668/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Laki yleisistä kielitutkinnoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Yleisiä kielitutkintoja järjestetään siten kuin tässä laissa säädetään.

Valtion virkamiehiltä vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta säädetään erikseen.

2 §
Tutkintojen hallinto

Yleisten kielitutkintojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa opetushallitus.

Tutkintokielistä, tutkintojen perusteista ja tutkintotodistusten sisällöstä päättää opetushallitus sen yhteydessä toimivan kielitutkintotoimikunnan esityksestä. Kielitutkintotoimikunnasta säädetään tarkemmin asetuksella.

Tutkinnoissa käytettävien testien laatimisesta ja käytöstä päättää opetushallitus.

3 §
Tutkintotasot

Tutkintojen arvostelussa käytettävästä taitotasoasteikosta säädetään asetuksella.

4 §
Tutkintojen järjestäminen

Opetushallitus voi hakemuksesta myöntää julkisen valvonnan alaiselle oppilaitokselle, valtion virastolle tai laitokselle, rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle taikka muun Euroopan talousalueen valtion lainsäädännön mukaisesti perustetulle Suomeen sijoittautuneelle yhteisölle luvan järjestää yleisiä kielitutkintoja. Asetuksella voidaan säätää tutkintojen järjestämisestä ilman lupamenettelyä.

Tutkintojen järjestämisluvan myöntämisen edellytyksistä, tutkinnon järjestäjän velvollisuuksista ja tutkintotodistusten antamisesta säädetään asetuksella.

Tutkintojen järjestämistä valvovat opetushallitus ja järjestämiensä tutkintojen osalta korkeakoulut. Opetushallituksen on peruutettava tutkintojen järjestämislupa, jollei luvan haltija enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä, jollei asetuksella säädettyjä velvollisuuksia noudateta tai jos luvan haltijan toiminnassa ilmenee olennaisia puutteita eikä luvan haltija kehotuksesta huolimatta annetussa määräajassa korjaa osoitettuja epäkohtia.

5 §
Tutkintosuorituksen arvostelu

Tutkintosuorituksen saa arvostella vain henkilö, joka on merkitty opetushallituksen pitämään luetteloon. Luettelosta ja siihen merkitsemisen edellytyksistä säädetään tarkemmin asetuksella.

6 §
Tutkintomaksu

Yleisten kielitutkintojen järjestäjä voi periä tutkintoon osallistuvalta maksun, jonka enimmäismäärästä päättää opetusministeriö.

7 §
Tutkintonimikkeen käyttö

Yleisen kielitutkinnon nimeä saa käyttää vain tutkinnosta, joka on suoritettu tämän lain mukaisesti.

8 §
Muutoksenhaku

Opetushallituksen tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 §
Siirtymäsäännös

Opetushallituksen tulee antaa henkilölle, jolle se ennen tämän lain voimaantuloa on antanut todistuksen aikuisten kielitaitotutkinnosta, todistus siitä, miten kyseinen tutkinto vastaa tässä laissa tarkoitetun tutkinnon suorittamista.

HE 72/94
SiVM 9/94

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.