703/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 20 ja 21 §, sellaisina kuin ne ovat, 20 § 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (654/93) ja 21 § osittain muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (822/81), seuraavasti:

20 §

Tämän lain mukaisesta veron suorittamisesta samoin kuin veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuudesta, veron määräämisestä, muutoksen hakemisesta ja veron takaisinmaksamisesta sekä muutoinkin on, mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä arvonlisäverosta säädetään. Siltä osin kuin on kysymys maahantuonnin tai maahantuojan verotuksesta tai 17 §:ssä tarkoitetusta veron palauttamisesta, noudatetaan vastaavasti, mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa olevan tullilainsäädännön säännöksiä.

Ennakkotiedon antamisesta kotimaassa valmistetusta ajoneuvosta suoritettavan auto- ja moottoripyöräveron osalta on voimassa, mitä ennakkotiedon antamisesta arvonlisäverosta säädetään.

Ajoneuvohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta on valitusoikeus Uudenmaan lääninverovirastossa olevalla valtionasiamiehellä.

21 §

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä arvonlisäverolain 198 ja 199 §:ssä säädetään. Maahantuonnin tai maahantuojan verotusta koskevassa asiassa noudatetaan kuitenkin, mitä tullilain 50 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.Lain 21 §:ää sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen. Tullihallituksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 20 §:ssä tarkoitetut valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden ratkaistaviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 143/93
LaVM 11/94

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.