772/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Asetus kodinkoneeseen liitettävässä energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 2 luvun 6 ja 13 §:n nojalla, niistä 2 luvun 13 § sellaisena kuin se on 19 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (759/94):

Soveltamisala ja määritelmät
1 §

Tämä asetus koskee kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen sekä melun ilmoittamista markkinoinnissa. Tätä asetusta ei sovelleta käytettyihin kodinkoneisiin eikä kodinkoneen sellaiseen malliin, jonka tuotanto on lopetettu ennen kyseistä kodinkoneryhmää koskevan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen voimaantuloa.

2 §

Asetusta sovelletaan seuraaviin kodinkoneryhmiin siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö erikseen määrää: jääkaapit, pakastimet ja näiden yhdistelmät, pesukoneet, pyykinkuivauslaitteet ja näiden yhdistelmät, astianpesukoneet, uunit, vedenlämmittimet ja kuuman veden varaajat, valon lähteet sekä ilmastointilaitteet.

3 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) jälleenmyyjällä vähittäiskauppaa harjoittavaa tai muuta elinkeinonharjoittajaa, joka myy tai muutoin tarjoaa kuluttajalle kodinkoneita;

2) tavaran toimittajalla kodinkoneiden valmistajaa tai maahantuojaa, joka saattaa kodinkoneen Euroopan talousalueen markkinoille;

3) muilla oleellisilla voima varoilla vettä, kemikaaleja tai muita mahdollisia aineita, joita laite kuluttaa tavanomaisessa käytössä; sekä

4) lisätiedoilla muita laitteen suorituskykyä koskevia tietoja, jotka liittyvät sen energian tai muun oleellisen voimavaran käytön arviointiin tai helpottavat tätä arviointia.

Energiankulutusmerkintä ja tuoteseloste
4 §

Tavaran toimittajan on huolehdittava vaatimusten mukaisen energiankulutusmerkinnän laatimisesta ja toimittamisesta jälleenmyyjälle.

Tavaran toimittajan on lisäksi huolehdittava tuoteselosteen laatimisesta. Tuoteselosteessa olevat tiedot on sisällytettävä tuote-esitteisiin tai, jos tavaran toimittaja ei 1aadi esitteitä, jälleenmyyjille kodinkoneen mukana toimitettaviin asiakirjoihin.

5 §

Vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muutoin kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun kodinkoneeseen on selvästi ja näkyvästi kiinnitettävä energiankulutusmerkintä.

6 §

Kun kodinkonetta tarjotaan postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä tai muulla tavalla, jossa kuluttajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää kodinkonetta, kuluttajan on saatava energiankulutusmerkintään ja tuoteselosteeseen sisältyvät oleelliset tiedot ennen kodinkonekaupan päättämistä.

Tekninen tietoaineisto ja sen säilyttäminen
7 §

Tavaran toimittajan on huolehdittava sellaisen kyseistä kodinkonetta koskevan teknisen tietoaineiston laatimisesta, jolla pystytään arvioimaan energiankulutusmerkintään liittyvien tietojen paikkansapitävyys.

Tavaran toimittajan on säilytettävä tekninen tietoaineisto viiden vuoden ajan viimeisen tuotteen valmistamisesta.

Tarkempien määräysten antaminen
8 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa erikseen tarkemmat määräykset kuhunkin kodinkoneryhmään liitettävästä energiankulutusmerkinnästä, tuoteselosteesta, lisätiedoista ja teknisestä tietoaineistosta seuraavasti:

1) kodinkoneryhmän tarkasta määritelmästä;

2) energiankulutuksen ja muiden oleellisten voimavarojen kulutuksen mittausstandardeista ja -menetelmistä;

3) kodinkoneisiin liittyvän teknisen tietoaineiston yksityiskohdista seuraavasti:

a) tuotteen yleiskuvaus;

b) suoritettujen suunnittelulaskelmien tulokset, jos niillä on merkitystä;

c) käytettävissä olevat testauskertomukset;

d) silloin kun arvot on johdettu samanlaisista malleista saaduista arvoista, vastaavat tiedot näiden mallien osalta;

4) energiankulutusmerkinnän mallista ja sisällöstä;

5) energiankulutusmerkinnän kiinnittämispaikasta kodinkoneeseen tai sen kiinnittämisestä tai painamisesta pakkaukseen;

6) tavaran toimittajan laatimasta tuoteselosteesta tai lisätiedoista tai tarvittaessa tuoteselosteen muodosta ja tarkemmista lisätiedoista; energiankulutusmerkinnässä olevat tiedot on sisällytettävä myös tuoteselosteeseen;

7) postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä ja muulla 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarjottavasta kodinkoneesta ennen kaupan päättämistä annettavista energiankulutusmerkinnässä ja energiamerkintään liittyvässä tuoteselosteessa olevista oleellisista tiedoista; sekä

8) kodinkoneiden tuottamasta ilmateitse kantautuvasta melusta.

Kielisäännökset
9 §

Energiankulutusmerkintä, tuoteseloste ja lisätiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä. Tiedot voidaan antaa yksikielisenä, jos kodinkoneita myydään vain yksikielisessä kunnassa.

Voimaantulo
10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94;
ETA:n sopimuksen liite II, kohta IV: neuvoston direktiivi 92/75/ETY

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.