599/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa eräistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on 15 päivänä kesäkuuta 1994 eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 2 §:n 1 momentin ja 3 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eräiden hevossairauksien leviäminen maahan eräistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista valtioista.

Tässä päätöksessä määrättyä tulee noudattaa hevosten terveysvaatimusten osalta hevosten maahantuonnissa liitteessä I mainituista maista.

Muista hevosten tuontiin liittyvistä vaatimuksista säädetään hevostalouslaissa (796/93) ja sen nojalla. Hevosten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (91/71) ja sen nojalla.

2 §
Määritelmät

Päätöksessä tarkoitetaan:

1) tilalla maatalouslaitosta, valmennustallia, tallia, ulkotarhaa tai muita tiloja, joissa hevosia pidetään tai kasvatetaan;

2) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

3) rekisteröidyllä hevosella hevostalouslain nojalla annettujen määräysten mukaisella tavalla rekisteröityä hevosta tai toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa taikka tuontimaassa vastaavalla tavalla rekisteröityä hevosta, joka tunnistetaan hevosjalostusviranomaisen tai muun eläimen alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen, joka hoitaa kyseisen rodun kantakirjaa tai rekisteriä, taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinoivan yhdistyksen tai organisaation antaman tunnistusasiakirjan avulla;

4) jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetulla hevosella muuta kuin rekisteröityä hevosta, ei kuitenkaan hevosta, joka on tarkoitettu kuljetettavaksi joko suoraan tai markkinapaikan tai hyväksytyn keräilykeskuksen kautta teurastamoon teurastettavaksi;

5) tilapäisellä oleskelulla kilpailu-, näyttely- tai jalostustoiminnan vuoksi tapahtuvaa rekisteröidyn hevosen maassa oleskelua, joka kestää korkeintaan 90 vuorokautta;

6) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita, poislukien Islanti; sekä

7) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai tuontivaltion toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä.

3 §
Hyväksytyt tuontimaat

Päätös koskee hevosen tuontia liitteessä I mainituista maista, jotka on jaettu terveysvaatimusten mukaisesti kolmeen ryhmään: A, B ja C.

4 §
Terveysvaatimukset

Muuta kuin tilapäistä oleskelua varten maahantuotavien hevosten on täytettävä liitteen II (terveystodistuksen A, B tai C) vaatimukset.

Tilapäistä oleskelua varten tuotavien hevosten on täytettävä liitteen III (terveystodistuksen A, B tai C) vaatimukset. Vain rekisteröityjä hevosia saa tuoda liitteen III mukaisesti tilapäistä oleskelua varten.

Suomeen palaavien, tuontimaassa tilapäisesti oleskelleiden hevosten on täytettävä liitteen IV vaatimukset. Vain rekisteröityjä hevosia saa tuoda takaisin liitteen IV mukaisesti.

5 §
Hevosten kuljetus

Hevoset on kuljetettava mahdollisimman pian määräpaikkaansa.

Kuljetuksen on tapahduttava ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on puhdistettu säännöllisesti ja desinfioitu desinfiointiaineella lähettävän valtion vahvistamin säännöllisin määräajoin.

Ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, ettei hevosten lantaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana. Kuljetus on suoritettava siten, että hevosten terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella tehokkaasti, noudattaen mitä on säädetty eläinsuojelulaissa ja sen nojalla.

6 §
Tunnistamisasiakirjat ja todistukset

Rekisteröidyn hevosen mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tämän päätöksen liitteen II, III tai IV mukainen terveystodistus sekä asianomaisen valtion toimivaltaisen järjestön myöntämä tunnistusasiakirja.

Rekisteröimättömän hevosen mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tämän päätöksen liitteen II mukainen terveystodistus tunnistamistiedoilla täydennettynä. Hevonen on varustettava tuontimaan asianomaisen viranomaisen hyväksymällä tunnistamismerkinnällä. Jos terveystodistuksen tunnistuskaaviota ei ole täytetty, on mukana seurattava rekisteröityjen hevosten tunnistusasiakirjaa vastaava asiakirja, jonka avulla on mahdollista riittävällä varmuudella todeta terveystodistuksen koskevan kyseistä eläintä.

Terveystodistus annetaan virallisen eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä, joka on lähtömaassa toimitettava hevosten lastauspäivänä.

7 §
Rajatarkastukset

Maahantuonnin yhteydessä suorittaa rajaeläinlääkäri rajalla hevosen kliinisen terveystarkastuksen sekä tarkastaa todistukset ja muut asiakirjat eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen mukaisesti. Terveystodistukseen tulee merkintä rajaeläinlääkärin tarkastuksesta.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Vt. apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite I

Luettelo tuontimaista, joita päätös koskee

Ryhmä A:

Grönlanti, Islanti, Sveitsi

Ryhmä B:

Australia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tsekki, Ukraina, Unkari, Uusi Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (alueet, jotka sijaitsevat Uraalin länsipuolella), Viro

Ryhmä C:

Kanada, Yhdysvallat

Lomakkeet puuttuvat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.