728/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1994

Tullihallituksen päätös Suomen tasavallan ja Euroopan yhteisöjen välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muutoksista

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93) 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen tarkoittaman sekakomitean tekemää, tämän päätöksen liitteenä olevaa päätöstä N:o 1/1994 sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1994, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 1994.

1) Tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä toisaalta nimikkeiden 3901–3906 että toisaalta nimikkeiden 3907–3911 aineksista, tätä rajoitusta sovelletaan vain siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.
1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii tämän pöytäkirjan 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
2) a: EC, Austrian, Icelandic, Finnish, Norwegian, Swedish, Swiss
b: CE, Austriaco, Islandés, Finlandés, Noruego, Sueco, Suizo
c: EF, Østrig, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz
d: EG, österreichische, isländische, finnische, norwegische, schwedische, schweizerische
e: EK, Αυστρίας, ΙσλανδίαςΦινλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Ελβeτίaς
g: CE, austriaca, islandese, finlandese, norvegese, svedese, svizzera
h: EG, Oostenrijkse, Ijslandse, Finse, Noorse, Zweedse, Zwitserse
i: CE, austriaca, islandesa, finlandesa, norueguesa, sueca, suiça
j: EB, austurriskum, islenskum, finnskum, norskum, sænskum, svissneskum
k: EF, østerriksk, islandsk, finsk, norsk, svensk, sveitsisk
l: EY-alkuperää tai itävaltalaista, islantilaista, suomalaista, norjalaista, ruotsalaista tai sveitsiläistä
m: EG, Österrike, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz
3) Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain tämän pöytäkirjan 35 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella "CM" asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
4) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan
5) Katso tämän poötäkirjan 21 artiklan 5 kohtaa. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1994

Pääjohtaja
Jermu Laine

Tullineuvos
Seija Nuotio

SUOMI-EY -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/94,

tehty 8 päivänä maaliskuuta 1994, "alkuperätuotteet"-käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön muodoista tehdyn Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen jäljempänä 'Suomi-EEC -sopimus',

ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 3 alkuperätuotteet-käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön muodoista, jäljempänä 'pöytäkirja N:o 3', ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo, että

pöytäkirjan N:o 3 alkuperäsäännöt perustuvat sopimuspuolten sekä Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin väliseen alkuperän "diagonaaliseen" kumulaatioon; sopimus Euroopan talousalueesta, jäljempänä 'ETA', vaikuttaisi näihin kumulaatiota koskeviin määräyksiin, koska sopimukseen sisältyvät alkuperäsäännöt perustuvat ETA:n sisäisten toimien täydelliseen kumulaatioon, jonka tuloksena on yhtenäinen käsite, 'ETA-alkuperä', siksi on välttämätöntä muuttaa alkuperäperusteita voimassaolevien kumulaatiomääräysten jatkumisen varmistamiseksi,

koska ETA:n voimaantulo vaikuttaisi myös tuotteiden suoraa kauppaa koskeviin määräyksiin, on välttämätöntä muuttaa alkuperäsääntöjä, jotta sopimuspuolten välinen kauppa ja sopimuspuolten ja Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin välinen kauppa ei vaikeutuisi,

alkuperäsäännöissä ilmoitetaan valmistustai käsittelytoimet, jotka on suoritettava sopimuspuolten ja Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin alueella tai alueilla, jotta tuotteita voidaan pitää Suomi-EEC -sopimuksessa tarkoitettuina alkuperätuotteina; kaupan helpottamiseksi näyttää tarpeelliselta ottaa käyttöön poikkeus näistä vaatimuksista tiettyjen ainesten osalta, joiden arvo ei ylitä 10 prosenttia kyseisen tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

alkuperäsäännöt perustuvat alueperiaatteelle, jonka mukaan alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä sopimuspuolten ja Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin alueella tai alueilla; kaupan helpottamiseksi näyttää tarpeelliselta ottaa käyttöön rajoitettu poikkeus alueperiaatteesta, jos tällaisilla toimilla yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia kyseisten tuotteiden vapaasti tehtaalla -hinnasta,

Euroopan valuuttayksikön vasta-arvot joidenkin maiden kansallisina valuuttoina olivat 1 päivänä lokakuuta 1992 alkaisemmat kuin vastaavat arvot 1 päivänä lokakuuta 1990; tässä pöytäkirjassa määrätyn perustepäivämäärän automaattisen muutoksen johdosta tästä seuraisi asianomaiseksi kansalliseksi valuutaksi muunnettaessa, että voimassa olevat rajat laskisivat yksinkertaistettujen asiakirjavaatimusten osalta; tämän välttämiseksi näyttää tarpeelliselta korottaa Euroopan valuuttayksikkönä ilmaistavia rajoja,

ETA-sopimuksen määräyksiä sovelletaan Suomi-EEC -sopimuksen määräyksien asemesta siltä osin, kuin niissä käsitellään samoja asioita, sen vuoksi ei ole tarpeen antaa erityissäännöksiä ei-alkuperäainesten valmistuksesta tai käsittelystä, joka antaa valmiille tuotteelle alkuperäaseman, muiden kuin Suomi-EEC-sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvien tuotteiden ja ETA-sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien tuotteiden osalta, jotka on lueteltu ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 2; näyttää olevan tarpeen muuttaa säännöksiä sen mukaisesti, ja

Suomi-EEC -sopimuksen moitteettoman toiminnan vuoksi on näin ollen tarpeen yhdistää yhtenäiseksi tekstiksi kaikki asiaa koskevat määräykset käyttäjien ja tullihallintojen työn helpottamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan Suomi-EEC-sopimuksen pöytäkirja N:o 3 tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään. Sitä sovelletaan l päivästä tammikuuta 1994.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1994

SEKAKOMITEAN PUOLESTA PUHEENJOHTAJA

(N.G. van der Pas)

LIITE

PÖYTÄKIRJA N:o 3

"Alkuperätuotteet"-käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön muodoista

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 'valmistuksella' kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimia,

b) 'aineksella' kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa,

c) 'tuotteella' valmista tuotetta, vaikka se olisikin tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa,

d) 'tavaroilla' sekä aineksia että tuotteita,

e) 'tullausarvolla' tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta Genevessä 12 päivänä huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen mukaista arvoa,

f) 'vapaasti tehtaalla -hinnalla' sille sopimuspuolen alueella olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu (tai sille sopimuspuolen alueella olevalle henkilölle, joka on järjestänyt viimeisen tämän sopimuspuolen alueen ulkopuolella suoritetun valmistuksen tai käsittelyn), tuotteesta vapaasti tehtaalla maksettua hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä,

g) 'ainesten arvolla' valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista kyseisen sopimuspuolen alueella maksettua hintaa,

h) 'alkuperäainesten arvolla' tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti,

i) 'ryhmillä' ja 'nimikkeillä' harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa 'harmonoidun järjestelmän' tai 'HS':n, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit),

j) 'tariffoinnilla' tuotteen tai aineksen tariffoimista tiettyyn nimikkeeseen,

k) 'lähetyksellä' tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle,

l) 'ETA:lla' Euroopan talousaluetta,

m) 'alueilla' myös aluevesiä,

II OSASTO

KÄSITTEEN 'ALKUPERÄTUOTTEET' MÄÄRITELMÄ

2 artikla

Alkuperäperusteet

1. Sopimusta sovellettaessa katsotaan:

1. yhteisön alkuperätuotteiksi:

a) tässä pöytäkirjassa olevassa 3 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet,

b) yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että:

i) tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty yhteisössä tässä pöytäkirjassa olevassa 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat Suomen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Sveitsin tai Ruotsin alkuperätuotteita yhteisön kunkin mainitun maan kanssa solmiman sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 3 määräysten mukaisesti ja sikäli kuin mainitut määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset,

2. Suomen alkuperätuotteiksi:

a) tässä pöytäkirjassa olevassa 3 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä Suomessa kokonaan tuotetut tuotteet,

b) Suomessa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että:

i) tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty Suomessa tässä pöytäkirjassa olevassa 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat yhteisön alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Sveitsin tai Ruotsin alkuperätuotteita yhteisön kunkin mainitun maan kanssa solmiman sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 3 määräysten mukaisesti tai Suomen ja näiden maiden välisestä kaupasta määräävän sopimuksen alkuperämääräysten mukaisesti, sikäli kuin mainitut määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset,

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdan ii alakohdassa määrätään, tuotteet, jotka ovat Suomen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita tässä artiklassa mainittujen alkuperämääräysten mukaisesti ja sikäli kuin nämä määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset, ja jotka viedään yhteisöstä Suomeen samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla yhteisössä valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdan 2 alakohdan b alakohdan ii alakohdassa määrätään, tuotteet, jotka ovat yhteisön alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita tässä artiklassa mainittujen alkuperämääräysten mukaisesti ja sikäli kuin nämä määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset, ja jotka viedään Suomesta yhteisöön samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla Suomessa valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

4. Sovellettaessa 2 ja 3 kohtaa, kun käytetään yhteisön ja yhden tai useamman tässä artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tai kahden tai useamman siinä mainitun maan alkuperätuotteita eikä näitä tuotteita ole yhteisössä tai Suomessa valmistettu tai käsitelty enempää kuin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla, alkuperän määrää tuote, jonka tullausarvo on suurin, tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, josta ensimmäinen todettavissa oleva yhteisössä tai Suomessa maksettu hinta on korkein.

3 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Seuraavien tuotteiden katsotaan olevan jonkin sopimuspuolen alueella kokonaan tuotettuja:

a) sen maaperästä tai sen merenpohjasta saadut kivennäistuotteet,

b) siellä korjatut kasvituotteet,

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet,

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet,

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet,

f) sopimuspuolten alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyydystämät merikalastustuotteet ja niiden muut merestä saamat tuotteet,

g) sopimuspuolten tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet,

h) siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat,

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu,

j) siellä yksinomaan a–i alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2. Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa ilmaisuilla 'niiden alukset' ja 'sopimuspuolten tehdasalukset' tarkoitetaan ainoastaan aluksia ja tehdasaluksia:

a) jotka on rekisteröity EY:n jäsenvaltiossa tai Suomessa;

b) jotka purjehtivat EY:n jäsenvaltion tai Suomen lipun alla;

c) joista ainakin 50 prosenttia on EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisia ja lisäksi, henkilöyhtiöiden ja sellaisten pääomayhtiöiden osalta, joiden vastuu on rajoitettu, jonka pääomasta ainakin puolet kuuluu näille valtioille taikka näiden valtioiden julkisille laitoksille tai kansalaisille;

d) joiden päällikkö ja päällystö on EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisia; ja

e) joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisia.

4 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1. Edellä 2 artiklaa sovellettaessa katsotaan tuotteiden, jotka eivät ole jonkin sopimuspuolen alueella kokonaan tuotettuja, olevan siellä riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos tämän pöytäkirjan lisäyksessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Edellä tarkoitetuissa edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava näiden tuotteiden valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saavuttanut alkuperäaseman siten, että se täyttää luettelon kyseistä tuotetta koskevat edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2. Sen estämättä, mitä edellä 1 kohdassa määrätään, ja jollei 11 artiklan 4 kohdassa toisin määrätä, ei-alkuperäaineksia, joita tiettyä tuotetta koskevien luettelon edellytysten mukaan ei saisi käyttää tämän tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a) niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

b) luettelossa annetaan yksi tai useampi prosenttimäärä ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi eikä näitä prosenttimääriä ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei 5 artiklassa toisin määrätä.

5 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1. Seuraavat valmistus- tai käsittelytoimet katsotaan riittämättömiksi antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, ovatko 4 artiklan vaatimukset täyttyneet vai eivät:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja vastaavanlaiset toimet),

b) yksinkertaiset toimet kuten pölyn poistaminen, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu,

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen,

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet,

d) merkkien, nimilappujen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin,

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos seosten ainesosista yksi tai useampi ei täytä tässä pöytäkirjassa jonkin sopimuspuolen alkuperän saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä,

f) osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi,

g) kahden tai useamman a–f alakohdassa eritellyn toimenpiteen toteuttaminen,

h) eläinten teurastus.

2. Kaikki tietylle tuotteelle jonkin sopimuspuolen alueella suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, katsotaanko tälle tuotteelle suoritetun valmistuksen tai käsittelyn olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämätön.

6 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1. Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä tariffoinnissa harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että:

a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote tariffoidaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka tariffoidaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on jokainen tuote katsottava erilliseksi.

2. Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkauksen katsotaan kuuluvan tuotteeseen tariffoitaessa, sen katsotaan kuuluvan tuotteeseen myös alkuperää määritettäessä.

7 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, katsotaan muodostavan näiden kanssa yhden kokonaisuuden, kun ne normaalivarustuksena sisältyvät tämän laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon hintaan tai kun niistä ei laskuteta erikseen.

8 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaiset sarjat katsotaan alkuperätuotteiksi, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, se on kokonaisuutena kuitenkin katsottava alkuperätuotteeksi kun ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

9 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote jonkin sopimuspuolen alkuperää, ei ole tarpeellista todeta ovatko tuotteen valmistuksessa käytetyt energia, laitokset ja laitteistot sekä koneet ja työkalut taikka valmistuksen kuluessa käytetyt tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ollut tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen, alkuperätuotteita.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITYVÄT VAATIMUKSET

10 artikla

Alueperiaate

1. Edellä II osastossa alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä jonkin sopimuspuolen alueella, jollei 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa alkuperäaseman saavuttaminen katsotaan keskeytyneeksi kun tavarat, jotka on valmistettu tai käsitelty kyseisen sopimuspuolen alueella, ovat lähteneet tämän sopimuspuolen alueelta, jollei 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä, riippumatta siitä onko niille suoritettu toimenpiteitä tämän alueen ulkopuolella.

11 artikla

Valmistus tai käsittely sopimuspuolen alueen ulkopuolella

1. Jonkin sopimuspuolen alkuperäaseman saavuttamiseen II osastossa määrättyjen edellytysten mukaisesti ei vaikuta tämän sopimuspuolen alueelta vietyjen ja sinne jälleentuotujen ainesten valmistus tai käsittely tämän sopimuspuolen alueen ulkopuolella, jos:

a) tällaiset ainekset ovat kyseisen sopimuspuolen alueella kokonaan tuotettuja tai niille on siellä suoritettu 5 artiklassa luetellut riittämättömät toimenpiteet ylittävä valmistus tai käsittely ennen vientiä; ja

b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

i) jälleentuodut tavarat ovat syntyneet vietyjen ainesten valmistuksen tai käsittelyn tuloksena; ja

ii) tämän artiklan mukaisesti kyseisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, jolle alkuperäasemaa vaaditaan.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa II osastossa alkuperäaseman saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä ei sovelleta kyseisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin jos sovelletaan valmiin tuotteen alkuperän määrittämiseen lisäyksessä II tarkoitetun luettelon sääntöä, jossa ilmoitetaan kaikkien valmistuksessa käytettävien ei-alkuperäainesten enimmäisarvo, kyseisen sopimuspuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan mukaisesti sopimuspuolen alueen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys eivät saa yhdessä olla ilmoitettua prosenttimäärää suurempi.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa 'yhteensä saavutetulla arvonlisäyksellä' tarkoitetaan kaikkia asianomaisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella kertyneitä kustannuksia, kaikkien siellä lisättyjen ainesten arvo mukaan lukien.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä luettelon säännössä vahvistettuja edellytyksiä ja joiden voidaan katsoa olevan riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä vain soveltamalla 4 artiklan 2 kohdan yleistä poikkeusta.

12 artikla

Tavaroiden jälleentuonti

Jonkin sopimuspuolen alueelta kolmanteen maahan vietyjen ja sen jälkeen sieltä muulla tavoin kuin 11 artiklassa määrätyin edellytyksin palautettujen tavaroiden ei katsota lähteneen kyseisen sopimuspuolen alueelta, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat, ja

b) niille ei ole suoritettu viennin aikana tai kyseisessä maassa muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

13 artikla

Suora kuljetus

1. Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan vain tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan sopimuspuolten alueen välillä tai 2 artiklassa mainittujen muiden maiden alueen kautta. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden tällaisilla alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2. Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

a) viejämaassa annettu kauttakuljetusrahtikirja kauttakuljetusmaassa tapahtuneen matkan osalta, tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i) on tarkka kuvaus tuotteista,

ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten nimet, ja

iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tuotteita on pidetty kauttakuljetusmaassa, tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta oleellisia asiakirjoja.

14 artikla

Näyttelyt

1. Tuotteille, jotka on lähetetty jonkin sopimuspuolen alueelta muussa kuin 2 artiklassa mainitussa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen toisen sopimuspuolen alueelle tuotaviksi, myönnetään maahan tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset, siten että niiden voidaan katsoa olevan ensin mainitun sopimuspuolen alkuperätuotteita, ja kun tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt nämä tuotteet jonkin sopimuspuolen alueelta näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut nämä tuotteet toisen sopimuspuolen alueella olevalle vastaanottajalle;

c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen jälkimmäisen sopimuspuolen alueelle siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

d) sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tuotteiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen lisäselvitys.

3. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan kaikkiin sellaisiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joissa tuotteet näyttelyn aikana pysyvät tullivalvonnan alaisina, lukuun ottamatta tilaisuuksia, jotka on järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLIHELPOTUS

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltäminen

1. Aineksille, jotka eivät ole jonkin sopimuspuolen tai jonkin muun 2 artiklassa mainitun maan alkuperää ja joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat jonkin sopimuspuolen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä ja joille annetaan tai laaditaan alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä tämän sopimuspuolen alueella tullinpalautusta tai tullihelpotusta missään muodossa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä takaisin maksamista tai perimättä jättämistä tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita asianomainen sopimuspuoli soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin, nimenomaisen tai tosiasiallisen tällaisen takaisin maksamisen, perimättä jättämisen tai vapauttamisen osalta, siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön tämän sopimuspuolen alueella.

3. Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4. Edellä 1–3 kohdan määräyksiä sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös pakkauksiin niiden 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin niiden 7 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, sekä sarjaan kuuluviin tuotteisiin niiden 8 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

5. Edellä 1–4 kohdan määräykset koskevat vain aineksia, joihin pöytäkirjaa N:o 2 sovelletaan, ja harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään luokiteltuja tuotteita. Nämä määräykset eivät liioin estä sopimuspuolia soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä pöytäkirjan N:o 2 määräysten mukaisia toimenpiteitä hinnanerojen korvaamiseksi.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetut alkuperätuotteet saavat sopimuspuolen alueelle tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, jos niistä esitetään joko:

a) lisäyksessä III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus, tai

b) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa lisäyksessä IV esitetyn mallin mukainen ilmoitus, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi (jäljempänä 'kauppalaskuilmoitus').

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitetut alkuperätuotteet saavat 26 artiklassa eritellyissä tapauksissa sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

17 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1. Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2. Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää lisäyksessä III esitettyjen mallien mukaiset EUR.1-tavaratodistuksen ja hakemuslomakkeen.

Nämä lomakkeet täytetään viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti jollakin niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty, tai ruotsin kielellä. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotekuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja tyhjä tila suljettava viivalla.

3. EUR.1-tavaratodistuksen antamista hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejävaltion tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. EY:n jäsenvaltion tai Suomen tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos tuotteiden voidaan katsoa olevan jonkin sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

5. Todistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen todentamiseksi. Ne voivat vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

Todistuksen antavien tulliviranomaisten on valvottava myös että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6. EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä ilmoitetaan todistuksen tulliviranomaisille varatussa osassa.

7. Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen kun siinä mainitut tuotteet viedään maasta. Se annetaan viejän käytettäväksi heti, kun tosiasiallinen vienti on tapahtunut tai varmistunut.

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estämättä, mitä edellä 17 artiklan 7 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siinä mainittavien tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a) sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi, tai

b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistuksessa mainittavien tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4. Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EETERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "EKδOθEN EK TΩN YΣTEPΩN", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "UTGEFIÐ EFTIR Á", "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomautuksia".

19 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai turmeltuu, viejä voi pyytää sen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2. Täten annettuun kaksoiskappaleeseen on merkittävä jokin seuraavista ilmaisuista:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ANTIΓPAΦO", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT", "DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. Edellä 2 kohdassa mainittu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan "Huomautuksia".

4. Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä, on voimassa mainitusta päivästä alkaen.

20 artikla

EUR.1-tavaratodistusten antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun yhden lähetyksen muodostavat tuotteet, joille on annettu EUR.1-tavaratodistus tai laadittu kauppalaskuilmoitus, asetetaan EY:n jäsenvaltiossa tai Suomessa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella, jonka tämä tullitoimipaikka antaa kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan muihin tullitoimipaikkoihin riippumatta siitä, ovatko ne samassa EY:n jäsenvaltiossa tai Suomessa tai jossakin 2 artiklassa mainitussa maassa.

21 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1. Edellä 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voi laatia:

a) jäljempänä 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä,

b) kuka tahansa viejä mille tahansa yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitusta ecuina ilmaistusta arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2. Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteiden voidaan katsoa olevan sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen koneella kirjoittamalla, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäyksessä IV olevan tekstin mukaisen ilmoituksen viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti, yhtä kyseisessä lisäyksessä annetuista erikielisistä toisinnoista käyttäen. Ilmoitus voidaan myös kirjoittaa käsin; siinä tapauksessa se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5. Kauppalaskuilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus.

Jäljempänä 22 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi allekirjoittanut sen käsin.

6. Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai myöhemmin. Jos kauppalaskuilmoitus tehdään sen jälkeen, kun siinä mainittavat tuotteet on ilmoitettu tuojamaan tulliviranomaisille, tässä kauppalaskuilmoituksessa on viitattava näille viranomaisille jo esitettyihin asiakirjoihin.

22 artikla

Valtuutettu viejä

1. Viejävaltion tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä 'valtuutettu viejä', joka harjoittaa usein tapahtuvaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientiä ja joka antaa kaikki tulliviranomaisten tarpeellisiksi katsomat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen todentamiseksi, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia näiden tuotteiden arvosta riippumatta.

2. Tulliviranomaiset voivat myöntää valtuutetun viejän aseman tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla.

3. Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka on merkittävä kauppalaskuilmoitukseen.

4. Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5. Tulliviranomaiset voivat koska tahansa peruuttaa luvan. Niiden on peruutettava se, jos valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

23 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1. EUR.1-tavaratodistus on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

Kauppalaskuilmoitus on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen laatinut, ja se on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

2. EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä määräajan kuluessa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä EUR. 1 -tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

24 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset esitetään tuojamaan tulliviranomaisille siinä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen käännöksen. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään maahantuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

25 artikla

Tässä pöytäkirjassa ei ole 25 artiklaa.

26 artikla

Poikkeukset säännönmukaisen alkuperäselvityksen esittämisestä

1. Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että säännönmukaisen alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon C2/CP3 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3. Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 26 artiklan 3 kohdassa mainittua ecuina ilmaistua määrää pikkulähetysten osalta ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

27 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 17 artiklan 3 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettujen tuotteiden voidaan katsoa olevan sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a) esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi,

b) asiakirjat, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu sen sopimuspuolen alueella, jossa näitä asiakirjoja käytetään, tämän sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön mukaisesti,

c) asiakirjat, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely kyseisen sopimuspuolen alueella ja jotka on annettu tai laadittu sen sopimuspuolen alueella, jonka alueella näitä asiakirjoja käytetään, tämän sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön mukaisesti,

d) EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alueella yhteisön sekä Itävallan, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Ruotsin kahdenvälisten sopimusten pöytäkirjan N:o 3 tai EFTA-konvention B liitteen mukaisesti,

e) sopimuspuolten alueen ulkopuolella 11 artiklan mukaisesti tapahtunutta valmistusta tai käsittelyä koskevat tarvittavat todisteet, joilla osoitetaan, että tämän artiklan vaatimukset on täytetty.

28 artikla

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1. Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kaksi vuotta.

2. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kaksi vuotta.

3. Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kaksi vuotta.

4. Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään kaksi vuotta.

29 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienet poikkeavuudet EUR.l-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee EUR. 1-tavaratodistuksesta tai kauppalaskuilmoituksesta mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että tämä asiakirja vastaa tulliselvitettäväksi esitettyjä tuotteita.

2. EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevien selvien muotovirheiden kuten lyöntivirheiden ei tulisi johtaa tämän asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

30 artikla

Ecuina ilmaistut määrät

1. Ecuina tai viejämaan kansallisena valuuttana ilmaistuja määriä sovelletaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 31 artiklan mukaisesti.

VI OSASTO

HALLINNOLLISTA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT JÄRJESTELYT

31 artikla

Keskinäinen avunanto

Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, sopimuspuolet avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten aitouden ja näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuuden tarkastamisessa.

32 artikla

Alkuperäselvitysten todentaminen

1. EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitodentaminen suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1 -tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, tai kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät mahdolliset sisältöä tai muotoa koskevat perusteet tiedustelun tekemiseen.

Ne toimittavat jälkitarkastuspyynnön tueksi kaikki asiakirjat ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on saatu ja joiden perusteella EUR.1- tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3. Todentamisen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4. Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät pidättyä myöntämästä kyseisille tuotteille etuuskohtelua siihen saakka kunnes todentamisen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5. Todentamisen tulokset ilmoitetaan todentamista pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisten tuotteiden katsoa olevan sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

33 artikla

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos 32 artiklassa määrätyistä todentamismenettelyistä Syntyy riitaisuus, jota todentamista pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos ilmenee kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia annetaan tullikomitean ratkaistavaksi.

34 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

35 artikla

Ceutaan ja Melillaan sovellettavat määräykset

1. Tässä pöytäkirjassa käytetty käsite 'yhteisö' ei sisällä Ceutaa ja Melillaa. Käsite 'yhteisön alkuperätuotteet' ei sisällä Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita.

2. Sovellettaessa mitä lisäpöytäkirjassa Ceutan ja Melillan alkuperätuotteista määrätään, tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin, jollei 36 artiklassa määrätyistä erityisedellytyksistä muuta johdu.

36 artikla

Erityisedellytykset

1. Seuraavien tuotteiden katsotaan olevan:

a) Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita:

i) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotetut tuotteet,

ii) Ceutassa ja Melillassa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy aineksia, jotka eivät ole siellä kokonaan tuotettuja, jos nämä tuotteet ovat riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä Ceutassa tai Melillassa. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske aineksia, jotka ovat jonkin sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä.

b) Suomen alkuperätuotteita:

i) Suomessa kokonaan tuotetut tuotteet,

ii) Suomessa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy aineksia, jotka eivät ole siellä kokonaan tuotettuja, jos nämä tuotteet ovat riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä Suomessa. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske aineksia, jotka ovat Ceutan ja Melillan, jonkin sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä.

2. Ceutan ja Melillan katsotaan olevan yksi ainoa alue.

3. Kun tämän pöytäkirjan mukaisesti annettu tai laadittu alkuperäselvitys liittyy Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella "CM".

EUR.1-tavaratodistuksen osalta tämä merkintä on tehtävä todistuksen 4 kohtaan.

Kauppalaskuilmoituksen osalta tämä merkintä on tehtävä asiakirjaan, jossa ilmoitus annetaan.

4. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän liitteen soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

5. Edellä 15 artiklaa ei sovelleta toisaalta Ceutan ja Melillan ja toisaalta Suomen väliseen kauppaan.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

37 artikla

Pöytäkirjaan tehtävät muutokset

Sekakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

LISÄYS I

ALKUHUOMAUTUKSET LISÄYKSESSÄ II OLEVAAN LUETTELOON

Huomautus 1:

Luettelossa määrätään edellytykset, jotka kyseisten tuotteiden on täytettävä, jotta niiden katsotaan olevan riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä siten kuin tämän pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan.

Huomautus 2:

2.1. Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvaillaan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavarankuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta eritellään sääntö sarakkeessa 3 tai 4. Ensimmäisen sarakkeen merkinnän jäljessä eräissä tapauksissa oleva pääte ":sta" tai ":stä" tarkoittaa, että sarakkeen 3 tai 4 sääntö koskee ainoastaan sarakkeessa 2 mainittua osaa nimikkeestä tai ryhmästä.

2.2. Kun sarakkeessa 1 on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja sarakkeessa 2 on sen vuoksi yleisluonteinen tavarankuvaus, viereiset sarakkeessa 3 tai 4 olevat säännöt koskevat kaikkia niitä tuotteita, jotka harmonoidussa järjestelmässä tariffoidaan sarakkeessa 1 mainitun ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu tähän sarakkeeseen.

2.3. Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan saman nimikkeen eri tuotteisiin, nimikkeen kussakin alakohdassa on nimikkeen sen osan tavarankuvaus, jota viereinen sarakkeessa 3 tai 4 oleva sääntö koskee.

2.4. Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä sarakkeessa 3 että 4, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko sarakkeessa 3 tai 4 olevaa sääntöä. Jos sarakkeessa 4 ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava sarakkeen 3 sääntöä.

Huomautus 3:

3.1. Tämän pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan määräyksiä alkuperäaseman saavuttaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista, sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saavutettu siinä tehtaassa, jossa näitä tuotteita käytetään, jossakin muussa tehtaassa samassa maassa tai jossakin muussa tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainitussa maassa.

3.2. Luettelon sääntö määrittää vaaditun vähimmäisvalmistuksen tai -käsittelyn, ja sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman; sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Näin ollen jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevaa ei-alkuperäainesta saa käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevan tällaisen aineksen käyttö sallittua mutta sitä myöhemmällä valmistusasteella olevan ei.

3.3. Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saa käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

3.4. Kun luettelon sääntö edellyttää, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne voi täyttää sääntöä.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikkei niitä voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainitusta aineksesta, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

3.5. Jos luettelon säännössä on kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan ylittää korkeinta määrätyistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

LISÄYS II

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman

HS-nimike Tuotteen kuvaus Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
(1) (2) (3) tai (4)
0403:sta Kirnupiimä, viili, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä Valmistus, jossa:
– kaikkien käytettyjen 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja
– kaikkien käytettyjen nimikkeen 2009 hedelmämehujen (lukuun ottamatta ananas-, limetti- tai greippimehuja) on oltava alkuperätuotteita, ja
– käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
0710:stä ja 0711:stä Makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata) Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
1519:stä Mäntyöljyrasvahapot Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
1702:sta Kemiallisesti puhdas fruktoosi ja maltoosi Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1702 aineksista
1704 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkosuklaa) Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote edellyttäen, että muiden käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote edellyttäen, että käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
1901 Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaojauhetta tai joissa sitä on alle 50 % painosta; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaojauhetta tai joissa sitä on alle 10 % painosta:
– mallasuute Valmistus 10 ryhmän viljasta
– muut Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote edellyttäen, että käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
1902:sta Makaronivalmisteet, kuten spaghetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut, lukuun ottamatta niitä, joissa on yli 20 % painosta äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia, makkaroita ja niiden kaltaisia tuotteita, kaikenlaista lihaa ja eläimenosia, myös kaikenlaisia ja kaikenlaista alkuperää olevia rasvoja; couscous, myös valmistettu Valmistus, jossa kaiken käytetyn viljan ja viljatuotteiden (paitsi durumvehnän ja siihen perustuvien tuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja
1903 Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 perunatärkkelyksestä
1904 Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravintovalmisteet (esim. maissihiutaleet); esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja (ei kuitenkaan maissi), jyvinä tai jyväsinä:
– kaakaota sisältämättömät:
– – esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja (ei kuitenkaan maissi), jyvinä tai jyväsinä Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Nimikkeiden 2001, 2004 ja 2005 valmistettuja tai säilöttyjä makea- eli sokerimaissin jyviä ja tähkiä ja nimikkeen 0710 kypsentämätöntä tai vedessä tai höyryssä keitettyä, jäädytettyä makea- eli sokerimaissia ei kuitenkaan saa käyttää
– – muut Valmistus, jossa:
– kaiken käytetyn viljan ja viljatuotteiden (paitsi "Zea indurata" -lajisen maissin ja durum-vehnän ja niihin perustuvien tuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja, ja
– käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
– kaakaota sisältävät Valmistus nimikkeeseen 1806 kuulumattomista aineksista edellyttäen, että käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
1905 Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 11 ryhmän aineksista
2001:stä Etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata) Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2004:stä ja 2005:stä Perunat, hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt; makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2008:sta Maapähkinävoi; viljaan perustuvat valmisteet; maissi, muu kuin makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), lisättyä alkoholia tai sokeria sisältämätön Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2101:stä Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet: tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2102:sta Elävä eli aktiivinen leivinhiiva ja kuollut eli inaktiivinen hiiva Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2103:sta Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia saa kuitenkin käyttää
2104:stä Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista
2105 Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2106:sta Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet; tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2202:sta Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, sokeria tai maitoa tai maitorasvaa sisältävät: tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa:
– kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
– käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta ja
– kaikkien käytettyjen hedelmämehujen (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) on oltava alkuperätuotteita
2203 Mallasjuomat Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote
2205 Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen rypäleiden tai rypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja
2208:sta Liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat, lisättyä sakkaroosia, inverttisokeria, munaa tai munankeltuaista sisältävät Valmistus, jossa:
– kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Arrakkia saa kuitenkin käyttää enintään 5 tilavuusprosenttia ja
– kaikkien käytettyjen rypäleiden tai rypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja
2905:stä Mannitoli ja D-glusitoli (sorbitoli) Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tämän nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2915:stä Mannitoli- ja sorbitoliesterit Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Kaikkien käytettyjen nimikkeen 2915 ja 2916 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2916:sta Mannitoli- ja sorbitoliesterit Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2717:stä Itakonihappo, sen suolat ja esterit Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2918:sta Maitohappo, sitruunahappo, glyserolihappo, glykolihappo, sokerihappo, isosokerihappo, heptasokerihappo, niiden suolat ja esterit Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2932:sta Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja
– Mannitolin ja sorbitolin anhydridit, lukuun ottamatta maltolia ja isomaltolia Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
– α -metyyliglukosidi Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2940:stä Kemialliset puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi; sokerieetterit ja sokeriesterit sekä niiden suolat, ei kuitenkaan nimikkeiden 2937, 2938 ja 2939 tuotteet: tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tämän nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
2941:stä Penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset johdannaiset; niiden suolat Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3001:stä Hepariini ja sen suolat Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3501 Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3505 Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:
– tärkkelys, esteröity tai eettröity Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös nimikkeen 3505 muista aineksista Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
– muu Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, paitsi nimikkeen 1108 aineksista Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3506:sta Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävissä, enintään 1 kg netto painavisaa vähittäismyyntipakkauksisaa natriumsilikaatin emulsioihin tai hartsiemulsioihin perustuvat: tämän sopimuksen pöytäkirjaan 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Tämän nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3507:stä Ravintoaineita sisältävät entsyymivalmisteet Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3809:stä Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat tai tärkkelystä tai tärkkelystuotteita sisältävät Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3823:sta Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian ja siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat, muut tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet:
– Sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 kuuluva Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia saa kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla hinnasta Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
– Muut tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3911:stä Hartsiemulsioihin perustuvat liimat Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta1) Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
3913:sta Luonnonpolymeerit lukuun ottamatta algiinihappoa ja sen suoloja ja estereitä; muunnetut luonnonpolymeerit (esim. kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa: tämän sopimuksen pöytäkirjaan N:o 2 sisältyvät tuotteet Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta1) Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

LISÄYS III

EUR.1-TAVARATODISTUS JA EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HAKEMUS

Paino-ohjeet:

1. Kummankin lomakkeen koon on oltava 210 x 297 mm; lomakkeen pituus voi kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä, hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m2 . Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset silmin havaittaviksi.

2. EY:n jäsenvaltioiden ja Suomen viran omaiset voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava merkintä tästä hyväksymisestä. Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite, tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

TAVARATODISTUS TAVARATODISTUSHAKEMUS Viejän ilmoitus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.