557/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (530/94) 4 §:n 1 momentin ja 6 §:n nojalla:

1 §
Valvontajärjestelmä

Viljelijä, joka on sitoutunut kasvituotannossaan noudattamaan maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 (jäljempänä neuvoston asetus) säädettyä tuotantotapaa, ja tila, joka täyttää luonnonmukaiselle maataloustuotannolle edellä mainitussa neuvoston asetuksessa asetetut edellytykset, merkitään kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään rekisteriin (luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteri). Valvontajärjestelmään hyväksytty viljelijä on oikeutettu käyttämään tilalla tuotettuja tuotteita kaupan pitäessään 6 §:ssä tarkoitettua virallista tarkastusmerkintää.

2 §
Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunta

Alueen maaseutuelinkeinopiirin asettama luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunta päättää viljelijän ja tilan hyväksymisestä valvontajärjestelmään sekä huolehtii tuotannon valvonnasta sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään. Lautakunnassa ovat edustettuina maaseutuelinkeinopiirin, elintarvikeviranomaisen, luonnonmukaisen tuotannon sekä kuluttajien edustajat. Lautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin määrää maaseutuelinkeinopiiri.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunnalla on oltava kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymä ohjesääntö, joka sisältää määräykset muista kuin 9 §:ssä säädetyistä seuraamuksista, joita sovelletaan, kun viljelmillä havaitaan puutteita ja säännönvastaisuutta.

3 §
Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät tarkastukset tiloilla tekevät tarkastajat, jotka kasvintuotannon tarkastuskeskus valtuuttaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin hyvin perehtyneistä henkilöistä. Maaseutuelinkeinopiirit tekevät esityksen tarkastajien valtuuttamisesta alueen neuvontajärjestöjä ja Luonnonmukaisen viljelyn liitto ry:tä kuultuaan.

4 §
Valvontajärjestelmään ilmoittautuminen

Viljelijä, joka haluaa saada tilansa tämän asetuksen mukaisen valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä hakemus maaseutuelinkeinopiirille. Hakemus on tehtävä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vahvistamalla lomakkeella ja sen tulee sisältää neuvoston asetuksen liitteessä IV edellytetyt tiedot.

5 §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Tarkastajan on tehtävä tilalla alkutarkastus maaseutuelinkeinopiirin saatua 4 §:ssä tarkoitetun hakemuksen. Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tarkastuskertomus), jonka perusteella lautakunta päättää viljelijän ja tilan hyväksymisestä valvontajärjestelmään.

6 §
Virallinen tarkastusmerkintä

Viljelijä, jonka tila hyväksytään valvontajärjestelmään, on oikeutettu käyttämään valvontajärjestelmään hyväksytyissä tuotteissaan neuvoston asetuksen liitteessä V mainittua virallista tarkastusmerkintää:

''Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä

Ekologiskt jordbruk - EEG:s kontrollsystem''

Virallista tarkastusmerkintää käytettäessä on ilmoitettava lisäksi merkinnän käyttöoikeuden myöntäneen luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunnan nimi.

7 §
Tuotannon valvonta

Viljelijän on vuosittain maaseutuelinkeinopiirin määräämään ajankohtaan mennessä ilmoitettava maaseutuelinkeinopiirille maataloustuotteidensa seuraavan tuotantovuoden tuotantosuunnitelma lohkoittain eriteltynä. Viljelijän on myös viipymättä ilmoitettava maaseutuelinkeinopiirille toiminnassaan tai siihen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista olennaisista muutoksista.

Valtuutetut tarkastajat tekevät valvontajärjestelmään kuuluvalla tilalla vähintään kerran tuotantovuoden aikana tuotantotarkastuksen ja ilmoittavat tarkastuksen tuloksen tarkastuslautakunnalle. Lautakunnan on käsiteltävä ilmoitukset sekä ryhdyttävä tarkastuksen perusteella tarvittaessa 2 §:n 2 momentissa mainitussa ohjesäännössä tai 9 §:ssä mainittuihin toimenpiteisiin.

8 §
Luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteri

Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää rekisteriä valvontajärjestelmään hyväksytyistä viljelijöistä ja tiloista tarkastuslautakuntien sille toimittamien tietojen perusteella.

Rekisteriin merkitään kunkin valvontajärjestelmään kuuluvan viljelijän osalta seuraavat tiedot:

1) viljelijän nimi ja osoite, niiden viljelysten ja tarvittaessa lohkojen sijainti, joilla luonnonmukainen tuotanto tapahtuu, vuosittain luonnonmukaisesti tuotettavat tuotteet tilalla sekä aloittamisilmoituksen saapumispäivä;

2) luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevat tiedot;

3) alkutarkastuspäivä;

4) päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä;

5) tuotantotarkastuspäivä; sekä

6) lautakunnan 9 §:n nojalla määräämät seuraamukset tai 10 §:n nojalla määräämät uhkasakot.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia.

9 §
Seuraamukset

Sen lisäksi, mitä lautakunnan oikeudesta määrätä kieltoja säädetään neuvoston asetuksen 9 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa, tarkastuslautakunnalla on oikeus päättää maksullisesta uusintatarkastuksesta sekä määrätä viljelijän poistamisesta rekisteristä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kiellot ja määräys rekisteristä poistamisesta on annettava määräaikaisina, jos niiden perusteena oleva puutteellisuus on mahdollista korjata tai poistaa. Kiellot ja määräys on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää kiellon tai määräyksen kannalta ole merkitystä.

Kieltoja ja määräystä on oikaisuvaatimuksesta huolimatta noudatettava, jollei viranomainen, jolta oikaisua haetaan, myönnä niistä erikseen poikkeusta.

10 §
Uhkasakko

Tarkastuslautakunta voi asettaa 9 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kieltojen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen valittamalla muutosta.

11 §
Uusintatarkastus ja oikaisuvaatimus

Jos viljelijä on tyytymätön 5 §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen, hänellä on oikeus vaatia uusintatarkastusta. Viljelijän on tehtävä vaatimus uusintatarkastuksesta 14 päivän kuluessa tarkastuksen tuloksesta tiedon saatuaan. Uusintatarkastuksen järjestämisestä päättää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Jos viljelijä on tyytymätön 5 §:ssä tarkoitettuun valvontajärjestelmään hyväksymistä koskevaan päätökseen tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lautakunnan kieltoa tai rekisteristä poistamista koskevaan päätökseen, hänellä on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä lautakunnalle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

12 §
Muutoksenhaku

Edellä 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (154/50) mukaisessa järjestyksessä.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 1 momentissa mainitussa valitusasiassa tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tämän asetuksen muuhun kuin 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

13 §
Maksut ja palkkiot

Tämän asetuksen mukaisista tarkastuksista peritään valtiolle maksuja, joiden perusteet ja suuruus määrätään valtion maksuperustelain (150/92) mukaisesti.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastajille voidaan suorittaa valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta valtion talousarvion rajoissa. Palkkioiden ja korvausten suorittamisesta ja perusteista määrää maa- ja metsätalousministeriö.

14 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on valvoa tarkastuslautakuntien toimintaa sekä laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle.

Kasvintuotannnon tarkastuskeskus vastaa yhdessä luonnonmukaisen maataloustuotannon järjestöjen kanssa tarkastajien ja lautakuntien jäsenten koulutuksesta.

15 §
Suomen 4H-liittoa koskeva poikkeus

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, Suomen 4H-liitto huolehtii neuvoston asetuksen edellyttämästä tarkastuksesta ja valvonnasta 4H-liittoon kuuluvilla alle 15 aarin kokoisilla viljelmillä. Kuitenkin silloin, kun näillä viljelmillä esiintyy säännönvastaisuuksia, luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunta käsittelee näitä viljelmiä koskevat tarkastukset tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.

Tässä pykälässä tarkoitetuissa tarkastuksissa 4H-liiton valtuuttamat neuvojat toimivat 3 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina. 4H-liitto toimittaa tiedot tarkastajistaan sekä tarkastus- ja valvontajärjestelmäänsä kuuluvista viljelmistä vuosittain kasvintuotannon tarkastuskeskukselle rekisteröimistä ja valvontaa varten.

16 §
Tarkempia määräyksiä

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 §
Siirtymäsäännös

Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunta voi päättää viljelijän ja tilan hyväksymisestä valvontajärjestelmään 3 §:ssä tarkoitetun tarkastajan tekemän sellaisen tarkastuksen perusteella, joka on suoritettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka osoittaa, että luonnonmukainen maataloustuotanto tilalla täyttää neuvoston asetuksessa asetetut edellytykset.

Vastaavasti 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun viljelijän ja viljelmän hyväksymisestä valvontajärjestelmään ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi päättää 4H-liitto.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.