771/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Asetus kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan kiinnitysrekisteristä 21 päivänä tammikuuta 1955 annetun asetuksen (37/55) 14 §, 25 §:n 1 ja 2 momentti sekä 27 §,

näistä 25 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä helmikuuta 1977 annetussa asetuksessa (140/77), sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a § seuraavasti:

14 §

Milloin kiinnitysasiain pöytäkirjaan on tehty merkintä siitä, että kahdesta tai useammasta tilasta on lohkomalla erotettu alue yhdeksi tilaksi tai että niistä on lohkomalla erotettu niille yhteisesti kuulunut alue, taikka merkintä tilojen yhdistämisestä yhdeksi tilaksi, on sanotuin tavoin muodostetulle tilalle laadittava oma rekisterikortti, jonka otsakkeeseen huomautuksille varattuun kohtaan on merkittävä, mikä määräosa tästä tilasta vastaa kunkin luovuttavan tai yhdistetyn tilan kiinnityksistä.

Milloin kiinnitysasiain pöytäkirjaan on tehty merkintä siitä, että alue, osuus tai etuus on siirretty manttaaleja muuttaen toiseen tilaan, on vastaanottavan tilan rekisterikortin otsakkeeseen huomautuksille varattuun kohtaan merkittävä, mikä määräosa tästä tilasta vastaa tilaa ennestään rasittavista sekä luovuttavan tilan kiinnityksistä. Jollei vastaanottavalla tilalla vielä ole rekisterikorttia, on se laadittava.

19 a §

Kiinnitysrekisterin hakemistoa ylläpidetään niiden kuntien osalta, joissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä ei ole kiinnitysrekisterin osalta otettu käyttöön kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 34 a §:ssä tarkoitetun kiinnitysrekisterin ja maanvuokralain (258/66) 48 §:ssä tarkoitetun tontinvuokrarekisterin korvaavana rekisterinä.

25 §

Kun halkominen tai lohkominen on merkitty maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin, rekisterin pitäjän tulee kuuden päivän kuluessa sen jälkeen lähettää asianomaiselle kiinnitysrekisterin pitäjälle siitä ilmoitus, joka osoittaa sekä ositetun tilan että toimituksessa syntyneet tilat, niin myös päivän, jona osittaminen on merkitty maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus on soveltuvin kohdin voimassa myös silloin, kun muussa maanmittaustoimituksessa kuin halkomisessa tai lohkomisessa on muodostettu uusi tila tai tilan manttaalia on muutettu taikka kun jossakin kiinnitysrekisterin hakemistoon merkittävässä kohdassa maarekisteri tai kiinteistörekisteri on muuttunut. Ilmoitukset lohkomisista ja yhdistämisistä lähetetään kuitenkin vain niiden kuntien osalta, joiden kiinteistöistä edelleen pidetään kiinnitysrekisterin hakemistoa.

Samoin kiinteistörekisterin ja tonttikirjan pitäjän on 1 momentissa mainitun ajan kuluessa siitä, kun tontinmuodostus on lopullisesti merkitty kiinteistörekisteriin tai tonttirekisteriin, lähetettävä rekisterin ote kiinnitysrekisterin pitäjälle. Ilmoitukset on lähetettävä vain niiden

kuntien osalta, joiden kiinteistöistä edelleen pidetään kiinnitysrekisterin hakemistoa.


27 §

Kiinnitysrekisterikortteja ja korttikoteloita sekä hakemistoa varten tarvittavia irtolehtiä ja kansia pidetään maksutta asianomaisten viranomaisten saatavina.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.