Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

666/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä

Liikenneministerin esittelystä säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 8 ja 29 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa (662/94):

1 §
Paikalliset lupaviranomaiset

Yksinomaan Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Imatran, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rauman, Riihimäen, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Vaasan, Vantaan ja Varkauden alueella harjoitettavaan linjaliikenteeseen luvan myöntää kunnan viranomainen.

2 §
Lupaviranomaisten ja ostoliikennepalveluja hankkivien yhteistyö

Liikennetarpeiden ja -palvelujen yhteensovittamiseksi ja joukkoliikenteen hyödyntämiseksi lupaviranomaisten ja ostoliikennepalveluja hankkivien on otettava toiminnassaan huomioon seudun, alueen tai tiesuunnan muut liikenteen järjestämistä koskevat hankkeet. Tämä voi tapahtua pyytämällä lausuntoja ja muita selvityksiä sekä luomalla ja kehittämällä jatkuvan yhteistyön muotoja.

3 §
Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä oleva yrittäjäkurssi käsittää vähintään 160 oppituntia.

Ainakin seuraavia asiakokonaisuuksia tulee kuulua kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen:

1) kansallisen ja kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittamista koskeva lainsäädäntö sekä henkilöliikenteen harjoittamista koskevat kansainväliset sopimukset;

2) kuljetussopimukset;

3) yrityksen perustamiseen liittyvä lainsäädäntö, verotus, vakuutukset ja elinkeinon harjoittamista koskevat määräykset;

4) työ- ja sosiaalilainsäädäntö;

5) yritystalous, hinnoittelu ja kirjanpito;

6) yrityksen johtaminen, markkinointi, laatu ja asiakaspalvelu;

7) liikennesuunnittelu;

8) ajoneuvojen teknilliset määräykset ja käyttö ottaen huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset;

9) liikenneturvallisuus; sekä

10) rajanylityskäytäntö sekä Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) ja Euroopan Unioniin (EU) kuuluvien valtioiden tärkeimmät liikennesäännöt.

Oppilaitos antaa yrittäjäkurssista ja hyväksytystä loppukokeesta todistuksen.

4 §
Taksiliikenteen yrittäjäkurssi

Taksiluvan myöntämisen edellytyksenä oleva yrittäjäkurssi käsittää vähintään 120 tuntia.

Kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen tulee kuulua soveltuvin osin 3 §:ssä mainitut asiakokonaisuudet.

Oppilaitos antaa yrittäjäkurssista ja hyväksytystä loppukokeesta todistuksen.

5 §
Linja-autoliikenteen käytännön kokemus

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä olevaan ammattitaitovaatimukseen sisältyväksi käytännön kokemukseksi katsotaan:

1) linja-autoliikenteen yrittäjäkoulutusta antavan oppilaitoksen ohjauksessa ja valvonnassa tapahtunut harjoittelu; tai

2) tällaisen oppilaitoksen hyväksymä muu käytännön kokemus.

Harjoittelun tulee kestää vähintään kuusi kuukautta. Sen tulee liittyä linja-autolla harjoitettavaan henkilöliikenteeseen ja olla monipuolista käsittäen ainakin liikenteen hoidon hallintoa ja taloutta.

Muu käytännön kokemus on hyväksyttävä, mikäli henkilö on:

1) toiminut päätoimisesti vähintään viisi vuotta linja-auton kuljettajana;

2) harjoittanut vähintään viisi vuotta luvanvaraista henkilöliikennettä henkilö- tai sairasautolla;

3) toiminut vähintään yhden vuoden henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johto- tai esimiestehtävissä, kuten ajojärjestelijänä, liikennepäällikkönä tai vastaavana; tai

4) suorittanut vähintään opistotasoisen tutkinnon kaupallisella, hallinnollisella tai kuljetusalalla ja toiminut vähintään kolme kuukautta henkilöliikenteen johto- tai esimiestehtävissä.

Oppilaitos antaa käytännön kokemuksesta todistuksen.

6 §
Ammattitaidon johtoryhmät

Liikenneministeriö asettaa linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen ammattitaidon johtoryhmät, joihin tulee kuulua edustajia liikenneministeriöstä, asianomaista koulutusta antavista oppilaitoksista, kuljetusten suorittajia edustavista järjestöistä ja lääninhallituksista. Lisäksi johtoryhmiin tulee nimetä ainakin yksi sellainen henkilö, jonka voidaan katsoa edustavan erityisesti palvelujen käyttäjiä.

Johtoryhmien tehtävänä on seurata yrittäjäkoulutusta ja luvan myöntämisen edellytyksenä olevan käytännön kokemuksen hankintaan liittyviä olosuhteita sekä tehdä aloitteita näiden kehittämiseksi.

7 §
Vakavaraisuus

Joukkoliikenneluvan hakijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset voimavarat yrityksen käynnistämiseen ja liikenteen asianmukaiseen hoitamiseen, jos hänellä on käytettävissään pääoma tai vararahasto, jonka määrä on 100 000 markkaa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävää linja-autoa kohden kahdelta ensimmäiseltä autolta ja vähintään 30 000 markkaa seuraavilta autoilta. Jos linja-autossa on istumapaikkoja matkustajille enintään 22, määrä on 30 000 markkaa autoa kohden.

Käytettävissä olevan pääoman tai vararahaston määrää selvitettäessä on otettava huomioon:

1) yrityksen vuotuiset tilit;

2) sen käytettävissä olevat varat, mukaan lukien pankissa olevat käteisvarat, tilinylitysoikeudet ja lainavarat;

3) kaikki varat, mukaan lukien vakuutena käytettävissä oleva yrityksen omaisuus;

4) kulut, mukaan lukien ajoneuvojen, tilojen, kalusteiden ja laitteiden ostomenot tai käsirahat; sekä

5) käyttöpääoma.

Käytettävissä olevan pääoman ja vararahaston määrä voidaan osoittaa lupaviranomaiselle toimitettavalla

1) pankin tai vakuutuslaitoksen antamalla todistuksella tai vakuudella, joka voi olla myös lupaviranomaiselle osoitettu takaussitoumus; tai

2) todistuksella, jonka on antanut kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

8 §
Eri asiakasryhmien tarpeet

Taksilupia myönnettäessä tulee eri asiakasryhmien tarpeet ottaa huomioon erityisesti siten, että vammaisten tarpeisiin soveltuvia autoja on käytössä kysyntään nähden riittävässä määrin.

9 §
Liikenneluvan haettavaksi julistaminen

Lupaviranomainen voi tarvittaessa paikkakunnalla yleisesti leviävissä sanomalehdissä tai muulla sopivalla tavalla kehottaa halukkaita hakemaan liikennelupaa joko täsmällisesti yksilöimänsä liikenteen tai määräämänsä palvelutason tunnusmerkit täyttävän liikennekokonaisuuden harjoittamiseen.

10 §
Liikenneluvan uusiminen

Liikenneluvan uusimista koskevaa hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisen edellytysten lisäksi otettava huomioon, onko liikennettä harjoitettu lupien mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään kolme kuukautta ennen liikenneluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saajat. kaa liikennettä siihen saakka kun asia on ratkaistu.

11 §
Liikenteestä vastaa van henkilön vaihtaminen

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaihdettava kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi, tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä lupaviranomaiselle. Jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia, luvanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon saatuaan toimittaa siitä ilmoitus lupaviranomaiselle.

Mikäli 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävään ei voida heti esittää säädetyt ammattitaitovaatimukset täyttävää henkilöä. on vaatimusten täyttämisen osoittavat selvitykset toimitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vaihtamistarpeen aiheuttaneesta tapahtumasta.

12 §
Lupaviranomaisten ja kuntien tiedonantovelvollisuus

Luvan myöntävän viranomaisen on toimitettava jäljennös myöntämästään linjaliikenneluvasta tai sen muutoksesta niille lääninhallituksille, joiden alueella luvan mukaista liikennettä harjoitetaan.

Kunnan, kuntayhtymän, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, lääninhallituksen ja liikenneministeriön on toimitettava viipymättä tiedot ostamansa liikenteen reitistä, aikataulusta ja ajasta, jona liikennettä harjoitetaan niille lääninhallituksille, joiden alueella liikennettä harjoitetaan.

13 §
Tiedottamisvelvollisuus

Liikenteenharjoittajan tulee tiedottaa yleisölle ajettavasta liikenteestä tehokkaasti, etenkin sen aloittamisesta tai muuttamisesta. Siitä, kenellä on ostoliikenteen tiedottamisvelvollisuus, voidaan sopia toisin palvelujen ostamista koskevassa sopimuksessa.

14 §
Liikenteen aloittaminen

Taksiluvan ja sairaankuljetusluvan haltijan tulee ennen liikenteen aloittamista esittää liikennelupansa asemapaikan poliisille ja ilmoittaa, milloin liikenne aloitetaan.

15 §
Ajon aikana autossa pidettävät asiakirjat

Autossa tulee ajon aikana olla mukana alkuperäinen liikennelupa. Mikäli liikennettä harjoitetaan linja-autolla, autossa voi alkuperäisen liikenneluvan sijasta olla oikeaksi todistettu jäljennös joukkoliikenneluvasta.

Ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle alkuperäinen liikennelupa tai jäljennös joukkoliikenneluvasta.

16 §
Alihankinta

Liikenneluvan haltija voi antaa alihankintana hoidettavaksi osan linjaliikennelupiensa mukaisista vuoroista henkilölle, jolla on joukkoliikennelupa tai taksilupa, jollei tätä oikeutta ole liikenneluvassa rajoitettu luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 10 §:n nojalla. Vastuu liikenteen hoidosta säilyy linjaliikenneluvan haltijalla.

Ostoliikenteen harjoittaja voi antaa alihankintana hoidettavaksi ostosopimukseen sisältyviä yksilöityjä ajosuoritteita henkilölle, jolla on joukkoliikennelupa tai taksilupa, jos alihankkijan käytöstä on sovittu palvelujen ostamista koskevassa sopimuksessa.

Tilausliikenteen harjoittaja voi antaa alihankintana hoidettavaksi häneltä tilatun ajon henkilölle, jolla on joukkoliikennelupa tai taksilupa, jos tilauksen tekijä siihen suostuu.

17 §
Kuolin- ja konkurssipesän oikeus harjoittaa liikennettä

Jos liikenneluvan haltija kuolee, on kuolinpesällä oikeus jatkaa liikenteen hoitoa enintään vuoden. Ehtona on, että kuolinpesä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi henkilön, joka vastaa luvanhaltijalle kuuluvista velvollisuuksista. Hänen tulee ammattitaitovaatimusta lukuun ottamatta täyttää liikenteestä vastaavalle henkilölle säädetyt vaatimukset. Lupaviranomainen voi kuolinpesän hakemuksesta tarvittaessa pidentää vuoden määräaikaa enintään kuudella kuukaudella.

Kuolinpesän ei tarvitse tehdä 1 momentissa mainittua ilmoitusta linjaliikenneluvan nojalla harjoitetusta liikenteestä. Sen on kuitenkin viipymättä ilmoitettava linjaliikenneluvan myöntävälle viranomaiselle, haluaako se käyttää hyväkseen 1 momentissa mainittua oikeutta.

Jos liikenneluvan haltija joutuu konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikenteen hoitoa kolmen kuukauden ajan konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle, haluaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta. Liikenteestä vastaavalle henkilölle asetetuista tehtävistä vastaavat ne, jotka hoitavat konkurssipesää.

18 §
Liikenteen keskeyttäminen

Taksiluvan nojalla harjoitettavan liikenteen saa pakottavasta syystä keskeyttää asemapaikan poliisin suostumuksella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Pitemmäksi ajaksi tai muusta kuin pakottavasta syystä liikenteen saa keskeyttää vain lupaviranomaisen suostumuksella.

19 §
Liikenneluvan raukeaminen

Jos liikenneluvan saaja ei aloita liikennettä luvassa määrättynä aikana, on lupa katsottava rauenneeksi.

20 §
Liikenteen valvonta

Valvonta- tai asemapaikan poliisin tulee:

1) tehdä taksiluvan tai sairaankuljetusluvan esittämisestä merkintä lupaan;

2) ilmoittaa lupaviranomaiselle 14 §:n mukaisesta liikenteen aloittamisesta ja 18 §:n mukaisesta liikenteen keskeyttämisestä;

3) ilmoittaa lupaviranomaiselle tiedossaan olevista seikoista, joiden voidaan olettaa johtavan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuun liikenneluvan peruuttamiseen tai saman lain 21 §:ssä tarkoitettuun liikenteen kieltämiseen tai rajoittamiseen; sekä

4) ilmoittaa lupaviranomaiselle tiedossaan olevista seikoista, joiden voidaan olettaa osoittavan, että liikenteestä vastaava henkilö ei täytä luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 9 tai 9 b §:ssä hänelle säädettyjä vaatimuksia.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994 lukuun ottamatta 4 ja 8 §:ää, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annettu asetus (347/91). Asetuksen 20 § on kuitenkin voimassa 31 päivään joulukuuta 1994 saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (74/562/ETY ja 89/438/ETY)

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.