598/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on 15 päivänä kesäkuuta 1994 eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eräiden hevossairauksien leviäminen maahan tai maasta Euroopan talousalueelle.

Tässä päätöksessä määrättyä tulee noudattaa hevosten terveysvaatimusten osalta hevosten maahantuonnissa Euroopan talousalueelta ja hevosten viennissä Euroopan talousalueelle.

Hevosten tuonti Euroopan talousalueen ulkopuolisista valtioista tapahtuu terveysvaatimusten osalta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamien määräysten mukaan. Vienti tapahtuu kyseisen valtion asettamien ehtojen mukaisesti.

Hevosten vientiin ja tuontiin liittyvistä vaatimuksista säädetään myös hevostalouslaissa (796/93), ja sen nojalla. Hevosten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (91/71) ja sen nojalla.

2 §
Määritelmät

Päätöksessä tarkoitetaan:

1) tilalla maatalouslaitosta, valmennustallia, tallia, ulkotarhaa tai muita tiloja, joissa hevosia pidetään tai kasvatetaan;

2) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

3) rekisteröidyllä hevosella hevostalouslain nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisella tavalla rekisteröityä hevosta tai maahantuotaessa ETA-sopimukseen sisältyvän direktiivin 90/427/ETY mukaisesti rekisteröityä hevosta, joka tunnistetaan hevosjalostusviranomaisen tai muun eläimen alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen, joka hoitaa kyseisen rodun kantakirjaa tai rekisteriä, taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen tai organisaation antaman tunnistusasiakirjan avulla;

4) teuraaksi aiotulla hevosella hevosta, joka on tarkoitettu kuljetettavaksi joko suoraan tai markkinapaikan tai hyväksytyn keräilykeskuksen kautta teurastamoon teurastettavaksi;

5) jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetulla hevosella muuta kuin rekisteröityä tai teuraaksi aiottua hevosta;

6) tartunnalle herkällä eläimellä sellaiseen eläinlajiin kuuluvaa eläintä, johon tietty hevostauti voi tarttua riippumatta sairastuuko kyseinen eläin tai eläinlaji tautiin;

7) tartunta-alueella aluetta, jolla on virallisesti vahvistettu esiintyvän afrikkalaista hevosruttoa taikka aluetta, joka ei täytä jäljempänä 5 §:n 1 momentissa asetettuja vaatimuksia; tartunta-alueen säde on vähintään 20 kilometriä virallisesti vahvistetuista tautitapauksista;

8) suojavyöhykkeellä edellä 7) kohdassa tarkoitetun tartunta-alueen ulkopuolelle jäävää aluetta, jonka säde on vähintään 100 kilometriä virallisesti vahvistetuista tautitapauksista;

9) valvontavyöhykkeellä vähintään 50 kilometrin levyistä vyöhykettä suojavyöhykkeen ympärillä, jolla ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan viimeisen 12 kuukauden aikana;

10) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota; sekä

11) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai ETA-valtion toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä.

3 §
Yleiset terveysvaatimukset

Virkaeläinlääkärin on tarkastettava hevonen kliinisesti enintään 48 tuntia ennen lastausta tai viimeistään lastausta edeltävänä viimeisenä työpäivänä. Virkaeläinlääkärin tulee tarkastuksessa varmistaa, että hevosessa ei ole sairauteen viittaavia oireita.

Virkaeläinlääkärin on tarkastuksen yhteydessä varmistuttava siitä, ettei ole syytä, erityisesti omistajan tai kasvattajan ilmoitusten perusteella, olettaa hevosen olleen yhteydessä tarttuvaan tautiin sairastuneisiin hevosiin viidentoista tutkimusta välittömästi edeltävän päivän aikana. Tämän lisäksi on otettava huomioon 4 §:n soveltaminen pakollisesti ilmoitettaviin tauteihin.

Hevonen ei saa olla vastustettavan eläintaudin hävittämisohjelman yhteydessä teurastettavaksi määrätty.

4 §
Tiettyjä tauteja koskevat vaatimukset

Jos hevonen on peräisin tilalta, jolla on esiintynyt jokin jäljempänä tässä pykälässä tarkoitettu tauti, tulee 2 momentissa tai 3 momentissa määrättyjen vaatimusten täyttyä.

Jos kaikkia tilalla olevia tartunnalle herkkiä eläimiä ei ole teurastettu tai tapettu, hevonen saa lähteä tilalta vasta kun seuraavat määräajat ovat kuluneet kaikkien tautiin sairastuneiden eläinten poistamisesta laskien:

1) kuusi kuukautta, kun kyseessä on astumatauti; lukuunottamatta oria, jonka osalta kielto on voimassa eläimen kastrointiin asti;

2) kuusi kuukautta, kun kyseessä on räkätauti tai hevosen tarttuva aivo- selkäydintulehdus;

3) näivetystaudin ollessa kyseessä, siihen saakka, kunnes jäljellä olevien eläinten reaktio kahteen kolmen kuukauden välein suoritettuun Cogginsin kokeeseen on negatiivinen;

4) kuusi kuukautta, kun kyseessä on vesicular stomatitis-tauti;

5) yksi kuukausi, kun kyseessä on raivotauti; sekä

6) 15 päivää, kun kyseessä on pernarutto.

Jos kaikki tartunnalle herkät eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, tilalle toimenpiteiden jälkeen tuodut hevoset saavat lähteä tilalta, kun eläinten hävittämispäivästä ja tilojen desinfiointipäivästä on kulunut 30 päivää, lukuunottamatta pernaruttoa, jolloin vastaava aika on 15 päivää.

5 §
Afrikkalaista hevosruttoa koskevat vaatimukset

ETA-valtion katsotaan olevan vapaa afrikkalaisesta hevosrutosta, jos sen alueella ei ole todettu mitään kliinisiä, serologisia (rokottamattomassa hevosessa) tai epidemiologisia merkkejä afrikkalaisesta hevosrutosta viimeiseen kahteen vuoteen ja jos sen alueella ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan viimeiseen 12 kuukauteen.

Sellaisesta ETA-valtiosta, joka ei ole vapaa afrikkalaisesta hevosrutosta, on hevosten kuljetus pois tartunta-alueelta kielletty muualle kuin asianomaisten viranomaisten hyväksymään teurastamoon.

Suojavyöhykkeeltä ja valvontavyöhykkeeltä saadaan kuljettaa pois hevosia ainoastaan seuraavin ehdoin:

a) kuljetus saa tapahtua vain niinä ETA-sopimuksen soveltamisen yhteydessä tarkemmin päätettävinä vuodenaikoina, jolloin tartuntaa levittävät hyönteiset eivät ole aktiivisia;

b) hevosissa ei virallisessa, 48 tunnin sisällä ennen kuljetusta suoritetussa eläinlääkärintarkastuksessa saa olla todettavissa afrikkalaiseen hevosruttoon viittaavia kliinisiä oireita;

c) rokottamattomat hevoset on testattava kielteisin tuloksin afrikkalaisen hevosruton varalta komplementtifiksaatiotestillä direktiivin 90/426/ETY liitteen D mukaisesti kahdesti 21-30 vrk:n välein, ja jälkimmäinen testi on suoritettava 10 vuorokauden sisällä ennen kuljetusta;

d) rokotetut hevoset on testattava afrikkalaisen hevosruton varalta komplementtifiksaatiotestillä ETA-sopimukseen sisältyvän direktiivin 90/426/ETY liitteen D mukaisesti kahdesti 21-30 vuorokauden välein ilman havaittavaa tiitterin nousua jälkimmäisen testin ollessa suoritettu 10 vuorokauden sisällä ennen kuljetusta ja rokotuksesta tulee olla kulunut vähintään 2 kuukautta;

e) hevoset on pidettävä karanteeniasemalla vähintään 40 vuorokauden ajan välittömästi ennen kuljetusta; sekä

f) hevoset on suojattava hyönteisiltä karanteeniaikana ja karanteenista tapahtuvan kuljetuksen aikana.

6 §
Hevosten kuljetus

Hevoset on kuljetettava mahdollisimman pian määräpaikkaansa joko suoraan alkuperätilalta tai ETA-sopimukseen sisältyvän direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 6 kohdassa määritellyn hyväksytyn markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta.

Kuljetuksen on tapahduttava ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on puhdistettu säännöllisesti ja desinfioitu desinfiointiaineella lähettävän ETA-valtion vahvistamin säännöllisin määräajoin.

Ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, ettei hevosten lantaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana. Kuljetus on suoritettava siten, että hevosten terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella tehokkaasti.

7 §
Tunnistamisasiakirjat ja todistukset

ETA-valtioon vietävän tai sieltä tuotavan hevosen mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tunnistusasiakirja ja terveystodistus.

Rekisteröidyn hevosen mukana on oltava tämän päätöksen liitteen A mukainen terveystodistus sekä asianomaisen ETA-valtion toimivaltaisen järjestön myöntämä tunnistusasiakirja.

Teuraaksi aiotun ja jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen hevosten mukana on oltava tämän päätöksen liitteen B mukainen terveystodistus.

Terveystodistus annetaan 3 §:n mukaisen virkaeläinlääkärin suorittaman tarkastuksen yhteydessä.

8 §
Rajatarkastukset

Maahantuonnin yhteydessä suorittaa rajaeläinlääkäri rajalla hevosen kliinisen terveystarkastuksen sekä tarkastaa todistukset ja muut asiakirjat eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Vt. apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liitteet puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.