589/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/79) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa(607/90), sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Lisäksi asetuksella voidaan antaa säännöksiä öljy-, kemikaali- ja kaasusäiliöalusten kuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista.

Liikenneministeriö voi, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 1-3 momentissa mainituista asioista. Lisäksi merenkulkuhallitus voi, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, antaa määräyksiä ja ohjeita 1 momentissa tarkoitettujen alusten rakenteeseen, varusteisiin, miehitykseen ja käyttöön sekä 3 momentissa mainittuihin ilmoituksiin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 73/94
LiVM 5/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.