691/1994

Annettu Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Laki muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan muutoksenhausta hallintoasioissa 24 päivänä maaliskuuta 1950 annetun lain (154/50) 7 a ja 13 b §, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (389/68),

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 12 §:n 6 momentti, 13 a § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 14 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla (659/66) ja mainitulla 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetulla lailla, uusi 7 momentti seuraavasti:

1 §

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan siinä tarkoitettuihin muihin paitsi hallintoviranomaisen ulosottopäätöksestä ja kirkkolain mukaan tehtyihin valituksiin, mitä 11, 11 a, 13 ja 13 a §:ssä säädetään.

12 §

Jos asiassa on tarpeen valituslupa, valitusosoituksessa on mainittava siitä sekä valituslupaa koskeva lainkohta ja perusteet, joilla valituslupa voidaan myöntää.

Päätökseen, johon ei saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Valituslupa
13 a §

Jos asiassa on tarpeen valituslupa, valituskirjaan on sisällytettävä valituslupahakemus. Lupahakemuksessa on ilmoitettava, miksi valituslupa tulisi myöntää.

Valituslupahakemuksessa olevan puutteellisuuden poistamisesta ja hakemuksen tutkimatta jättämisestä on vastaavasti voimassa, mitä 11 ja 11 a §:ssä säädetään valituksesta.

14 §

Valitusajan kuluessa tehdyllä valituksella on siirtävä vaikutus päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Valitus ei kuitenkaan estä päätöksen täytäntöönpanoa, jos asiassa on tarpeen valituslupa.


Kun valitus on tehty, voi valitusviranomainen kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun päätökseen.

HE 143/93
LaVM 11/94

Naantalissa 2 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.