539/1994

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1994

Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Verohallitus on päättänyt 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 28 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa laissa (318/94):

1 §

Sen lisäksi, mitä perintökaaressa tai perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on perukirjassa tai sen liitteenä annettava perintöverotusta varten seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) riittävä sukuselvitys vainajasta ja hänen oikeudenomistajistaan tai jäljennös perintökaaren 20 luvun 9 a §:n tarkoittamalla tavalla vahvistetusta perukirjasta sekä vainajan ja hänen oikeudenomistajiensa henkilötunnukset samoin kuin muiden verovelvollisten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset;

2) selvitys siitä, käyttääkö eloonjäänyt puoliso perintökaaren 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua oikeutta pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan kokonaan tai osittain;

3) selvitys siitä, kieltäytyykö eloonjäänyt puoliso avioliittolain 103 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille;

4) jos perinnönjättäjä oli ollut avioliitossa, jäljennös ensiksi kuolleen puolison jälkeen tehdystä perukirjasta sekä, jos ositus tai jako oli toimitettu perinnönjättäjän ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä, jäljennös osituskirjasta tai jakokirjasta;

5) jos omaisuudesta suoritettava perintövero on joltain osin määrättävä muun kuin perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan nojalla, on tämän perukirjan jäljennös annettava. Lisäksi on perukirjaan erikseen merkittävä tämä omaisuus ja sen arvo sekä 1 kohdassa mainitut tiedot niistä, joiden on siitä suoritettava perintöveroa;

6) jos perinnönjako on jo toimitettu, jäljennös perinnönjakokirjasta; sekä

7) jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selville saamiseksi.

2 §

Lahjaverotusta varten sekä perintö- ja lahjaverolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa perintöverotusta varten verovelvollisen on annettava veroilmoitus käyttäen verohallituksen tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta.

Veroilmoituksessa edellytettyjen tietojen lisäksi verovelvollisen on annettava muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen, jotta verotettava lahja tai perintö saadaan selville.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Päätöstä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1 päivän heinäkuuta 1994 jälkeen.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Jarmo Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.