704/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 32 §:n 1-3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (486/81) ja 2 momentti 5 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (747/69), seuraavasti:

32 §

Viranomaisen moottoriajoneuvoveron suorittamisvelvollisuutta tai suoritettavan veron määrää koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun vero on suoritettu tai se olisi pitänyt suorittaa.

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä arvonlisäverolain 198 §:ssä säädetään.

Valtion puolesta on valitusoikeus Uudenmaan lääninverovirastossa olevalla valtionasiamiehellä. Jäljempänä 34 §:n 2 momentissa tar- mkoitetussa asiassa muutoksenhaussa valtion puolesta noudatetaan, mitä tullilain 48-50 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lain 32 §:n 2 momenttia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen. Tullihallituksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden ratkaistaviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 143/93
LaVM 11/94

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.