossa kuljettaja, kaikki tavanomaiset varusteet, vararengas, työkalut, poltto- ja voiteluaineet sekä jäähdytysneste mukaan luettuina. L-luokan ajoneuvon polttoainesäiliö on tällöin täytettynä 90 prosenttiin tilavuudestaan. Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun omamassa on sen akselin tai akseliston välityksellä tiehen kohdistuva massa perävaunun ollessa kiinnitettynä vetävään ajoneuvoon. Matkailuperävaunun omamassaan luetaan akku ja kiinteästi varusteisiin kuuluva yli 50 litran vetoinen vesisäiliö, mutta ei nestekaasupulloja.

3 a. L-luokan ajoneuvon kuormittamattomalla massalla tarkoitetaan ajoneuvon omamassaa vähennettynä polttoaineen ja sellaisten lisävarusteiden massalla, joita säädökset tai ajoneuvon normaali käyttö eivät välttämättä edellytä.


32 §
Valmistenumero

1. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja sen perävaunussa tulee olla koriin, runkoon tai vastaavaan rakenteeseen ajoneuvon oikealle puolelle selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään paikkaan esimerkiksi meistämällä pysyvästi merkitty ajoneuvon valmistajan tai viranomaisen antama valmistenumero.

2. Autossa ja sen perävaunussa valmistenumeron tulee olla moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/114/ETY) mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 78/507/ ETY.

3. Moottoripyörässä, mopossa sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvossa valmistenumeron tulee olla kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/34/ETY) mukainen.

4. Traktorissa valmistenumeron on oltava pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (89/173/ETY) mukainen.

32 a §
Valmistajan kilpi

1. Autoon ja sen perävaunuun, moottoripyörään, mopoon, L2- ja L5-luokan ajoneuvoon sekä traktoriin on kiinnitettävä valmistajan kilpi lujasti selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.

2. Auton ja sen perävaunun sekä traktorin kilpeen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) ETY-tyyppihyväksyntänumero, josta on määrätty 32 §:ssä tarkoitetussa direktiivissä;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) suurin valmistajan ajoneuvolle sallima massa kuormattuna;

e) suurin valmistajan ajoneuvoyhdistelmälle sallima massa kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona;

f) suurin valmistajan sallima kullekin akselille kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan; ja

g) puoliperävaunussa suurin valmistajan vetotapille kohdistuvaksi sallima massa.

3. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvon kilpeen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) ETY-tyyppihyväksyntänumero, josta on määrätty 32 §:ssä tarkoitetussa direktiivissä;

c) ajoneuvon valmistenumero; ja

d) ajoneuvon moottorin staattinen melu ja vastaava kierrosluku.

4. Jos ajoneuvoa muutetaan siten, että 2 tai 3 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, tulee vaaditun kilven viereen kiinnittää toinen kilpi, josta käyvät ilmi muuttuneet tiedot ja se, että uusi kilpi tältä osin korvaa alkuperäisen kilven.

32 b §
Takarekisterikilven kiinnityspaikka

1. Auton takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (70/ 222/ETY) vaatimuksia.

2. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvon takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/94/ETY) vaatimuksia.

39 §
Ohjauslaite

4. Puoliperävaunun vetoauton ohjauslaitteen tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (70/311/ETY) tai E-säännön n:o 79 vaatimuksia.

5. Muun kuin 4 momentissa tarkoitetun auton ohjauslaitteen tulee vastata sanotussa momentissa tarkoitetun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 92/62/ETY, tai E-säännön n:o 79 vaatimuksia.

53 a §
Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus

Jos kuluttajille tarkoitetussa M1-luokan auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, on ne ilmoitettava päästöarvoina g/km ja kulutusarvoina litraa/100 km kaupunkiajossa sekä 90 km/h ja 120 km/h vakionopeudessa. Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus on ilmoitettava mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (80/ 1268/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 93/116/EY, tai E-säännön n:o 84 mukaisesti.

53 b §
Tehon ilmoittaminen

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, on ilmoitettava moottorin nettoteho mitattuna moottoriajoneuvojen moottorin tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (80/1269/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 88/195/ETY, tai E-säännön n:o 85 mukaisesti.

57 §
Polttoainesäiliö

2. Milloin polttoainesäiliön tilavuus on suurempi kuin 800 l, on siihen sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä on määrätty.

68 a §
Lämmityslaite

M1-luokan ajoneuvossa tulee olla lämmityslaite, joka vastaa moottoriajoneuvojen matkustajatilan lämmityslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/548/ETY) vaatimuksia.

95 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnukset

Auton hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnusten tulee vastata moottoriajoneuvojen sisällä käytettäviä varusteita (hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien kuvatunnuksia) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (78/316/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 93/91/ETY.

99 §
Näköesteet

1 a. M1-luokan autossa tulee kuljettajan näkökentän vastata moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (77/649/ETY) vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 90/630/ETY.


101 §
Ulokkeet

1 a. M1-luokan ajoneuvon tulee vastata moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (74/ 483/ETY) tai E-säännön n:o 26/01 vaatimuksia. N-luokan auton tulee vastata N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista annetun EY:n neuvoston direktiivin (92/114/ETY) tai E-säännön n:o 61 vaatimuksia.


107 a §
Matkustajan kädensijat

Kaksipyöräisen moottoripyörän (L3-luokka) matkustajan kädensijojen tulee vastata kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajan kädensijasta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/32/ETY) vaatimuksia.

108 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/33/ETY) tai E-säännön n:o 62 vaatimuksia.

108 a §
Seisontatuki

Kaksipyöräisessä moottoripyörässä (L3-luokka) tulee olla seisontatuki, joka vastaa kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/31/ETY) vaatimuksia.

109 §
Jarrut

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon jarrujen tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/14/ETY) tai E-säännön n:o 78 vaatimuksia.


116 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisin;

b) suuntavalaisimet;

c) jarruvalaisin;

d) rekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisin;

f) takana punainen heijastin;

g) suuntavalojen hätävilkkukytkentä L5-luokan ajoneuvossa; ja

h) poliisimoottoripyörässä vilkkuva sininen varoitusvalaisin.

2. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisin;

b) etusumuvalaisin;

c) takasumuvalaisin;

d) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä muussa kuin L5-luokan ajoneuvossa;

e) peruutusvalaisin L5-luokan ajoneuvossa;

f) sivuheijastimet;

g) huomiovalaisin; ja

h) poliisimoottoripyörässä enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin.

3. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa 1 momentin a–f kohdassa ja 2 momentin a–e kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/92/ETY) tai E-säännön n:o 53 vaatimuksia. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotussa direktiivissä tai sanotussa säännössä on määrätty.

127 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnukset

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnusten tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/29/ETY) tai E-säännön n:o 60 vaatimuksia.

128 §
Äänimerkinantolaite

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla äänimerkinantolaite. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tai ajoneuvoon asennetun äänimerkinantolaitteen tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen äänimerkinantolaitteesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/30/ETY) tai E-säännön n:o 28/01 vaatimuksia.


133 a §
EY-tyyppihyväksytyn moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon määräystenmukaisuus

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun EY:n neuvoston direktiivin (92/61/ETY) mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun määräystenmukaisuustodistuksen.

136 a §
Matkustajan kädensijat

Mopon matkustajan kädensijojen tulee vastata EY-direktiivin 93/32/ETY vaatimuksia.

137 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Mopossa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee vastata EY-direktiivin 93/33/ETY tai E-säännön n:o 62 vaatimuksia.

137 a §
Seisontatuki

Mopossa tulee olla seisontatuki, joka vastaa EY-direktiivin 93/31/ETY vaatimuksia.

138 §
Jarrut

1. Mopon ja L2-luokan ajoneuvon jarrujen tulee vastata EY-direktiivin 93/14/ETY tai E-säännön n:o 78 vaatimuksia.


144 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Mopossa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisin;

b) takavalaisin;

c) etuvalaisin L2-luokan ajoneuvossa;

d) jarruvalaisin L2-luokan ajoneuvossa ja mopossa, jonka moottorin teho on suurempi kuin 0,5 kW tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 25 km/h;

e) suuntavalaisimet umpinaisella korirakenteella varustetussa L2-luokan ajoneuvossa;

f) takaheijastin;

g) sivuheijastin kaksipyöräisessä mopossa; ja

h) poljinheijastimet mopossa, jonka polkimet eivät ole sisään taitettavissa.

2. Mopossa ja L2-luokan ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisin;

b) etuvalaisin kaksipyöräisessä mopossa;

c) jarruvalaisin mopossa, jonka moottorin teho on enintään 0,5 kW ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h;

d) suuntavalaisimet muussa kuin umpinaisella korirakenteella varustetussa L2-luokan ajoneuvossa;

e) takarekisterikilven valaisin;

f) etuheijastimet; ja

g) sivuheijastimet L2-luokan ajoneuvossa.

3. Mopon ja L2-luokan ajoneuvon valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee vastata EY-direktiivin 93/92/ETY tai E-säännön n:o 74 vaatimuksia.

148 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnukset

Mopon ja L2-luokan ajoneuvon hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnusten tulee vastata EY-direktiivin 93/29/ETY tai E-säännön n:o 60 vaatimuksia.

149 §
Äänimerkinantolaite

Mopossa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla äänimerkinantolaite. Mopon ja L2-luokan ajoneuvon tai ajoneuvoon asennetun äänimerkinantolaitteen tulee vastata EY-direktiivin 93/30/ETY tai E-säännön n:o 28/01 vaatimuksia.

152 a §
EY-tyyppihyväksytyn mopon ja L2-luokan ajoneuvon määräystenmukaisuus

Mopon ja L2-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän tämän luvun vaatimukset, jos se on EY-direktiivin 92/61/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun määräystenmukaisuustodistuksen.

217 a §
Ohjauslaite

Perävaunun ohjauslaitteen tulee vastata EY-direktiivin 70/311/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 92/62/ETY, tai E-säännön n:o 79 vaatimuksia.

221 a §
Polttoainesäiliö

Perävaunussa ei saa olla muuta polttoainesäiliötä kuin enintään 200 litran säiliö perävaunussa olevaa polttoainetta käyttävää laitetta, kuten kylmäkojetta varten.

259 a §
Polttoainesäiliö

Hinattavassa laitteessa ei saa olla muuta polttoainesäiliötä kuin mikä on tarpeen hinattavassa laitteessa olevaa polttoainetta käyttävää laitetta varten. Milloin polttoainesäiliön tilavuus on suurempi kuin 800 litraa, on siihen sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä on määrätty.


1. Tämä asetus tulee voimaan, jollei jäljempänä toisin säädetä, 1 päivänä tammikuuta 1995 ja se koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen käyttöön otettua ajoneuvoa ja liikennetarviketta.

2. Asetuksen 131 §:n 4 ja 6 momentin, 132 §:n 1-5 momentin ja 151 §:n 1-5 momentin kumoamisen osalta tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

3. Tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin sekä 4, 5, 133 a ja 152 a §:n voimaantulosta säädetään erikseen.

4. Asetuksen 71 §:n 4 momentin kumoaminen ja 32 a §:n 2 momentti, 32 b §:n 1 momentti, 39 §:n 5 momentti, 53 a, 53 b, 68 a ja 95 a §, 99 §:n 1 a momentti ja 101 §:n 1 a momentti koskee M1-luokan ajoneuvoa, joka tyyppikatsastetaan 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen tai joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen.

5. Muiden kuin M1-luokan ajoneuvojen osalta 71 §:n 4 momentin kumoamisen ja 32 a §:n 2 momentin, 32 b §:n 1 momentin, 39 §:n 5 momentin, 53 b ja 95 a §:n, 101 §:n 1 a momentin ja 217 a §:n voimaantulosta säädetään erikseen.

6. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvon saa 109 §:n 1 momentin ja 138 §:n 1 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 5 päivää huhtikuuta 1995, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

7. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvon saa 32 §:n 3 momentin, 32 a §:n 1 ja 3 momentin, 107 a, 108, 108 a ja 127 a §:n, 128 §:n 1 momentin, 136 a, 137, 137 a, 148 a ja 149 §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 14 päivää kesäkuuta 1995, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

8. Moottoripyörän, mopon sekä L2- ja L5-luokan ajoneuvon saa 32 b §:n 2 momentin sekä 116 ja 144 §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää marraskuuta 1995, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

9. Asetuksen 221 a ja 259 a § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja koskevat kaikkia auton perävaunuja ja hinattavia laitteita.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.