692/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (55/71),

muutetaan 4 §, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa, sekä

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

4 §

Nimitysasioita koskevat valitukset käsittelee valtioneuvosto. Valtioneuvosto käsittelee niin ikään valitukset asioista, jotka lain mukaan on alistettu valtioneuvoston tutkittaviksi.

8 §

Korkein hallinto-oikeus voi käsitellä ja ratkaista kolmijäsenisenä:

1) valitusluvan myöntämistä koskevan asian vesiasiaa lukuun ottamatta;

2) täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan asian; sekä

3) asian, jossa valitus tai hakemus on peruutettu taikka jossa on kysymys siitä, onko muutoksenhaku tehty määräajassa tai säädettyä muotoa noudattaen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994. Lain 4 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994 ja 3 §:n 2 momentti kumotaan samasta ajankohdasta lukien.

Lakia sovelletaan myös asioissa, jotka ovat vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tämän lain tullessa voimaan.

HE 143/93
LaVM 11/94

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.