540/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kauppakaaren 10 lukuun uusi 14-16 § seuraavasti:

10 luku

Pantista ja takauksesta

14 §

Ennen takaus- tai panttaussitoumuksen antamista luotonantajan on selvitettävä takaajalle tai pantin antajalle sitoumuksen sisältö ja oikeudellinen merkitys. Luotonantajan on myös, ilmoitettuaan asiasta ensin luotonhakijalle, kerrottava sellaisista luotonhakijan maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä takaajalle tai toisen velasta pantin antavalle henkilölle.

Jos luotonantaja laiminlyö 1 momentissa tarkoitettujen tietojen antamisen ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen takaus- tai panttaussitoumuksen antamiseen, voidaan sitoumusta sovitella.

Luotonantajan on luottoaikana ilmoitettava takaajalle ja toisen velasta pantin antaneelle henkilölle velallisen maksuviivästyksestä. Jos kuukauden kestäneestä viivästyksestä ei ole ilmoitettu, luotonantaja saa vasta ilmoituksen jättämis- tai lähettämispäivästä lukien vaatia viivästyneelle luoton määrälle takaus- tai panttaussitoumuksen perusteella korkoa, viivästyskorkoa tai muuta vastaavaa aikaan sidottua hyvitystä.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on annettava takaajalle ja pantin antajalle sen estämättä, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 94 §:ssä ja henkilörekisterilain (471/87) 18 §:n 3 momentissa säädetään.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän pykälän säännöksistä takauksen tai pantin antaneen luonnollisen henkilön vahingoksi, on mitätön.

15 §

Jos takaussitoumuksessa tai jonkun muun kuin velallisen antamassa panttaussitoumuksessa ei ole yksilöity sitoumuksen kattamia vastuita (yleisvakuus), sitoumuksessa on määrättävä vastuun rahamääräinen yläraja sekä sitoumuksen voimassaoloaika. Tämän momentin vastainen sitoumus on mitätön, jos takaaja tai pantin antaja on luonnollinen henkilö.

Takaaja tai pantin antaja voi yleisvakuussitoumuksen voimassaoloaikana määrätä ajankohdan, jonka jälkeen vakuusvastuuta ei saa ilman hänen suostumustaan lisätä, jos vastuun lisääminen suostumuksetta olisi olosuhteiden muuttumisen takia hänen kannaltaan kohtuutonta.

Jollei ole sovittu, että vastuun lisääntymisestä ilmoitetaan takaajalle tai pantin antajalle viivytyksettä erikseen, luotonantajan on kuuden kuukauden väliajoin ilmoitettava kirjallisesti yleisvakuussitoumuksen kattaman vastuun kokonaismäärä.

Sopimusehto, joka poikkeaa 2 tai 3 momentin säännöksistä takauksen tai pantin antaneen luonnollisen henkilön vahingoksi, on mitätön.

16 §

Mitä 14 ja 15 §:ssä säädetään, sovelletaan sekä kiinteää että irtainta omaisuutta koskeviin panttaussitoumuksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen annettaviin sitoumuksiin.

Lain 14 §:n 3 momentin ja 15 §:n 3 momentin säännöksiä luotonantajan tiedonantovelvollisuudesta luottoaikana sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa annettuihin sitoumuksiin.

Lain 15 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä yleisvakuudesta sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa annettuhin sitoumuksiin siitä lukien, kun sitoumuksen kattamia vastuita lisätään. Jos luonnollisen henkilön antamaan sitoumukseen ei tällöin oteta määräystä vastuun ylärajasta ja sitoumuksen voimassaoloajasta, sitoumus on lisätyn uuden vastuun osalta mitätön.

HE 13/94
TaVM 16/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.