554/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 4 luvun otsikko, 74 § ja 85 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 74 § 2 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa asetuksessa (309/90) ja 85 §:n 1 momentti 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (690/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 74 b § seuraavasti:

4 luku

Katselmustoimitus, selvitysmenettely ja lopputarkastus

74 §

Toimitusinsinöörin on pidettävä katselmuskokouksessa pöytäkirjaa, johon on merkittävä:

1) miten kokouksesta on ilmoitettu;

2) saapuville tulleet asianosaiset ja vesilain 18 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut asukkaat ja yhteisöt; sekä

3) asiasta tehdyt muistutukset, vaatimukset ja huomautukset.

Kaikkien toimitusmiesten on allekirjoitettava katselmuskirja. Toimitusinsinööri allekirjoittaa katselmuskokouksen pöytäkirjan.

Selvitysmenettelyyn määrätty henkilö allekirjoittaa selvitysmenettelyssä annettavan lausunnon ja pöytäkirjan.

Vesilain 18 luvun 9 ja 9 a §:ssä tarkoitetut jäljennökset katselmustoimituksen asiakirjoista on lähetettävä yrityksen vaikutusalueen ympäristönsuojelulautakunnille sekä vesi- ja ympäristöhallitukselle, asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille ja lääninhallitukselle, maa- ja metsätalousministeriölle tai maaseutuelinkeinopiirille, Metsähallitukselle, tielaitokselle, merenkulkulaitokselle, museovirastolle sekä muulle valtion viranomaiselle, joka hakemuksessa tarkoitetussa asiassa toimialallaan valvoo yleistä etua tai jonka hoitoon tai valvontaan kuuluvaa aluetta, rakennelmaa tai laitetta asia koskee.

74 b §

Lopputarkastuksessa laadittavaan lausuntoon on tarpeen mukaan otettava:

1) selostus asian käsittelyn vaiheista;

2) lausunto tarkastuskokouksissa esitetyistä muistutuksista ja vaatimuksista;

3) lausunto siitä, onko yritys tai toimenpide pantu toimeen säännösten ja lupapäätöksen mukaisesti;

4) lausunto siitä, onko yrityksestä tai toimenpiteestä odotettavissa sellaisia yleistä tai yksityistä etua koskevia vahingollisia seurauksia, joita lupaa myönnettäessä ei ole otettu huomioon;

5) selvitys vesilain 18 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista vahingoista sekä tarvittaessa ehdotus niiden korvaamisesta;

6) ehdotus lupamääräysten tarkistamisesta ja uusista lupamääräyksistä; sekä

7) vesilain 21 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu toimitusinsinöörin laskelma kustannuksista ja ehdotus niiden korvaamisesta valtiolle.

85 §

Kun on saatu lupa vesilain 2-10 luvussa tarkoitettuun yritykseen tai toimenpiteeseen, tulee toimenpiteen suorittajan ennen yritykseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille ja ympäristönsuojelulautakunnalle toimenpiteen aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.